אחריות אורגן על פי חוק החברות

הרמת מסך - אחריות אורגן על-פי חוק החברות: סעיף 6 לחוק החברות, עניינו הרמת מסך ההתאגדות מעל בעלי המניות. סעיף 54 לחוק החברות, עניינו אחריות אישית של האורגנים בחברה. שני סעיפים אלה תוקנו בשנת 2005 באופן שצמצם את אחריות בעלי המניות והאורגנים. בענייננו חל הדין הקודם, מכוח הכלל הפרשני, כי תיקון מהותי אינו חל רטרואקטיבי, אף שבצידו כלל פרשני נוסף, שיש לפרש החוק הקודם, ככל האפשר, לפי כוונת המחוקק בתיקון החדש. סעיף 54(ב) הישן איפשר לייחס חובות של החברה לאורגן, אם התקיימו התנאים הקבועים להרמת מסך בסעיף 6(ג) ובשינויים המחויבים. סעיף 6(ג) קבע, כי ניתן להרים מסך במקרים חריגים מקום שבנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, אם היה יסוד סביר להניח, כי ניהול עסקי החברה לא היה לטובת החברה, או אם היה בו משום נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.דיני חברותאורגן (חברה)חוק החברותאחריות נושא משרה בתאגיד