איחוד תיקים מוגבל באמצעים

תמצית טענות המערערת 1. לפני בקשה להארכת מועד ובקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, כבוד הרשם ראמי נאסר, מיום 14.1.12. 2. מהבקשה עולה, כי המבקשת הוכרזה לפני מספר שנים כפושטת רגל. ביום 4.12.11 היא הוכרזה כחייבת מוגבלת באמצעים והושת עליה תשלום חודשי בסך של 200 ₪, במסגרת תיק איחוד הכולל ארבעה תיקי הוצאה לפעול וסכום חוב העומד על סך של כ- 65,000 ₪ . ביום 20.12.11 הגישה המבקשת בקשה לביטול ההגבלות אשר הוטלו עליה. בבקשתה ציינה, כי היא עומדת בצו התשלומים וביקשה, כי ההגבלות אשר הוטלו עליה יבוטלו מאחר והיא חייבת נורמטיבית. 3. ביום 14.1.12 ניתנה החלטת כבוד הרשם אשר דחה את הבקשה לביטול הגבלת חשבונה של המבקשת ועיכוב יציאתה מהארץ וקבע, כי הגבלת רישיון הנהיגה של המבקשת תבוטל במידה והמבקשת תפקיד סך של 1,000 ₪. על החלטתה זו הוגש הערעור שלפניי. 4. המבקשת טוענת, כי בהחלטתו ציין כבוד הרשם, כי למי שיש איחוד תיקים מוגבל חשבונו ומעוכבת יציאתו מהארץ ועל כן ההגבלה אשר ניתן לבטלה הינה הגבלת רישיון הנהיגה. כן קבע, כי ההגבלה האמורה תבוטל במידה והחייבת תשלם סך של 1,000 ₪. 5. לטענתה, כבוד הרשם שגה עת קבע, כי אין לבטל את ההגבלה על חשבונה ואת עיכוב יציאתה מהארץ וכן שגה שעה שקבע, כי עליה להפקיד סך של 1,000 ₪ לשם ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה שלה. 6. לטענת המבקשת, כבוד הרשם התעלם מהנסיבות אשר פורטו בבקשתה ומהמצורפים לבקשה, ללא כל נימוק מניח את הדעת. המבקשת ציינה, כי אין לה נכסים כלשהם, היא מטופלת ומאושפזת מידי פעם בבית חולים פסיכיאטרי, היא הוכרזה כפושטת רגל לפני מספר שנים והיא עמדה בתשלום החודשי אשר הושת עליה במסגרת תיק האיחוד. 7. לטענתה, בנסיבות אלו, הרי שהיא הרימה כבר את נטל ההוכחה באשר למידת יכולתה לפרוע את החוב הפסוק והביאה את המידע הרלוונטי הדרוש. המבקשת טוענת, כי מהמסמכים אשר הוצגו לכבוד הרשם עולה, כי אין בידה לטפל בחובותיה בדרך אחרת מלבד הכרזתה כמוגבלת באמצעים ואיחוד תיקים וביטול המגבלות. עוד טוענת, כי העובדה שהיא עומדת בחיוב החודשי אשר הושת עליה במסגרת הכרזתה כמוגבלת באמצעים מצדיקה את ביטול ההגבלות. 8. לטענת המבקשת, יש לבטל את החלטת כבוד הרשם שכן מכלול הראיות אשר הוצג בפניו ומצבה הכלכלי הקשה מצדיקים קיום דיון מעמיק בבקשתה. המבקשת טוענת, כי החלטת כבוד הרשם יש בה בכדי למנוע ממנה לשלם את חובה בתשלומים חודשיים ובשל כך עלולים להינקט נגדה הליכים. דיון ומסקנות 9. ניתנת למערערת ארכה להגשת בקשת רשות ערעור עד מועד הגשתה בפועל. לאחר עיון בטענות המבקשת והחומר המצוי בפניי מצאתי, כי דין הבקשה להדחות כבר בשלב זה. 10. אין מחלוקת, כי המבקשת הוכרזה כחייבת מוגבלת באמצעים. סעיף 69(ד) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 קובע, כי ראש ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב מוגבל באמצעים מגבלות כדלקמן: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חשבונו הבנקאי של החייב, הגבלת יכולתו לעשות שימוש בכרטיסי אשראי והגבלתו מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין או נושא משרה בתאגיד. לפיכך, הרי שצדק כבוד הרשם עת ציין, כי הגבלת יציאתה של המבקשת מהארץ והגבלת חשבונה הינן בגדר הגבלות המוטלות על חייב מוגבל באמצעים. 11. המבקשת טוענת, כי היא עומדת בצו התשלומים ולדבריה יש בכך כדי להצדיק את בקשתה לביטול ההגבלות המוטלות עליה. איני מקבלת טענה זו. ביום 4.12.11 הוכרזה המבקשת כחייבת מוגבלת באמצעים והושת עליה תשלום חודשי בסך של 200 ₪, במסגרת תיק איחוד. עוד באותו חודש, ביום 20.12.11, ולאחר שהמבקשת עמדה בתשלום הראשון של צו התשלומים, הוגשה בקשתה לביטול ההגבלות המוטלות עליה. 12. סבורני, כי אין בזמן הקצר אשר חלף בין המועד בו הוכרזה המבקשת כחייבת מוגבלת באמצעים ועד למועד בו הוגשה בקשתה, ואף עד למועד בו נדונה הבקשה שלפניי, בכדי ללמד על כך שעמידתה של המבקשת בתשלום החודשי אשר הושת עליה מצדיקה את ביטול ההגבלות שהוטלו עליה. במועד בו הגישה המבקשת את בקשתה לביטול ההגבלות היא שילמה תשלום אחד בלבד, על סך 200 ₪. ברי, כי אין באמור בכדי ללמד, כי לא קיימת סכנה שהמבקשת לא תשלם את חובה וכי אין צורך בהטלת ההגבלות. 13. המטרה העומדת בבסיס הטלת ההגבלות על חייב מוגבל באמצעים הינה הבטחת תשלום חובו ומניעת מצב בו יסכל החייב את פירעון החוב. כך לדוגמא, עיכוב יציאה מהארץ נועד למנוע את בריחתו של החייב לחו"ל בטרם פרע את חובותיו והגבלת חשבונו הבנקאי של החייב נועדה למנוע מצב שהחייב יצבור חובות נוספים, מעבר לחובות בגינם הוכרז כחייב מוגבל. הטלת הגבלות על חייבים מוגבלים יוצרת איזון בין שמירה על זכויותיהם של החייבים מחד לבין זכויות הזוכים מאידך. באמצעות ההגבלות האמורות חל ייעול בגביית חובות והדבר נעשה תוך התחשבות ביכולתם הכלכלית של החייבים בדרך של פריסת חובם. 14. אין מחלוקת, כי הבטחת תשלום חוב הינה מטרה חשובה. כאמור, אין בתשלומים המעטים אשר שילמה המבקשת מאז הוכרזה כחייבת מוגבלת באמצעים בכדי ללמד, כי לא נדרשות ההגבלות אשר הוטלו עליה בכדי להבטיח שהיא תעמוד בצו התשלומים אשר הושת עליה. 15. טענות המבקשת באשר למצבה הכלכלי הקשה אין בהן כדי להצדיק את ביטול המגבלות. אדרבא, מצבה הכלכלי של המבקשת יש בו בכדי לתמוך בטענה, כי ההגבלות אשר הוטלו עליה דרושות בכדי להבטיח, כי החזרת החוב לא תסוכל. 16. טענת המבקשת לפיה הרימה את נטל ההוכחה באשר למידת יכולתה לפרוע את חובה והביאה את המידע הדרוש אינה רלוונטית. בהתאם למידע אשר הציגה המבקשת נקבע צו התשלומים אולם אין בכך כדי ללמד, כי לא נדרשות הגבלות בכדי להבטיח, כי המבקשת תשלם את התשלומים אשר הושתו עליה. טענתה לפיה אין בידה לטפל בחובותיה מלבד הכרזתה כמוגבלת וביטול המגבלות נטענה בעלמא ולא נתמכה בתצהיר. 17. באשר להגבלת רישיון הנהיגה של המבקשת. אין מחלוקת, כי ניתן להתנות ביטול הגבלה. לא מצאתי כי נפל פגם בקביעת כבוד הרשם לפיה ההגבלה האמורה תבוטל בכפוף להפקדת סך של 1,000 ₪ בתיק האיחוד. 18. אציין, כי מעיון בהחלטה נשוא הבקשה שלפניי עולה, כי הרשם ערך דיון מעמיק בבקשה לביטול ההגבלות אשר הוטלו על המבקשת. כמו כן, מהחלטת כבוד הרשם עולה, כי לבקשה לא צורף תצהיר. מטעם זה כשלעצמו היה בידי הרשם לדחות את הבקשה. סבורני, כי עסקינן בהחלטה נכונה וצודקת וכי לא נפל בהחלטה זו פגם כלשהו. 19. בנסיבות אלו, הבקשה נדחית. אין צו להוצאות. חייב מוגבל באמצעיםאיחוד תיקים