דוקטרינת הספק הסביר

##מהי דוקטרינת הספק הסביר ?## במשפט פלילי, נהנה הנאשם מחזקת החפות, שלפיה מוחזק הוא, מראשית המשפט ועד סופו, כחף - מפשע, עד שתוכח אשמתו בעבירה המיוחסת לו. יש רגליים לסברה, כי חזקה זו נגזרת, למעשה, מטבעו של האדם - החברתי. היא גם נגזרת מאופייה של החברה, אשר בחרה בדמוקרטיה החוקתית כשיטת שלטון וממשל. וכן, נגזרת היא מיסודות ועקרונות שיטת המשפט, המעלה על נס את זכויות וחירויות האדם, ומשפטה נגזר, למעשה, מזכויות וחירויות אלה. האדם, שנברא בצלם, הוא יצור - חברתי בטבעו, ויסודו, לרוב, בטוב. ככלל ובחיי היומיום, הוא מצליח לשלוט ביצריו הרעים ומתנהג באורח נורמטיבי ולפי כללי - החברה המקובלים. הסטייה החברתית בכלל וההתנהגות העבריינית בפרט היא החריג. ויודגש: ברגע שאומרים אנו, כי הנאשם נהנה מחזקת החפות, אומרים גם אנו, בה בעת, כי התביעה נושאת בנטל הוכחת האשמה, לאורך כל הדרך, והכל באין בחוק הוראה לסתור. לעניין מידת ההוכחה הנהוגה במשפטים פליליים, הרי על התביעה הנטל להוכיח את האשמה מעבר לספק סביר. דוקטרינת הספק הסביר, היא, למעשה, תאומה - סיאמית לחזקת החפות. תאומות - סיאמיות אלה, עתיקות יומין הן; הרותן ולידתן, מתחילתו של המשפט הפלילי. הן הוכרו אף במשפט הפלילי העתיק, כמו משפט אתונה וספרטה, המשפט הרומי והמשפט הכנסייתי. (ראו - (‎.(COFFIN V. U.S. 156 U.S - 432, 453 - 454 (1895 חזקת החפות היא חזקה שבדין, ואינה אקווילנטית לאמת המוחלטת. למעשה, עם הגשת כתב - האישום, מופנית אצבע - מאשימה כלפי הנאשם. התובע מגיש כתב - אישום, רק לאחר שראה, כי חומר החקירה מכיל ראיות מספיקות לאישום (ס' 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982). במקרים המתאימים, ניתן לעצור הנאשם, עד תום ההליכים (ס' 21 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו-1996. עם זאת, עדיין חזקה היא, ומושרשת היטב בכל שיטות המשפט בעולם, כי הנאשם חף - מפשע, עד שתוכח אשמתו, מעל לספק הסביר. אצלנו ובעקבות המשפט המקובל, קבע בית-המשפט העליון ועוד בתחילת דרכו, כי: "במשפט פלילי מוטלת על הקטיגוריה החובה להוכיח את אשמתו של הנאשם (חוץ מן המקרים בהם קבע החוק הוראה אחרת). חובה זו לעולם אינה זזה ואינה עוברת במהלך המשפט משכמה של הקטיגוריה לשכמו של הנאשם, ואין הקטיגוריה יוצאת, די חובתה זו, אלא מששכנעה את בית - המשפט, במידה העולה על כל ספק המתקבל על הדעת, באשמתו של הנאשם. הביאה הקטיגוריה דברי הוכחה אשר יש בהם, לכאורה, כדי להעלות את ההנחה, כי הנאשם עבר את העבירה המיוחסת אליו, עוברת לשכמו של הנאשם החובה להמשיך בהבאת דברי הוכחה מצדו הוא. בשלב זה, ואף לא בשום שלב אחר - אין עליו להוכיח את חפותו מפשע; כל מה שמוטל עליו הוא: לתת דברי הסבר להנחה אשר עלתה מתוך הוכחותיה של הקטיגוריה. נתן הסבר המתקבל על הדעת, והשופט מקבל הסבר זה, עליו לשחררו. נתן הסבר המתקבל על הדעת, אך השופט אין בידו להחליט אם יקבל דברי הסבר אלה או ידחם - כלומר: אינו מוכן להכריע אם דברים אלה נכונים הם או לא - עליו לזכותו מפני הספק. נתן הנאשם הסבר מתקבל על הדעת, אך השופט אינו מאמין בדברי הסברו, או הסברו אינו מתקבל על הדעת, או לא נתן כל הסבר, שוקל השופט את כל המסיבות ואת כל דברי ההוכחה - בשוותו לנגד עיניו תמיד את הכלל היסודי והראשי, היינו: כי חובת ההוכחה רובצת על שכמה של הקטיגוריה, עד סוף כל הסופות - ואז הוא רשאי - אך אינו מצווה - לחייב את הנאשם כדין". (ע"פ 20/51 פודמסקי נ. היועהמ"ש, פ"ד ה, 1187, 1196). וכן, נפסק, בפרשה אחרת, כי: "אכן, הנוסחאות "שכנוע במידה הנעלה מספק סביר" - הוא קנה - המידה הפלילי - וה'שכנוע לפי מאזן האפשרויות' - הוא קנה - המידה האזרחי - אינן נוסחאות מדעיות או מדוייקות, כי אם אך מבחנים נוחים או מעשיים. מה שנדרש, כרגיל, מאת בא - כוח הקטיגוריה הוא להוכיח עובדות המצביעות בכיוון אשמת הנאשם במידה המגיעה לכדי אפשרות הקרובה עד מאוד לאמת או לוודאות (‎."(HIGH PROBABILITY (ע"פ 232/55 היועהמ"ש נ. גרינוולד, פ"ד יב, 2017, 2063; וראו - ע"פ 528/76 צלניק ואח' נ. מ"י, פ"ד לא(3), 701, 709; ע"פ 670/80 אבו חצירה נ. מ"י, פ"ד לה(3), 681, 689; ע"פ 411/84 מ"י נ. לביב וערעור שכנגד, פ"ד לט(1), 293, 303). אכן, נדירים הם המקרים, ואם בכלל, בהם ניתן להוכיח דברים במידת ההוכחה של ודאות אבסולוטית. בענייננו, אין הדין דורש כי בית-המשפט יפעל על - סמך ודאות אבסולוטית. הוכחת אשמת הנאשם מעבר לספק סביר, אינה אקוולנטית להוכחה על - סמך ודאות מוחלטת (ABSOLUTE CERTAINTY). )ע"פ 566/65 הלפרין נ. היועהמ"ש וערעור שכנגד, פ"ד כ(3), 449, 454; ע"פ 276/65 כהן ואח' נ. היועהמ"ש, פ"ד כ(1), 528, 532; ע"פ 409/89 מ"י נ. רוימי, פ"ד מד(3) 465, 471-470; ע"פ 470/85 בן גל ואח' נ. מ"י, פ"ד מג(3), 133, 154; ע"פ 401/72 ויטפילד ואח' נ. מ"י, פ"ד כח(1), 813, 823-822; ע"פ 546/79 סולטן נ. מ"י, פ"ד לד(2), 713, 721). על הלכה זו, חזר בית-המשפט העליון, בהדגשה, בע"פ 347/89 דמיאניוק נ. מ"י, פ"ד מז(4), 221, 651: "פסיקתנו הבהירה, באופן עקבי, כי לא נדרש שבית-המשפט יפעל על סך ודאות גמורה". (וראו - ע"פ 3974/92 אזולאי נ. מ"י, פ"ד מז(2), 565, 569; ע"פ 6251/94 בן - ארי נ. מ"י, פ"ד מט(3), 45, 69-68; בש"פ 8087/95 זאדה נ. מ"י, פ"ד נ(2), 145-133). גישה דומה מצאנו גם בספרות המשפטית. פרופ' הרנון, מציין בספרו דיני הראיות, חלק ראשון, תשמ"ה, בעמ' 214-213, כי: "אם במשפט אזרחי, די שהראיות יצביעו על הגרסה הנטענת כאפשרות קרובה, הרי במשפט פלילי נדרשת הקטגוריה להוכיח את האשמה במידה המגיעה לכדי אפשרות הקרובה עד מאוד לאמת או לוודאות ‎(HIGH (PROBABILITY. אם במשפט אזרחי מחייב עודף ראיות השופט לפסוק לטובת הצד העודף, גם אם עדות מסויימת מעלה ספק סביר בדבר אמיתות אותה גירסה, הרי במשפט פלילי יחייב הספק הסביר את זיכוי הנאשם. עם זאת, גם המידה הנדרשת במשפט פלילי אינה חייבת להגיע עד כדי הוכחה מלאה ובטוחה במאת האחוזים אם דבר כזה בכלל אפשרי. על התובע לשכנע מעבר לספק סביר אך לא מעבר לכל ספק שהוא, אף אם רחוק הוא ביותר ובלתי מתקבל על הדעת". כך גם כב' השופט (בדימוס) קדמי, בספרו על הראיות - הדין בראי הפסיקה, חלק שלישי, תשנ"ט, בעמ' 1233: "לכאורה, מבטאת הנוסחה האמורה הוכחה שיש עמה "וודאות מוחלטת". ברם, ההלכה הפסוקה הבהירה וחזרה והבהירה, כי אפילו במישור הפלילי אין בית-המשפט פועל על פי וודאות 'מוחלטת', וכי די לה לתביעה אם תוכיח את האשמה במידה המגיעה לכלל אפשרות הקרובה 'עד מאוד' לאמת או לוודאות. המדובר, בסופו של דבר, במידה גבוהה של הסתברות הגובלת בוודאות, אם כי אינה מגיעה לכלל וודאות מוחלטת." ##חזקת החפות## כמבואר, חזקת החפות, הינה חזקה - בדין. תחילה, הוכרה היא בהלכה הפסוקה. בשנת 1994, תוקן החוק, (חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד-1994 (ס"ח 1481, התשנ"ד, 348, 357) (להלן - "תיקון 39 לחוק"). בתיקון האמור, עוגנו חזקת החפות ודוקטרינת הספק הסביר בהוראת חוק חרות. סעיף 34 כב לחוק (בתוקף מיום 23.8.95) קובע, בהאי לישנה, כי: "(א) לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר. (ב) התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג". בחקיקת סעיף 34כב האמור, ביטא המחוקק בהוראת חוק מפורשת "מושכלות יסוד במשפט הפלילי, המושרשים היטב בפסיקת ארצנו" (הצ"ח 2098, התשנ"ב, 114, 141). לאחר תיקון 39 לחוק, חזר בית-המשפט העליון על אותה הלכה המושרשת היטב בשיטת משפטנו, ועוד בטרם התיקון האמור. (ראו לדוגמא - ע"פ 1359/99 מ"י נ. קורמן, פ"ד נד(4), 653, 662-661; ע"פ 854/02 אדרי נ. מ"י, פסק-דין מיום 25.3.02 (טרם פורסם); ע"פ 3792/01 פדידה נ. מ"י, פסק-דין מיום 25.3.02 (טרם פורסם); ע"פ 2457/98 שמן נ. מ"י, פסק-דין מיום 29.1.02 (טרם פורסם); דנ"פ 6599/00 חאג יחיא ואח' נ. מ"י, תק-על 2000 (4), 293; ע"פ 1182/99, 1493, 2606 הורביץ ואח' נ. מ"י, תק-על 2000 (3), 1010; ע"פ 5999/96 ג'עברי נ. מ"י, פ"ד נב(1), 633, 641-640). ##משפט משווה## כאמור, חזקת החפות ודוקטרינת הספק הסביר בפלילים, הן מוסדות משפטיים עתיקי - יומין, אשר קנו להן שביתה, בצורה זו או אחרת, בשיטות המשפט של כל העמים ובכל התקופות. להלן סקירה תמציתית של ההסדרים המשפטיים, בעניין זה, במספר מדינות בעולם. ## הספק הסביר באנגליה## בשנת 1216, נוסחה ה - MAGNA CARTA, ככל הנראה, ע"י הארכיבישוף סטיפן לנגטון, בה הוכרו מספר זכויות וחירויות יסוד של האדם, ובכלל זה הזכות להליך נאות של החוק - "DUE PROCESS OF LAW". בסעיף 39 נקבע, כי: NO FREEMEN SHALL BE TAKEN OR" IMPRISOND OR DISSISED OR EXILED OR IN ANY WAY DESTROYED, NOR WILL WE GO ,UPON HIM NOR SEND UPON HIM EXCEPT BY THE LAWFUL JUDGMENT OF HIS "PEERS OR BY THE LAW OF LARD במשפט המקובל (COMMON LAW), נהנה כל נאשם מחזקת החפות, והתביעה נושאת בנטל ההוכחה, ועליה להוכיח את האשמה מעל לספק הסביר, והכל באין הוראה מפורשת אחרת בחוק החרות. (ראו - ‎R.V LAMBERT [2001] 1 ALL ER ,1014, 1020 ;R.V STAFFORD , R.V LUVAGLIO [1968] 3 ALL ER,752 ;HALSBURY'S LAWS (4 TH EDN REISSUE) PARAS 142 ,137 8 ,G.WILLIAMS - TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW (2 ND EDN), 1993, LONDON CH.2, PP. 42-44 G.WILLIAMS - CRIMINAL LAW - THE GENERAL PART, 1961, CH23 286 ,LONDON, 1963 ,CH.7, PP. 183-193. (G.WILLIAMS - THE PROOF OF GUILT RD EDN 3 CROSS AND TAPPER - ON EVIDENCE (8 TH EDN), LONDON , CH III, PP. 158 170 (PHIPSON-ON EVIDENCE, (15 TH EDN), CH.4 , P. 59-64 פסק-הדין המנחה בענייננו, הוא - ‎WOOLMINGTON V. DPP [1935] ALL ER.REP 1 בפרשה זו נפסק על ידי LORD SANKEY, L.C, שם עמוד 8, כי: THROUGHOUT THE WEB OF THE" ENGLISH CRIMINAL LAW ONE GOLDEN THREAD IS ALWAYS TO BE SEEN THAT IT IS THE DUTY OF THE PROSECUTION TO PROVE THE PRISONER'S GUILT SUBJECT ALSO TO WHAT I HAVE ALREADY SAID AS TO DEFENCE OF INSANITY AND SUBJECT ALSO TO ANY STATUTORY EXCEPTION. IF, AT THE END OF AND ON THE WHOLE OF THE CASE, THERE IS A REASONABLE DOUBT, CREATED BY THE EVIDENCE GIVEN BY EITHER THE PROSECUTION OR THE PRISONER, AS TO WHETHER THE PRISONER KILLED THE DECEASED WITH A MALICIOUS INTENTION, THE PROSECUTION HAS NOT MADE OUT THE CASE AND THE PRISONER IS ENTITLED TO AN ACQUITTAL. NO MATTER WHAT THE CHARGE OR WHERE THE TRIAL, THE PRINCIIPLE THAT THE PROSECUTION MUST PROVE THE GUILT OF THE PRISONER IS PART OF THE COMMON LAW OF ENGLAND AND NO ATTEMPT TO WHITTLE IT DOWN CAN BE ".ENTERTAINED בהלכה, אין אחידות דעים לעניין הגדרת מידת ההוכחה מעל לספק סביר ולעניין ההנחיות שעל השופט ליתן לחבר - המושבעים (‎.(JURY בפרשת MILLER V. MINISTER OF PENSIONS [1947] 2 ALL ER, 372, 373, עמד לורד .DANNING J על הגדרת נטל ההוכחה בפלילים מעל לספק סביר. להלן דבריו: THAT DEGREE IS WELL SETTLED. IT NEED" NOT REACH CERTAINTY, BUT IT MUST CARRY A HIGH DEGREE OF PROBABILITY. PROOF BEYOND REASONABLE DOUBT DOES NOT MEAN PROOF BEYONED THE SHADOW OF A DOUBT. THE LAW WOULD FAIL TO PROTECT THE COMMUNITY IF IT ADMITTED FANCIFUL POSSIBILITIES TO DEFLECT THE COURSE OF JUSTICE. IF THE EVIDENCE IS SO STRONG AGAINST A MAN AS TO LEAVE ONLY A REMOTE POSSIBILITY IN HIS FAVOR WHICH CAN BE DISMISSED WITH THE ,SENTENCE "OF COURSE IT IS POSSIBLE BUT NOT IN THE LEAST PROBABLE" THE CASE IS PROVED BEYOND REASONABLE DOUBT BUT NOTHING SHORT OF THAT WILL ."SUFFICE בחלוף חמש שנים , קמו עוררין על הילכת הלורד DENNING האמורה. הלורד GODDARD C.J פסק בפרשת, R.V. SUMMERS (1952) 1ALL ER. 1060, 1059, כי: I HAVE NEVER YET HEARD ANY COURT" GIVE A REAL DEFINITION OF WHAT IS A REASONABLE DOUBT", AND IT WOULD BE" VERY MUCH BETTER IF THAT EXPRESSION WAS NOT USED. WHENEVER A COURT ATTEMPTS TO EXPLAIN WHAT IS MEANT BY IT, THE EXPLANATION TENDS TO RESULT IN CONFUSION RATHER THAN CLARITY.IT IS FAR BETTER, INSTEAD OF "USING THE WORDS "REASONABLE DOUBT AND THEN TRYING TO SAY WHAT IS AREASONABLE DOUBT, TO SAY TO A JURY YOU MUST NOT CONVICT UNLESS YOU": ARE SATISFIED BY THE EVIDENCE GIVEN BY THE PROSECUTION THAT THE OFFENCE HAS BEEN COMMITTED". THE JURY SHOULD BE TOLD THAT IT IS NOT FOR THE PRISONER TO PROVE HIS INNOCENCE, BUT FOR THE PROSECUTION TO PROVE HIS GUILT, AND THAT IT IS THEIR DUTY TO REGARD THE EVIDENCE AND SEE IF IT ,SATISFIES THEM SO THAT CAN FEEL SURE WHEN THEY GIVE THEIR VERDICT, THAT IT ".IS A RIGHT ONE (ראו גם - ,R.V. KIRTZ [1949] 2ALL ,E,R); ]R.V.ONUFREJCZYK [1955 406, 410 (ALL ER ,249 ,247 1 כאמור, הלורד DRADDOG מציע, כי בהנחיות לחבר - המושבעים במקום הנוסחה: "REASONABLE DOUBT" יאמר "SATISFIED OF GUILT" או ‎"SATISFIED SO THAT THEY "CAN FEEL SURE. למצער, גם נוסחתו זו של הלורד GODDARD הינה עמומה, ובפועל נוצרו קשיים רבים בהבנתה ע"י המושבעים. בשנת 1979 הציעה ה - ‎JUDICIAL COMMITTEE OF PRIVY COUNCIL לחזור ל - "TIME - HONOURED FORMULA". )ראו - ‎G.WILLIAMS (TEXTBOOK OF CRIMINAL LAW, IBID, P.43. ככלל ועל-פי הגישה המסתמנת בבית הלורדים, הדרך הבטוחה בהנחיית המושבעים ע"י השופט, לעניין נטל ההוכחה, היא לפי הנוסחה הבאה: YOU MUST BE SATISFIED BEYOND" REASONABLE DOUBT SO THAT YOU FEEL .SURE OF THE DEFENDANT'S GUILT" (R.V ;FERGUSON [1975] 1ALL ER, 882 -CROSS AND TAPPER- ON EVIDENCE .(IBID, PP.161-165 ודוק: אין חובה על שופט הערכאה הדיונית להגדיר לחבר - המושבעים את מהות נטל ההוכחה מעל לספק סביר. בתאריך 9 בנובמבר 1998, התקבל באנגליה חוק זכויות האדם ‎(HUMAN RIGHT (ACT-1998, )להלן: HRA), שאחת ממטרותיו היא מתן דגש מיוחד לזכויות האדם ולחרויות היסוד, המובטחות ב- ‎EUROPEN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDEMENTAL FREEDOMS ,1950. )להלן: "האמנה האירופית"). ה - HRA )ס' 1), קלט למעשה, למשפט האנגלי המקומי את הזכויות וחירויות היסוד (CONVENTION RIGHTS) המוזכרות בסעיפים 12-2, 14 לאמנה האירופית, בסעיפים 3-1 לפרוטוקול הראשון, בסעיפים 2-1 לפרוטוקול השלישי, והכל בהקשר לאמור בסעיפים 18-16 לאמנה האמורה. סעיף 6 (2) לאמנה האירופית, קובע כי: EVERY ONE CHARGED WITH CRIMINAL" OFFENCE SHALL BE PRESUMED INNOCENT "UNTILL PROVED GUILTY ACCORDING TO LAW ויודגש, עפ"י ה-HRA, על החקיקה באנגליה אשר קדמה ל - HRA או שלאחריו, ליישם, הלכה למעשה, את הזכויות על פי האמנה האירופית, שאם לא כן, מוסמך בית המשפט להכריז על דבר החקיקה, כ - "INCOMPATIBLE". )סעיפים 3 ו- 4 ל - ‎.(HRA ##הספק הסביר בארצות - הברית## חזקת החפות ודוקטרינת הספק הסביר במשפט הפלילי, לא מצאו להן ביטוי מפורש באחת מהוראות החוקה של ארצות - הברית, משנת 1787. מוסדות משפטיים אלה נגזרים, למעשה, מתנית ה- "DUE PROCESS OF LAW" שבתיקונים 5 ו - 14 (1) לחוקה. תיקון 5 לחוקה, משנת 1791 קובע, כי: NO PERSON SHALL BE HELD TO ANSWER" FOR A CAPITAL, OR OTHERWISE INFAMOUS CRIME, UNLESS ON A PRESENTMENT OR INDICTMENT OF A GRAND JURY, EXCEPT IN CASES ARISING IN THE LAND OR NAVAL FORCES, OR IN THE MILITIA, WHEN IN ACTUAL SERVICE IN TIME OF WAR OR PUBLIC DANGER; NOR SHALL ANY PERSON BE SUBJECT FOR THE SAME OFFENCE TO BE TWICE PUT IN JEOPARDY OF LIFE OR LIMB; NOR SHALL BE COMPELLED IN ANY CRIMINAL CASE TO BE A WITNESS AGAINST HIMSELF; NOR BE DEPRIVED OF LIFE, LIBERTY, OR PROPERTY, WIFHOUT DUE PROCESS OF LAW; NOR SHALL PRIVATE PROPERTY BE TAKEN FOR PUBLIC ".USE, WITHOUT JUST COMPENSATION תיקון מס' 14(1) לחוקה, (אושרר בתאריך 7.9.1868), קובע כי: ALL PERSONS BORN OR NATURALIZED IN" THE UNITED STATES, AND SUBJECT TO THE JURISDICTION THEREOF, ARE CITIZENS OF THE UNITED STATES AND OF THE STATE WHEREIN THEY RESIDE .NO STATE SHALL MAKE OR ENFORCE ANY LAW WHICH SHALL ABRIDGE THE PRIVILEGES OR IMMUNITIES OF CITIZENS OF THE UNITED STATES ;NOR SHALL ANY STATE DEPRIVE ANY PERSON OF LIFE ,LIBERTY, OR PROPERTY, WITHOUT DUE PROCESS OF LAW; NOR DENY TO ANY PERSON WITHIN ITS JURISDICTION THE ."EQUAL PROTECTION OF LAWS (ראו- TAYLOR V.KENTUCKY ,436 U.S,784 ,436) SULLIVAN V. LOUISIANA, 508 ;)1978) ((U.S.275 (1993 מידת ההוכחה בפלילים מעל לספק הסביר, הינה עקרון פונדמנטלי עתיק - יומין וחשוב. היא נגזרת מהחוקה ומעניקה הגנה לאדם ולחירותו. (ראו - (‎LELAND V.OREGON, 343 U.S. 790 ,802-803 (1952 (BRINEGAR V. UNITED STATES, 338 U.S. 160, 174 (1949 (HOLLAND V.UNITED STATES, 348 U.S. 138 ,121 (1954 (SPEISER V. UNITED STATES, 357 U.S. 513 ,525-526 (1958 (MILES V.UNITED STATES, 103 U.S. 312 ,304 (1881 (HOLT V. UNITED STATES,218 U.S. 253 ,245 (1910 .(WILSON V. UNITED STATES,232 U.S.569 ,563-570 (1914 בפרשת, (DAVIS V. UNITED STATES, 160 U.S ,488 ,496 (1895 נפסק כי מידת ההוכחה מעל לספק הסביר, הדרושה במשפטים פלילים, נגזרת למעשה מ - CONSTITUTION.. [WHICH] RECOGNIZE" THE FUNDEMENTAL PRINCIPLES THAT ARE DEEMED ESSENTIAL FOR THE PROTECTION "OF LIFE AND LIBERTY וכן, נפסק ע"י השופט BRENNAN בפרשת, (IN RE WINSHIP ,397 U.S. 365 ,358 (1970 כי: WE EXPLICITY HOLD THAT THE DUE" PROCES CLAUSE PROTECTS THE ACCUSED AGAINST CONVICTION EXCEPT UPON PROOF BEYOND A REASONABLE DOUBT OF EVERY FACT NECESSARY TO CONSTITUTE "THE CRIME WITH WHICH HE IS CHARGED (ראו גם .‎(341, PP. 445-449 (1992) (MCCORMICK-ON EVIDENCE), 4TH EDN השופט SHAW, שופט ראשי של בית המשפט העליון של מדינת MASSACHUSETTS, קבע בזמנו ועוד בשנת 1850, כי: THE BURDEN OF PROOF IS UPON THE" PROSECUTOR. ALL THE PRESUMPTIONS OF LAW INDEPENDENT OF EVIDENCE ARE IN FAVOR OF INNOCENCE; AND EVERY PERSON IS PRESUMED TO BE .INNOCENCE UNTIL HE IS PROVED GUILTY IF UPON SUCH PROOF THERE IS REASONABLE DOUBT REMAINING, THE ACCUSED IS ENTITLED TO THE BENEFIT OF IT BY AN ACQUITTAL. FOR IT IS NOT SUFFICIENT TO ESTABLISH A PROBABILITY, THOUGH A STRONG ONE ARISING FROM THE DOCTRINE OF CHANCES, THAT THE FACT CHARGED IS MORE LIKELY TO BE TRUE THAN THE CONTRARY; BUT THE EVIDENCE MUST ESTABLISH THE TRUTH OF THE FACT TO A REASONABLE AND MORAL CERTAINTY; A CERTAINTY THAT CONVINCES AND DIRECTS THE UNDERSTANDING, AND SATISFIES THE REASON AND JUDGMENT, OF THOSE WHO ARE BOUND TO ACT CONSCIENTIOUSLY UPON IT. THIS WE TAKE TO BE PROOF ".BEYOND REASONABLE DOUBT ((COMMONWEALTH V. WEBSTER, 59 MASS. 320 ,295 (1850) מידת ההוכחה של "MORAL CERTAINTY", אקוולנטית ל- מידת ההוכחה של "BEYOND REASONABLE DOUBT". ((FIDELITY MUT. LIFE ASSN. V. METTLER, 185 U.S. 317 ,308 (1902) בפסק-הדין המנחה לעניין כלל חזקת החפות ודוקטרינת הספק הסביר, ‎(COFFIN ((V. U.S, SUPRA.AT 453 נפסק ע"י השופט WHITE, כי: THE PRINCIPLE THAT THERE IS A" PRESUMPTION OF INNOCENCE IN FAVOR OF THE ACCUSED IS THE UNDOUBTED LAW, AXIOMATIC AND ELEMENTARY, AND ITS ENFORCEMENT LIES AT THE FOUNDATION OF THE ADMINISTRATION OF "OUR CRIMINAL LAW על-פי חוקת ארצות - הברית ועל דרך העקרון, מוקנית לכל נאשם זכות חוקתית להישפט בפני חבר - מושבעים נטול משוא פנים מבני המדינה והמחוז שבו בוצעה העבירה, כשהמשפט צריך להתנהל במהירות (SPEEDY) ובפומבי (‎.(PUPLIC (תיקון מס' 6 לחוקה שאושרר בתאריך 12.5.1791). זכות זו, הינה יסוד מסד במשפט הפלילי האמריקאי. בעניין זה, נפסק ע"י השופט WHITE, כי: BECAUSE WE BELIEVE THAT TRIAL BY" JURY IN CRIMINAL CASES IS FUNDEMENTAL ,TO THE AMERICAN SCHEM OF JUSTICE WE HOLD THAT THE FOURTEENTH AMENDMENT GUARANTEES A RIGHT OF -JURY TRIAL IN ALL CRIMINAL CASES WHICH WERE THEY TO BE TRIED IN A FEDERAL COURT-WOULD COME WITHIN THE SIXTH AMENDMENTS GUARANTEE" (DUNCAN ((V .LOUISIANA, 391 U.S, 145, 149 (1968 ויודגש: זכות הנאשם למשפט בפני חבר - מושבעים היא רק במקרה והוא מואשם ב- "SERIOUS CRIMES" ולא ב- "‎"PETTY OFFENCES ((CHEFF V. SCHNACKENBERG, 384 U.S, 373 (1966) במשפט האמריקאי ובניגוד למשפט האנגלי, על שופט הערכאה הדיונית, ‎(TRIAL (JUDGE להגדיר לחבר- המושבעים (JURY) את משמעות המונח מעל לספק סביר "REASONABLE DOUBT", וזאת בנוסף להנחיתו אליהם, כי התביעה נושאת בנטל ההוכחה במשפט הפלילי, ועליה להוכיח את האשמה מעל לספק הסביר. (ראו- (VICTOR V. NEBRASKA, 511 U.S 1 (1994). וכן, הגדרה שאינה נכונה למונח ספק סביר מהווה הפרה ל- "DUE PROCESS CLAUSE", דבר המצדיק ביטול פסק-הדין. ((CAGE V. LOUISIANA ,498 U.S, 39 (1990) בשנת 1971, פירסמה הועדה הלאומית לרפורמה בחוק הפלילי הפדרלי הצעה לחוק פלילי פדרלי חדש. (A PROPOSED NEW FEDERAL CRIMINAL ACT). בסעיף 6 להצעה, נקבע במפורש, כי כל נאשם מוחזק כחף - מפשע עד שתוכח אשמתו, וכי התביעה נושאת בנטל הוכחת האשמה, מעל לספק הסביר. מרבית המדינות בארצות - הברית, לא הסתפקו באמור בתיקון ארבעה עשר לחוקה האמריקאית, אלא עיגנו את חזקת החפות ומידת ההוכחה מעל לספק סביר, בצורה זו או אחרת, בחקיקה המקומית: ראו לדוגמא: ALBAMA - (CONSTITUTION OF ALBAMA (1906) ,6) ARIZONA - (ARIZONA PENAL CODE - 13 115 ARKANSAS - (ARKANSAS CODE, TITLE - 5 ARKANSAS CRIMINAL CODE (1947) 5 (1-111 (CALIFORNIA - CALIFORNIA PENAL CODE ANN 1096 (CALIFORNIA JURY INSTRUCTIONS, CRIMINAL, N.2.90 (1979) COLORADO - (18 COLORADO CRIMINAL CODE 18-1-402 פסיקה - (PEOPLE V. LEDMAN, 622 P.2D 534 (COLO-1981 (PEOPLE V.HILL, 182 COLO. 512, 253 P.2D 257 (1973 (VEGA V.PEOPLE, 893 P.2D 107, (COLO. 1995 (PEOPLE V. KANAN, 186 COLO. 255, 526 P.2D 1339 (1974 (MARTINEZ V. PEOPLE, 172 COLO. 82, 470 P.2D 26 (1970 (LEONARD V. PEOPLE 149 COLO. 360 ,369 P.2D 54 (1962 DELAWARE CODE- DELAWARE CRIMINAL CODE (1953) 310 302)- DELAWARE 11) (FLORIDA - (FLORIDA CONSTITUTION (1968) 9 (GEORGIA - (16 GEORGIA OFFICIAL CODE- CRIMINAL CODE OF GEORGIA 16 1-5 (ILLINOIS - (720 ILLINOIS COMPILED STATUTES- CRIMINAL CODE (1961) 1 3 (IOWA - (XVI IOWA CODE- CRIMINAL LAW AND PROCEDURE, 701.3 (KENTUCKY - (KENTUCKY CONSTITUTION (1891) 11 (MAINE - (17 A MAINE REVISED STATUTES- MAIN CRIMINAL- CODE, 101 MASACHUSETTS - (276 MGL-CRIMES,PUNISHMENTS AND PROCEDURE IN CRIMINAL (CASSES 58 A (MINNESOTA - (609 MINNESOTA STATUTES- CRIMINAL CODE (1963) 611.02 (MONTANA - (MONTANA CONSTITUTION (1972) 17 NEW JERSEY - (2C NEW JERSEY PERMANENT STATUTES- THE NEW JERSEY CODE OF (CRIMINAL JUSTICE 13-1 (OHIO - (29 OHIO GENERAL PROVISIONS. 50.2901 SOUTH DAKOTA - (23A SOUTH DAKOTA CODIFIED LAW AND CONSTITUTION-CRIMINAL (PROCEDURE, 25 (TEXAS - (TEXAS PENAL CODE (1973) 2.01 (UTAH - (UTAH CRIMINAL CODE, 501-1-76 (VERMONT - (13 VERMONT STATUTES- CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE 6502 (VIRGINIA - (37 CODE OF VIRGINIA, 9-70-1; VIRGINIA CONSTITUTION (1902 WASHINGTON - (REVISED CODE OF WASHINGTON- WASHINGTON CRIMINAL CODE )11) A9. 04.100 )1976) (WEST VIRGINIA - (WEST VIRGINIA CONSTITUTION, ARTICLE 3 3-14 .WISCONSIN - (939 WISCONSIN STATUTES AND ANNOTATION-CRIMINAL CODE, 939 70) (WYOMING - (WYOMING CONSTITUTION, 97 1-600 ##הספק הסביר בקנדה## הצ'רטר הקנדי (חלק ראשון ל - CONSTITUTION ACT, 1982) מסדיר את זכויות האדם וחירויותיו. (להלן: "הצ'רטר"). סעיף 11 לצ'רטר מסדיר, מבחינה נורמטיבית, את זכויות הנאשם במשפט פלילי. בסעיף קטן (D) נקבע, כי: ANY PERSON CHARGED WITH AN" OFFENCE HAS THE RIGHT ....... D) TO BE PRESUMED INNOCENT UNTIL) PROVEN GUILTY ACCORDING TO LAW IN A FAIR AND PUPLIC HEARING BY AN INDEPENDENT AND IMPARTIAL "TRIBUNAL .AMPER,J, שופט בית-המשפט העליון בקנדה, פסק, כי: SECTION 11(D) IMPOSES UPON THE" CROWN THE BURDEN OF PROVING THE ACCUSEDS GUILT BEYOND A "...REASONABLE DOUBT (; DUBOIS V. THE QUEEN [1985] 2.S.C.R, 350, 357) חזקת החפות וזכות הנאשם למשפט הוגן, הן חלק אינטגרלי מיסודות המשפט הקנדי. ;R.V.SEABOYER [1991] 2S.C.R. 606 ,577) ;R.V. ROSE [1998] 3S.C.R, 262, AT PARA. 94 ;R.V. NOBLE (1997) 1 S.C.R, 874, AT PARA. 76 (R.V.BRYDON [1995] 4 S.C.R, 253 במשפט הקנדי, ישנה חובה על שופט הערכאה הדיונית להגדיר לחבר - המושבעים את המונח ספק סביר בצורה ברורה ומניחה את הדעת וזאת בנוסף להנחיה, כי התביעה נושאת בנטל ההוכחה, ועליה להוכיח את האשמה מעל לספק הסביר, שאם לא כן, יבוטל פסק-הדין ע"י ערכאת הערעור. R.V. BRYDON SUPRA. AT PARA. 18) R .V.LIFCHUS [1997] 3 S.C.R , 320, AT PARA. 20-22 (R.V. BISSON [1998] 1 S.C.R, 306 אוסטרליה ##הספק הסביר באוסטרליה## גם באוסטרליה, חזקת החפות ודוקטרינת הספק הסביר, הן עקרונות יסוד במשפט הפלילי הנהוג שם. בעניין זה נפסק ע"י השופט MURPHY, כי: OUR CRIMINAL SYSTEM PRESUMS EVERY" PERSON TO BE INNOCENT .THIS FUNDAMENTAL ASSUMPTION IS ACCOMPANIED BY THE RULE THAT THE PROSECUTION MUST PROVE GUILT "BEYOND ANY REASONABLE DOUBT (CHAMBERLAIN V. THE QUEEN [1984] 351 CLR, 570 ,521) (ראו גם דברי השופט DAWSON בפרשת .‎SHEPHERD V. THE QUEEN [1990] 170 (CLR, 573 AT PARA.5 השופט בערכאה הדיונית צריך להנחות את חבר - המושבעים כי התביעה (NWORC) נושאת בנטל ההוכחה, ועליה להוכיח את האשמה מעל לספק הסביר, שאם לא כן, יבוטל פסק הדין ע"י ערכאת הערעור. (HEKAWTEH V.THE QUEEN [1985] 157 CLR, 523) וכן, בסעיף 13 ל - MODEL CRIMINAL CODE (AUSTRALIA) 1982, המגדיר נטל ההוכחה במשפט פלילי, נקבע, בעניינו, כי: LEGAL BURDEN OF PROOF" PROSECUTION THE PROSECUTION )1) 13.1 BEARS A LEGAL BURDEN OF PROVING EVERY ELEMENT OF AN OFFENCE RELEVANT TO THE GUILT OF THE PERSON CHARGED. (2) THE PROSECUTION ALSO BEARS A LEGAL BURDEN OF DISPROVING ANY MATTER IN RELATION TO WHICH THE DEFENDANT HAS DISCHARGED AN EVIDENTAL BURDEN OF .PROOF IMPOSED ON THE DEFENDANT :IN THIS CODE )3) LEGAL BURDEN', IN' RELATION TO A MATTER, MEANS THE BURDEN OF PROVING THE EXISTENCE OF .THE MATTER STANDARD OF PROOF PROSECUTION A )1(13.2 LEGAL BURDEN OF PROOF ON THE PROSECUTION MUST BE DISCHARGED .BEYOND REASONABLE DOUBT SUBSECTION (1) DOES NOT APPLY IF )2) THE LAW CREATING THE OFFENCE SPECIFIES A DIFFERENT STANDARD OF .PROOF EVIDENTIAL BURDEN OF PROOF-DEFENCE SUBJECT TO SECTION 13.4 A )1) 13.3 BURDEN OF PROOF THAT A LAW IMPOSES ON A DEFENDANT IS AN EVEDINTIAL ".BURDEN ONLY ## המשפט הבינלאומי## בתאריך 8 באוגוסט 1945 ועם סיום מלחמת העולם השניה, חתמו נציגי ממשלות ארה"ב, בריטניה, צרפת וברית - המועצות לשעבר, על הסכם לונדון ‎(LONDON (AGREEMENT, 1945 )להלן - "הסכם לונדון"), לפיו ולאחר התייעצות עם ה - (CONTROL COUNCIL), יוקם בית-דין צבאי בינלאומי מיוחד, המוסמך לדון בעבירות נגד השלום, פשעי מלחמה, ועבירות נגד האנושות. אכן, בתאריך 20 בדצמבר 1945, נחקק ע"י ה - CONTROL COUNCIL חוק מס' 10, אשר הגדיר, בין השאר, את העבירות שבסמכות בית-הדין האמור, והעונשים שבצידן. דיני הראיות וסדרי-הדין בפני בית-הדין, הוסדרו בצ'רטר, הנספח להסכם לונדון. בסעיף 16 לצ'רטר, נקבע, כי לנאשם, בפני בית-הדין הצבאי הבינאלומי, הזכות ל- "FAIR TRIAL". בבית-הדין הצבאי הבינלאומי נקבע, כי על התביעה להוכיח את האשמה, מעל לספק הסביר, וזאת בהתאמה למשפט האנגלו - אמריקאי. (ראו לדוגמא - פסק-דינו של VON PAPEN, )פורסם באתר האנטרנט, (להרחבה ראו - TRIALS OF WAR CRIMINALS BEFORE THE NUREMBERG MILITARY TRIBUNALS UNDER .CONTROL COUNCIL LAW NO.10. NUREMBERG, OCTOBER 1946 - APRIL 1949 (WASHINGTON D.C: U.S G.P.O - 1949-1953 וכן, חזקת החפות והזכות למשפט הוגן, נקבעו אף בסעיף 11(1) להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, 1948, ובסעיף 14(2) לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות,1966, ואשר אושרה ע"י המדינה ביום 18 באוגוסט 1991 (כתבי אמנה 1040, כרך 31, 269), ונכנס לתוקף לגבי ישראל ביום 3 בינואר 1992. זאת ועוד, בשנים האחרונות של המאה שעברה (1993 ו - 1994) הוקמו ע"י מועצת הבטחון של האו"מ (החלטות 827 ו - 955) שני בתי - דין פליליים בינלאומיים מיוחדים, ("ICTR","ICTY"), והוסמכו לדון בעבירות המוגדרות כהפרות חמורות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי - ‎"SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL "HUMANITARIAN LAW, אשר נעברו במדינת יוגוסלביה לשעבר החל משנת 1991 ואילך, ובמדינת רוואנדה, החל משנת 1994 ואילך. (ראו - ;‎STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL OF RAWANDA, 1994 (להלן - "חוק ‎)"RTCI ,STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL OF FORMER YUGOSLAVIA 1993 (להלן - "חוק ‎.)"ICTY סעיף 21 לחוק YTCI הסדיר, מבחינה נורמטיבית, את חזקת החפות וזכות הנאשם למשפט - הוגן, כדלקמן: IN THE DETERMINATION OF CHARGES .2" AGAINST HIM, THE ACCUSED SHALL BE ,ENTITLED TO A FAIR AND PABLIC HEARING SUBJECT TO ARTICLE 22 OF THE STATUTE THE ACCUSED SHALL BE .3 PROSUMED INNOCENT UNTIL PROVED GUILTY ACCORDING TO THE PROVISIONS OF "THE PRESENT STATUTE וכן, נקבע ע"י ה- ICTY, כי על התביעה הנטל להוכיח את האשמה מעל לספק הסביר. PROSECUTOR V. TADIC, ICTY - 94-1, 11 NOVEMBER 1999;) PROSECUTOR V. SIKIRICA, ICTY - 95-8, 3 SEPTEMBER 2001; PROSECUTOR V. SIMIC, ICTY - 95-9, 3 JUNE 2000; PROSECUTOR V. JELISIC, ICTY - 95-10, 41 DECEMBER 1999; PROSECUTOR V. ALEKSOVSKI, ICTY - 95-14, 30 MAY 2001; PROSECUTOR V. KUPRESKIC, ICTY - 95-16, 14 JANUARY 2000; (PROSECUTOR V. KRSTIC, ICTY - 98-2,33 AUGUST 2001 פורסם - באתר האנטרנט: ."‎"HTT: WWW.UN.ORG.CTY כמו - כן, נקבע בסעיף 20 לחוק ICTR, כי לנאשם מוקנית הזכות למשפט - הוגן, והוא בחזקת זכאי, עד שתוכח אשמתו, בהתאם להוראות החוק האמור. גם כאן, קבע ה- ICTR, כי על התביעה הנטל להוכיח את האשמה מעל לספק הסביר. (PROSECUTOR V. AKAYESU, ICTR - 94-4, 2 SEPTEMBER 1998; PROSECUTOR V. BAGAMBIK, ICTR - 97-36, 01 OCTOBER 1997; PROSECUTOR V. MUSEMA, ICTR - 96-13, 27 JANUARY 2000; PROSECUTOR V. RUTAGARDA, ICTR - 96-3, 6 DECEMBER 1999; PROSECUTOR V. SERUSHAGO - ICTR - 98-39, 14 DECEMBER 1998;) פורסם באתר האנטרנט: "‎"HTTP: WWW.UN.ORG.CER לבסוף, בחודש יולי 1998 התקבל ברומא ה - ROME STATUTE OF THE INTERNAOIONAL CRIMINAL COURT )להלן - "חוק ICC") אשר הקים בית-הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע, ("CCI"), שמושבו בהאג. בית-הדין האמור יתחיל לפעול החל מ - 1.7.02 (סעיף 125 לחוק ICC). בית - דין זה מוסמך לדון בעבירות חמורות הנוגעות לקהילה הבינלאומית, במיוחד עבירות של השמדת עם, פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ותוקפנות, (סעיפים 8-5 לחוק ICC). סעיף 66 לחוק ICC, מסדיר, מבחינה נורמטיבית, חזקת החפות ונטל ההוכחה, כדלקמן: EVERYONE SHALL BE PRESUMED )1" INNOCENT UNTIL PROVED GUILTY BEFOR THE COURT IN ACCORDANCE WITH THE .APPLICABLE LAW THE ONUS IS ON THE )2 PROSECUTOR TO PROVE THE GUILT OF THE .ACCUSED IN ORDER TO CONVICT THE )3 ACCUSED, THE COURT MUST BE CONVINCED OF THE GUILT OF THE ACCUSED "BEYOND REASONABLE DOUBT ##האיחוד האירופי## 30. כפי שציינתי לעיל, בסעיף 6(1) לאמנה האירופית, נקבע, כי לנאשם ישנה הזכות למשפט - הוגן - "RIGHT TO A FAIR TRIAL". וכן, נקבע בסעיף 6(2), כי: EVERYONE CHARGED WITH A CRIMINAL" OFFENCE SHALL BE PRESUMED INNOCENT ."UNTIL PROVED GUILTY ACCORDING TO LAW ## דרום אפריקה## 31. בתאריך 8 במאי 1996, ועל-פי הוראת, ה - ,‎CONSTITUTION ACT, 1993 התקבלה חוקת דרום אפריקה, הנחשבת מן החוקות המתקדמות בעולם. החלק השני לחוקה מהווה אכסניה של זכויות האדם (BILL OF RIGHTS). זכויות אלה, מהוות אבן הפינה (CORNERSTONE) של הדמוקרטיה בדרום אפריקה. הן משקפות את ערכי היסוד הדימוקרטיים: כבוד האדם, שיוויון וחירות. בסעיף 35(ד) לחוקה, נקבע, בין השאר ולעניין זכויות הנאשם, כי: EVERY ACCUSED PERSON HAS A RIGHT" TO A FAIR TRIAL, WHICH INCLUDES THE - RIGHT .... .... H) TO BE PRESUMED INNOCENT, TO) REMAIN SILENT, AND TO TESTIFY DURING ";THE PROCCEDINGS ##ספק סביר - מהו?## המונח המשפטי "ספק סביר", עמום ומופשט הוא. ככל הנראה, אין לו הגדרה משפטית אחת, כוללת, מדוייקת וודאית, מעל לספק הסביר. המשמעות המשפטית למונח זה, אינה זו המובנת ע"י האדם הסביר, בפעולותיו הסבירות בחיי היומיום. ההגדרה הראויה, אך לא המושלמת, אשר ניתנה אי-פעם בהלכה הפסוקה למונח זה, ניתנה, בזמנו (בשנת 1850), ע"י השופט SHAW, שופט ראשי בבית המשפט העליון במדינת MASSACHUSETTS, בפרשת COMMONWEALTH V. WEBSTER, SUPRA, AT 320. וכך נקבע בעניין זה: ,IT IS THAT STATE OF THE CASE, WHICH" AFTER THE ENTIRE COMPARISON AND ,CONSIDERATION OF ALL THE EVIDENCE LEAVES THE MINDS OF JUROS IN THAT CONDITION THAT THEY CANNOT SAY THEY FEEL AND ABIDING CONVICTION, TO A "MORAL CERTAINTY, OF THE TRUTH OF THE CHARGE השופט WHITE, שופט בית - המשפט העליון בארצות - הברית, הגדיר אף הוא המונח ספק סביר, כדלקמן: LET US CONSIDER WHAT IS 'REASONABLE" DOUBT'. IT IS, OF NECESSITY, THE CONDITION OF MIND PRODUCED BY THE PROOF RESULTING FROM THE EVIDENCE IN THE CAUSE. IT IS THE RESULT OF THE PROOF NOT THE PROOF ITSELF, WHEREAS THE, PRESUMPTION OF INNOCENCE IS ON THE INSTRUMENTS OF PROOF, GOING TO BRING ABOUT THE PROOF FROM WHICH REASONABLE DOUBT ARISES; THUS ONE IS ".A CAUSE ,THE OTHER AN EFFECT (COFFIN V. U.S. SUPRA. AT 460) השופט WOOD, שופט בית - המשפט העליון בקנדה, הגדיר המונח ספק סביר כדלקמן: A DOUBT FOR WHICH ONE CAN GIVE A" REASON, SO LONG AS THE REASON GIVEN "IS LOGICALLY CONNECTED TO THE EVIDENCE (R.V. BRYDON, SUPRA, AT 525) בפרשת R.V.LIFCHUS, SUPRA, AT PARAS. 36-37, קבע השופט YROC, שופט בית-המשפט העליון בקנדה, הנחיות כלליות, מעין תפיסה משפטית מנחה, להגדרת המונח ספק סביר, כדלקמן: THE STANDARD OF PROOF BEYOND A" REASONABLE DOUBT IS INEXTRICABLY INTERTWINED WITH THAT PRINCIPLE FUNDAMENTAL TO ALL CRIMINAL TRIALS, THE ;PRESUMPTION OF INNOCENCE THE BURDEN OF PROOF RESTS ON THE PROSECTION THROUGHOUT THE TRIAL AND ;NEVER SHIFTS TO THE ACCUSED A REASONABLE DOUBT IS NOT A DOUBT ;BASED UPON SYMPATHY OR PREJUDICE RATHER, IT IS BASED UPON REASON AND ;COMMON SENSE IT IS LOGICALLY CONNECTED TO THE ;EVIDENCE OR ABSENCE OF EVIDENCE IT DOES NOT INVOLVE PROOF TO AN ABSOLUTE CERTAINTY, IT IS NOT PROOF BEYOND ANY DOUBT NOR IS IT AN IMAGINARY OR FRIVOLOUS DOUBT; AND MORE IS REQUIRED THAN PROOF THAT THE ACCUSED IS PROBABLY GUILTY - A JURY WHICH CONCLUDES ONLY THAT THE ACCUSED IS PROBABLY GUILTY MUST ACQUIT. ON THE OTHER HAND, CERTAIN REFERENCES TO THE REQUIRED STANDARD OF PROOF SHOULD .BE AVOIDED :FOR EXAMPLE "DESCRIBING THE TERM "REASONABLE DOUBT AS AN ORDINARY EXPRESSION WHICH HAS NO SPECIAL MEANING IN THE ;CRIMINAL LAW CONTEXT INVITING JUROS TO APPLY TO THE TASK BEFORE THEM THE SAME STANDARD OF PROOF THAT THEY APPLY TO IMPORTANT, OR EVEN THE MOST IMPORTANT, DECISIONS IN ;THEIR OWN LIVES EQUATING PROOF "BEYOND A REASONABLE DOUBT" TO PROOF "TO A ;"MORAL CERTAINTY QUALIFYING THE WORD "DOUBT" WITH ,"ADJECTIVES OTHER THAN "REASONABLE SUCH AS "SERIOUS", "SUBSTANIAL" OR HAUNTING", WHICH MAY MISLEAD THE" JURY; AND INSTRUCTING JUROSS THAT THEY MAY CONVICT IF THEY ARE "SURE" THAT THE ACCUSED IS GUILTY, BEFORE PROVIDING THEM WITH A PROPER DEFINITION AS TO THE MEANING OF THE WORDS "BEYOND "A REASONABLE DOUBT ##הספק הסביר בישראל## בישראל הותוותה, בהלכה הפסוקה, תפיסה משפטית מנחה, בכל הקשור למהות הספק הסביר. ראשית, מבחן קיומו של הספק הסביר הוא מבחן נסיון החיים הכללי והשכל הישר (ע"פ 524/77, 584, 653, 701 מזרחי ואח' נ. מ"י, פ"ד לב(2), 683, 686). שנית, המדובר בספק המבוסס על יסודות רציונאליים והעולה, מחומר הראיות או מהעדר ראיות רלוונטיות. (ע"פ 347/88 דמיאניוק נ. מ"י, שם, עמ' 653-652). שלישית, מקום שהראיות אשר הובאו לפני בית-המשפט, להוכחת האשמה, הן ישירות, הספק הסביר הוא תוצאה של ממצאי מהימנות, המבוססים על ההתרשמות הישירה והבלתי אמצעית מהעדים וגם על שיקולים שבהיגיון. מאידך, מקום שמדובר בראיות נסיבתיות, הספק הסביר הוא פרי של הסקת מסקנה סובסטנטיבית, הגיונית ואפשרית, בדבר חפות הנאשם, ממארג הראיות האמורות. (ע"פ 1359/99 מ"י נ. קורמן, שם, עמ' 662; ע"פ 409/89 מ"י נ. רוימי, שם, עמ' 47; ע"פ 3974/92 אזולאי ואח' נ. מ"י, שם, עמ' 569). רביעית, דוקטרינת הספק הסביר, באה להגן על האדם החף מפשע, ולאו דווקא על הנאשם, בתור שכזה. על-כן מוטב שמאה עבריינים (ויש האומרים - אלף) ייצאו זכאים בדין מאשר שאדם אחד חף מפשע יורשע בדין. חירות הפרט היא זכות חוקתית ואף ערך עליון בשיטת משפטנו (ע"פ 347/88 דמיאניוק נ. מ"י, שם, עמ' 645). דוקטרינות משפטיותמשפט פליליספק סביר