חישוב קצבת זקנה עצמאיים

זו תביעה לתשלום קצבת זקנה החל מיום 1.11.06. להלן עובדות המקרה: 1. התובעת, ילידת 3.11.45, הינה עצמאית. 2. בתאריך 26.9.06 הגישה התובעת לנתבע תביעה לקצבת זקנה. 3. בהתאם לסעיף 245 (א)(2) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן: החוק), לאור גילה של התובעת במועד הגשת תביעתה לקצבת זקנה, נבחנה זכאותה לקצבה בכפוף למבחן ההכנסות. 4. סעיף 245(א)(2)(א) לחוק קובע כי זכאותה של התובעת לקצבת זקנה עפ"י מבחן ההכנסות מותנית בצבירת תקופת אכשרה וכי הכנסתה בשנת המס אינה עולה על ההכנסה המירבית. 5. ההכנסה המירבית החודשית לשנת המס 2006 הינה בסך של 4,208 ₪. 6. הכנסותיה של התובעת בשנת המס 2006, בהתאם לדוח שהגישה בחודש 5/07 למס הכנסה, הינן כדלקמן: מחודש 1/06 עד חודש 10/06 - סך של 104,220 ₪ מחודש 11/06 עד חודש 12/06 - סך של 8,337 ₪. לטענת התובעת, הירידה בהכנסותיה החל מיום 1.11.06 נובעת מצמצום שעות עבודתה. 7. בתאריך 18.10.06 דחה הנתבע את תביעת התובעת לקצבת זקנה בשנת 2006, עפ"י מבחן ההכנסות, בטענה כי הכנסתה של התובעת כעצמאית עלתה על ההכנסה המירבית. 8. בתאריך 30.10.06 פנתה התובעת בשנית לנתבע והודיעה על שינוי בהכנסותיה החל מחודש 11/06, כך שהכנסתה החודשית הינה בסך של כ- 4,000 ₪. 9. הנתבע הודיע לתובעת בתאריך 5.11.06 כי חישוב הכנסתה כעצמאית הוא חישוב שנתי. טענות התובעת - 10. מבחן ההכנסות לצורך קביעת זכאות לקצבת זקנה הוא מבחן הכנסה חודשית ולא הכנסה חודשית ממוצעת. 11. הנתבע מפלה בין עובד עצמאי לבין עובד שכיר במבחן ההכנסות לתשלום קצבת זקנה. טענות הנתבע: 12. עפ"י סעיף 345 לחוק, לעניין עובד עצמאי יש לקחת בחשבון את הכנסתו השנתית עפ"י שומה סופית בעת חישוב דמי הביטוח. 13. גם בפסיקה נקבע כי היסוד לחישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי הינו חישוב שנתי. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 14. המחלוקת בין הצדדים היא האם יש לחשב את הכנסתה של התובעת כעצמאית, בהתאם להכנסתה החודשית בפועל או בהתאם להכנסתה החודשית הממוצעת על בסיס הכנסתה השנתית. יפים לענייננו דבריו של כב' השופט רבינוביץ' בעב"ל (ארצי) 1004/04 לילי כץ שורץ נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 31.12.07 - "המערערת סווגה בטרם יציאתה לחופשת לידה כעובדת עצמאית. כעובדת עצמאית חישוב דמי הביטוח שלה הוא שנתי ולא חודשי. כאן מן הראוי להביא דברים שפסקנו בעב"ל 1353/04 ישע פרימס ואח' - המוסד לביטוח לאומי מיום ט' בטבת תשס"ח, 18.12.07 (לא פורסם), בזו הלשון: "ב. נקודת המוצא לפסיקת הדין בערעור זה היא שהכנסת עובד עצמאי לצורך חישוב דמי ביטוח היא הכנסה שנתית ולא הכנסה חודשית. דבר זה נלמד כבר מכותרת סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי שהיא: "חישוב הכנסתו השנתית של מבוטח אחר" (ההדגשה הוספה - ע.ר.). בגדר ההגדרה של "מבוטח" אחר מצוי גם עובד עצמאי (סעיף 345(א) לחוק). לעומתו, מוגדרת הכנסת "עובד" כהכנסה חודשית (כותרת סעיף 344 לחוק). ג. ככלל הכנסת עובד נמדדת ביחידת זמן, שאינה עולה בדרך כלל על חודש, והיא פונקציה של עבודתו באותו חודש, כשבדרך כלל מדובר בהכנסה חודשית קבועה, כפוף לשינויים בשכר מסיבה זו או אחרת. לעומת זאת, הכנסת מבוטח עובד עצמאי מעצם מהותה אינה מתפרשת על פני תקופות מוגדרות, אלא על פני תקופות בלתי מוגדרות, שלא תמיד ניתן לשייכן דווקא לחודש מסוים. ד. ההכנסה בשנה השוטפת נקבעת על פי השומה הסופית של ההכנסה, אולם כל עוד לא נקבעה שומה סופית, ישולמו מקדמות (סעיף 345(ב) לחוק). כך נעשה גם במקרה זה. ה. לעומת זאת, התקופה לתשלום דמי ביטוח גם לעובד עצמאי היא חודשית...והוא הדין בתשלום המקדמות המחולק אף הוא ל - 12 תשלומים חודשיים... ו. חלוקת המקדמות ל - 12 אינה אלא כלי טכני לחלוקת התשלום השנתי לתשלומים חודשיים, ואינה משנה את מהות ההכנסה כשנתית. ההכנסה החודשית נגזרת מההכנסה השנתית, ואינה אלא פועל יוצא שלה. ז. נקודת מוצא זו מובילה למסקנה, כי לא ההכנסה החודשית בפועל היא הקובעת במקרה זה, לא היא המדווחת, ולא היא שצריך לדווח עליה. ההכנסה השנתית היא הקובעת, כאשר פשיטא שההכנסה החודשית הממוצעת היא פועל יוצא של חלוקת הכנסה זו ב - 12. דרך חישוב זו היא הגיונית מתבקשת ונסמכת על הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו. ח.כאשר המערכת כולה סובבת סביב ציר ההכנסה השנתית, אין כל רלוונטיות לשוני, גם אם קיים, בין ההכנסה החודשית הממוצעת להכנסה החודשית בפועל בחודש זה או אחר. ההכנסה הממוצעת היא הקובעת ולא ההכנסה החודשית בפועל." 15. גם בעב"ל (ארצי) 283/05 עו"ד שלומי פרידמן נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 25.12.07 נקבע כי - "ההכנסה הקובעת לחישוב דמי ביטוח של מבוטח עובד עצמאי היא ההכנסה השנתית ולא ההכנסה החודשית בפועל שהפיק באותו חודש. " 16. לאור האמור לעיל, אין לקבל את טענת התובעת כי עפ"י מבחן ההכנסות היא זכאית לקצבת זקנה החל מיום 1.11.06, מאחר ועל הנתבע היה לקחת בחשבון את הכנסתה החודשית בפועל בחודש נובמבר-דצמבר 2006. 17. ההכנסה הקובעת של התובעת כעובדת עצמאית לצורך חישוב דמי הביטוח היא ההכנסה השנתית המחולקת ל- 12 לחישוב ההכנסה החודשית הממוצעת. דרך חישוב זו היא התואמת את הוראות חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו. 18. הכנסתה השנתית של התובעת בשנת המס 2006, כמצוין בשומה העצמית שהוגשה על ידה למס הכנסה, הינה בסך של 107,102 ₪. דהיינו, הכנסתה החודשית הממוצעת של התובעת בשנת 2006 הינה בסך של 8,925 ₪. 19. לאור האמור לעיל, ולאור העובדה כי הכנסתה החודשית הממוצעת של התובעת בשנת 2006 עולה על ההכנסה המרבית בסך של 4,208 ₪, הרי שעפ"י מבחן ההכנסות בדין נדחתה תביעתה לקבלת קצבת זקנה החל מיום 1.11.06. 20. אשר על כן, דין תביעתה של התובעת לקצבת זקנה - להידחות בזאת. 21. אין צו להוצאות. קצבת זקנהעצמאים