אכיפת יחסי עובד מעביד צו מניעה

1. בפני בקשה מטעם בלהה מנדלוי (להלן- המבקשת ) למתן צו עשה כנגד גרונר טל, גרונר דן וטל מונסון בע"מ (להלן- המשיבים ) , לפיו מבוקש כי בית הדין יורה למשיבים לחתום על נספח י"ב לכתב התביעה (להלן- טופס שחרור קופות) וכן למלא עבור המבקשת טופס 161. 2. המשיבים, מתנגדים לבקשה. לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתגובה לה וכן בכתבי הטענות הנני מורה כלהלן: 3. נוכח המחלוקת העולה מכתבי הטענות בדבר עצם קיומם של יחסי עובד מעביד בין המבקשת לבין המשיבים וכל עוד בית הדין לא הכריע לגופו של עניין בשאלת עצם קיומם של יחסי עובד מעביד הרי שעצם היעתרות לבקשה תעיד למעשה על קיום יחסי עובד מעביד והכל בטרם נשמעו ראיות בתיק. נוכח האמור הרי שעסקינן בבקשה מוקדמת מידי אשר לא ניתן להיעתר לה בשלב זה. 4. בבית הדין הארצי נדונה לא אחת סוגית אכיפת יחסי עובד מעביד בשלב דיון בצו מניעה דהיינו - בשלב מיקדמי של התיק, וכך כתב לעניין זה השופט צור בע"ע 198/05 חברת החשמל לישראל נ' וולוביץ ואח' עבודה ארצי , כרך לג (56) , 54: "בשלב הביניים יש להתייחס לתשתית העובדתית הלכאורית בזהירות, כפי שהיא עולה מן הנתונים שהוצגו בבית הדין. בשלב זה של הדיון, לא בנקל יקבע בית הדין ממצאים - אף אם לכאוריים - הסותרים את פני המציאות כפי שהיתה בפועל. במיוחד נכונים הדברים כאשר תוצאות הפסיקה היא צו לאכיפת יחסי עבודה". (ההדגשות הוספו ) בענייננו, משמצויים אנו בשלב מוקדם של בירור הדיון (טרם נתקיימה ישיבת קדם משפט אחת), ומשעל הפרק עומדת שאלת עצם קיומם של יחסי עובד מעביד הרי שלא מצאתי מקום להיעתר לבקשה למתן צו עשה כמפורט בסעיף 1 לעיל שכן עצם ההיעתרות לבקשה, תעיד כי כבר נתקבלה הכרעה לפיה בין הצדדים שררו יחסי עובד מעביד ולמעשה תייתר את הדיון באשר לשאלת עצם קיומם של יחסי עובד מעביד אשר כאמור הינה פלוגתא האמורה להתברר בפני בית הדין. 5. נוכח האמור לעיל וכן נוכח יתר טענות המשיבים בתגובה לבקשה, כל אחת לחוד וכולן במצטבר, הבקשה נדחית. 6. לאור התוצאה אליה הגעתי תישא המבקשת בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק אשר ישולמו למשיבים, ביחד ולחוד, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד קבלת החלטה זו ועד לתשלום המלא בפועל. יחסי עובד מעבידצוויםצו מניעה