דמי אבטלה קצבת תלויים

1. עניינו של פסק דין זה, שאלת זכאותו של התובע מר מרקוביץ בוים (להלן "התובע") לקצבת תלויים לשנת 2008 כדלקמן. 2. התובע הוא מי שהיה בן זוגה של המנוחה מרקוביץ רודיקה ז"ל, אשר נפטרה בחודש ינואר 2007 כתוצאה פגיעה שהוכרה כתאונת עבודה. 3. בהחלטה מחודש נובמבר 2008 קבע פקיד תביעות, כי אין התובע זכאי לגמלת תלויים לשנת 2007 משאין הוא עונה להגדרת "תלויי" הזכאי לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב} ("להלן: "החוק"). 4. לעניין זה הפנה פקיד התביעות בהחלטתו לעיל לסעיף 130 (א) (5) לחוק המתייחס לבן זוגה של מבוטחת אשר נפטרה כתוצאה מתאונת עבודה ולפיה יוכר בן הזוג כתלוי לצרכי תשלום גמלה ככל שהוא עונה להגדרה הבאה: "מי שהיה בן זוגה של המבוטחת בשעת פטירתה, כל עוד יש עמו ילד או אינו מסוגל לכלכל עצמו או הכנסתו אינה עולה על האמור בלוח ט' (להלן: "אלמן")..." 5. כאמור בהחלטת פקיד התביעות, אין התובע עונה להגדרת התלוי ביחס לשנת 2007 שעה שהכנסתו החודשית הממוצעת לחודש עולה על סכום של 4,368 ₪, שהיא ההכנסה האמורה בלוח ט', אליו מפנה סעיף 130 (א) (5). 6. בעקבות החלטת פקיד התביעות מחודש נובמבר 2008 הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה אשר במקורה התייחסה לזכאותו של התובע לגמלת תלויים לשנת 2007 ואילך. 7. במהלך ההליך המשפטי, חזר בו התובע מהתביעה יחס לשנת 2007 (ראה: סעיף 5 לסיכומי התובע) ובהמשך הוכרה זכותו של התובע לגמלת תלויים, ביחס לשנת 2009. 8. את שאלת זכאותו של התובע לגמלת תלויים של שנת 2008, יש לבחון על בסיס הכנסת התובע באותה שנה אשר איננה במחלוקת והיא כדלקמן: א. הכנסה מפנסיה בעקבות פטירת המנוחה הגב' מרקוביץ רודיקה ז"ל, בסך של 25,388 ש"ח ברוטו. (ראה: סעיף 4 לתצהיר התובע מיום 28/12/2009 שם מודה התובע כי הוא מקבל פנסיה חודשית בסך של 2,170 ₪ לחודש). ב. דמי אבטלה לחמישה חודשים בסכום כולל של 14,609 ₪. (ראה: פירוט התשלומים ששילם הנתבע לתובע כדמי אבטלה בחודשים ינואר עד מאי 2008 כולל). ג. הכנסות מפיקדונות בסכום של 15,477 ₪. (ראה: תשובת התובע חקירה נגדית מיום 29/6/09 "נכון שקיבלת סך של 15,477 ₪ ברוטו כריבית על פיקדונות"). 9. יוצא מכאן כי הכנסתו הכוללת של התובע משנת 2008 עומדת על סכום של 55,447 ₪ דהיינו סכום של 4,620 ₪ לחודש בממוצע שהוא מעבר להכנסה המירבית לחודש כאמור בלוח ט'. 10. עם זאת טוען התובע, כי בחישוב ההכנסה השנתית אין לכלול את הסכומים ששולמו כדמי אבטלה, ויש לחשב את ההכנסה מפנסיה, כמו גם את ההכנסה מהפיקדונות בניכוי המס ששולם. כמו טען התובע כי מההכנסות כאמור לעיל יש להפחית עמלות בנקאיות ששולמו במהלך שנת 2008. 11. דמי אבטלה מהווים תחליף להכנסה מעבודה, ובהתאם לכך, יש להתייחס אליהם כהכנסה לכל דבר. מכאן שאין לקבל את טענת התובע לפיה אין לכלול בחישוב ההכנסה השנתית לשנת 2008 סכומים ששולמו כדמי אבטלה. 12. מקובלת עליי עמדת הנתבע כי הבסיס לחישוב ההכנסה הינו סכום הברוטו הואיל וההכנסה ברוטו, הוא הסכום לו זכאי המבוטח וזאת ללא קשר להפחתות שנעשות לכל מבוטח ומבוטח בהתחשב במצבו האישי והמשפחתי. 13. העמלות מחשבון העו"ש ובמסגרת כרטיס האשראי, אינן מתייחסות במישרין ליצירת הכנסה, והן חלק מהוצאות של משק הבית. מכאן שאין להפחית את העמלות האמורות מההכנסה השנתית של התובע לצורך קביעת זכאותו לגמלת תלויים לשנת 2008. 14. סוף דבר - התביעה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. הערעור על פסק הדין הוא בזכות, ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. 15. פסק הדין ניתן בדן יחיד, בהתאם לבקשת הצדדים ולהחלטה שניתנה ביום ה- 26/3/09. קצבת תלוייםדמי אבטלה