דמי אבטלה ימי מחלה

זוהי תביעה לקבלת דמי אבטלה. להלן עיקרי העובדות : 1. התובע התייצב בשירות התעסוקה כדורש עבודה לראשונה בתאריך 20.2.05, לאחר שפוטר מעבודתו בחברת פניציה בע"מ בתאריך 17.2.05, ונמסר לו כי עליו להתייצב בלשכה החל מתאריך 1.3.05. 2. במכתב מיום 15.305 הודיע הנתבע לתובע כי תביעתו לדמי אבטלה נדחית, בהתאם להוראות סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה - 1995 (להלן: חוק הביטוח הלאומי), שכן התובע צבר רק 264 ימים מתוך 300 ימים הנדרשים בחוק להשלמת תקופת אכשרה בתחום של 18 חודשים שקדמו לתקופת האבטלה ליום קובע 1.2.05. להלן טענות הצדדים: 3. התובע טוען כי היה בתקופת מחלה החל מתאריך 10.6.03 עד 9.9.03 וכן 25 ימי מחלה נוספים בחודש 11/03, וכי יש לכלול ימים אלה כתקופת אכשרה. כמו כן, טוען התובע כי יש לקחת בחשבון את 13 ימי העבודה שעבד בחודש 2/05, מאחר והתאריך הקובע הוא 1.3.05. 4. לטענת ב"כ הנתבע, התובע היה באבטלה בחודשים אפריל - יולי 2003, וימי המחלה המאריכים את תקופת האכשרה נכנסים לתקופת האבטלה ולכן לא ניתן לספור אותם. כמו כן, לטענת ב"כ הנתבע אף אם נוסיף לתקופת האכשרה את ימי עבודתו של התובע בחודש 2/05, או את 25 ימי המחלה בחודש 11/03, במקום 9 ימי מחלה, עדיין לא צבר התובע את תקופת האכשרה הנדרשת. לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלהלן: 5. סעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי קובע מי זכאי לדמי אבטלה: " א) דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 161 ומלאו לו 20 שנים (בפרק זה - זכאי) וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, ..." סעיף 161 לחוק קובע כי - "תקופת אכשרה (א) לענין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא אחת מאלה: (1) 360 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 540 הימים בתכוף לתאריך הקובע; (2) היה שכרו של הזכאי מחושב על בסיס יומי (בפרק זה - שכיר יום), דיו ששולמו דמי ביטוח אבטלה בעד 300 ימי עבודה בתוך 540 הימים האמורים.; (ב)........ 6. בדב"ע מא/91-5 יחיאל נדף נ' שירות התעסוקה, פד"ע יג 107, נקבע לעניין ביטוח אבטלה ותקופת אכשרה: "ביטוח אבטלה, ממהותו, מיועד לאנשים המצויים במעגל העבודה ולא לאנשים שטרם באו לתוכו או יצאו ממנו... זה שביטוח אבטלה המיועד למי שבתוך מעגל העבודה ולא מחוצה לו מוצא את ביטויו בשניים- בתנאי הבסיסי שקבע המחוקק כי דמי אבטלה משלמים רק למי שהשלים תקופת אכשרה... ובהוראה.. הקובעת תקופה מקסימלית לדמי אבטלה". (ראה גם בדב"ע לט/78-0 אלה טוברבסקי נ' המוסד, פד"ע יא 191; דב"ע מא/103-02 המוסד נ' ויויאן מרזוק, פד"ע יג 297; עב"ל 200027/98 יעל לדרפיין נ' המוסד, פד"ע לד 651). 7. השאלה הניצבת בפנינו היא: האם התובע השלים את תקופת האכשרה המנויה בחוק לצורך קבלת ביטוח אבטלה? דהיינו: 300 ימים בתקופה של שנה וחצי שקדמה לתקופת האבטלה. 8. התובע התייצב לראשונה בלשכת התעסוקה בתאריך 20.2.05, ועל כן התאריך הקובע הוא 1.2.05. על כן, במניין ימי האכשרה יש לכלול את חודשים 8/03 - 1/05. 9. בהתאם לתעודת עובד ציבור של גב' מיקי יואלי - מנהלת מחלקת אבטלה ומילואים, שהוגשה מטעם הנתבע המפרטת את דרך החישוב, עולה כי תקופת המחלה של התובע מיום 10.6.03 עד 9.9.03 ובחודש 11/03 מאריכה את תקופת האכשרה ב- 49 ימים (9 ימים בחודש 9/03, 31 ימים בחודש 8/03 ו- 9 ימים בחודש 11/03), כאשר הארכת התקופה מתחילה עם תחילת העילה, דהיינו מתאריך 10.6.03. אם מאריכים את התקופה בספירה לאחור, מגיעים לחודש 4/03, שאז היה התובע מובטל ועל כן, אין עוד ימי עבודה אותם ניתן לספור. 10. בהתאם לחישוב הנ"ל, אף אם נקבל את טענת התובע כי בחודש 11/03 היה בתקופת מחלה של 25 ימים ולא 9 ימים בלבד, הרי שאף אז הארכת התקופה ב- 25 ימים מובילה לחודש 4/03, אז היה התובע מובטל. 11. כמו כן, אף אם תתקבל טענת התובע, כי מאחר ונאמר לו בלשכת התעסוקה בחודש 2/05 כי עליו להתייצב בלשכה החל מתאריך 1.3.05, ועל כן זהו התאריך הקובע, ויש להוסיף לתקופת האכשרה את 13 ימי עבודתו בחודש 2/05, הרי שאין בכך כדי להשלים את תקופת האכשרה הנדרשת בחוק. באם התאריך הקובע הינו 1.3.05, הרי שבמניין תקופת האכשרה יש לכלול את חודשים 9/03 - 2/05. על כן, ניתן להאריך את תקופת האכשרה של התובע בשל ימי מחלה ב- 18 ימים בלבד (9 ימים בחודש 9/03 ו- 9 ימים בחודש 11/03), ושוב מגיעים לחודשים בהם התובע היה מובטל, אותם אין לספור. התוצאה זהה, כאמור, אף אם מחשבים 25 ימי מחלה בחודש 11/03, במקום 9 ימי מחלה בלבד. 12. דהיינו, בכל דרך חישוב אפשרית, אף תוך קבלת מלוא טענותיו של התובע באשר לימי האכשרה וימי המחלה אותם יש לכלול במניין תקופת האכשרה הנדרשת עפ"י החוק, לא עבד התובע לפחות 300 ימים במהלך ה- 18 חודשים שקדמו למועד פיטוריו מעבודתו, ולכן לא היה זכאי לקבלת דמי אבטלה מהנתבע כפי שקובע החוק. 13. אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, התביעה לתשלום דמי אבטלה - נדחית בזאת, בהעדר תקופת אכשרה מספקת עפ"י החוק. 14. אין צו להוצאות. רפואהדמי מחלהדמי אבטלה