הבטחת הכנסה נכות כללית

1. זוהי תביעה לתשלום גמלת הבטחת הכנסה לחודשים 1/09 - 9/09 ועד בכלל. התביעה הוגשה לביה"ד לאחר שהודע לתובע, במכתב מתאריך 1.10.09, כי נדחתה תביעתו לקצבת נכות כללית, אשר הוגשה על ידו למל"ל בתאריך 19.2.09. יובהר, כי זו האחרונה הוגשה ע"י התובע לאחר שתמה זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה בעילת מחלה, עם מיצוי התקופה המקסימאלית לתשלומה (מחצית השנה). 2. את תביעתו משתית התובע על מכתב מתאריך 9.3.09, שנכתב אליו מאת מחלקת נכות כללית (בעקבות תביעתו מיום 19.2.09), בו הובהר לו מהלך הטיפול בתביעה (לקצבת נכות!) בציון, בין היתר, כי "תהליך הטיפול בבקשה הוא מורכב , לפעמים הוא נמשך בין שלושה לארבעה חודשים" ועל כן הוסבה תשומת ליבו לכך, כי "עד לקבלת החלטה בבקשתך, באפשרותך לברר את זכאותך לגמלת הבטחת הכנסה אצל פקיד שירות הלקוחות בסניף (גמלת הבטחת הכנסה משולמת למי שאין בכוחו להבטיח לעצמו הכנסה למחייה). עוד צוין במכתב, כי "מידע מפורט על קצבאות נכות והבטחת הכנסה ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי באינטרנט ...(בציון האתר- ע.ק) וכן בחוברות הסברה" (להלן: "המכתב", צורף לכתב התביעה). 3. בתביעתו דנן טוען התובע, כי עם הגשת התביעה לקצבת נכות כללית ב 2/09 ביקש לקבל הבטחת הכנסה ו"מנהלת נכות כללית אמרה כי לא תוכל לקבל הבטחת הכנסה וזאת בניגוד למה שנאמר לי כי עד לקבלת קצבת נכות כללית אוכל לקבל הבטחת הכנסה. על כן אבקש לקבל את הבטחת ההכנסה המגיעה לי לפי חוק ולקבל את הכסף המגיע לי מחודש 1/09 (9 חודשים". 4. יובהר כבר עתה, כי תביעה זאת דינה להדחות, באין מחלוקת כי התובע כלל לא הגיש תביעה לתשלום הבטחת הכנסה לתקופה הרלבנטית. כעולה ממכתבי המל"ל אשר הוצגו בפני, הובהר לתובע מלכתחילה, כי זכאותו לגמלה בעילת מחלה מוגבלת לפרק זמן של מחצית השנה, שלאחריה יהא עליו להגיש תביעה לקצבת נכות כללית וכאמור, עד שתתקבל החלטה בעניין זו האחרונה וככל שנבצר ממנו להתפרנס בפרק זמן זה, עליו להגיש תביעה חדשה לגמלה. (ראה לעניין זה מכתבי המל"ל נ/2, נ/3, נ/5 - ת/1). 5. לא נעלמה ממני טענת התובע, כי המכתבים הללו לא התקבלו אצלו וכי האינפורמציה הנ"ל הובאה לידיעתו רק בחודש 2/09 עת הגיש את תביעתו לקצבת נכות כללית לאחר שעמד על כך, כי לא שולמה לו הגמלה לחודש 1/09 והוא ניגש לבירור במל"ל. דא עקא, שהטענה אינה מקובלת עלי בשים לב לכך, כי כל מכתביו הנ"ל של המל"ל שוגרו אל התובע לפי כתובת מגוריו, היא הכתובת בה התקבלו אצלו כל מכתביו האחרים של המל"ל, דוגמת נ/4 כמו גם המכתב בדבר הטיפול בתביעתו לקצבת הנכות (מ 9.3.09) ומכתב הדחייה לגבי התביעה לקצבה (מ 10/09) לאחריו הגיש את תביעתו דנן. יתירה מכך. אף בהינתן, כי המידע הובא לידיעתו רק בחודש 2/09 מפי הפקידה במחלקת נכות כללית, כטענתו, הרי גם לאחר מכן לא הגיש התובע תביעה להבטחת הכנסה בהתייחס לפרק הזמן הרלבנטי , אף לא בהתייחס לחודש כלשהו במהלכו. 6. הגם שדי באמור לעיל לדחיית התביעה אוסיף ולו בבחינת למעלה מן הצריך , כי בנסיבות כמתואר אין כל בסיס לטענתו הסתמית של התובע, כי "מגיע לי הכסף", שהרי זכאות נבחנת עפ"י חוק, לאחר הגשת תביעה. משזו לא הוגשה, לא נבחנה כלל זכאותו לפרק הזמן הרלבנטי וכל מקרה, התובע לא הוכיח כי התקיימו בו תנאי הזכאות לגמלה. מבלי להיכנס לשאלת קיומם/אי קיומם של התנאים האחרים יובהר, כי עפ"י עדות התובע בביה"ד, הוא לא התייצב כלל בשירות התעסוקה בפרק הזמן הרלבנטי, למעט התייצבות חלקית בלבד במהלך חודש 5/09 (שאף היא איננה בגדר "התייצבות כנדרש"). 7. אף לא נעלמה ממני טענתו , לפיה "לא נאמר לו" כי עליו להתייצב, אולם גם זו אינה מקובלת עלי, בשים לב להתייצבותו החלקית בחודש 5/09, משמע כי לפחות מראשית 5/09, לכל המאוחר, ידע כי מוטלת עליו חובה זאת . לא ניתן כל הסבר להתייצבותו החלקית בחודש זה ולאי התייצבותו בהמשך, עד תום התקופה הרלבנטית , 1.10.09. מכל מקום, משלא הגיש תביעה להבטחת הכנסה , אל לו לתובע להתפלא כי "לא נאמר לו" שעליו להתייצב. המל"ל יצא ידי חובתו בהפניית התובע למחלקת הבטחת הכנסה ולמידע ההמופץ באתר המל"ל באינטרנט ובחוברות הסברה, לצורך בירור זכאותו לגמלה לחודשים הרלבנטיים. במכתב המל"ל אף לא נאמר כלל כי הגמלה "מגיעה" לתובע. כל שהובהר בו, כי עליו לברר זכויותיו כאמור. 8. ככל שטענת התובע היא, כי נמסר לו מידע לא מדויק ע"י פקידת המל"ל או אף שמא הוטעה על ידה, בשים לב לאמור בתביעתו כי "נאמר " לו ע"י הפקידה במחלקת נכות שאינו זכאי לגמלת הבטחת הכנסה עד לקבלת החלטה בהתייחס לתביעתו לקצבת נכות כללית (האמנם?) הרי - אף זו אינה מקובלת עלי משלא זו בלבד שלא הוכחה לכשעצמה, אלא שממכתב מחלקת נכות כללית עולה במפורש ההיפך, משהועמד התובע באופן ברור על כך, כי בשים לב למשך הזמן הנדרש לבירור התביעה לקצבת נכות כללית וככל שאין הוא מסוגל להתפרנס ,עליו לפנות לבירור זכאותו לגמלה למחלקת הבטחת הכנסה ו/או לבררן על דרך עיון באתר המל"ל באינטרנט ובחוברות ההסברה המופצות על ידו. התרשמתי, כי התובע הוא זה שפשוט לא הבין את שהובהר לו. למען תנוח דעתו של התובע אוסיף, כי בכל מקרה, אף לו הוכחה הטענה, הרי עפ"י ההלכה הפסוקה , אין במסירת מידע לא מדויק ו/או הטעייה של פקיד המל"ל כדי להקנות לתובע זכויות מבלי שהן מעוגנות מכח החוק (ראה עב"ל 20105/96 אורלי יהלום נגד המל"ל, כמו גם דב"ע נג/02-7 שלגי בועז ואח' נגד המל"ל) וזאת לא הוכח כאמור. 9. לסיכום ועל יסוד כל האמור לעיל במצטבר, התביעה - נדחית. כמקובל בתביעות שהן בתחום הביטחון הסוציאלי , אין צו להוצאות. 10. לצדדים הזכות לערער על פס"ד זה לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים , תוך 30 ימים ממועד קבלתו. נכות כלליתהבטחת הכנסהנכות