הבטחת הכנסה פנסיה

זוהי תביעה לגמלת השלמת הכנסה. להלן עובדות המקרה: 1. התובע, יליד 1937, עבד במכללה התורנית לטכנולוגיה על שם צבי סיטרין. התובע פוטר מעבודתו בתאריך 31/5/10 עקב שינויים ארגוניים וצמצומים שנערכו במוסד ועבודתו הופסקה ביום 31/8/10, בעקבות מכתב הפיטורים שקיבל. 2. החל מחודש אוגוסט 2010 החל התובע לקבל פנסיה ממבטחים בסך של 1,850 ₪. 3. התובע מקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי החל מתאריך 1/6/02. 4. התובע הינו בעלים של רכב סקודה, שנת ייצור 2000, נפח מנוע 1,300 סמ"ק. 5. בתאריך 26/8/10 הגיש התובע לנתבע תביעה לגמלת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה שהוא מקבל מהנתבע. הנתבע דחה את תביעתו הנ"ל בנימוק כי התובע הינו בעלים של רכב וכן בהסתמך על סעיף 9א(ג)(6) וכן סעיף 9א(ג)(7) בטענה כי אין לתובע הכנסה חודשית העולה על 25% מהשכר הממוצע במשק. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן - 6. בחודש אוגוסט 2010 קיבל התובע שכר בגין עבודתו במכללה בסך של 2,900 ₪, פנסיה ממבטחים בסך של 1,850 ₪ וקצבת זקנה מהנתבע. על כן, הכנסותיו בחודש 8/10 שוללות את זכאותו להשלמת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה). לפיכך, בדין נדחתה תביעתו להשלמת הכנסה בגין חודש אוגוסט 2010. 7. סעיף 9א(ג)(6) וסעיף 9א(ג)(7) לחוק הבטחת הכנסה קובע כדלקמן: "9א. (א) בסעיף זה, "רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, שבבעלות התובע או שבשימושו של התובע או ילדו הנמצא עמו, למעט אופנוע. (ב) ... (ג) לא יראו רכב כנכס אשר מופקת ממנו הכנסה אם מתקיים אחד מאלה - (6) לתובע הכנסה חודשית מן המקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה, בסכום העולה על 25% מהשכר הממוצע, ואם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה - בסכום העולה על 17% מהשכר הממוצע, אין לתובע רכב נוסף וברכב מתקיים אחד מאלה: (א) נפח מנועו אינו עולה על 1,300 סמ"ק ובחודש שבעדו משתלמת הגמלה מלאו שבע שנים או יותר מתום שנת הייצור שלו; (ב) נפח מנועו אינו עולה על 1,600 סמ"ק ובחודש שבעדו משתלמת הגמלה מלאו שתים עשרה שנים או יותר מתום שנת הייצור שלו; (7) לתובע אין הכנסה חודשית מן המקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה, או שהכנסתו כאמור פחותה מן הסכומים שברישה של פסקה (6), ובלבד שהתקיימו כל אלה: (א) בחודש שבעדו משתלמת הגמלה או בחודשיים שקדמו לו, התובע פוטר מעבודתו; לענין זה, "פוטר" - לרבות התפטרות בנסיבות שהיו מזכות אותו בדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה, לפי הוראות סעיף 166(ב) לחוק הביטוח; (ב) בחודש שבעדו משתלמת הגמלה, אין לתובע רכב נוסף וברכבו מתקיימות הוראות פסקה 6(א) או (ב); (ג) בעשרת החודשים שקדמו לחודש שבו התובע פוטר, השתלמה לתובע גמלה לפי חוק זה והתקיימו בתובע התנאים המפורטים בפסקה (6)". 8. החל מחודש 9/10 התובע מקבל פנסיה ממבטחים, שהינה בגדר קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה. לפיכך, התובע אינו עונה על התנאים הקבועים בחריג של סעיף 9א(ג)(6) כמפורט לעיל, שכן הכנסתו החודשית אינה מן המקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודת מס הכנסה הקובע כדלקמן: "(1) השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח-יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהי, או מעיסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי; (ב) (א) השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובדה; והכל - בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו;...". 9. כמו כן, לא מתקיים בתובע התנאי הקבוע בסעיף 9א(ג)(7)(ג) מאחר ובעשרת החודשים שקדמו למועד פיטוריו מעבודתו במכללה בחודש 8/10, התובע לא קיבל מהנתבע גמלת הבטחת הכנסה. לפיכך, במקרה זה לא חל החריג בסעיף 9א(ג)(7). 10. חוק הבטחת הכנסה, הינו חוק סוציאלי אשר נועד להבטיח לכל אדם בישראל, שאין בכוחו לספק הכנסה לעצמו כדי מחייתו, הכנסה מינימאלית לשם סיפוק צרכיו החיוניים. (ראה - עב"ל 1010/04 המוסד לביטוח לאומי - זהבה עמר). חוק הבטחת הכנסה קובע בסעיף 9 כי, לצורך בחינת הכנסתו של אדם יש לקחת בחשבון, בין היתר, את הכנסתו מנכס, לרבות רכב. העיקרון שבבסיס הוראות החוק הוא שמי שבידו להחזיק רכב לצרכיו, אינו זקוק לתמיכה מכספי ציבור ומכאן ששימוש של קבע ברכב שולל את הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה. החזקה היא כי "מי שמשתמש ברכב באופן קבוע מפיק משימוש זה טובת הנאה ולרשותו סכום כסף העולה על קצבת הבטחת הכנסה" (ראה עב"ל 1066/04 המוסד לביטוח לאומי - נחשון לוי). 11. יחד עם זאת, התובע כן עומד בתנאי סעיף 9א(א)(6)(א). למרות זאת, שלילת הזכאות נובעת מהבעלות על הרכב בנסיבות המקרה מהסיבה שהתובע אינו משתכר מעל 25% מהשכר הממוצע במשק, שעמד בחודש 8/10 על סך של 7,975 ₪. התובע אינו עובד ומקבל כיום פנסיה. לתובע יש הכנסה של 1,850 ₪ מהפנסיה, אך הכנסה זו אינה מוגדרת כשהתכרות מעבודה ולכן החריג המופיע בסעיף 9א(ג) לחוק אינו חל עליו. 12. מאחר והתובע אינו עומד בחלק מהתנאים הקבועים בחריג בסעיף 9א, על תתי סעיפיו, כמפורט לעיל, הרי שכל עוד בבעלותו רכב, אין הוא זכאי לגמלת השלמת הכנסה, בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה. 13. אשר על כן, דין תביעת התובע לתשלום גמלת השלמת הכנסה - דינה להידחות בזאת. הבטחת הכנסהפנסיה