אקזמה כרונית - אחוזי נכות

1. לפניי ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 29.5.05 (נכות כללית) אשר קבעה למערער נכות יציבה בשיעור 36% מחודש 10.04. 2. בהודעת הערעור ונימוקיו, שוטח המערער רשימה ארוכה של פגמים משפטיים אשר נפלו לטענתו בהחלטת הועדה הרפואית לעררים ועיקרם כדלקמן: א. נימוקי הערר שהוגשו ע"י ב"כ לא צויינו ברשימת המסמכים בפרוטוקול ולא הייתה אליהם התייחסות בגוף הפרוטוקול. ב. מבחינה כירורגית, הועדה הפחיתה למערערת את אחוזי הנכות מבלי שתעצור את דיוניה ותאפשר למערערת להיערך בהתאם. גם לגופו של עניין, טוען המערער כי לא ברור על סמך מה קבעה הועדה את החלטתה בעניין זה. ג. מבחינת העור, הועדה קבעה כממצא - קיומה של אקזמה כרונית, אולם לא העניקה למערער את הנכות המתחייבת מכך. ד. לעניין צלקות - הועדה ציינה קיומן של צלקות, אולם לא דנה בשאלה האם מדובר בצלקות מכערות או מכאיבות. ה. מבחינה אורטופדית - הועדה התעלמה מתלונות המערער לעניין הכתפיים, מותניים, שורש אגודל שמאל וכאבים בשוקיים. ו. הועדה התעלמה מטענות אודות כיב מדמם בשוק ימין ודימום בדליות באזור קרסול ימין שהצריך תפירה במקום. ז. הועדה התעלמה מאישורים אודות כאבים בשורש כף יד ימין ואבחנה של לברל אפיקונדיליטיס. על סמך טענות אלה, דורש המערער להחזיר את עניינו לועדה רפואית לעררים בהרכב אחר. 3. המשיב, אשר הגיש טיעוניו בכתב, הודיע על הסכמתו להחזיר את עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים, על מנת שתיתן דעתה לתלונתו על כאבים בשורש כף היד מימין. בכל הנוגע לשאר טענות המערער, אין המשיב סבור כי אלה מלמדות על פגם משפטי כלשהו. 4. המערער הגיש תגובה לטיעוני המשיב, ממנה עולה כי אין הוא מסתפק בהסכמה כאמור. לפיכך, אין מנוס מבירור שאר הטענות , לגופן: א. התייחסות לנימוקי הערר אי ציון מסמך נימוקי הערר במסגרת סעיף ו' לפרוטוקול אינו מהווה פגם משפטי שמצדיק התערבות שיפוטית, על אחת כמה וכמה כאשר נוסח הפרוטוקול כולו, מלמד כי נימוקי הערר היו בפני הועדה, שכן זו נתנה לגבי חלק מהם התייחסות מפורשת וספציפית, אשר לא יכולה הייתה להינתן אלמלא הונחו נימוקי הערר בפניה. ב. מהבחינה הכירורגית החלטת הועדה הרפואית לעררים, להפחית את שיעור הנכות שנקבעה למערער בועדה המחוזית (30% נכות) ולהעמידה על 20% נכות בלבד, ניתנה מבלי להזהיר את המערער על כך שעשויה היא להפחית את דרגת נכותו מזו שנקבעה בועדה המחוזית, ומבלי שתעמיד את המערער על כוונתה לעשות כן בכדי שיהיה לו יומו להשמיע גרסתו כראוי, לתמוך אותה במסמכים ואף לשקול לחזור בו מהערר. טענת המשיב לעניין זה, לפיה מדובר בנכות שנקבעה בועדה מחוזית ואינה בגדר נכות חלוטה, ולפיכך פטורה הועדה מחובתה להזהיר את המערער, דינה להדחות. המדובר בפרשנות של המשיב, אשר אינה נתמכת בפסיקה התואמת טענות כגון אלה. יתרה מזו, גם לגופו של עניין, החלטת הועדה הרפואית אינה מפורטת ומנומקת דיה הואיל ולא ניתן להבין ממנה מדוע היא סבורה כי יש ליישם דווקא את פריט ליקוי 11 (1) (ג) לתקנות, ולא את פריט ליקוי 11 (1) (ד), כפי שנקבע על ידי הועדה המחוזית. לפיכך, יהיה מן הראוי להחזיר עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים, על מנת שתתקן את הפגמים אשר נפלו כאמור. ג. מבחינת העור צודק המערער, גם בטענותיו הנוגעות לעניין זה. הועדה הרפואית לעררים ציינה דבר קיומה של אקזמה כרונית, אשר לטענתה אינה קשורה למחלת הוורידים, אולם יחד עם זאת, נמנעה מדיון בשאלה, האם זכאי המערער לקביעת אחוזי נכות בגין קיומה של אקזמה זו, בהתאם לפריט ליקוי 80 לתקנות. לפיכך, יוחזר עניינו של המערער לועדה על מנת שתדון גם בסוגיה זו. ד. לעניין צלקות טוען המערער, כי הועדה ציינה בממצאיה דבר קיומן של צלקות ניתוחיות בשתי גפיים תחתונות אולם לא ניהלה דיון בשאלה, מדובר בצלקות מכערות או מכאיבות. אמנם, צודק המשיב בטענתו לפיה, מדובר בשאלה תיאורטית שכן מדובר בפריט ליקוי המנופה במסגרת דיון בקצבת נכות כללית, אלא שאין בכך כדי לפטור את הועדה מדיון בסוגיה זו, כמתחייב. לפיכך, יוחזר עניינו של המערער לדיון בפני הועדה על מנת שתדון גם בסוגיה זו. ה. מהבחינה האורטופדית עיון בפרוטוקול הועדה מלמד, כי הועדה הרפואית לעררים עיינה בצילומי עמוד שדרה מותני, וערכה למערער בדיקה קלינית במסגרתה בדקה והתייחסה לתלונותיו הנוגעות לעמוד שדרה מותני ולמרפקים. לטענת המערער, הועדה התעלמה מתלונותיו לעניין הכתפיים, המותניים, שורש אגודל שמאל וכאבים בשוקיים, טענות אשר מצאו ביטוין בנימוקי הערר. כפי העולה מטיעוני המשיב, ניתנה הסכמה על ידו להחזיר הדיון לועדה הרפואית לעררים, על מנת שתיתן דעתה לתלונת המערער בדבר כאבים בשורש כף היד מימין. יחד עם זאת, נימוקי הערר הראשוניים שהוגשו לועדה (העתק מהם הוגש במצורף להודעת הערעור), מלמדים על טענות ותלונות בדבר כאבים גם בכתפיים, במותניים, בשורש אגודל שמאל ובשוקים, אשר משום מה לא זכו להתייחסות כלשהי על ידי הועדה. לפיכך, יוחזר עניינו של המערער לועדה על מנת שתפעל בהתאם להסכמת המשיב כאמור וכן תדון בשאר תלונותיו של המערער כפי שצוינו לעיל. ו. לטענות בדבר התעלמות מתלונות נוספות ואישורים רפואיים המערער טוען, כי הועדה נמנעה מלהתייחס לטענות שהועלו בנימוקי הערר אודות קיומו של כיב מדמם ופתוח באזור התחתון של שוק ימין ודימום בדליות באזור קרסול ימין. עוד טוען המערער, כי הועדה התעלמה מאישורים רפואיים אודות כאבים בשורש כף יד ימין וכן מאבחנה רפואית ספציפית. בכל הנוגע לתלונות המערער בעניין כף יד ימין, הרי שכאמור לעיל ניתנה על ידי המשיב הסכמה להחזיר את עניינו לועדה הרפואית לעררים, לצורך דיון בסוגיה זו. בכל הנוגע לשאר טענות המערער, הרי שעיון בפרוטוקול הועדה הרפואית מלמד, כי הוא נבדק באזורים הרלוונטיים לטענותיו, וכן יצוין, כי אין חלה על הועדה חובה להתייחס למסמכים רפואיים אשר אינם בגדר חוות דעת הקובעת אחוזי נכות. לפיכך, לא נמצא פגם בהחלטת הועדה לעניינים אלה. 5. אשר על כן, יוחזר עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים, על מנת שתזמן את המערער, תאפשר לו להשמיע את טיעוניו וכן תפעל כמתחייב בסעיף 4 לעיל, לגבי כל אחד מן הפגמים המשפטיים שנפלו בהחלטתה. 6. המשיב ישלם למערער סך של 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק בגין שכ"ט עו"ד. 7. לצדדים הזכות לפנות לשופט בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, שמונה לכך, בבקשת רשות ערעור על פסק דין זה תוך 30 ימים מהיום שיקבלו פסק דין זה. אחוזי נכותנכות