ממונה חיוב אישי

1.בפני בקשה להורות על דחיית התביעה כנגד המבקש - הנתבע 1, אשר שימש כממונה של הנתבעת 2 - נציגות הבית המשותף ברח' רבי עקיבא 20 ירושלים (להלן- "הנציגות", "הנתבעת") על פי החלטתו של המפקח על רישום המקרקעין שהורה על מינויו ביום 9.7.06. לטענת המבקש, לא היה בידו למלא אחר פסק הדין נשוא התביעה שניתן ע"י המפקח ביום 30.11.05 בתיק 160/05 (להלן-"פסק הדין") מחמת פסק דין שניתן ע"י כב' השופטת מ' אביב בת.א. 18212/99 והחלטות אחרות שניתנו לעניין הבית המשותף, אשר לדידו אינם מתיישבים עם פסק הדין. בנוסף טען המבקש, כי עקב פעולתו קודמות שהיה על הנציגות למלא קודם לקיום פסק הדין ו/או כתנאי לביצועו, שהיו כרוכים בהקצאת משאבים שלא היו בידי הנציגות, לא עלה בידו למלא אחר פסק הדין. 2.המבקש טוען, כי דין כל טענותיו של המשיב להיות מופנות כנגד הנציגות ואין ל"הרים מסך" כנגדו, בהטלת חיוב אישי כלפיו, אם וככל שתתקבלנה טענותיו של המשיב כנגד הנציגות. המבקש, תמך את בקשתו בין השאר בהחלטתו של כב' המפקח בתיק 205/08 בהליך אחר שהוגש כנגדו בתפקידו כממונה על הנציגות, ע"י דיירת אחרת בבית המשותף, בו נקבע כי אין להגיש את התביעה כנגד הממונה באופן אישי, בזמן שהתביעה הוגשה גם כנגד הנציגות ( נספח ט"ו לבקשה). 3. הנתבעת, הסכימה לטענותיו של המבקש לדחיית התביעה כנגדו ואף הגישה את הבקשה דנן לסילוק התביעה על הסף ביחד עם המבקש. בכתב ההגנה מטעם הנתבעת, שהוגש לאחר שהוגשה הבקשה, פורטו טעמיה לאי ביצוע פסק הדין שניתן ע"י כב' המפקח, בין השאר מהטעמים שפורטו ע"י המבקש בבקשה ומבלי, שהועלו על ידה טענות כלשהן כנגד מחדלים או פעולות של המבקש שנעשו שלא על דעתה. 4.מנגד, טוען המשיב כי המבקש התרשל במילוי תפקידו בכך שלא קיים את פסק הדין במשך שנתיים ועד להגשת התביעה וסיום תפקידו כממונה, למרות שהוסמך על פי כתב המינוי לעשות כל פעולה שבסמכותה או באחריותה של הנציגות. לטענתו, המבקש לא נשא באחריות לביצוע פסק הדין שניתן כנגד הנציגות למרות חובתו לכך על פי ההחלטה על מינויו . המבקש, התעלם והתחמק מפניותיו אליו לקיים את הוראות המפקח על פי פסק הדין למרות שלא הייתה כל מניעה משפטית מבצועה. יתירה מכך, ככל שנדרשו משאבים נוספים לצורך ביצוע פסק הדין, היה על המבקש לדאוג לגבייה מהדיירים בתוקף סמכותו. דיון ומסקנות: 5. המבקש התמנה כממונה על נציגות הבית המשותף המאופיין לפי כתבי בי-דין שהוגשו בפני ע"י הצדדים, כבית רווי סכסוכים ומאבקים משפטיים בין הדיירים, בינם לבין עצמם, או בין חלק מהם. קדם למינוי, פסק הדין שניתן כב' המפקח ביום 30.11.05 כנגד הנתבעת בהיעדר הגנה והתייצבות לדיון, בו נקבע כי מועד בצוע פסק דין יהיה ממועד מינוי של נציגות לבית המשותף ע"י המפקח, או מיום בחירתה של נציגת ע"י דיירי הבית המשותף. 6. סעיף 69 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 (להלן - "החוק") קובע: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע לאחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". בהיעדרה של נציגות לבית משותף, נקבעה בסעיף 67 לחוק סמכותו של המפקח למנות לאותו בית נציגות והוראות סעיף 66 יחולו, בשינויים המחויבים, על מינוי הנציגות. לפיכך, תרופתו של דייר כנגד אי בצוע החלטות המחייבות את הנציגות, היא בדרישתו לאכוף את החלטת המפקח על הנציגות הפועלת כאשיות משפטית, באמצעות, מי שמונה לכך . בעניין הכשירות המשפטית של הנציגות מצינו בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רח' רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פ"ד ל"ו (2) 21 כי החוק הקנה לנציגות בבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפט מיוחד; על פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות לצד פעולות משפטיות שונות. (ראה גם: ע"א 610/14 (מחוזי -חיפה) דוד חביב נ. הבית המשותף ואח', דינים, כ"ו (3). הנציגות כשמה כן, נציגות ושלוח של בעלי הדירות . 7.על המשיב, הנטל להוכיח כי הנציגות הפרה את פסק הדין. בהיעדר, כל מחאה מצד הנציגות כנגד המבקש על מחדליו או פעולותיו לביצוע פסק הדין או טענות להתרשלותו, בין אם בעת בחירתה וכניסתה לתפקיד במקומו ובין אם במסגרת הגנתה בשעה שהיא עצמה עד היום, אינה מבצעת את פסק הדין, אין לדון בשלב זה בתביעה אישית כנגד הממונה, שנשא בתפקידו בשם הנציגות. נכונים הדברים, בפרט כאשר קיימת זהות בטיעוני המבקש והנתבעת, הנוטלת על עצמה את האחריות לפי כתב ההגנה לאי קיום פסק הדין שלשיטתה, היא מנועה מביצועו. ככל שתחויב הנציגות בדין, יהא עליה לשאת בתוצאות ההליך ואין לדון בנסיבות שבפני, בתביעה שתכליתה להביא לחיוב אישי של המבקש בגין תפקודו כממונה בלבד מטעמה ובעת, שמעמדו כמעמדה של הנציגות, על פי החוק. .8מעמדה המשפטי המיוחד של הנציגות על פי החוק נועד למנוע תביעות אישיות בין הדיירים , בינם לבין עצמם, בנוגע לבית המשותף, אחזקתו וניהולו. כך גם בנוגע לממונה, אלא אם כן ניטען והוכח קיומם של מעשה הונאה או אינטרס של הממונה (או חברי הנציגות הנבחרת) בהימנעותם מבצוע החלטה או פסק דין. הנציגות, על פי מעמדה על פי החוק, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הנזיקין ולדיני השליחות, נושאת באחריות על פעולות הממונה כשולחת שלו. לפיכך, ככל שיוכח כי היה על הנציגות למלא אחר פסק הדין ולא עשתה כן, יהיה עליה לשאת בתוצאות בגין התנהלותו של הממונה בשמה ועל פי רצף הנציגויות, בין אם באמצעות ממונה ובים אם בנציגות נבחרת. 9. לפיכך, אין להקדים את המאוחר, בניהול ההליך כנגד המבקש בגין התרשלות המחייבת אותו בחיוב אישי למרות אחריותה של הנציגות למעשיו בשים לב למעמדו כממונה, משלא ניטען כי היה לו אינטרס אישי להימנע מביצוע פסק הדין ובפרט כאשר הנציגות, עומדת מאחורי התנהלותו ומסכימה לה, על פי כתבי הטענות. 10. למרות זאת, אין לקפח את זכותו של המשיב שיינתן לו יומו בבית המשפט לבירור טענותיו כנגד המבקש, על פי תוצאות ההליך כנגד הנתבעת במידה ויוכח כי קיים יסוד לכאורה לאחריות אישית של המבקש בהתרשלותו (בדומה לאחריות של מנהלי חברות על פי חוק החברות) המצדיקה ומבססת לכאורה, את הצורך בהגשת תביעה אישית כנגדו. בהחלטתי זו, אין משום קביעה בדבר ביטול האחריות של הנתבעת לפעולותיו של הממונה שקדם לה ובהגנתה בדבר הסכמתה לפעולותיו, המעידה לכאורה על פעילותו בהתאם להרשאה, לשיטתה. 11.בהתאם לקביעותיי, אני מורה על מחיקת התביעה כנגד המבקש ודוחה את הבקשה לדחייתה. בנסיבות אלו, אין צו להוצאות למי מהצדדים. אם וככל שתוגש תביעה כנגד המבקש לאחר הכרעה בתביעה שבפני, תילקח בחשבון במסגרת פסק הדין, שאלת ההוצאות בגין בקשה זו בהתאם לתוצאות פסק הדין. עותק יישלח לצדדים. אחריות אישית