אחריות חברת תעופה פיצוי על טיול מאורגן

טיול מאורגן בחו"ל; שיבושים ותקלות שעשויים להתרחש בטיול מאורגן; עקרונות מנחים לקביעת זכאות של נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן - אלו הסוגיות העומדות במוקד פסק-הדין. התובעים נסעו באמצעות הנתבעת לטיול מאורגן בדרום אמריקה. מדובר בטיול ארוך, עלותו גבוהה מאוד (7,500$ - 10,000$ לנוסע, תלוי במשך הטיול (21 יום / 28 יום, בהתאמה)) וציפייתם של התובעים, אשר לא ביקשו לחסוך בעלויות, הייתה גבוהה. הגב' שטרייכמן הגדירה את הטיול כ-"טיול של פעם בחיים" (עמ' 22, ש' 8). התובעים העלו בכתבי הטענות ובדיון טענות רבות בכל הקשור לארגון הטיול וביצועו. מטעם התובעים העידו מספר עדים שהשתתפו בטיול, כאשר בעלי הדין והעדים חזרו והעידו על אותם כשלים וליקויים. התביעה הוגשה גם כנגד בעל מניות ומנהל הנתבעת, כאשר הנתבעים הגישו הודעה לצד שלישי כנגד הגורם באמצעותו הוזמנו הטיסות. לאחר בחינה של כתבי הטענות, העדויות והראיות, הגעתי למסקנה לפיה דין התביעה להתקבל, בחלקה. כמו כן, די ההודעה לצד ג' להתקבל, בחלקה. בעת הכרעה בתביעה של נוסע כנגד גורם המנהל טיול מאורגן יש ליתן את הדעת לשני עקרונות מנחים: עיקרון ראשון: בטיול מאורגן - לאור ריבוי השירותים וההסתמכות על ספקים שונים במדינות זרות, עלולים להתרחש שיבושים ותקלות. שיבושים, תקלות ושינויים מהותיים עשויים להעמיד לנוסעים עילה לפיצוי. עם זאת, אין להטיל על מארגן הטיול אחריות בגין שיבושים ותקלות שעשויים להתרחש בטיול מאורגן ושאין בהם כדי לשנות מאופי הטיול ורמתו או בגין שיבושים המהווים זוטות. טיול מאורגן מתנהל במדינה זרה, לעיתים במספר מדינות. השירות כולל טיסות, הסדרת אשרות, שירותי לינה, מזון, הסעות, הסדרת כניסה לאתרים, תשלום לספקי שירות שונים, תיאומים רבים, התאמת מסלול הטיול לתנאי מזג אוויר וכיו"ב. הנחת המוצא הינה שבטיול מאורגן כאמור - לאור ריבוי השירותים וההסתמכות על ספקים שונים במדינות זרות - עשויים לחול שיבושים ותקלות והמארגן עשוי לערוך שינויים בתוכנית, בלוח הזמנים ובשירותים. שיבושים, תקלות ושינויים מהותיים עשויים להעמיד לנוסעים עילה לפיצוי. עם זאת, אין להטיל על מארגן הטיול אחריות בגין תקלות או שיבושים שעשויים להתרחש בטיול מאורגן ושלא היה בהם כדי לשנות מאופי הטיול ורמתו או בגין תקלות או שיבושים המהווים זוטות [סעיף 4 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], המוחל על מערכת היחסים החוזית מכוח עקרון תום הלב שבסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1793); סעיף 4 לתזכיר חוק דיני ממונות לפיו "לא תוגש תובענה בשלב מעשה קל ערך שאדם סביר לא היה מלין עליו"; חא (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה (13.10.2009), סעיף 38 לפסק הדין, עמ' 32]. לא כל אי נעימות מהווה עילה לפסיקת פיצויים. הבחינה האם מדובר בתקלה או שיבוש שאין בהם כדי לשנות מאופי הטיול ורמתו או המהווים זוטות תיבחן לפי אמות מידה אובייקטיביות. עיקרון שני: נוסע זכאי לתבוע פיצוי הן בגין נזקיו הישירים (פיצויים בגין נזקי ממון) והן בגין נזקים לא ממוניים. מחד גיסא, במסגרת קביעת שיעור הפיצוי יש להביא בחשבון את הסבירות שיתרחשו שיבושים ותקלות ואת העובדה שלבד משירות נתון שהשתבש סיפק מארגן הטיול שירותים רבים נוספים בעלויות משמעותיות. מאידך גיסא, בעסקאות שעניינן שירותי הנאה (להבדיל מעסקאות מסחריות) מרכיב הנזק שאינו ממוני עשוי להיות משמעותי. הנוסע זכאי לתבוע פיצוי הן בגין נזקיו הישירים (פיצויים בגין נזקי ממון) והן בגין נזקים לא ממוניים, כאמור בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 (להלן - "חוק התרופות"), כל זאת בהתאם לשיקול דעת בית המשפט ו"בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין". בעסקאות שעניינן שירותי הנאה (להבדיל מעסקאות מסחריות) מרכיב הנזק שאינו ממוני עשוי להיות משמעותי. לעיתים עשוי להיות הנזק הלא ממוני להיות גבוה משיעור הנזק הממוני או אף משיעור העסקה. כל עניין נבחן לגופם של דברים ובהתאם לנסיבותיו, כאשר מנגד מוטלת על הנוסע - הנפגע - החובה לפעול להקטנת נזקיו, כאמור בהוראת סעיף 14 לחוק התרופות [ראו ת"א (מחוזי ת"א) 1286/08 אביגזר מאיר ו-367 נוספים נ' כספי הפלגות קרוז בע"מ (17.5.2011) (סעיף 27 לפסק הדין; ראו האסמכתאות המובאות שם)]. בענייננו, הטענות המשמעויות ביותר מבחינת התובעים והעדים התמקדו בנושאים הבאים: הטיסה מאיגואסו למאנאוס בברזיל: אין מחלוקת שהטיסה מאיגואסו למאנאוס יועדה להיות טיסה ישירה. הנתבעת הזמינה עבור התובעים ויתר הנוסעים טיסה ישירה, אולם כחודש לפני מועד הטיול ביטלה חברת התעופה את הטיסה הישירה. במקום טיסה ישירה נאלצו התובעים לטוס שלוש טיסות. על אף ההוראה בהסכם לפיה "פרטי הטיסות כפופים לשינויים של חברת התעופה במקום ועשויים להיות דרך יעד ביניים", אישר הנתבע 2: "אני מצדיק ב-100% את מה שאומרים התובעים לגבי הטיסה מאיגווסו למנאוס. אנו הזמנו 3 חודשים ושילמנו מראש את כל הכסף על טיסה שהיא טיסה ישירה מאיגווסו למנאוס. שבועיים בערך ב-17.1, אם אני לא טועה, שבועיים לפני הטיול כשאין שום טיסה באוויר, חב' התעופה באופן חד-צדדי שינתה לנו את לוח הטיסות" (עמ' 14, ש' 15 - 18). אין ספק שהצורך לטוס שלוש טיסות במקום טיסה אחת (מהלך הכרוך בהמתנה בשדות תעופה) הסב לתובעים טרחה ועוגמת נפש. התובעים זכאים לפיצוי בגין הימנעות הנתבעת מלספק להם טיסה ישירה. ארוחת הערב והלינה בטורס דל פאינה: התובעים, ביחד עם יתר הנוסעים, הגיעו בשעת ערב מאוחרת לבית מלון בטורס דל פאינה. הם לא התאכסנו במקום. מדבריהם משתמע שמקומות שהוזמנו עבורם לא היו פנויים ומאחר והם לא לנו במקום הם נאלצו לסעוד את ארוחת הערב באופן לא מכובד ולאחר מכן הם הוסעו (למעט שלושה זוגות אחרים) ללון בבית מלון אחר (אליו הם הגיעו לאחר השעה 01:00 בלילה), בצידה השני של השמורה, במרחק נסיעה של כשעתיים. הנתבעת טוענת שהמקום בו התאכסנו התובעים בפועל (בית המלון השני) הוא מקום האירוח שהוזמן עבור התובעים מלכתחילה, כאשר בבית המלון הראשון התאכסנו שלושה זוגות שנרשמו לטיול במועד מאוחר ולא היו עבורם מקומות לינה בבית המלון השני. לא הונחה בפני תשתית עובדתית מניחה את הדעת המעידה על כך שבית המלון השני הוא בית המלון בו מתוכננים היו הנוסעים מלכתחילה ללון. לא הוצגו אסמכתאות מתאימות לכך. לא ניתן הסבר מניח את הדעת לעובדה שהתובעים נאלצו לסעוד את ארוחת הערב באופן שונה מהאופן בו סעדו במקום אורחי המלון. גם אם מלכתחילה אמורים היו התובעים להתאכסן בבית המלון השני, קיים דופי בניהול יום הטיול. גם אם אין אפשרות לשכן את כל הנוסעים באותו בית מלון, הדעת נותנת שהנוסעים ישוכנו בבתי מלון סמוכים. הלנת נוסעים המשתייכים לטיול אחד בשני בתי מלון במרחק של שעתיים נסיעה הינה התנהלות בלתי סבירה (במיוחד כאשר יום הטיול החל בשעת בוקר מוקדמת והסתיים לאחר חצות). התובעים זכאים לפיצוי בגין הטרחה ועוגמת הנפש שנגרמו להם ביום האמור. שינויים במסלול הטיול: התובעים טוענים שהנתבעת שינתה את מסלול הטיול, כאשר נערכו שינויים מהותיים, לרבות השתתפות של הנוסעים בקרנבל אחד ולא בשני קרנבלים. התובעים נסמכים על תוכנית טיול בכתב. הנתבעת טוענת שהתוכנית המחייבת היא התוכנית שנמסרה להם בסמוך למועד ההרשמה, אשר צורפה לכתב ההגנה. העובדה שהתובעים נסמכים על מסלול שונה מהמסלול שבוצע בפועל ותוכנית המסלול שצורפה לכתב ההגנה מעלה שהנתבעת לא הייתה ברורה ומסודרת בכל הקשור למסלול הטיול. ראוי היה שהנתבעת הייתה עורכת תוכנית טיול הנושאת את חתימת התובעים. ציפיית התובעים לטיול במסלול מסוים, הכולל בין היתר השתתפות בשני קרנבלים, פגמה בהנאה של התובעים. התובעים זכאים לפיצוי מתאים, כאשר מובהר שגובה הפיצוי מביא בחשבון פגיעה בציפייה של התובעים בלבד ולא שינוי של המסלול (שינוי שלא הוכח). בנסיבות העניין ובשים לב לשני העקרונות שהותוו, אני מעמיד את הפיצוי לכל תובע בשיעור של 4,000 ₪. אני מעמיד את שיעור הפיצוי בכל הקשור לטיסה ששונתה מטיסה ישירה לטיסה בשלושה מקטעי טיסה בשיעור של 1,500 ₪ (מתוך הסך של 4,000 ₪). יתר הטענות שהועלו על ידי התובעים (ונתמכו בעדויות נוסעים נוספים) - בין היתר, טענות בנושא האוטובוסים, הצורך לסחוב את המזוודות לחדרים, רמת האירוח בלודג', מיקום הישיבה באצטדיון בו נערך אירוע הקרנבל והיחס מצד המדריך - הינן טענות שמעצם טיבן וטבען, בשים לב לנסיבות העניין ובהתאם לעקרונות שהותוו לעיל, אינן משנות מאופי הטיול ואין בהן כדי להצדיק פסיקת פיצוי. טענות המתייחסות לרמת האירוח בבתי המלון לא הוכחו באופן מספק. הוצגו תמונות המעידות על רמת אירוח לא גבוהה. עם זאת, מדובר בתמונות בודדות המתייחסות לשני מלונות. הנתבעת התחייבה לספק "בתי מלון בדרגת תיירות טובה ודרגה ראשונה". לא ניתן להסיק שמדובר במלונות ב"דרגה טובה", וספק אם מדובר ב"בתי מלון בדרגת תיירות טובה". עם זאת, הטיול נערך בעונת השיא, בתקופת הקרנבלים, לא נשמעו טענות קונקרטיות ביחס למלונות נוספים (לא הוצגו תמונות), הוצגה על ידי הנתבעת אסמכתא המעידה על הזמנת לינה בעלות גבוהה יחסית (ביחס לשהות במלון מסוים), ובהתחשב בנסיבות, לא מתקיימות נסיבות המצדיקות לפסוק פיצוי בגין הטענות המתייחסות לאירוח בבתי המלון. ההודעה לצד שלישי: ביום 25.10.2011 הזמינה הנתבעת מהצד השלישי טיסה ישירה מאיגואסו למאנאוס שבברזיל. הנתבעת נשאה בתשלום עבור הטיסות ודאגה להזמין אותן פרק זמן ניכר לפני מועד הטיסות. הצד השלישי הודיע על ביטול הטיסה הישירה ביום 17.1.2012, כשבועיים לפני מועד התחלת הטיול. לאחר שבחנתי את התכתובת שהוצגה על ידי הנתבעת בדיון ושמעתי את עדות הנתבע 2, שוכנעתי שהנתבעת פעלה ככל הניתן על מנת לבחון אפשרויות להטסת הנוסעים בטיסה ישירה באמצעות חברת תעופה אחרת. בנסיבות כאמור, כמו גם בשים לב לעובדה שעסקינן בטיול מאורגן ממושך הכולל טיסות רבות, הזמנה של בתי מלון רבים ושירותים נוספים (הטיול יצא אל הפועל בתקופת הקרנבלים), הנתבעת לא יכולה הייתה לערוך שינוי בתוכנית הטיול וביטול הטיסה הישירה היווה שינוי משמעותי בתוכנית הטיול. ביטול ההזמנה (ללא תשלום דמי ביטול) לא היווה פתרון מניח את הדעת. הבחירה להוסיף ולהשתמש בשירותי הצד השלישי נעשתה בהיעדר ברירה בלבד והשבה כספית אגב ביטול ההזמנה לא היוותה מענה מספק. ביטול ההתקשרות בין הנתבעת לצד השלישי (ללא הזמנה של שלושה מקטעי טיסה) עשוי היה להותיר את הנתבעת ללא טיסה למאנאוס, עובדה המהווה הפרת הסכם מבחינת הנתבעת כלפי הנוסעים. לא הונחה תשתית עובדתית ומשפטית המזכה את הצד השלישי לבטל את הטיסה הישירה לאחר שהטיסה הוזמנה והתמורה בגינה שולמה. דין ההודעה לצד השלישי להתקבל. לא הונחה תשתית עובדתית המקימה עילת תביעה ישירה כנגד הנתבע 2. לא הוכחו נסיבות המצדיקות הרמה של מסך ההתאגדות בין הנתבע 2 לבין הנתבעת 1. המסקנה הינה, שהתביעה כנגד הנתבע 2 - נדחית. על כן, אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לכל תובע בתוך 30 יום סך של 4,000 ₪, בצירוף אגרת משפט ע"ס 50 ₪ (בהתאם לשיעור היחסי של הסכום שנפסק), בצירוף הוצאות משפט ע"ס 300 ₪. אני מחייב את צד ג' לשלם לנתבעת 1, בתוך 30 יום מהמועד בו תציג הנתבעת 1 לצד ג' אסמכתא המעידה על תשלום הפיצוי לתובעים, סך של 1,500 ₪ בצירוף אגרת משפט ע"ס 50 ₪, כל זאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת ההודעה לצד ג' ועד ליום התשלום בפועל ובצירוף הוצאות משפט ע"ס 150 ₪ - בגין כל תובע. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי - בתוך 15 יום. תעופהנופשפיצוייםטיול מאורגן (תביעות)