אישור תביעה לדמי אבטלה

פסק דין 1. השאלה שבמחלוקת בין X לבין המוסד לביטוח לאומי (המוסד) הינה מתי הגישה התובעת את טופס התביעה לדמי אבטלה למוסד: האם ביום 15.7.03 כטענתה או ביום 27.1.05 כטענת המוסד? 2. ההכרעה במחלוקת העובדתית חשובה לאור הוראות סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 הקובע בס"ק א' שכל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך 12 חודשים מהיום שבו נוצרה העילה, וככל שהוגשה התביעה לאחר 12 חודשים כאמור לא תשולם גמלה מהתקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור (סעיף 296 (ב)). בענייננו אם אכן הוגשה התביעה על ידי התובעת, למוסד ביום 27.1.05, כטענת המוסד, הרי שזכאותה לדמי אבטלה עבור התקופה שהחלה ב - 1.7.03 נשללת בגין הוראות סעיף 296 (ב). 3. הנה כי כן שאלה עובדתית המונחת להכרעתנו כאשר מחד התובעת צרפה לתצהירה מסמכים אחדים ובהם טופס תביעה לדמי אבטלה אשר כאמור בו נחתם על ידה ב - 15.7.03 ולטענתה זה המועד אשר בו הגישה היא את התביעה תוך התייצבות פיזית בסניף המוסד בנהריה. על גבי טופס זה, כמובן, אין חותמת של המוסד שהוא התקבל בתאריך שנוקבת התובעת; ואילו המוסד מצרף את אותו טופס תביעה כאשר עליו מוטבעת חותמת נתקבל בתאריך 27.1.05. מטבע הדברים לא יוכל המוסד להמציא ראיה אחרת ממה שיש בתיקיו ולכן האסמכתא שלו לגבי המועד שבו טוען הוא שהתביעה הוגשה על ידי התובעת היא אותה חותמת על גבי טופס התביעה. השאלה היא האם החותמת האמורה היא הראיה המכרעת היחידה לעניין מועד הגשת התביעה על ידי התובעת. לטעמנו התשובה לשאלה דלעיל היא בשלילה. לאמור, ניתן להוכיח בראיות אחרות - ונטל הראיה מוטל בעניין זה על התובעת - שמועד הגשת התביעה הוא במועד הנטען על ידה. נבחן להלן האם עמדה התובעת בנטל הראיה האמור. 4. מעידה התובעת בתצהירה שהיא עובדת סוציאלית שעבדה בבית החולים בנהריה מ - 31.12.00 ועד שפוטרה ביום 30.6.03. עוד מעידה היא שבתוקף עבודתה המקצועית האמורה מצויה היא בקשרי עבודה שוטפים עם המוסד לביטוח לאומי ולכן לאורך כל התקופה שבין מועד הגשת התביעה על ידה לבין פנייתה בכתב למוסד בשאלה מדוע לא שולמו לה דמי האבטלה לא רצתה היא לחדד את היחסים עם מוסד שאיתו היא עובדת באופן שוטף. 5. אשר לפרטי הגשת התביעה על ידי התובעת, הן בתצהירה והן בעדותה בחקירה נגדית מתארת התובעת את התהליך כך: א. היא מתגוררת בקיבוץ כברי. סמוך לאחר שפוטרה התייצבה ביום 13.7.03 בשירות התעסוקה כדורשת עבודה (טופס ההתייצבות בשירות התעסוקה נספח א' לתצהירה). ב. בקיבוץ ערכו לה את כל הטפסים הדרושים לצורך הגשת תביעה לדמי אבטלה ועם הטפסים האלה: טופס התביעה עצמו (נספח ב' לתצהירה), אישור חישוב פיצויים שקיבלה מהמעביד ו- 12 תלושי משכורת הגישה בעצמה בסניף המוסד בנהריה. ג. לעדותה, ב - 15.7.03, אותו תאריך אשר לצידו מתנוססת חתימתה על גבי טופס התביעה פנתה לסניף המוסד בנהריה; נטלה מספר, 141, והמתינה בתור לפקידת קבלת הקהל כיוון שרצתה למסור את הטופס באופן ידני; לאחר המתנה ממושכת הגיעה תורה, פקידת קבלת הקהל עיינה במסמכים אשר צורפו לתביעתה ואמרה לה שחסר טופס ממעבידה אשר את שמו רשמה לה על גבי פתקית. את טופס התביעה על נספחיו קיבלה הפקידה ואמרה לתובעת שתוכל את הטופס החסר לשים בתיבת שירות בתוך מעטפה. ד. התובעת פנתה למעבידה בית החולים בנהריה, ביקשה את הטופס החסר וכשקיבלה אותו שמה אותו בתוך מעטפה ואת המעטפה הניחה בתיבת השירות. הטופס שבו מדובר הוא "פירוט שכר לקבלת דמי אבטלה" מיום 8.10.03 (נספח ג' לתצהיר התובעת). ה. התובעת המתינה לקבלת דמי האבטלה, היא לא מיהרה כיוון שהיא מתגוררת כאמור בקיבוץ, הקיבוץ תומך בה מבחינה כלכלית וממזכירות הקיבוץ אמרו לה שלא תהא לחוצה. בחלוף הזמן החלה בפניות טלפוניות לאנשי המוסד שהרגיעו אותה בטענה שהעניין בטיפול עד שלבסוף ב - 26.1.05 שלחה מכתב זועם למדור דמי אבטלה במוסד, פירטה את השתלשלות העניינים וציינה שבמהלך התקופה השאירה שלוש פעמים את המסמכים הקשורים בתביעתה בתיבת השירות בסניף שבנהריה (המכתב נספח ד' לתצהירה). ו. או אז סמוך למועד שנשלח המכתב, ביום 1.2.05, קיבלה את מכתב המוסד המודיע על שלילת זכאותה לגמלה הואיל והוגשה באיחור של למעלה מ - 12 חודשים מיום זכאותה לדמי האבטלה. ז. מוסיפה התובעת ומציינת גם בעדותה בחקירה נגדית את קשריה עם המוסד לביטוח לאומי, במסגרת עבודתה כעובדת סוציאלית, ואת אי רצונה להיכנס עם מוסד זה לעימות עובדה שבגינה המתינה תקופה ארוכה לפני שפנתה בכתב כאמור. ח. עוד השיבה התובעת בחקירה נגדית לשאלות ב"כ המוסד שבעבר הגישה פעם תביעה לדמי אבטלה בסניף המוסד בקריות ואז קיבלה היא את המגיע ללא כל בעיה. 6. מטעם המוסד הוגשה תעודת עובד ציבור של הגב' אלנה פיורנטינו, מרכזת גמלאות במחלקת דמי אבטלה במוסד. כאמור לעיל לא ניתן למוסד להוכיח שהתובעת הגישה את תביעתה רק במועד שבו מתנוססת החתימה על טופס התביעה (27.1.05). אולם מעדות הגב' פיורנטינו נמצאנו למדים שהעובדות שתארה התובעת בעדותה היינו: האפשרות להגיש תביעה לפקיד הקבלה באופן ישיר; בחינת התביעה על ידי פקיד הקבלה והצבעה על חוסר במסמכים שאותם יש להשלים; האפשרות להגיש את הטפסים החסרים באמצעות תיבת שירות; העובדה שככל שהמסמך מוגש באמצעות תיבת שירות הוא ממויין פעמיים, פעם על ידי איש מזכירות הפותח את כל הדואר מוציא את המסמכים מהמעטפות וממיין את החומר לפי מחלקות השונות ובפעם השניה עת מגיע הוא למחלקה ונבדק על ידי הגורמים המקצועיים בה - אכן ראויים לאמון שכן זהו ההליך אשר נוהג בהגשת תביעות למוסד. מכאן, שלדעתנו העובדות שתוארו על ידי התובעת את מוצאותיה בעת הגשת התביעה זכו לתמיכה, לפחות לגבי תהליך ההגשה, מעדותה של הגב' פיורנטינו. 7. זאת וגם זו. אין מחלוקת שטופס התביעה עליו מעידה התובעת וטופס התביעה אשר נחתם בחותמת המוסד הם אותם הטפסים ממש. לטעמנו כאשר לעדותה של התובעת מתווספות העובדות הבאות, שאינן שנויות במחלוקת, שהתאריך שנרשם על גבי הטופס הוא 15.7.03, שהאישור של המעביד (אישור וחישוב פיצויים) שצורף לטופס נושא תאריך 15.7.03; שטופס השלמת הפרטים לעדותה של התובעת אותו מסמך שנדרשה להמציא לפי דרישת פקידת הקבלה היינו פירוט שכר לקבלת דמי אבטלה נושא תאריך 8.10.03; והתייצבותה של התובעת בלשכת שירות התעסוקה ב - 13.7.03 - כל אלה בהצטברם תומכות בהגיונה של עדות התובעת שטיפולה בעניין דמי האבטלה להם היא זכאית היה כולו בסמוך לאחר פיטוריה היינו בחודש 7/03 ואין שום טעם או הסבר לטענה שטופס התביעה שהיה בידיה כבר ב - 15.7.03 תגיש רק ב - 27.1.05. ועוד, עצם העובדה שאינה שנויה במחלוקת שב - 26.1.05 כותבת התובעת מכתב למוסד לביטוח לאומי אשר בו היא מפרטת את העובדות שכלולות גם בתצהירה, מכתב שבלשונה אמור היה להיות זועם גם הוא מדבר על כך שתביעה שהוגשה בעבר למעשה לא טופלה במועד. 8. אחרון בעניין זה נוסיף כי התרשמותנו מהתובעת בעדותה בפנינו הייתה שיש ליתן אמון בעדותה. דבריה היו בהירים וחותכים והתרשמותנו שאין לפקפק באמיתותם. 9. סוף דבר, העולה במקובץ מכל האמור לעיל הוא שאכן הנטל מוטל על התובעת להוכיח שאכן את התביעה לדמי אבטלה הגישה היא ב- 15.7.03 כטענתה. לטעמנו, וכך אנו קובעים, עמדה התובעת בנטל הראיה המוטל עליה והוכיחה כפי שפרטנו לעיל שאכן תביעתה הוגשה במועד לגביו העידה. נעיר כאן, לא נעלמה מעינינו העובדה שאין בפנינו טופס תביעה אשר עליו חתימת המוסד שהתקבל ב - 15.7.03. עוד לא נעלמה מעניניו עדותה של הגב' פיורנטינו שהעידה שבין אם מתקבלת תביעה על ידי פקיד קבלת קהל ובין אם נפתחת היא על ידי איש מזכירות המוסד ההנחיה היא שיש להטביע על גבי טופס תביעה את התאריך שבו הוא התקבל. אולם כאמור שגגה יכולה להתרחש; עובדה היא שהטופס לא נמצא ולעיתים גם טפסים הולכים לאיבוד - די לנו כאמור לעיל שהתובעת העידה, עדותה ברורה ומהימנה בעיינינו ועל יסודה הגענו למסקנה שהוכח מועד הגשת התביעה ליום 15.7.03. 10. משכך, זכאית התובעת לדמי אבטלה וכן לתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק להיום. דמי אבטלה