איחוד תיקים עיכוב יציאה מהארץ

רקע ונימוקי הערעור 1. עסקינן בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל. 2. המערער טוען, כי במסגרת תיק הוצל"פ 10-99824-00-5 הוטלו עליו הגבלות והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. לטענתו, התיק האמור נסגר אולם צו העיכוב אשר ניתן במסגרתו לא בוטל. המערער ציין, כי היה לו תיק איחוד נוסף בתיק 10-99623-06-0. לטענתו, אף התיק האמור נסגר. המערער טוען, כי מאישור אשר התקבל אצלו ממרכז המידע הארצי עולה, כי שני תיקי האיחוד המפורטים לעיל נסגרו וכל ההליכים מבוטלים מיום הסגירה. לטענתו, על אף האמור לעיל לא נמסרה לרשויות השונות וביניהן למשטרת הגבולות, הודעה אודות ביטול ההליכים בתיקים המפורטים לעיל. 3. המערער הגיש בקשה לביטול צו העיכוב אשר הוצא נגדו. כבוד הרשמת אשר דנה בבקשה דחתה אותה בטענה, כי אין לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ בשל קיומם של תיקים אחרים למערער המתנהלים בלשכת ההוצאה לפועל. על החלטה זו הוגש הערעור שלפניי. 4. לטענת המערער, שגתה כבוד הרשמת בהחלטתה האמורה שכן משנסגרו תיקי האיחוד אין מקום להמשיך ולהטיל עליו את ההגבלות אשר הוטלו עליו במסגרתם. המערער טען, כי אין מקום להמשיך לתת תוקף לצו העיכוב בשל העובדה, כי מתנהל נגדו תיק אחר בהוצאה לפועל שכן עסקינן, לטענתו, בתיק אשר במסגרתו לא הוטל צו עיכוב היציאה מהארץ. לטענת המערער, הטלת צו עיכוב יציאה מהארץ, כצעד מינהלי, מקום בו לא קיים תיק אשר במסגרתו ניתן הצו, מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 5. כבוד הרשמת אשר דנה בבקשה קבעה, כי גם בהנחה שתיק האיחוד בוער, אין עילה לבטל את צו העיכוב אשר אמור להיות מועבר לאחד מתיקי החוב המתנהלים עדיין כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל. דיון ומסקנות 6. לאחר עיון בערעור ובמצורפים לו מצאתי, כי דין הערעור להדחות, כמפורט. 7. במסגרת ההחלטה נשוא הערעור נקבע, כי מתנהלים נגד החייב תיקי חוב נוספים וכי בנסיבות אלו אין להורות על ביטול צו העיכוב. לכאורה, מלשון ההחלטה ניתן ללמוד, כי צו העיכוב ניתן במסגרת תיק האיחוד שנסגר וכי לא הוצא צו כאמור במסגרת יתר התיקים המתנהלים נגד המערער, אולם לגישת הרשמת צו העיכוב אמור להישאר בתוקף בשל התיקים האמורים. 8. המערער צירף להחלטתו נספחים מהם עולה, כי שני התיקים המפורטים בסעיף 2 לעיל נסגרו. כן טען המערער, כי כיום מתנהל נגדו תיק אחד בלשכת ההוצאה לפועל, תיק מספר 10-03973-88-3. 9. בהחלטה נשוא הערעור נקבע, כי מתנהלים נגד המערער תיקים נוספים בלשכת ההוצאה לפועל. ההחלטה האמורה ניתנה בטרם נסגר תיק 10-99623-06-0. אין בידי לדעת האם כוונת הרשמת הייתה לתיק האמור ולתיק שמספרו 10-03973-88-3 או שמא מתנהלים נגד המערער תיקים נוספים. מהנתונים העולים מהערעור לא ניתן ללמוד האם כיום מתנהלים נגד המערער תיקים נוספים בלשכת ההוצאה לפועל, מלבד התיק האמור לעיל, והאם במסגרתם הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ אם לאו. 10. לא זו אף זו, ההחלטה נשוא הערעור ניתנה ביום 27.8.09. המערער צירף אישור ממנו ניתן ללמוד, כי נכון ליום 24.8.09 לא הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק 10-03973-88-3. מהנספח האמור לא ניתן ללמוד האם הוצא צו כאמור בתיק זה מיום 24.8.09 ואילך. 11. מצאתי, כי אין בידי את הנתונים הדרושים לשם בחינת סבירות ההחלטה נשוא הערעור. המערער לא שטח בפני בית המשפט תשתית ראייתית מספקת. על כן אני קובעת, כי יש להחזיר את הבקשה לדיון בפני ראש ההוצאה לפועל, כך שתינתן החלטה מנומקת בבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ. 12. בשולי הדברים אציין, כי מהערעור והנספחים אשר צורפו לו אף לא ניתן ללמוד את זהותו של נותן ההחלטה נשוא הערעור. 13. לפיכך, מורה על החזרת בקשת המבקש לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ לדיון על ידי ראש ההוצאה לפועל למתן החלטה מנומקת, כמפורט לעיל. עיכוב יציאה מהארץאיחוד תיקים