הבטחת הכנסה פטור מאגרת טלוויזיה

בפניי תביעה לתשלום אגרת טלוויזיה עבור השנים 2001-2007. אבי ג'ינו, ראש תחום קשרי חוץ - סניף נצרת בתובעת, מסר בעדותו כי התובעת קיבלה דו"ח סוחר בהתאם לתקנה 8 לתקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ"א-1981, שבו צוין כי הנתבע רכש ביום 15.8.99 מקלט טלוויזיה מסוג "טי.סי.אל". בעקבות זאת שלחה התובעת לנתבע הודעות לתשלום אגרה, אך הנתבע לא שילמה. חובו של הנתבע החל מהמחצית הראשונה של שנת 2001 ועד המחצית הראשונה של שנת 2007 הינו בסך 4,044 ₪ נכון ליום 28.4.11. הנתבע טען בתצהירו כי הואיל והוא אדם דתי אין הוא מחזיק, ולא החזיק בעבר, מקלט טלוויזיה. לחילופין טען כי בתקופה הרלבנטית לתביעה קיבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, דבר המזכה אותו בפטור מאגרת הטלוויזיה. בעדותו בבית המשפט ציין כי הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה עד היום. לאחר ששמעתי את העדים ובחנתי את טיעוני הצדדים נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל, שכן התובעת עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה. התובעת הוכיחה כי קיבלה הודעה מפורטת אודות רכישת מקלט טלוויזיה על ידי הנתבע, הכוללת את פרטיו של הנתבע, סוג המקלט ומועד רכישתו. לא מצאתי בעדות הנתבע הסבר משכנע להימצאותם של פרטיו בידי הסוחר ששלח את ההודעה. מנגד עדות הנתבע לא הותירה בי רושם מהימן. הנתבע התקשה לתת תשובות הגיוניות ומשכנעות לשאלות שהוצגו לו בחקירתו הנגדית, ובכל פעם שעומת עם עובדה שאינה נוחה לו חמק ממתן תשובה בטענה כי אינו זוכר או כי אינו מבין, אף שלהתרשמותי הבין היטב את השאלות, שאף הוסברו לו בשפה פשוטה. טענתו כי הוא מקבל לאורך השנים גמלת הבטחת הכנסה הפוטרת אותו מתשלום האגרה לא נתמכה במסמכים כלשהם, אף שמדובר במסמכים שאין כל קושי להשיגם אם אומנם הוא מקבל גמלה כזו. במהלך חקירתו הנגדית של הנתבע הסתבר כי בעבר פנה לתובעת ומסר כי קיבל גמלת הבטחת הכנסה, ואכן קיבל פטור מאגרה לשנת 2004. הדברים אף מתיישבים עם פירוט חובו של הנתבע שצורף כנספח מס' 2 לתצהיר מטעם התובעת, שבו ניתן לראות כי לא חויב בתשלום אגרה בשנה זו. הדברים אינם מתיישבים עם טענת הנתבע כי לא החזיק מעולם במקלט טלוויזיה. באשר למחדלה של התובעת לצרף מסמכים רלבנטיים שברשותה, כגון: דו"ח הסוחר, דו"ח ביקור בבית הנתבע, רשימת מכתבים שנשלחו לנתבע וכו' אציין כי אומנם מדובר במחדל הפועל לרעת התובעת, אלא שחרף זאת הרימה התובעת את נטל ההוכחה המוטל עליה ועל כן דין תביעתה להתקבל. לפיכך הנני מורה כי הנתבע ישלם לתובעת סכום של 4,044 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28.4.11 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן ישלם הנתבע לתובעת שכ"ט עו"ד בסכום של 4,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל, ויחזיר לה את האגרה ששילמה בשיערוך כדין. ההליכים בתיק ההוצל"פ יחודשו. זכות ערעור כחוק. פטור מאגרההבטחת הכנסהטלויזיהאגרה