איחוד תיקים כפוי

בפניי בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ מיום 19/9/10, עפ"י נדחתה בקשת המבקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים ולתת נגדו צו איחוד תיקים כפוי עפ"י סעיף 69 ו' לחוק ההוצל"פ. הינני דן בבקשת רשות הערעור כאילו כבר ניתנה רשות וכבערעור עצמו. תמצית העובדות הרלוונטיות הינה כדלקמן: המבקש הינו נשוי + 6 ילדים, חי בנפרד מאשתו, לפי טענתו עובד חלקית בעבודות בניין במשכורת של 1,100 ₪, כאשר קיימים נגדו 24 תיקי הוצל"פ, שהחוב המצטבר בהם הוא כ- 480,000 ₪. בעבר היה למבקש תיק איחוד כפוי קודם, אשר בו התשלומים החודשיים היו בסך של 500 ₪, אשר פוזר בשנת 2009, עקב אי עמידת המבקש בצו התשלומים החודשיים. לא נערכה למבקש חקירת יכולת במסגרת תיק האיחוד הקודם. בשנת 2008 הושת על המבקש מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, אשר רוצה על ידו במסגרת עבודות שירות. טעמו העיקרי של כב' ראש ההוצל"פ לדחיית בקשת המבקש להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים נעוצה בעצם קיומו של תיק איחוד קודם, אשר פוזר עקב אי עמידת החייב בצו התשלומים שבו. ראש ההוצל"פ לא קיבל את ההסבר כי אותן עבודות שירות שרוצו כ- 9 חודשים לפני פיזור תיק האיחוד הינם הסיבה לאי עמידת המבקש בצו התשלומים נגדו. ככלל עמדתו של ראש ההוצל"פ, לא לאשר איחוד חדש, כאשר החייב לא עמד בצו תשלומים בתיק איחוד קודם, מקובלת על ביהמ"ש ובדרך כלל הינני דוחה בקשות רשות ערעור שעניינם תקיפת החלטותיו של ראש ההוצל"פ כנ"ל. יחד עם זאת, בעניינו נראה לי כי הדבר הינו שני, זאת לאור כך כי אכן, מהמסמכים שצורפו, עולה כי המבקש ריצה עבודות שירות כ- 9 חודשים לפני פיזור תיק האיחוד. פיזור תיק האיחוד מן הסתם היה לאחר שהמבקש לא שילם תשלומים חודשיים מספר לא קטן של חודשים ולא מן הנמנע כי אכן אי תשלום אותם תשלומים נבע עקב אותן עבודות שירות אותן ביצע המבקש. בנסיבות הנ"ל נראה לי כי יש לתת הזדמנות נוספת למבקש, בצורה של מתן צו הכרזה עליו כחייב מוגבל באמצעים וכן מתן צו איחוד כפוי נגדו וזאת בתנאים שאקבע להלן. לפיכך הערעור מתקבל במובן זה שהינני מכריז על המבקש כחייב מוגבל באמצעים וגם נותן נגדו צו איחוד תיקים כפוי על פי סעיף 69 ו' לחוק ההוצל"פ וזאת בתנאים כדלקמן: תשלום ראשוני ע"ס 5,000 ₪, שיופקד על ידי המבקש לא יאוחר מאשר 15 יום מהיום. המשך תשלומים חודשיים בסך של 500 ₪ לחודש, החל מיום 1/2/11. על המבקש להמשיך לשלם תשלומים חודשיים כנ"ל כל עוד שיעור זה לא שונה על ידי ראש ההוצל"פ, כאשר השינוי יכול לבוא בעקבות פניית המבקש עצמו או מי מהנושים, לקיים חקירת יכולת והחקירה אכן תקויים, כאשר ראש ההוצל"פ יהיה רשאי לקבוע את שיעור התשלום החודשי עפ"י שיקול דעתו ועפ"י תוצאות חקירת היכולת שתיערך למבקש. ייפתח למבקש תיק איחוד כפוי, עפ"י סעיף 69 ו' לחוק ההוצל"פ, כאשר כל עוד הוא עומד בצו התשלומים יעוכבו נגדו הליכי ההוצל"פ כדלקמן: הליכי מאסר, עיקול חשבון עו"ש בבנק, עיקול משכורות וכן עיקול מטלטלין בבית. כן יוטלו על המבקש כל ההגבלות האפשריות אשר בחוק ההוצל"פ. בקשה של חייב לבטל הגבלה כלשהי, לרבות בעניין רישיון רכב תוגש לראש ההוצל"פ והוא יחליט בה עפ"י שיקול דעתו במסגרת תיק האיחוד. אין צו להוצאות. איחוד תיקים