ארכה להסדרת מעמד

זוהי עתירה להורות למשיבים להימנע מהרחקת העותר מישראל, לשחררו ממשמורת ולאפשר לו לקבל אשרת עבודה בענף הבניין, לתקופה המותרת על פי החוק. עובדות 1.העותר נכנס לישראל ביום 28.12.06 באשרת ב/1 לעבודה בתאגיד "דור עמל בע"מ". ביום 10.9.07 נטש העותר את עבודתו בתאגיד הנ"ל. 2.ביום 8.11.07 הוסדר מעמדו של העותר כעובד בתאגיד "סטון שירותי כוח אדם בע"מ". לטענת העותר הוא פנה לתאגיד זה מיד לאחר הפסקת עבודתו, אולם "בפועל התאגיד רשם אותו לעבודה אצלו ב 8.11.07". 3.ביום 13.2.08 נטש העותר גם את עבודתו בתאגיד "סטון שירותי כוח אדם בע"מ". לטענתו הוא עזב את עבודתו בתאגיד הנ"ל, עת גוייס לעבודה על ידי תאגיד "אופירה משאבי אנוש" אליו עבר "לאחר שהובטח לו כי ישולמו לו כל זכויותיו". 4.ביום 2.3.08 הוסדר מעמדו של העותר כעובד בתאגיד "אופירה משאבי אנוש בע"מ", אולם ביום 21.3.08 דווח העותר כנוטש תאגיד זה. 5.ביום 10.7.08 נעצר העותר לראשונה, אולם הוא שוחרר עד ליום 17.9.08, בהתאם להחלטות בית הדין לביקורת משמורת שוהים שלא כדין. 6.ביום 9.9.08 הוסדר מעמדו של העותר כעובד בתאגיד "עוז פאור", אולם ביום 10.11.08 נטש העותר את עבודתו בתאגיד זה. לטענת העותר, הוא התקשה מאד לעבוד בתאגיד הנ"ל, "מאחר ולא היה לקבלן כל עובד זר סיני אחר באתר הבנייה והיו בעיות תקשורת בהיעדר כל אדם דובר סינית באתר הבנייה ולא היה כל אדם שיתקשר עמי או ימסור לי הוראות ברורות בשפתי". 7.ביום 21.1.09 נעצר העותר בשנית והוצאו כנגד צווי הרחקה ומשמורת. צו המשמורת אושר ע"י בית הדין לביקורת משמורת, ביום 25.1.09. 8.באותו יום בו נעצר העותר, 21.1.09, פנה ב"כ העותר, לטענת העותר, אל משיב 2, בבקשה ליתן ארכה להסדרת מעמד העותר. 9.ביום 28.1.09 הוגשה העתירה נשוא פסק דין זה, וביום 24.2.09 הוגשה עתירה מתוקנת, על פי החלטתי. בעתירה טוען העותר, כי על אף שאינו עומד בנהלי המשיבים ו"כשל בלהסדיר מעמדו במועד" (סעיף 7 לעתירה), יש מקום לאפשר לו להסדיר את מעמדו, וזאת בהתחשב בתקופת שהייתו הקצרה בישראל, ובהתחשב בעובדה לפיה בתקופה הרלבנטית היה קושי של ממש בהסדרת אשרות עבודה (סעיף 17 לעתירה). העותר מוסיף, כי ישנו תאגיד אשר מסכים לבדוק את הסדרת מעמדו של העותר אצלו. 10.המשיבים מתנגדים לעתירה, הכל כמפורט בתגובה. דיון 11.על פי נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם (להלן: "נוהל תאגידים"), היה על העותר להסדיר מעמדו תוך 30 יום מהיום בו עזב את מעסיקו הקודם, קרי עד ליום 10.12.08. ביום 12.10.08 הוצא חוזר מנהל אגף 22/08 הקובע כדלקמן: "1. במקרה בו עובד זר פוטר או התפטר מעבודתו בתאגיד בו היה רשום, ניתנת לו תקופה של 30 יום לחיפוש תאגיד אחר המעוניין להעסיקו ולרשמו במת"ש בהתאם לנוהל התאגידים. ... יצוין כי לפי שיטת העסקת עובדים זרים בענף הבנין באמצעות תאגידים, מספר ההיתרים שבידי התאגידים גדול בהרבה ממכסת העובדים הזרים לענף הבנין, כך שלכל תאגיד אפשרות לקלוט עובדים זרים נוספים רבים לשורותיו, בהתאם לצרכיו. כתוצאה מכך, קיים ביקוש ער לעובדי בנין זרים ותחרות בין התאגידים להעסקת עובדים אלו, מצב המקל מאוד על עובד זר המחפש עבודה חילופית בענף. בהתחשב באפשרויות הרבות והקלות יחסית להסדרת עבודה חילופית לעובד זר בענף הבנין כאמור, ההנחה היא כי עובד זר שלא נרשם כדין בתאגיד לאחר תקופה של 30 יום, הפר את תנאי אשרתו ועבד במשך התקופה הנוספת בעבודה שלא בתחום הבנין או אצל מעסיק שאינו קבלן כוח אדם רשום לענף הבנין. 2.על אף האמור, לאחרונה התרבו עתירות מטעם עובדי בנין זרים בהן נטען כי אי הסדרת רישום העובד במת"ש במשך 30 יום נבעה ממחדל של התאגיד שהעסיקו בפועל אך לא רשם אותו כדין, או אשר לא הודיע לו על ביטול רישומו וכיו"ב. 3.אי לכך, הוחלט, לפנים משורת הדין, לאפשר רישומו במת"ש של עובד זר אשר לא הסדיר את רישומו במסגרת 30 הימים המוזכרים בסעיף 1 לעיל, בתנאי שהעובד פנה למת"ש, באמצעות תאגיד מורשה המבקש לרשום אותו, תוך 60 יום מיום הדיווח על הפסקת העסקתו, וזאת במקרים בהם קיימת ראשית ראייה כי האיחור ברישום נבע מסיבה כאמור בסעיף 2 לעיל. רישום עובד בנוהל חריג לפי סעיף זה לא יתאפשר יותר מפעם אחת לגבי עובד מסוים" (ההדגשה אינה במקור - ש.ג) (להלן: "חוזר המנהל"). 12.מהאמור בחוזר המנהל עולה כי רישומו במת"ש של עובד זר, אשר לא הסדיר את רישומו במסגרת 30 הימים, יתאפשר בתנאי שהעובד פנה למת"ש, באמצעות תאגיד מורשה המבקש לרשום אותו, תוך 60 יום מיום הדיווח על הפסקת העסקתו, וזאת במקרים בהם קיימת ראשית ראיה כי האיחור ברישום נבע ממחדל של התאגיד שהעסיקו בפועל. 13.בענייננו העותר לא פנה להסדיר את מעמדו תוך 30 יום מיום נטישתו את מעסיקו (ביום 10.11.08). העותר גם לא פנה על מנת להסדיר את מעמדו תוך 60 יום, באמצעות מעסיק מורשה המבקש להעסיקו, כפי שמאפשר חוזר המנהל. כמו כן, בעניינו לא מתקיים התנאי האמור בחוזר המנהל לפיו קיימת ראשית ראיה כי האיחור ברישום נבע ממחדל של התאגיד שהעסיק את העותר. 14.בחוזר מנהל אגף 34/08, מיום 29.12.08, נקבע כי כל פנייה להסדרת מעמד של עובד בניין בתאגיד מורשה, אשר תתקבל עד ליום 31.12.08, תאושר, ללא קשר למועד האחרון שבו הועסק העובד. העותר לא הגיש בקשה להסדרת מעמדו בכלל, ועד למועד 31.12.08 בפרט, ולפיכך, העותר לא עמד גם בגדרי החריג האמור בחוזר זה. 15.העותר נטש את מעסיקו ביום 10.11.08 ולא פנה אל המשיבים על מנת להסדיר את מעמדו, עד אשר נעצר ביום 21.1.09. העותר אינו עומד בתנאים של נהלי המשיב, ולא הצביע גם על כל טעם או נימוק ראוי לחרוג מנהלים אלה בעניינו, ולהתיר לו להסדיר את מעמדו. 16.העותר טוען כי יש להתחשב בכך ששהה בישראל זמן קצר, וכי בתקופה הרבלנטית היה קושי של ממש בהסדרת אשרות עבודה. לטענת העותר, הוא חיפש אחר מעסיק החל ממועד הפסקת עבודתו בנובמבר 2008, ופנה לתאגידים בתחום הבניין, אולם אלה סירבו להעסיקו. העותר מוסיף וטוען כי המועד בו עזב את מעסיקו, 10.11.08, נמצא בתקופת התפר שבין השנים 2008-2009, אשר במהלכה, לנוכח הערכות המשיבים לקראת שנת 2009, היו קשיים של ממש ברישום עובדים חדשים וקליטתם. לטענתו, ממחצית דצמבר הבהיר משיב 2 לתאגידים כי לא יתאפשר רישום עובדים חדשים עד לתחילת שנת 2009, וזאת לצורך הערכות לשנת העבודה החדשה. בתחילת שנת 2009, כך לטענת העותר, טרם הונפקו אשרות עבודה והמשיב אפשר רק הארכת אשרות של עובדים אשר עבדו בסוף שנת העבודה הקודמת, ומאחר והעותר "לא היה רשום בסוף חודש דצמבר 2008, הוא למעשה היה מנוע או לפחות ניתקל בקושי של ממש בהסדרת מעמדו". לתמיכה בטענות אלה מפנה העותר למספר מסמכים: א. מכתב מאת "אופירה משאבי אנוש בע"מ" לפיו "החל מחודש 12/2008 היתה בעיה להסדיר אשרות לעובדים שלא עבדו לפני כן בתאגיד "אופירה משאבי אנוש בע"מ". בגלל היערכות מת"ש לשנת 2009" (נספח ג'1 לעתירה). ב. תכתובת אימייל, במסגרתה השיב מר חנוך לוקסנבורג מדור פ"ת במת"ש במשיב 2, לפנייתה של "אידית", אשר ביקשה לבחון אפשרות לקלוט שלושה עובדים חדשים (אשר העותר אינו ביניהם). הפנייה נענתה כדלקמן: "ממש לא בתקופה הקרובה המערכת עובדת באופן שוטף על ענף סיעודי! ענף שאנחנו צריכים לקלוט כ 50,000 עובדים!" (נספח ג'2 לעתירה). ג. חוזר מנהל אגף מת"ש 35/08 לפיו לאור הערכות הרשויות להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הבנין לשנת 2009, הוחלט להאריך באופן גורף את תוקף כל הרישיונות וההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף הבניין אשר היו בתוקף עד31.12.08 עד ליום 31.1.09 (נספח ד' לעתירה). ד. מכתב מאת גב' רינה קונפורטי, מ.מ. מנהל יח' נתב"ג, הממוען אל עו"ד פולק, בתשובה לפנייתו בנושא הסדרת מעמד עובד זר, מיום 28.12.08. במכתב צוין כי "תוקף ההיתרים בענף הבניה פג ב- 31/12/08 ועדיין לא הוארכו. לאור האמור לעיל לא ניתן להיענות לבקשתך" (נספח ה' לעתירה). טענות העותר לא הוכחו ודינן להידחות. מרבית המסמכים אשר הוגשו ע"י העותר בעניין זה אינם נוגעים לו, הם לא נערכו על ידו ולא מוענו אליו, נסיבות עריכתם והרקע להם לא פורטו ואף לא נתמכו בתצהיר. בנוסף, העותר לא טען מפורשות, וממילא גם לא הוכיח, כי פניותיו אל מעסיקים פוטנציאלים נדחו מהטעם שלא ניתן לרשום עובדים חדשים בתקופה הרלבנטית. כמו כן, לא הוגשה כל פנייה מטעם מעסיק, המבקש להעסיק את העותר, אשר נדחתה מטעמים הקשורים להיותה של התקופה "תקופת תפר". גם העותר עצמו לא פנה אל המשיבים, עובר למעצרו, ולא ביקש גם ארכה על מנת שיתאפשר לו להסדיר את מעמדו (אלא ביום המעצר עצמו, נספח ח' לעתירה). 17.זאת ועוד. סעיף 7 לחוזר מנהל אגף מספר 30/08 מאפשר רישומם בתאגיד של עובדים אשר לא עבדו בסוף 2008 (נספח יח לתגובה). מכאן, כי לפי נהלי המשיב, היתה אפשרות להסדיר את מעמדו של העותר, על אף היותה של התקופה "תקופת תפר". אף על פי כן, אף תאגיד לא כלל את העותר במסגרת פנייה על פי נוהל זה. 18.העותר מוסיף וטוען כי הוא פנה לצורך איתור מעסיק אל ההסתדרות החדשה כבר בתחילת חודש ינואר 2009 (ר' בעניין זה גם תצהירו של יו"ר ההסתדרות במרחב תל אביב יפו, מר גרשון גלמן). לטענתו, פנייה זו אל ההסתדרות נעשתה בטרם חלפו 60 יום מהיום בו הפסיק את עבודתו אצל מעסיקו הקודם. אין בפנייה זו כדי להועיל לעותר. פנייתו של העותר להסתדרות נעשתה לאחר שחלפו 30 הימים הנתונים לעובד הזר על מנת להסדיר את מעמדו. כמו כן, פנייה להסתדרות אינה תחליף להסדרת מעמד אצל המשיבים. 19.בית המשפט אינו נכנס לנעלי הרשות, אלא בוחן את סבירותה של ההחלטה. גם אם ניתן היה להחליט אחרת, לא מצאתי אי סבירות בהחלטת הרשות ולכן לא מצאתי להתערב בהחלטה. 20.העותר שוהה בישראל מזה למעלה משנתיים, במהלכם עבד אצל ארבעה תאגידים שונים, ונעצר פעמיים בגין שהייה בלתי חוקית. בפעם הראשונה נעצר העותר ביום 10.7.08, לאחר שדווח כמי שנטש את מעסיקו ביום 21.3.08 ולא הסדיר את מעמדו. על אף פי כן, ולמרות שהעותר שהה שלא כדין במשך כ- 4 חודשים, אפשרו המשיבים לעותר להסדיר את מעמדו. ביום 21.1.09 נעצר העותר בשנית לאחר שדווח כמי שנטש את מעסיקו ביום 10.11.08. בעת שנעצר שהה העותר בישראל שלא כדין למעלה מחודשיים, מבלי שהסדיר את מעמדו. מאחר והעותר לא הסדיר את מעמדו כנדרש, ומאחר ולא מצאתי חוסר סבירות בהחלטת המשיבים, אין מקום לבטל את צו ההרחקה אשר הוצא לעותר. 21.מאחר וצו ההרחקה נותר על כנו, אין מקום גם לשחרר את העותר ממשמורת. 22. אשר על כן העתירה נדחית. 23.הארכת מועדהסדרת מעמדמשרד הפנים