ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית

1.בתאריך 9.7.2010 התקיים דיון בתיק ובו הוסכם על הצדדים שתצהירי עדות ראשית יוגשו ע"י התובעת תוך 60 יום והנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית תוך 60 יום מקבלת תצהירי התובעת. בתאריך 12.10.09 הגיעו הצדדים להסכמה, על פיה, מועדי הגשת תצהירים יוארכו כך שתצהירי התובעת יוגשו עד יום 1.12.09 ותצהירי הנתבעת עד יום 1.2.2010. תצהירי התובעת הוגשו בתאריך 30.11.09. בתאריך 26.1.10 הוגשה בקשה ע"י ב"כ הנתבעת להארכת מועד להגשת תצהירים עד ליום 1.4.10 וניתנה ארכה עד ליום 25.3.10. בתאריך 11.4.10 שוב הגיש ב"כ הנתבעת בקשה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית ובפרוטוקול הדיון ניתנה ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית וחוות דעת עד ליום 28.5.10 תוך חיוב בהוצאות. ושוב בתאריך 27.5.10 הוגשה בקשה נוספת להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית וניתנה ארכה עד ליום 30.6.10 כאשר נקבע בהחלטתי שלא תינתן ארכה נוספת. ביום 14.8.10 שוב הוגשה בקשה נוספת להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמים שאינם שונים במהותם מהטעמים שצוינו בבקשות קודמות. ב"כ התובעת מתנגדת להארכת המועד ומבקש להורות כי הנתבעת לא תהיה רשאית להגיש כל ראיות מטעמה בשל האיחור כמפורט לעיל. 2.תקנה 168 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת שהיה ובעל דין לא יגיש תצהירי עד לא יורשה להביא את העד או להוכיח את העובדה אלא אם כן שוכנע בית המשפט ע"פ בקשת בעל דין הנתמכת בתצהירו כי תצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות. בבוא ביהמ"ש לבחון האם אי הגשת התצהירים במועד נבעה מסיבות מוצדקות עליו לשקול מידת אחריות המבקש לכך כולל משך הזמן שחלף, נסיבות האיחור ומידת הפגיעה הצפויה לבעלי הדין. 3.לאחר שעיינתי בבקשת הצדדים והתיק, סבור אני שאכן אין מקום למתן ארכה נוספת שכן תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת הוגשו בתאריך 30.11.09 וחלפו כמעט 10 חודשים מאז הגשתם. מעבר לכך, ביהמ"ש נעתר מספר פעמים לבקשות להארכת מועד ובהארכה האחרונה נקבע חד משמעית שלא תינתנה ארכות נוספות. גם בנימוקי הבקשה לא מצאתי טעמים שאכן מדובר באיחור שיש לו הצדקה ועל כן אין מקום למתן היתר להגשת תצהירי עדות ראשית תוך מתן ארכה נוספת. אשר על כן, אני דוחה הבקשה להארכת המועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעת ו/או ראיות מטעמם שלא הוגשו עד מועד מתן החלטה זו. אשר על כן, אני נעתר לבקשת ב"כ התובעת וקובע שהנתבעת אינה רשאית להגיש מטעמה ראיות לעניין תצהירי עדות ראשית וחוות דעת. העתק החלטה זו יישלח לצדדים. עדותהארכת מועדדיוןמסמכיםתצהיר עדות