אמנת האג נוטריון

בפניי בקשה לסילוק על סף. התובעים הינם עובדים זרים, והתובענה נוגעת לטענות בעניין כליאת שווא. הנתבעים הגישו בקשה לסילוק על סף, הנוגעת, בין היתר, לאי המצאת ייפוי כוח, על פי הטענה כדין. הוגשו מספר תגובות, ותגובות לתגובות, והתקיים דיון במסגרתו טענו הצדדים בעל פה. בדיון התייצב התובע מס' 1, מסר ייפוי כוח שנחתם בארץ, וכן תצהיר, ומשכך חזרו בהם הנתבעים מבקשתם ביחס לתובע מס' 1, ונותרה לדיון הבקשה הנוגעת לתובעת מס' 2. הנתבעים העלו טענות נוספות הנוגעות לנושא ההתיישנות ביחס לשני התובעים אולם לא אדרש לנושא זה במסגרת החלטתי זו, ונושא ההתיישנות יתברר במסגרת התיק לגופו של עניין ככל שהדבר דרוש. הנתבעים טוענים, כי התובעת מס' 2, (להלן: "התובעת"), לא ייפתה את כוחו של ב"כ התובעים לנהל את ההליך בפניי, וכי לא מצוי בפני ביהמ"ש ייפוי כוח כדין. הנתבעים טוענים, כי על התובעת להמציא ייפוי כוח מאושר על ידי קונסול בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות, ובנסיבות המקרה, לאור ריבוי המקרים שבהם בא כוח זה מייצג עובדים זרים בתביעות מסוג זה, וכבר נפסק כי הסתבר שעובדים מסוימים לא ייפו את כוחו לייצגם, אין להסתפק בחתימת אפוסטיל, ובתרגום ייפוי הכוח באמצעות תצהיר המאומת על ידי נוטריון. ב"כ התובעת טוען, כי על פי הוראות תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז - 1977 , (להלן: "תקנות אמנת האג"), הרי אין צורך בהמצאת ייפוי כוח המאושר על ידי קונסול, ודי בייפוי כוח המאומת על ידי אפוסטיל, ובתרגומו בתצהיר שאושר על ידי נוטריון. ב"כ התובעת טוען, כי בהתאם להלכה שנקבעה בעניין ע"א 9678/05 חב' בתימו בע"מ נ' ARRABON -HK- limited, תק-על 2008(3), 1958 , 1965 (2008), הרי ייפוי כוח המאושר על ידי אפוסטיל הינו ייפוי כוח כדין, וכך נקבע: "בהמשך להחלטה מיום 28.10.07, הגישו המשיבות ביום 14.11.07 אישור נוטריוני לאמיתותו של ייפוי הכוח, המאושר באפוסטיל של בית משפט מוסמך בהונג קונג, בהתאם ל"אמנת האג" ("האמנה" כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל"ז - 1977 (להלן: תקנות אמנת האג)). המערערים טוענים כי ייפוי הכוח אינו מאושר כדין, שכן נדרש היה "אימות קונסולארי" בהתאם להוראת סעיף 30(2) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971. אין לקבל הטענה. תקנה 3 לתקנות אמנת האג (אשר הצדדים לא חולקים על תחולתן בענייננו) קובעת כי "לגבי מסמך ציבורי שנערך או שהוצא במדינת האמנה ושהאמנה חלה עליו יכול שתבוא תעודה לפי האמנה במקום אימותו". על פי תקנה 1 לתקנות אמנת האג, הגדרת "מסמך ציבורי" כוללת בחובה אף תעודה נוטריונית. במקרה שלפנינו, ייפוי הכוח מאושר על ידי נוטריון ועל גביו "תעודה לפי האמנה" (אפוסטיל). לפיכך, לא ראינו פגם באישורו של ייפוי הכוח. " למרות האמור בפסק דין זה, טוענות הנתבעות כי בענייננו, יש לפעול בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971., הקובע כי: "יפוי-כוח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל, מותר, בכל משפט או ענין אזרחיים, ובכפוף לכל סייג מוצדק, להוכיחם באישורם של הצדדים שהוציאום, או בהצהרה שבכתב של אחד מעדי האימות, שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה: (1) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי המסמך או בנספח אליו; (2) נוטריון ציבורי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו הנוטריונית ואומתו בכתב בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או בנספח אליו. " ב"כ הנתבעות מפנות לשורה של פסקי דין שניתנו על ידי מספר שופטים בנושא תביעות עובדים זרים הנוגעים לטענות של כליאת שווא, המיוצגים על ידי ב"כ התובעים כאן, במסגרתם הוחלט על מחיקת כתבי הטענות או הוראה להמצאת ייפוי כוח בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות, למרות המצאת ייפוי כוח המאומתים על ידי אפוסטיל, למשל, פס"ד בעניין ת"א (שלום ת"א) 12506-08 מדינת ישראל נ' גונדוגדו חסאן, תק-של 2011(1), 189568 , 189569 (2011), למשל: ת"א 158736/09 קסקין נ' מדינת ישראל; ת"א 524-03-10 גוצ'ו נ' מ"י; ת"א 5179-03-10 איבנוב נ' מ"י , תא (ת"א) 42049-02-10 פטאר פטרוב נ' מדינת ישראל. דומני, כי הטעם להחלטות אלו, מבוסס בין היתר, על מסקנות הדומות למסקנות אליו הגיע בית הדין הארצי לעבודה בעניין בר"ע (ארצי) 33787-08-10 חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נגד קסקין, שם נאמרו דברים קשים ביותר על ב"כ התובעת כאן, שמפאת כבודו, אין ביהמ"ש חוזר עליהם. דברים אלו מטילים צל על מהימנות ייפוי הכוח המאומת באמצעות אפוסטיל, ומחייבים למעשה, העדפת דרך המלך, של קבלת ייפוי כוח מאומת על ידי קונסול בהתאם להוראות סעיף 30 הנ"ל, וזאת על מנת שלא יעלה החשש שמא התובעת אינה מודעת לקיומו של ההליך, שמא ההליך ינוהל לשווא. לאור האמור לעיל, אני סבורה, כי יש לאמץ את הגישה הקובעת הגשת ייפוי כוח על פי הוראות פקודת הראיות. הואיל והתובעת לא המציאה ייפוי כוח בהתאם להוראות סעיף 30, למרות הארכה, עתרו הנתבעות למחיקת התובענה על סף. הסעד של מחיקה הינו קיצוני, יחד עם זאת, בנסיבות העניין יש לקבוע כאמור לעיל שאין להסתפק בייפוי כוח המאומת על ידי אפוסטיל, אלא יש בייפוי כוח המאושר בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודת הראיות בלבד. לנוכח כל האמור לעיל אני קובעת כי יש ליתן לתובעת ארכה מתאימה להמצאת ייפוי כוח כזה, מבלי כמובן לפגוע טיעוני הנתבעים הנוגעים לנושא ההתיישנות, בהם לא דנתי, וזאת משך 60 יום מהיום. לא יומצא ייפוי כוח כדין, תימחק התובענה מטעם התובעת. הואיל לאור החלטתי זו, אינני קובעת את התיק להוכחות ביחס לתובע 2 אלא קובעת את התיק לת.פ. ליום 5.9.2011, על מנת לבחון אם מולאה החלטתי זו. נוטריוניםאמנה בינלאומיתחטיפת ילדים (אמנת האג)