עורך דין מקרקעין באשדוד | עורכי דין מומלצים באשדוד

##(א) פסיקה בנושא עורכי דין באשדוד:## ##(1) עיכוב שחרור למעצר בית:## הקדמה: למרות שהאם הייתה מעורבת בהפרה קודמת, בה ביקשה מבנה שיתלווה אליה למפגש אצל ##עורך דין באשדוד##. תקציר: במ"ת 33572-05-11 בית המשפט שקל בכובד ראש את המלצות שירות המבחן אשר הדגיש את המסוכנות אצל המשיב. לאיון המסוכנות ולהגדלת האבטחה, הוסף למפקחים גם ערבון במזומן ופיקוח אלקטרוני. בכל אלה יהיה, כך בית המשפט סבר, לאיין את המסוכנות הנשקפת מהמשיב ולהגביר את המשמעת אצלו. בית המשפט הביא בחשבון את המלצת שירות המבחן, אולם אני היה סבור שבהתחשב במהותן של העבירות, וזאת מבלי להקל בהן ראש, יש מקום לנסות לעשות מאמץ נוסף עם המשיב לאחר ששמע אץ טיעוני הצדדים בית המשפט הורה על עיכוב ביצוע השחרור למעצר בית. ##(2) תביעה למתן צו עשה:## הקדמה: הנתבע טען כי במהלך חודש אפריל 2016 פנה אליו ##עורך דין מאשדוד## והודיע לו על כוונת השכנה להגיש כתב הגנה. תקציר: בת"ק 11306-08-16 הגיש הנתבע כנגד השכנה תביעה למתן "צו עשה" בשם התובע ובני משפחתו. בתאריך 29.12.15, לאחר שאישור המסירה שנשלח אל השכנה חזר מן הטעם שהיא עזבה את כתובת המגורים אליה נשלחה התביעה הנ"ל, הגיש הנתבע בשמו של התובע בקשה לתיקון הכתובת, בקשת הנתבע התקבלה והכתובת תוקנה. בבקשתו מיום 16.5.16 לביטול פסק דין זה, טען הנתבע כי כתב התביעה התקבל בכתובתה העדכנית של השכנה רק בתאריך 16.3.16 ושמכך עמדו לרשותה 45 ימים לשם הגשת כתב הגנתה. בנוסף לכך טען הנתבע כי לא הצליח לפתוח את הקבצים שצורפו להודעות המייל שנשלחו אליו ממזכירות ביהמ"ש מכיוון שלא היה ברשותו "כרטיס חכם" שיאפשר לו לעשות כן וכי כשפנה אל המזכירות ובקש לברר את מצב ההליך, נאמר לו כי טרם ניתנה החלטה כלשהי בתיק זה. עוד טען הנתבע כי במהלך חודש אפריל 2016 פנה אליו עורך דין מאשדוד והודיע לו על כוונת השכנה להגיש כתב הגנה. טענות הצדדים בעתירתו לחיוב הנתבע בתשלום סך של 11,216 ₪ הכוללים את השבת שכר הטרחה ששולם לו על ידו בסך 2,950 ₪, פיצוי בגין הפסד אגרת בית המשפט בסך 755 ₪, הוצאות בגין שימוש בשליח בסך 600 ₪, הוצאות התביעה הנוכחית בסך 400 ₪ ופיצוי בגין עוגמת הנפש שלגרסתו נגרמה לו, טוען התובע כי הלה התרשל בתפקידו בכך שלא קיים אחר הוראות בית המשפט באופן שהביא בסופו של דבר למחיקת תביעתו. מנגד, חזר הנתבע ופרט את כל הפעולות שננקטו מטעמו בנסיון לבטל את פסק הדין שבמסגרתו נמחקה התביעה וציין כי התלונה אותו הגיש התובע כנגדו לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, נדחתה (' החלטת הועדה – נ/1 בה נכתב כי "הרשלנות הנטענת שגרמה למחיקת התביעה איננה כזו המצדיקה על פי הפסיקה הגשת הליך משמעתי הואיל ואין מדובר ברשלנות רבתי ובכל מקרה, לא כזו המלווה בחוסר נכונות לתקן, ההיפך הוא הנכון. מהחומר עולה כי הנילון עשה מאמץ בדרכים המקובלות לתקן את רשלנותו הנטענת...". לאחר שבית המשפט שמע את טענות הצדדים ועיין בנספחים שצורפו לכתבי טענותיהם ובראיות שהוצגו מטעמם, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה. לאור כל האמור לעיל ובהתחשב בעבודה שכן בוצעה על ידי הנתבע עבור התובע ובני משפחתו - בניסוח כתב התביעה שאותה ניתן היה כאמור להגיש מחדש והדבר לא נעשה אך בשל חוסר שיתוף הפעולה מצד התובע, בית המשפט החליט לקבל את התביעה בחלקה וחייב את הנתבע לפצות את התובע בגין עגמת הנפש שנגרמה לו במקרה זה בסך של 2,000 ₪. ##(3) בקשה להוספת תצהיר לאחר הגשת הראיות:## הקדמה: הנתבעת טענה זה כי נוכח מקום התייצבות העד לחתימה על התצהיר, משרד ##עורכי דין באשדוד##, שהוא מקום מושבה ועיסוקה של הנתבעת, ראוי היה לפרט את נסיבות יצירת הקשר על מנת להסיר כל חשש שהעד הגיע מיוזמתו לנתבעת על מנת לרכוש סחורה מהנתבעת והרכישה הותנתה בחתימה על התצהיר. תקציר: בת"א 58067-08-16 המבקשת ביקשה להוסיף לראיותיה תצהיר של אחיו של המשיב וזאת על אף שהנתבעת הגישה את ראיותיה זה מכבר. הנתבעת טענה כי התצהיר מוגש רק כעת משום שלאחר שניסיונותיה ליצור קשר עם העד עלו בתוהו בשל המצב המדיני- בטחוני בעזה, רק בחודש מרץ עלה בידה ליצור איתו קשר על מנת להחתימו על תצהיר בקשר עם הפרשה נושא התביעה. לטענת הנתבעת, יש להתיר הגשת התצהיר באיחור בשל הרלוונטיות שלו לתביעה. היא מפנה לתצהיר העד אשר מצורף לבקשה, ממנו עולה כי במהלך השנים 1999-2001 הוא והתובע רכשו ביחד ולחוד מוצרים מן הנתבעת ונותרו חייבים לה סך של 424,567 ₪ לא כולל ריבית והצמדה וזאת בניגוד לנטען ע"י התובע לפיו מדובר בחוב של העד בלבד. בתשובתה לתגובת התובע, הוסיפה הנתבעת כי נוכח העובדה שאין בהגשת התצהיר בשלב זה בכדי לפגוע בתובע מן הסיבות שפורטו לעיל, היא סבורה כי אין לחייבה בהוצאות וכי ככל שתחויב, על ההוצאות להיות מינימליות וכי יש להורות על תשלומן לאחר מתן פסק הדין ובהתאם לתוצאותיו. טענה זו של הנתבעת נדחתה במסגרת החלטה מיום 27.04.18 בה נקבע כי אין לנתבעת כל זכות מוקנית להגשת תצהיר נוסף וכי עליה להגיש בקשה בעניין זה ועל כן הוגשה בקשה זו ולא היה טעם לחזור על טענה זו במסגרת הבקשה הנוכחית. לאחר שבית המשפט שקל את הבקשה, התגובה והתשובה החליט שנכון יהיה להיעתר לבקשה. ##(4) תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין:## הקדמה: נטען כי הנתבע מסר לתובע כי יש לנכס קונה וכי הוא מעוניין שהתובע יכין חוזה בהקדם המיידי, שכן הקונה הפוטנציאלית, שהיא ##עו"ד באשדוד##, אמורה לנסוע לחופשה בחו"ל כעבור מספר ימים. תקציר: בתא"מ 7379-01-11 הוגשה תביעה כספית ע"ס 74,380 ₪, שנדונה בסדר דין מהיר. התובע יצר קשר מיידי עם הנתבע, על מנת לברר את העניין, אך הנתבע טען כי הנכס לא נמכר והתובע עימת אותו עם העובדות שנודעו לו. התובע עתר כי בית-המשפט יקבע כי נכרת הסכם מחייב בין הצדדים, כי הנתבע הפר את ההסכם. התובע טען כי הוא זכאי לשכר ראוי בגין הזמן שהקדיש לטיפול בעניינו של הנתבע בגין שני ההסכמים, האחד לגבי הנכס בסך 12,180 ₪ והשני לגבי אולם האירועים בסך 52,200 ₪. כמו כן עותר התובע לחיוב הנתבע בפיצוי בגין עגמת נפש בסך של 10,000 ₪. העתירה זו לפיצוי בגין עגמת הנפש נדחתנ. התביעה התקבלה באופן חלקי, באופן זה שבית המשפט חייב את הנתבע לשלם לתובע, לסילוק מלא וסופי של התביעה, את הסך הכולל של 5,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום הגשת התביעה (41.11) ועד לתשלום המלא בפועל, וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין באשדוד:## ##(11) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית באשדוד:## מהו שכר הטרחה (מומלץ) של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית באשדוד ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין באשדוד ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש באשדוד (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף באשדוד (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(12) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות באשדוד ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות באשדוד הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע באשדוד, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(13) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור אשדוד שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב באשדוד, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(14) שכר טרחת עורך דין מקרקעין באשדוד:## עורך דין נדל"ן באשדוד הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(15) שכר טרחת עורך דין גירושין באשדוד:## עורך דין לענייני משפחה באשדוד עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה באשדוד, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין באשדוד, המתמחה בדיני משפחה. ##(16) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה באשדוד:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה באשדוד חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה באשדוד (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה באשדוד, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(17) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי באשדוד ? / כמה מקבל עורך דין באשדוד ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(18) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עורך דין לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: עורך דין לענייני ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון (עורך דין לענייני צבא). נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(19) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות באשדוד ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות באשדוד ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים באשדוד: (פרסומת):## ##שם המשרד:## לורה מישוק גרוסמן ##טלפון:## 050-3738163 ##עיר / יישוב:## אשדוד ##אודות המשרד:## משרדנו עוסק בתחום דיני המשפחה, לרבות גירושין. צוואות והתנגדויות לצוואה הסכמים ובתחום האזרחי. ##תחומי עיסוק:## דיני חוזים, דיני ירושה, דיני משפחה, לשון הרע, צווי מניעה, תביעות כספיות. עורך דיןמקרקעין