דמי אבטלה צבירת ימים

1. זהו פסק דין בתובענה לתשלום 9 ימי אבטלה להם טוען התובע (בדיון שקויים בביה"ד, ולאור המלצת ביה"ד, לא עמד התובע על טענותיו האחרות). 2. להלן העובדות המוסכמות שגובשו בדיון: מוסכמות: 1. ב 27/10/01 פוטר התובע מעבודתו. 2. התאריך הקובע לתביעה לדמי אבטלה הינה 1/10/01. 3. התובע קיבל 166 ימי אבטלה. 4. התובע התחיל הכשרה מקצועית החל מ 20/5/02 שהסתיימה בסוף מרץ 2003 (307 ימים). 5. התובע הגיש תביעה שניה לדמי אבטלה ביום 21/9/03 ביחס לתאריך קובע 1/4/03 וזו נדחתה בשל אי צבירת תקופת אכשרה. (מוסכם שבגין תקופה זו לא צבר תקופת אכשרה ואינו עומד על תביעתו בענין זה). 6.מוסכם שהנספחים שצורפו לכתב התביעה הומצאו לתובע ע"י הנתבע. 3. טענות התובע: כשייצא לקורס נאמר לו שהיציאה לקורס אינו גורעת מזכויותיו האחרות ע"פ חוק. בפועל, היות והקורס נמשך 10 ימים מעבר למתוכנן, הפסיד דמי אבטלה של 9 ימים (בהם היה בהכשרה מקצועית). כלומר - בגלל שנדרש להיות ימים נוספים בקורס לא התאפשר לו לצבור את הימים החסרים לצורך קבלת דמי אבטלה במלואם. לדבריו, ע"פ מכתב שנשלח לו, (נספח א' לכתב התביעה) שנת האבטלה (דהיינו - המועד האחרון לחישוב דמי אבטלה לאותה שנה) היינו 31/3/03, לכן יש לחשב לו את מלוא זכויותיו עד למועד זה, כולל 9 ימים נוספים שהיה זכאי להם במסגרת תקופת האבטלה, לולא היה ממשיך בהכשרה המקצועית. 4. טענות הנתבע: ע"פ החוק לא ניתן לקבל דמי אבטלה עבור תקופה העולה על שנת אבטלה אחת (כאשר ביחס לתובע הסתיימה שנת האבטלה ב - 30/9/02). התובע נשלח להכשרה מקצועית של 6 חודשים ואלו הסתיימו לאחר תום שנת האבטלה ולכן אינו זכאי לקבלת דמי אבטלה נוספים מעבר למה שקיבל. יתרה מזו, ע"פ נספח א' לתביעה, נאמר לתובע במפורש כי ימי ההכשרה המקצועית אינם נספרים. בכל מקרה התובע לא זכאי לקבל תוספת של דמי אבטלה לאחר שסיים את ההכשרה המקצועית ועל כן דין תביעתו להידחות. 5. הכרעה: א. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן: החוק) קובע במפורש (בסימן ג' לחוק) את התנאים לקבלת דמי אבטלה וכן מסדיר את ענין ההכשרה המקצועית. ע"פ החוק, ימי ההכשרה המקצועית אינם נלקחים בחשבון לצורך קבלת דמי אבטלה, כפי שאכן צויין במכתב שנשלח לתובע. ב. ע"פ הפסיקה, תשלום דמי אבטלה נועד לאפשר לעובד שנפלט בעל כורחו ממקום עבודתו, קיום בכבוד לתקופת הביניים, עד שיקלט במקום עבודה חדש (עב"ל 1393/01, המוסד לביטוח לאומי נ' חגית כהן - לא פורסם) -ובתנאי שעמד בתנאים ובתקופת האכשרה הקבועה בחוק. מאידך, החוק קובע כי התקופה שאדם משתתף בקורס הכשרה מקצועית, יקבל תשלום מהמל"ל בגין תקופת ההכשרה המקצועית, לפי סעיף 162 לחוק הביטוח הלאומי, אולם ימים אלו אינם נספרים לצורך צבירת תקופת האכשרה לדמי אבטלה. מבדיקת החומר שבתיק עולה, כי המל"ל פעל ע"פ הוראות החוק ועל כן אין מקום להורות על תשלום נוסף של 9 ימי אבטלה. ג. למעלה מן הצורך יובהר, כי אף שלכאורה נכונה טענתו, של התובע, כי לולא היה הקורס נמשך, היה צובר 9 ימים נוספים לקבלת דמי אבטלה - בפועל קיבל תשלום בגין הימים בהם השתתף בקורס, כך שלא נגרע מזכותו דבר. הזכות לדמי אבטלה איננה זכות שמוקנית אוטומטית. היות ומטרת החוק הינה קיום בכבוד, הרי שבימים אלו לגביהם תובע את יתרת דמי האבטלה, היה לתובע קיום בכבוד, היות וקיבל תשלום בגין השתתפותו בקורס. החוק אינו מאפשר כפל תשלומים ועל כן דין התביעה להידחות. סוף דבר: התובע לא זכאי ע"פ החוק לתשלום של 9 ימים נוספים - ועל כן התביעה נדחית. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. ערעור על פסק דין זה ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין ליד הצד המבקש לערער. דמי אבטלה