איחוד תיקים יזום

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל (הגב' אביגיל סלע- הקש) מיום 24.10.2012 בתיק 02-37478-04-1, אשר נתקבלה אצל המבקש ביום 1.11.2012, במסגרתה דחתה הרשמת הנכבדה את בקשת המבקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים ולהורות על איחוד תיקיו. ביום 7.10.2012 הגיש המבקש בקשה להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים ואיחוד תיקיו. המבקש ציין בבקשתו את נסיבותיו האישיות ומצבו הכלכלי, הגיש פירוט הוצאותיו והציע לשלם תשלום חודשי בסך של 150 ₪. בקשה זו נדחתה בהחלטתה של הרשמת הנכבדה מיום 24.10.2012, נשוא בקשת המבקש. בהחלטת הרשמת הנכבדה נקבע כי בנוסף לתיק ההוצאה לפועל הנדון בו יתרת החוב הנה בסך של כ- 5,202 ₪ וצו החיוב בתשלומים בתיק הנו בסך של 400 ₪, לחייב תיק אחד נוסף בלבד בלשכת ההוצאה לפועל המתנהל בלשכה בצפת, תיק מס' 06-05971-10-3 בו יתרת החוב הנה בסך של כ- 14,769 ₪ וצו החיוב בתשלומים הקבוע בו הנו בסך של 1,000 ₪. בנסיבות אלו, בהן לחייב שני תיקים בלבד בהם יתרת החוב אינה גבוהה, לא מצאה הרשמת הנכבדה לנכון להורות על הכרזת החייב כמוגבל באמצעים ולהורות על איחוד תיקיו. המבקש בבקשתו אשר בפני, מציין כי הינו פנסיונר, יליד 1943, נשוי עם שמונה ילדים ומתקיים מקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי בסך של 2564 ₪. כנגד המבקש פתוחים שני תיקי הוצאה לפועל כאשר סכום החוב הכולל בתיקיו עמוד על סך של 19,971 ₪ נכון ליום 24.10.12. לטענתו, שגתה הרשמת הנכבדה עת החליטה לדחות את בקשתו. לטענת המבקש ההחלטה לוקה בחסר היא אינה מנומקת ולא ברור על סמך מה החליטה הרשמת הנכבדה להפנות את המבקש לנקוט בהליך איחוד תיקים יזום. לטענתו לאור מצבו הכלכלי, אין ביכולתו לנקוט בהליך איחוד תיקים יזום. לטענתו של המבקש הרשמת הנכבדה טעתה כאשר לא לקחה בחשבון את מצבו הכלכלי, האישי והבריאותי. דיון : סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, הדן בתנאים להכרזה על חייב כחייב מוגבל באמצעים, קובע: "(א) רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב, שהגיש בקשה למתן צו תשלומים לפי חוק זה, כחייב מוגבל באמצעים (להלן - חייב מוגבל באמצעים), אם ביקש לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על אחת מהמפורטות להלן, לפי הענין: (1) שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים; (2) 3 שנים - אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים; (3) 4 שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.לענין זה, "החוב" - לרבות יתרת החוב ולרבות ריבית והפרשי הצמדה עד למועד ההכרזה . (ב) לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל בקשה לפי סעיף קטן (א), אם לא צירף החייב לבקשתו הצהרה וכתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א(א). ג) הודעה על הכרזה של חייב מוגבל באמצעים תימסר לזוכה.". עפ"י הוראותיו של ס' 69ג' לחוק ההוצאה לפועל רשאי הרשם להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים אם התקיים אחד מהתנאים הנקובים בסעיף. אלא שבענייננו, הרשמת הנכבדה לא פירטה בהחלטתה נשוא בקשת רשות הערעור אשר בפני, מהי הסיבה אשר בגינה נדחתה הבקשה, פרט לציון כי למבקש שני תיקי הוצאה לפועל בלבד וסכום החוב בהם נמוך. העובדה כי למבקש שני תיקי הוצאה לפועל בלבד אינה מהווה טעם לדחיית בקשה למתן להכרזת החייב מוגבל באמצעים ולאיחוד תיקיו, שהרי בידי הרשמת הנכבדה מצוי מידע על מנת לקבוע באם אכן נכנס המבקש בגדרו של סעיף 69ג' לחוק ההוצאה לפועל אשר לעיל , אם לאו. לא מצאתי בהחלטה נשוא בקשת רשות הערעור אשר בפני הפניה לנקיטת הליך של איחוד יזום כטענת המבקש. נוכח הדברים האמורים אין כלל הנמקה בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו בחוק, בהחלטה לדחיית בקשתו של המבקש להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים ולאיחוד תיקיו ולפיכך אני מקבלת את בקשת רשות הערעור ומורה על השבת הבקשה בפני רשמת ההוצאה לפועל לצורך מתן החלטתה המנומקת בהתאם לשיקול הדעת אשר ניתן לה בידי המחוקק, במסגרתו של סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל ועל פי הקריטריונים אשר נקבעו בסעיף החוק האמור. יודגש, אין בדברים האמורים על מנת לגרוע משיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל אשר הבקשה תובא בפניו ויידרש לקבוע האם אכן יש להכריז על המבקש כחייב מוגבל אם לאו וככל שיוכרז כחייב מוגבל באמצעים, מהו צו החיוב בתשלומים אשר יושת עליו בתיק האיחוד הכפוי אשר יפתח לו. זאת יעשה רשם ההוצאה לפועל, כאמור, בהתאם לשיקול הדעת אשר העניק לו המחוקק במסגרת חוק ההוצאה לפועל ובהתאם למסמכים אשר המציא המבקש ומצויים בפניו. משלא נתבקשה תגובת המשיבה, איני עושה צו להוצאות. איחוד תיקים