ביטול חוזה הוט

עד לשליש האחרון של חודש אוקטובר 2009 היה התובע מנוי על שירותי הטלוויזיה בכבלים של חב' YES. לאור שהיו לתובע טענות כנגד חב' YES, פנה לנתבעת וביום 27.10.09 הגיע עימה להסכם למתן שירותי טלוויזיה בכבלים. בעת ניהול המו"מ הודיע התובע לנציגת הנתבעת כי הוא עובר לחב' הוט, עקב שירות לקוי של חב' YES. בעת ניהול המו"מ לא הודיעה נציגת הנתבעת לתובע כי חב' YES משדרת את ערוצי הטלוויזיה בכבלים HD 24 שעות ביממה עם הפסקה של 40 דקות ביממה, ואילו הנתבעת משדרת בערוצים אלו במשך 8 שעות ביממה בלבד. לאחר ההתחברות לרשת של הנתבעת, התברר לתובע המידע שלא נמסר לו, וביום 1.11.09 הודיע לתובעת על ביטול החוזה שנכרת ביניהם. בגין ביטול זה חוייב התובע בתשלום הסך 864 ₪. כבר עתה אציין שאי גילוי העובדה שהנתבעת משדרת בערוצי HD רק 8 שעות ביממה מהווה הטעייה על פי סעיף 15 לחוק החוזים (חלק כללי) והתובע היה זכאי לבטל את החוזה, ללא כל חיוב בדמי יציאה. ביום 10.11.09 התקשר לתובע נציג הנתבעת, מר אלירן לוי, התנצל על טעות שקרתה, וביקש להציע לתובע עסקה טובה יותר מזו שהציעה לו הנתבעת קודם לכן. בין הנתבעת לבין התובע נכרת חוזה חדש. לאחר החוזה השני, המשיכה הנתבעת להפר את החוזה, ולא סיפקה לתובע את כל התכניות שהוסכם עליהן בחוזה החדש. התובע דרש מהנתבעת את השבת הסך 864 ₪ שגבתה ממנו שלא כדין, אך היא סירבה לעשות כן. משנוכח התובע בסירובה של הנתבעת להשיב לו את כספו, וכי הנתבעת משתמשת באמצעי התשלום לגביית סכומים שלא הוסכם עליהם, ביטל את ההרשאה שנתן לנתבעת להשתמש באותו אמצעי תשלום. בתגובה, הפסיקה הנתבעת את מתן השירות לתובע. לאור התנהגות הנתבע, הודיע התובע על ביטול החוזה השני, ודרש שהנתבעת תיקח את כל המכשירים שהתקינה בביתו. רק בחודש מרץ 2010, לאחר שהתובע פנה בתלונות לגורמים חיצוניים, הגיע נציג של הנתבעת לקחת את כל המכשור שהתקינה הנתבעת בביתו של התובע. טוענת הנתבעת כי זיכתה את התובע בכל הסכומים שניגבו ממנו, וכי רק לאחר ביטול אמצעי התשלום היא נקטה בסנקציות כנגד התובע. כן טענה הנתבעת שבתחילה הגיע טכנאי שלה לקחת את המכשור מביתו של התובע, אך התובע טען שלא סיכמו עמו את המועד להוצאת המכשור מביתו. מטעם התובע העיד התובע. מטעם הנתבעת העיד נציג הנתבעת אשר החל לטפל באירוע לאחר שהתרחש, כך שאינו יודע מה קרה בזמן אמת בין התובע לבין הנתבע. בנסיבות אלו, יש להעדיף את עדות התובע. התובע תובע פיצויים בגין הכספים שנגבו ממנו שלא כדין, על הפרות החוזה מטעם הנתבעת ועל עגמת הנפש שנגרמה לו. מכל האמור לעיל, סבור אני שהתובע צודק בתביעתו מהסיבות כדלקמן: הנתבעת הפרה עמו את החוזים שכרתה עם התובע; גבתה מהתובע כספים שלא הייתה צריכה לגבות, ובכך הוכיחה שאינה ראויה לאמון שנתן בה התובע בעת שהתיר לה להשתמש באמצעי התשלום שאת פרטיו נתן לה; כל מהלך העניינים מעיד על עגמת נפש רבה. סבור אני שהסך 8,000 ₪ הינו פיצוי נאות בנסיבות העניין. לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן: את הסך 8,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; את הוצאות המשפט בסך 500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. חוזהביטול חוזהטלויזיה