דמי אבטלה פעם נוספת

התביעה בתיק זה הוגשה בעקבות החלטת המל"ל לדחות את תביעתו של התובע לדמי אבטלה מאחר וצבר 144 ימי הכשרה כאשר על פי סעיף 160 לחוק הבטוח הלאומי היה צריך לצבור 150 ימים. לאחר שהתובע הגיש את כתב התביעה לתיק ביה"ד, נבדקה תביעתו פעם נוספת ע"י המל"ל ואושרו לו דמי אבטלה בהתייחס לתאריך הקובע 11/00. בעקבות הודעת המל"ל, נמחקה התביעה בתיק זה. אלא שהתובע הגיש בקשה לביטול פסק הדין וזאת בדרישה לקבל את דמי האבטלה שלא אושרו לתקופת 18/10/00 עד 31/10/00. הבקשה נשלחה לתגובת המל"ל ובתגובה זו הבהירה ב"כ המל"ל כי התובע הגיש את תביעתו לדמי אבטלה ב - 18/10/00 כאשר המועד הקובע בנסיבות אלה הוא: 1/10/00. משצבירת ימי ההכשרה נבדקה עד המועד הקובע נמצא שהוא לא השלים את תקופת ההכשרה הקבועה בחוק, לכן נבדקה תביעתו פעם נוספת לאחר הגשת כתב התביעה לתיק ביה"ד וזכאותו של התובע לדמי אבטלה נבדקה בהתייחס לתאריך הקובע של 1/11/00 ובאופן כזה נמצא שהשלים תקופת הכשרה ושולמו לו דמי אבטלה מ - 1/11/00 ועד 13/3/01 מועד בו מלאו לתובע 65 שנה. ביום הדיון טען התובע כי תשובת המל"ל אינה מקובלת עליו, זאת משלטענתו סעיף 161 לחוק קובע את ימי ההכשרה כ 180 ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתכוף לתאריך הקובע, כאשר לטענתו המילה "בתכוף", יש לפרשה כימים שבסמוך לתאריך הקובע. לטענתו פירוש זה של המילה מצוי במילונים שבהם בדק. עוד טען כי בסעיפים אחרים של חוק הביטוח הלאומי, כמו למשל סעיף 251, 276/א, 276/ב, כאשר רצו להדגיש את התקופה כתקופה שלפני המועד הקובע ציינו במיוחד שבתכוף לפני. התובע דרש לחייב את המל"ל בתשלום דמי אבטלה בגין הימים שלאחר 18.10 ועד סוף אותו חודש. כמו כן לחייב את המל"ל בהוצאות משפט שנגרמו לו ובהפסד השתכרות עקב הופעה לדיון כמו גם בשל אי הגשת כתב הגנה גם לאחר תום מועד ההארכה שניתן. ב"כ המל"ל ביקשה לדחות את התביעה, זאת משהפרשנות שהתובע מבקש להעניק לסעיף מוציא את הסעיף מכוונתו ומטרתו כאשר כלל פרשנות הוא שיש לפרש את המילים שבחוק באופן שיקיים את מטרתו. מטרת סעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי היא לבדוק צבירת ימים טרם תקופת האבטלה ולא צבירה עתידית. במקרה של התובע המועד הקובע שנבחן הוא 1.10.00 ועד אותו מועד צבר כאמור 144 ימי הכשרה כך שלא קמה לו כלל זכאות לדמי אבטלה. רק לאחר שזכאותו נבחנה בהתאם למועד הקובע: 1.11.00 נמצא כי צבר 153 יום ובעקבות זאת שולמו לו דמי אבטלה מ 1.11.00 ואילך. מאחר ותביעתו התקבלה כאמור לאחר הגשת התביעה לבית הדין לא היה מקום להגיש את כתב ההגנה ונשלחה הודעה לתיק בית הדין אודות קבלת התביעה ע"י המל"ל והתביעה נמחקה רק בעקבות התרעומת של התובע על אי אישור התביעה לדמי אבטלה בהתייחס לחודש אוקטובר 2000, נשלחה תגובה מטעם המל"ל לתיק זה. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובתגובות כמו גם בטיעוני הצדדים אני דוחה את תביעתו של התובע מכל וכל וזאת מהנימוקים שצויינו בתגובת ב"כ המל"ל. הנתבע בחן את תביעתו של התובע פעם נוספת מתוך התחשבות יתירה ואין כל יסוד לתרעומת של התובע. פרשנותו בהתייחס לכוונת המחוקק במילה: בתכוף בסעיף 161 היא בגדר התחכמות שאינה מתיישבת עם כוונת החוק. משב"כ המל"ל לא ביקשה לחייב התובע בהוצאות אני נמנעת מלחייבו בהוצאות משפט. דמי אבטלה