ארנונה על דירת גן

המבקש הגיש בקשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית ביום 2.4.13. עניינה של הבקשה הוא שעד שנת 1991 כללה הגדרת "בניין סוג אא" בצו המסים רשימה סגורה של סוגי בניינים בהם לא נכללו נכסים מסוג דירות גן. בהתאם נקבע בצו המסים של המשיבה עד 1991 כי כל סוגי הדירות שאינן נופלות להגדרת "בניין סוג אא" יחויבו כבניין סוג א'. בשנת 1992 שינתה המשיבה את הגדרת סוגי הבניינים בצו המסים והוסיפה לרשימה של סוגי הבניינים שנכללו בהגדרת "בניין סוג אא" גם נכסים שהם דירות גן. השינוי בוצע ללא אישור שרי האוצר והפנים. הקבוצה המוגדרת בתובענה המתוקנת: "כל המחזיקים בדירות גן, באזורי מס 2 ו-3 מהם גבתה המשיבה ארנונה בהתאם לתעריפים שנקבעו ל"בניין סוג אא" בצו המסים". ביום 30.4.13 הגישה המשיבה הודעת חדילה לפיה היא חדלה מגביית ארנונה לפי בניין אא מדירות גן שבאזורים 2, ו-3 בתחומה, וכי תחייב נכסים אלה החל ממועד החדילה בהתאם לסיווג בניין סוג א'. המשיבה צרפה להודעתה שני חשבונות של דירות גן מאזור מגורים 2 ו-3 מהם עולה כי סיווג הדירות שונה וכי הופחת החיוב בגין התקופה. המשיבה גם הודיעה שבהסכמה עם המבקש היא נכונה לשלם סכום כולל של 100,000 ש"ח בגין גמול לתובע, שכר טרחת עו"ד והוצאות. ביום 23.5.13 הבהירה המשיבה בהתאם להחלטת בית המשפט כי הודעת החדילה חלה גם על גביית חובות עבר (כמשמעותם על פי פסיקתי בעניין ת"צ (מח'-מרכז) 10192-02-11 מרגלית נ' מועצה מקומית קדימה צורן (21.3.12)) שנוצרו עובר להודעת החדילה. המבקש הודיע כי נוכח הודעת החדילה, ההבהרה לעניין חובות עבר והחשבונות שצרפה המשיבה מסכים המבקש כי אכן חדלה המשיבה מהגבייה נשוא הבקשה, שעל כן הוא מסכים להודעת החדילה. ב"כ המבקש עתר לפסיקת הסכום המוסכם וביקש שבית המשפט יקבע על פי שיקול דעתו את החלוקה בין המבקש לבא כוחו. על פי סעיף 9 בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"): "(ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע. אשר על כן ונוכח הודעת החדילה, בקשת האישור - נדחית. 7. אשר לגמול ושכר הטרחה - סעיף 9 בחוק תובענות ייצוגיות ממשיך וקובע: "(ג) החליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא - (1) על אף הוראות סעיף 22, לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף 22(ב); (2) לקבוע שכר טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות סעיף 23". סעיף 22(ב) בחוק תובענות ייצוגיות קובע: "בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: (1) הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי; (2) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; (3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית". סעיף 23(ב) בחוק תובענות ייצוגיות קובע: "בקביעת שיעור שכר הטרחה של בא כוח מייצג לפי סעיף קטן (א), יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה: (1) התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה; (2) מורכבות ההליך, הטרחה שטרח בא הכוח המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוציא לשם כך; (3) מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית; (4) האופן שבו ניהל בא הכוח המייצג את ההליך; (5) הפער שבין הסעדים הנתבעים בבקשה לאישור לבין הסעדים שפסק בית המשפט בתובענה הייצוגית". ולענייננו. התובע טרח והגיש תביעה ייצוגית, הוא לקח את הסיכון שהתביעה תידחה ואזי יחויב בהוצאות. התובענה הייתה ראויה ומוצדקת והביאה לחדילה של המשיבה מגביית ארנונה שלא כדין בניגוד לחוקי ההקפאה. חוק תובענות ייצוגיות מונה בסעיף 1 את מטרות החוק: "מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות, לשם שיפור ההגנה על זכויות, ובכך לקדם בפרט את אלה: (1) מימוש זכות הגישה לבית המשפט, לרבות לסוגי אוכלוסיה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים; (2) אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו; (3) מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין; (4) ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות". בענייננו לא יכול להיות ספק שהתובענה מימשה את זכות הגישה של חברי הקבוצה לערכאות. כי בהודעת החדילה למעשה נאכף הדין. לחברי הקבוצה ניתן סעד הולם בהפסקת הגבייה, נוכח הוראות סעיף 9 בחוק תובענות ייצוגיות המקנה לרשות את הפריבילגיה של הודעת החדילה. בבקשת האישור נטען כי המבקש מעריך את גביית היתר מהקבוצה בסכום של 1,800,000 ש"ח. אם כך גביית היתר מהקבוצה לשנה עמדה על כ-900,000 ש"ח. אין ספק כי התובענה הביאה להפסקת גביית היתר והביאה תועלת לכל חברי הקבוצה ולחליפיהם לשנים הבאות. מכל הטעמים האמורים הסכום המוסכם נראה בעיניי סביר, על כן אני מחייבת את המשיבה לשלם סכום של 100,000 ש"ח. החלוקה בין התובע לבא כוחו תהיה כדלקמן: 25,000 ש"ח גמול לתובע ו- 75,000 ש"ח שכ"ט לבא כוח המייצג (הסכומים כוללים מע"מ). אני מורה למשיבה להודיע לחברי הקבוצה על פסק הדין באמצעות הודעה שתשלח אליהם במצורף להודעת תשלום הארנונה או במכתב נפרד , בתוך 60 יום מהיום, וזאת בהתאם לסעיף 25(א)(5) בחוק תובענות ייצוגיות. העתק ההודעה יומצא גם לבית המשפט בתוך אותו מועד. המבקש ימציא עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות. ת"פ ליום 27.6.13. ארנונהדירת גןמקרקעין