אנטנה סלולרית צו מניעה

המבקשת הגישה בקשה זו למתן צו מניעה זמני כנגד המשיבים האוסר עליהם לבצע עבודות הנחת תשתית להצבת אנטנה סלולרית אשר מבוצעות על גג הבנין הנמצא ברח' פנקס 47 בחלקה 3 גוש 9087 (להלן: "הבנין"). כן ביקשה להביא לסיום ההתקשרות עם משיב מס' 1 בשכירות גג הבנין ו/או כל חלק אחר של הבנין לצורך הצבת אנטנה סלולרית. כפי שפירטה בבקשה היא הבעלים של שתי קומות מתוך הבנין וכן קיימת לה זיקת הנאה על גג הבנין אשר רשומה בלשכת רישום המקרקעין. המשיב מס' 2 הינו בעל הזכויות בחנויות הנמצאות בקומת הקרקע של הבנין וכן הבעלים של הגג. המשיב השכיר חלק מהנכס למשיב מס' 1. ביום 27.9.11 החל המשיב מס' 1 בביצוע עבודות בנכס בקומת הקרקע ע"י הנחת תשתית תת קרקעית וכן התקנת תעלות מפח לאורך החזית הצפונית של הבנין. כן הונחו תעלות על גג הבנין. לטענת המבקשת מאחר והיא בעלת הזכות של זיקת הנאה הרשומה על הגג בשטח של 80 מ"ר בשטח האחורי מזרחי עם זכות גישה לגג אזי הנחת התעלות על הגג תרוקן את מהות זיקת ההנאה מתוכן ולא תאפשר המשך החזקת מתקנים ומערכות מיזוג אוויר הקיימים על הגג ו/או להוסיף מתקנים נוספים. עוד טוענת המבקשת שכל העבודות שבוצעו על ידי המשיב 1 הינן בניגוד להוראות והנחיות להצבת אנטנות סלולריות. המשיבים הגישו תגובתם לבקשה זו. בתגובתם הינם מפרטים שהבעלות בשטח הגג כולו הינה של משיב מס 2 . הערות האזהרה הרשומות בפנקס המקרקעין אינן סותרות את בעלות המשיב בחלק הגג. המשיב מס' 1 התקשר עם משיב מס' 2 בהסכם שכירות לשם הצבת מתקן תקשורת על גג הבניין . לצורך כך החל המשיב לפעול לקבלת אישורים והיתרים להקמת מתקן התקשרות. בד בבד החל המשיב בפעולות לפרישת קווי תקשורת בגג הבנין. כך הונחו בתוך תעלת פח שחוברה לרצפת הגג והוצמדה לצידו הפנימי של המעקה קווי התקשורת וזאת על מנת שלא להפריע לכל שימוש קיים ו/או עתידי בגג הבנין. עוד מבקשים המשיבים שהמבקשת לא תמנע את הגישה לגג הבנין כפי שעושה כעת שכן נעלה הכניסה לגג. דיון משפטי: כעולה מנסח רישום המקרקעין וכן מת' 1 שהוצג בדיון - תשריט, אכן למבקשת זיקת הנאה בשטח מסוים בגג. שטח הגג כולו הינו בבעלות משיב מס' 2. כעולה מתגובת המשיב 1 ואף מדברי בא כוחו בדיון, טרם הותקנה אנטנה סלולרית על הגג ורק כאשר יתקבלו כל האישורים הדרושים על פי כל דין היא תותקן. במסגרת דיון זה לא הוכח בפני שהתעלות שנפרשו בגג הבנין מונעות את זיקת ההנאה של המבקשת מן הגג. לא הוצגו כל ראיות לכך שהנחת תעלות אלה מונעות שימוש של המבקשת בחלק מגג הבנין בו קיימת לה זיקת הנאה, כאשר טענות המשיבים לא נסתרו כלל ועיקר שהתעלות בגג הונחו בתוך תעלות פח על גג רצפת הגג באופן שאינו מונע שימוש בגג. עוד עלי להוסיף שכעולה מהתגובה המבקשת פעלה תוך עשיית דין עצמי ומנעה כניסת המשיבים לגג אשר בבעלות משיב מס' 1, משכך סבורני שאינה נקיית כפיים בכל הנוגע להליכים שבפני. עלי לציין שבדיון טען ב"כ המבקשת שהנחת התעלות פוגעת בזכותה הקניינית של המבקשת שכן המבקשת רכשה אף זכויות בנישות הקיימות בקיר החיצוני של הבנין שם הותקנו תעלות, אולם טענה זו כלל לא עלתה במסגרת הבקשה ועל כן הינה בגדר הרחבת חזית. כן עלי לציין שלא צורף כל הסכם המכירה שנערך בין המבקשת למשיב מס' 1 ממנו ניתן היה ללמוד מה נמכר למבקשת והאם אף הנישות החיצוניות נמכרו למבקשת. בנסח כל שמצוין הוא זיקת הנאה בחלק מהגג. לענין הכניסה לגג- אין בפני כל בקשה לצו מניעה. במסגרת התגובה לא ניתן להגיש בדלת האחורית בקשה לצו מניעה ו/או צו עשה, ומן הראוי היה לעשות זאת בנפרד. עם זאת במאמר מוסגר אציין שטוב תעשה המבקשת אם לא תמנע כניסת המשיבים לגג, אשר בבעלות המשיב מס' 2. לאור כל האמור לעיל דין הבקשה לצו מניעה להדחות. על המבקשת לשלם לכל אחד מהמשיבות סך של 3,000 ₪ הוצאות הליך זה. אנטנות סלולריותאנטנותצוויםצו מניעה