ארכה להגשת חוות דעת שמאי

עניינה של הבקשה בחוות דעת של מתכנן תנועה שהמשיבה (להלן: "מע"צ") חפצה בהגשתה לשמאי המוסכם, וכן בדחיית הדיון עקב כך. המבקשים (להלן: "מלחי") מתנגדים לבקשה. לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה, וזאת מהנימוקים שלהלן: במהלך ההליך שהתנהל בפני השמאי המוסכם, ניתנו לצדדים (ובהם מע"צ) מספר הזדמנויות להגיב ולהציג מסמכים לשמאי - לאחרונה ביום 4.7.12. בין היתר, הגיש כל אחד מהצדדים חוות דעת שמאית מטעמו. טיעוני המבקשים שבמענה להם מתבקשת הגשת חוות דעת מתכנן התנועה הועלו עוד ביום 22.5.12; וניתן להם מענה ב"התייחסות מטעם שמאי החברה הלאומית (מע"צ - ע.ב.) מר דורון חבקין", שצורפה להשלמת טיעוני מע"צ שהוגשה לשמאי המוסכם ביום 4.7.12. ביום 26.8.12 הודיע השמאי המוסכם לצדדים, כי בכוונתו לסיים את חוות דעתו בימים הקרובים. כן פירט את שכרו וציין כי חוות הדעת תימסר לצדדים ולבית המשפט כאשר זה ישולם. רק בעקבות מכתבו זה של השמאי המוסכם ראתה מע"צ לנכון לפנות אליו בבקשה לאפשר לה להגיש חוות דעת מתכנן תנועה בתוך 30 ימים, וליתן לה ארכה לצורך זה. אין כל הסבר מצד מע"צ מדוע הפנייה לא נעשתה קודם לכן. ויוער, שלא נעלם מעיני כי במסמך טיעוני מע"צ מיום 4.7.12 הודיעה על כוונתה להגיש חוות דעת כזו בתוך 30 יום - ואולם היא לא עשתה כן. בתגובת השמאי המוסכם מיום 28.8.12, הותיר עניין זה לשיקול דעת בית המשפט - ובעקבות זאת הוגשה הבקשה דנן. עם זאת, למקרא תגובת השמאי נראה כי אינו סבור שחוות דעת מתכנן תנועה מטעם מע"צ נדרשת לו לצורך מתן חוות דעתו; וזו גם עמדת מלחי. למען הסר ספק, יצוין כי גם אין בפני השמאי המוסכם חוות דעת של מתכנן תנועה מטעם מלחי. השמאי המוסכם ציין, כי בהיעדר החלטה אחרת של בית משפט - בכוונתו למסור את חוות דעתו ביום 2.9.12; כאשר הדיון בתיק זה קבוע ליום 5.9.12. השמאי המוסכם אמנם מתבקש לנהוג כאמור. בנסיבות אלה הבקשה נדחית והדיון יתקיים במועדו. הארכת מועדשמאותחוות דעת