ארכה להגשת בקשת רשות ערעור

המבקש חויב בפסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות (כב' השופטת מ' ליפשיץ-פריבס) מיום 19.7.09 להשיב למשיבים סך של 9,500 ₪ ולשלם להם פיצויים בסך של 1,000 ₪ והוצאות משפט (להלן: "פסק הדין"). ביום 31.7.09 עתר המבקש לביטול פסק הדין ובית המשפט דחה את בקשתו. לטענתו, הוא קיבל את ההחלטה ההיא רק ביום 2.9.09 ואת בקשתו הנוכחית שהיא למתן ארכה להגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין הוא הגיש כבר ביום 7.9.09. המבקש לא צירף עותק של הערעור שבדעתו להגיש על פסק הדין. המשיבים התנגדו לבקשה בטוענם כי המבקש אך נוקט בסחבת בתשלום הכספים המגיעים להם על פי פסק הדין והיה עליו לעמוד במועד הקבוע בדין אם חפץ להגיש בקשה לערער על פסק הדין. הם גם טענו לצדקת פסק הדין. בתשובתו לתגובת המשיבים חזר המבקש על טענותיו והסביר מדוע פנה לבית המשפט לתביעות קטנות כדי שזה יתקן את פסק דינו, ולא הגיש בקשה לרשות ערעור עליו באופן מיידי. מדרך הטבע הואיל והדיון התנהל בבית משפט קמא בבית המשפט לתביעות קטנות, שני הצדדים אינם מיוצגים על ידי עורכי דין גם בהליך זה. הדין עם המבקש. המועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות נקבע בתקנה 16 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976 (להלן: "התקנות"). על פי תקנה זו, המועד הוא 15 יום ממועד מתן פסק הדין. למרות שתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (ובכלל זה תקנה 529 הדנה בתקופת פגרת בית המשפט) אינן חלות על הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות, אלא הן מסורות לשיקול דעת בית המשפט לפי תקנה 13 לתקנות, נפסק כי ימי פגרת בית המשפט אינם נמנים מבין במניין הימים לעניין המועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות (רע"א 6297/02 גולד נ' גאולת הכרך בע"מ, פורסם במאגרים [27.1.03]). במקרה זה אפוא, הואיל ופסק הדין ניתן בתוך ימי פגרת הקיץ (החל מיום 16.7. ועד ליום 31.8 כל שנה), המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליו, היה עד ליום 15.9.09 ואילו בקשתו של המבקש הוגשה, כאמור, ביום 7.9.09, היינו בתוך המועד הקבוע בדין. אכן נכון, המבקש לא צירף את בקשת רשות הערעור שבדעתו להגיש (ממנו ניתן היה גם ללמוד על סיכויי בקשתו למתן רשות ערעור להתקבל) ואף לא ציין מתי בדעתו לעשות כן. ואולם, המבקש סבר בטעות כי חלף לו המועד להגשת בקשת רשות הערעור והמתין לקבלת ההחלטה בבקשתו זו למתן ארכה להגשת בקשת הרשות כדי לעשות כן. יש בכך אפוא, טעם מיוחד המצדיק היענות לבקשתו. אני נעתר אפוא, לבקשה, ומתיר למבקש להגיש את בקשת רשות הערעור על פסק הדין תוך 7 ימים. אם הוא לא יעשה כן, לא תתקבל בקשתו לרשות ערעור. הארכת מועד להגשת רשות ערעורהארכת מועדרשות ערעור (בזכות או ברשות)ערעור