ארכה להגשת חוות דעת מומחה מוסכם

לפני בקשות הנתבעים 1 ו-2 למתן ארכה להגשת חוות דעת מומחה (משותף) מטעמם לעניין עלות בניית בית התובע במועד אירוע השריפה (5.12.08). לחלופין, ביקשה הנתבעת 2, כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט לעניין האמור. 1. הבקשה הוגשה בהמשך לישיבת קדם משפט מיום 24.9.12, בה עלתה פעם נוספת השאלה, האם קיים תת ביטוח לבית התובע, שאלה לגביה לא הובאו ראיות ישירות ע"י הנתבעים, אשר העלו טענה זו בהגנתם. מבחינת השלב הדיוני בו מצוי התיק, הרי שטרם נקבע מועד לשמיעת ראיות, וישיבת קדם המשפט מיום 24.9.12 הייתה ישיבת קדם המשפט השנייה שהתקיימה בו. תצהירי התובע הוגשו ביום 15.1.12, תצהירי הנתבע 1 הוגשו ביום 6.5.12 ותצהירי הנתבעת 2 הוגשו ביום 29.7.12 (הגם שבאיחור). 2. במהלך ישיבת קדם המשפט מיום 24.9.12 התנגד ב"כ התובע לאפשר לנתבעים להוסיף ראיות, אף התנגד למינוי מומחה מטעם בית המשפט. ב"כ התובע טוען, כי המועד להגשת תצהירי הנתבעים וחוות הדעת מטעמם חלף זה מכבר, ואין לאפשר להם ארכות נוספות. 3. נוכח הסוגיה שבמחלוקת, וההשלכות אשר עשויות להיות לה על תוצאות ההליך, הוריתי לצדדים להגיש טיעון קצר בכתב בעניין, והם אמנם עשו כן; הנתבעת 2 הגישה ביום 27.9.12 בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת מטעמה ולחלופין למינוי מומחה מטעם בית המשפט (במסגרת בקשה מס' 10), הנתבע 1 הגיש בקשה דומה ביום 2.10.12 (במסגרת בקשה מס' 11), והתובע הגיש תגובתו לשתי הבקשות הנ"ל ביום 2.10.12 וביום 3.10.12 (במסגרת בקשות מס' 12 ו-13 בהתאמה). 4. עיינתי עיין היטב בטיעוני הצדדים. טענות התובע בדבר האיחור הרב בהגשת הבקשות ע"י שני הנתבעים - מוצדקות. טענת התובע כי אין מדובר בעניין פרוצדוראלי אלא בעניין מהותי ביותר, אף היא מקובלת עליי. 5. ואולם לטעמי, דווקא מאחר ובענייני מהות עסקינן, יש לקבל את בקשת הנתבעת 2 ולהורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט. 6. אינני סבורה שיש מקום, בשלב הדיוני הנוכחי של ההליך, כאשר כל הטענות ידועות, והתיק עומד לפני קביעתו לשמיעה, להגשת חוות דעת מטעמם של הנתבעים, דבר שיוביל, ככל הנראה, להגשת חוות דעת נגדית מטעמו של התובע, ובסופו של דבר יידרש בית המשפט למנות מומחה מטעמו. דרך פעולה זו תאריך, שלא לצורך, את ההתדיינות, ובמובן זה מקובלים עליי טיעוני ב"כ התובע. 7. אני סבורה, כי השאלה האם קיים תת ביטוח אם לאו היא שאלה מהותית שבמחלוקת, וגם הצדדים מסכימים כי היא אחת מהסוגיות העומדות להכרעה, אם לא הסוגיה העיקרית שנותרה להכרעה בתיק זה. 8. מקובלת עליי טענת התובע, כי הנטל להוכחת הטענה מוטלת על הטוענים אותה, קרי: על הנתבעים. אינני מסכימה עם מסקנת התובע, כי משלא הוגשה חוות דעת מטעמם של הנתבעים עד עתה, אין לאפשר להם להוכיח טענתם, באמצעות חוות דעת, כעת. כאמור, התיק נמצא בשלב זה טרם קביעתו לשמיעה, וזהו השלב האחרון כמעט בו שני הצדדים יכולים - במקרים המתאימים ובאופן חריג - להגיש ראיותיהם, ולתקן שגיאות ומחדלים באופן שיביא את בית המשפט לדון בשאלה שבאמת שנויה במחלוקת ביניהם. אציין, כי דעתי הייתה שונה, לו הייתה הבקשה מוגשת לאחר שהוחל בשמיעת ראיות הצדדים, בוודאי לאחר שהסתיים שלב זה. אך לא כך הוא הדבר. 9. מינויו של מומחה מטעם בית משפט בשאלת תת הביטוח יביא לעיכוב של מספר חודשים ספורים בשמיעת התיק. אי מינויו של מומחה יביא, ללא ספק, לתוצאה גרועה יותר: הנתבעים לא ישלימו עם תוצאות פסק הדין, אשר ידחה טענתם בדבר תת ביטוח בהעדר ראיה, בית המשפט המחוזי יידרש לסוגיה, ללא ספק יחזירה לשמיעה מחודשת ולמינוי מומחה מטעם בית המשפט, וזמן רב וממון יבוזבז ע"י הצדדים והציבור, בגין התנהלות אשר ניתן היה לראותה מראש ולמנעה. יתרה על כן, אין לדעת מה יקבע המומחה מטעם בית המשפט. אך צפוי, כפי שארע לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה הקודם, כי כל קביעה תוכל לסייע לצדדים לצמצם מחלוקותיהם, אולי להגיע להסכמה, וזאת מתוך ידיעה מושכלת של מצבם המשפטי הנכון בתיק. 10. בנוסף, אני סבורה, כי המותב הקודם, אשר טיפל בתיק, זה לא סבר שדי במינוי מומחה לבדיקת הסכומים שבמחלוקת. מינויו של השמאי אברהם סנדובסקי, בהחלטה מיום 27.4.11 מהווה "השלב הראשון", כמילותיו של המותב הקודם (וראו: החלטה מיום 27.4.11 בעמ' 2 ש' 29). ניראה, מהדברים שכתב המותב הקודם, כב' השופט פיש, בהחלטה הנ"ל, בפרט המילים 'השלב הראשון', כי הכוונה הייתה לבחון תחילה את הסכומים שבמחלוקת ולקבל עמדת מומחה בעניין, ולאחר מכן לעבור ל'שלב השני'. מינויו של כב' השופט פיש לבית המשפט המחוזי עצר את התהליך, ובדעתי להמשיכו; הן מהטעם שזו הדרך שאותה התווה המותב הקודם בתיק, ולצדדים ציפייה סבירה כי תמשך, ובעיקר מהטעם שאני סבורה כי דרך זו היא הדרך הנכונה לפתרון הסכסוך אם לא לצמצומו. 11. לפיכך, הריני ממנה את מר יצחק חייט, מהנדס ושמאי מקרקעין כמומחה מטעם ביהמ"ש על מנת שיחווה דעתו בשאלת עלות בניית בית התובע, ברח' הזית 11 במטולה, במועד אירוע השריפה (5.12.08). המומחה יקבל את כתבי הטענות של הצדדים וכן כל מסמך שבדעת הצדדים להסתמך עליו, לרבות המסמך שהוכן ע"י המנהדס יוסף שרף ז"ל עבור הנתבעת 2. המומחה יחווה דעתו באשר לטענות הצדדים לעניין תת ביטוח, ככל שקיים. 12. הואיל והנטל להוכחת הטענה בדבר תת הביטוח מוטל על הנתבעים, ובפרט על הנתבעת 2, משלא תוגש חוות דעת מטעמם של הנתבעים בעניין זה מהטעמים המפורטים לעיל, אני מורה כי בשכר טרחתו של המומחה תישא הנתבעת 2 בלבד, בשלב זה. הנתבעת 2 תסדיר את שכר טרחת המומחה ישירות מולו ותגיש הודעה על הדבר לתיק בתוך 21 יום מהיום. תשלום שכר טרחתו של המומחה יקבע בפסק הדין. 13. נקבע לישיבת קדם משפט נוסף ליום 10.1.13 בשעה 9.00, ועל הצדדים לסיים את שלב שאלות ההבהרה למומחה עד למועד זה. מזכירות ביהמ"ש תמציא העתק ההחלטה למומחה. הארכת מועדמומחה מוסכםחוות דעת מומחהמומחהחוות דעת