ארכה להגשת תחשיב נזק

זוהי תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975. הנתבעת ביקשה להורות לתובעים להשלים הליכים מקדמיים וליתן לה ארכה להגשת תחשיב נזק. המבקשת טוענת שביום 11.11.10 שלחה לב"כ התובעת דרישה לתובעת 2 לגלות את המסמכים שבידה ושאלון שעליו נתבקשה התובעת 2 לענות בתצהיר ערוך כדין וכן ביקשה אסמכתאות לשכר המנוח. ביום 5.1.11 נתקבלה תשובת התובעת על טופס השאלון וביום 6.7.11 נתבקשה התובעת להמשיך ולענות על השאלון. לטענת המבקשת, התובעים טרם השיבו לבקשת זו. המבקשת צירפה לבקשתה מכתבים שלטענתה תומכים בבקשה וכן צירפה המבקשת את טופס השאלון שנשלח על ידה לתובעת 2 כאשר לצד אחדות מהשאלות תשובות בכתב יד. לטענת המבקשת, במקום שהנתבעת 2 תענה על השאלון בתצהיר ערוך כדין, היא השיבה בכתב יד על חלק מהשאלות. לטענת המשיבים, הם השלימו את כל ההליכים המקדמיים ומכל מקום, בקשה זו, שהוגשה לאחר שחלף זמן רב כ"כ, היא רק בקשה טאקטית שמטרתה לקנות זמן להגשת תחשיב נזק מטעם המבקשת. לתגובת המשיבה צורף טופס תשובות לשאלון, ערוך בתצהיר כדין. תצהיר התשובות לשאלון מאומת כדין אך על פי התאריך המצוין בו הוא נערך רק ביום 5.8.12, כחודש לאחר שהמבקשים הגישו את הבקשה. שאלות רבות זכו לתשובה לפיה הן אינן רלוונטיות אך סיבה לכך לא צוינה. כ מו כן, לא ברור אם לתצהיר התשובות צורפו האסמכתאות המבוקשות בידי ב"כ המבקשת. אישור משלוח פקס שצורף לתגובת המשיבה מציין שסה"כ נשלחו בפקס 4 עמודים ונראה שאלה הם עמודי התצהיר ללא האסמכתאות. ההליכים של מתן תשובות לשאלון וגילוי מסמכים יועדים לאפשר בירור אמיתי והוגן של המחלוקת. בעת שהוגשה הבקשה עדיין לא השיבו המשיבים על השאלון בדרך שנקבעה בדין - בתצהיר ערוך כדין. תשובה הכתובה בכתב יד על גבי טופס השאלון שלא בתצהיר, אינה מספקת. גם לגוף הענין, אמירה סתמית ששאלה "אינה רלוונטית", ללא הנמקה, אינה תשובה של ממש. גם לאחר עריכת התצהיר, המשיבים לא צירפו את האסמכתאות המבוקשות ואף לא ציינו את הסיבה שבגינה הן לא צורפו. בדרך כלל מניחים שהתובעים הם המעוניינים בקידום בירור התביעה. ניתן אך לתמוה, כאשר הם עצמם נוקטים במהלכים המעוררים את חשדו של הצד שכנגד שהם מסתירים מידע וברור שרק לאחר השלמת ההליכים המקדמיים, תוכל הנתבעת להגיש תחשיב נזק מטעמה. ראוי להזכיר לתובעים, שתכלית הגשת תחשיבי נזק היא הניסיון להביא את הצדדים לידי הסכמות - ולא יכולה להיות בכך כל תועלת, מקום שהדבר נעשה בטרם הצדדים הניחו תשתית עובדתית להערכת סיכוייהם. לאור זאת, המשיבים ישלימו את ההליכים המקדמיים כדין (דהיינו ישיבו תשובות מלאות בתצהיר ערוך כדין) עד ליום 1.11.12. תחשיב הנזק של הנתבעת יוגש עד ליום 2.12.12. ת"פ 4.12.12. המשיבים יישאו בהוצאות המבקשת בסך 2,000 ₪. הארכת מועדתחשיב נזק