ביטול חוזה שכירות איחור 14 יום בתשלום

1. המשיבות הגישו תביעה משפטית בהליך מקוצר כנגד המבקש ותבעו לחייבו לשלם להן סך של 22,150 ₪ בגין יתרת דמי שכירות שהמבקש חייב להן עפ"י חוזה שכירות, אשר לפיו המשיבות השכירו למבקש נכס הנמצא ברח' ויצמן 65 נהריה הידוע כחלקה 152 מגוש 18172 (להלן: "הנכס"), ובנוסף, המשיבות עתרו בבקשתן לסילוק ידו של המבקש מהנכס. המשיבות טענו בתביעתן כי החל מחודש לאחר תחילת חוזה השכירות, המבקש החל להפר את הוראותיו ולא שילם את דמי השכירות במועדם, וכי החל מחודש אפריל 2011 הוא הפסיק כלל לשלם את דמי השכירות ומעבר לכך הוא אינו משלם לעירית נהריה את המיסים העירוניים המגיעים בגין הנכס. המשיבות טענו גם, כי בשל הפרות ההסכם בצורה יסודית, הן הודיעו למבקש כי הן מבטלות את האופציה להארכת חוזה השכירות ומבטלות את החוזה לאלתר ודורשות פינוי הנכס. 2. המבקש הגיש בקשה למתן רשות להתגונן וטען, בין היתר, כדלקמן: א. חוזה השכירות הינו בתוקף החל מחודש 7/10 עם אופציה ל-5 שנים נוספות מסוף שנת השכירות הראשונה וכי הוא הודיע למשיבות על רצונו לממש את זכויותיו עפ"י האופציה. ב. תשלומי דמי השכירות בוצעו בהסכמה בין הצדדים, וכי עפ"י חוזה השכירות סוכם במפורש שאיחור עד 14 יום לא יהווה הפרה. ג. סלע המחלוקת בין הצדדים מהיום הראשון לכניסת המבקש לנכס הוא סימני רטיבות ועובש בכניסה לנכס ונסיון המבקש לתקן את הליקויים באופן עצמאי כיער במידה ניכרת את הכניסה לנכס ואף הפך את החיים בתוכו לבלתי אפשריים. ד. המבקש הודיע למשיבות שאי ביצוע התיקונים במושכר ייגרם להפסקת תשלום דמי השכירות, וכך עשה מאז חודש אפריל 2011. 3. המבקש העיד בחקירתו כי מאז חודש אפריל 2011 הוא הפסיק לשלם למשיבות את דמי השכירות בגין הנכס ואף אישר כי מיום כניסתו לנכס הוא לא שילם לעירית נהריה את סכום הארנונה המגיע ממנו בגין הנכס וטען כי הדבר אינו רלוונטי, כי עירית נהריה תפנה אליו ולא למשיבות. המבקש העיד גם שלא עשה תיקונים בנכס, לאור מכתב ב"כ המשיבות שהורה לו לא לעשות בנכס שום תיקונים. דיון והכרעה: 4. עפ"י חוזה השכירות, המבקש התחייב לשלם למשיבות את דמי השכירות החודשיים עד היום החמישי לכל חודש וסוכם שאיחור עד 14 יום בתשלומם לא יהווה הפרה יסודית. מהנטען בסעיף 9 לכתב התביעה, המבקש ביצע 8 תשלומים חודשיים אחרי מועד תשלומם, כאשר 4 מהם שולמו כעבור יותר מ-14 ימים ממועדי פרעונם. אין ספק שאיחור בביצוע תשלומי שכירות חודשיים מהווה הפרה לתנאי החוזה, אולם, ומאחר ומדובר באיחור של ימים אחדים אשר התלווה באי התנגדות מטעם המשיבות, ניתן היה למחול למבקש ולקרוא אותו לסדר. 5. אולם, החל מחודש אפריל 2011, המבקש הרחיק לכת והפסיק לשלם דמי השכירות החודשיים כלל והסביר זאת שהוא הודיע על החלטתו זו לב"כ המשיבות, וזאת עקב השקרים של המשיבות וב"כ. 6. המבקש טען בבקשתו לקיום רטיבות באיזור הכניסה לנכס, אולם, ובהנחה שהנטען הוא נכון, הדבר אינו יכול לגרום להפסקת דמי שכירות חודשיים וניתן לטפל בעניין זה בדרכים משפטיות אחרות. 7. המבקש אישר בעדותו שמיום כניסתו לנכס הוא אינו משלם ארנונה לעירית נהריה בגין הנכס, וכי הוא נמצא בדיונים עם העיריה. ברור שאי תשלום הארנונה מהווה הפרה עפ"י הוראות חוזה השכירות על אף העובדה שהעיריה אינה אמורה לחזור אל המשיבות בדרישותיה. 8. אי ביצוע תשלום דמי השכירות החודשיים בגין הנכס החל מחודש אפריל 2011 מהווה הפרה גסה להוראות חוזה השכירות ללא כל הצדקה. הסבר המבקש שהדבר נעשה עקב הרטיבות בכניסה לנכס אינו מצדיק הפסקת התשלומים החודשיים. 9. בנסיבות שתוארו לעיל, אני קובע שהמבקש הפר הוראות חוזה השכירות הפרות יסודיות והודעת המשיבות למבקש על ביטול חוזה השכירות נמסרה כדין. 10. הואיל וחוזה השכירות בוטל כדין ע"י המשיבות, הישארותו של המבקש בנכס אינה כדין ועליו סלק את ידו ממנו. 11. לפיכך, אני דוחה את הבקשה למתן רשות להתגונן ככל שהיא מתייחסת לסעד הפינוי וינתן פסק דין חלקי בנושא זה בנפרד. 12. באשר לסעד הכספי, אני נותן למבקש רשות להתגונן בכפוף לכך שהוא יפקיד בקופת בית המשפט סך של 9,280 ₪ המהווים דמי שכירות בגין החודשים אפריל ומאי 2011, וזאת תוך 30 יום מיום קבלת העתק מהחלטה זו, שאם לא כן, הבקשה תידחה גם לעניין הסעד הכספי. התצהיר שצורף לבקשה ישמש כתב הגנה בתיק העיקרי . 13. הוצאות הבקשה יוטלו ע"י ביהמ"ש אשר יכריע בתיק העיקרי . חוזה שכירותחוזהביטול חוזהשכירות