הבטחת הכנסה קורס

זוהי תביעה לגמלה להבטחת הכנסה. להלן עובדות המקרה: 1. התובעת הגישה תביעה לגמלת הבטחת הכנסה כדורשת עבודה בתאריך 24.10.00, התביעה אושרה על ידי הנתבע והתובעת קיבלה גמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 11/00 ואילך. 2. הנתבע שלל את זכאותה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה, בהתאם לאמור בהודעתו מיום 11.2.08, הואיל ולטענת הנתבע, לימודיה של התובעת באוניברסיטה הפתוחה, שוללים את זכאותה להבטחת הכנסה. 3. התובעת החלה ללמוד באוניברסיטה הפתוחה משנת 2002, לימודי סוציולוגיה כדלקמן: בשנת 2002 למדה התובעת בין חודש פברואר לחודש יוני קורס אחד בלבד. בשנת 2003 למדה התובעת בין חודש פברואר לחודש יוני קורס אחד בלבד. בשנת 2004, בין חודש פברואר לחודש יוני קורס אחד, ובחודש ספטמבר החלה ללמוד את הקורס השני באותה השנה. בשנת 2005 למדה התובעת קורס אחד בלבד. בשנת 2006 למדה התובעת בין חודש מרץ לחודש יולי קורס אחד ובחודש אוקטובר למדה קורס נוסף שהסתיים בחודש ינואר 2007. 4. התובעת לא דיווחה לנתבע על לימודיה לתואר אקדמי במסגרת האוניברסיטה הפתוחה החל משנת 2002 ואילך. 5. רק בטופס התביעה האינפורמטיבית מ- 31.1.08 דיווחה התובעת לנתבע לראשונה על לימודים באוניברסיטה הפתוחה החל משנת 2002. 6. במכתבו לתובעת ביום 11/2/08 דחה הנתבע רטרואקטיבית את תביעתה של התובעת לגמלת הבטחת הכנסה החל מחודש 2/02 לתקופות שבהן למדה התובעת באוניברסיטה הפתוחה בתאריכים בין 6/02-02/02, 6/03-2/03, 6/04-2/04, 1/05-9/04, 7/05-10/05 ומחודש 10/06 ואילך. הנתבע הודיע לתובעת כי נוצר לה חוב בסך 59,005 ₪ נכון לחודש 2/08 בגין קבלת גמלה שלא כדין. מכאן התביעה לבית הדין. 7. השאלה שבמחלוקת הינה האם לימודיה של התובעת באוניברסיטה הפתוחה שוללים את זכאותה לגמלת הבטחת הכנסה בתקופות בהן למדה זכאית בהתאם לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1980 (סעיף 3(4) לחוק) ותקנה 6 לתקנות הבטחת הכנסה התשמ"ב - 1982. לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 8. המסגרת הנורמטיבית סעיף 3(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 קובע כדלקמן: "3. לא יהיו זכאים לגימלה לפי חוק זה - (4) תלמיד הלומד במוסד שקבע השר בתקנות ובתנאים שקבע, למעט - (א) מי שמשתלמת לו גמלה לפי פסקה (4) של סעיף 2(א); (ב) (1) הורה יחיד, שהשתלמה לו גמלה בעד 16 חודשים לפחות מתוך 20 החודשים שקדמו לחודש שבו החל להיות תלמיד במוסד כאמור, ובלבד שהוא אינו לומד בתכנית לימודים המקנה תואר אקדמי שני או שלישי; גמלה להורה יחיד שמתקיימות לגביו הוראות פסקת משנה זו תשולם בעד תקופה שלא תעלה על 26 חודשים, ואול השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם תשולם להורה יחיד כאמור גמלה בעד תקופה ארוכה יותר. (2) אין בהוראות פסקת משנה (1) כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2(א)(2) או (3), ואולם השר רשאי לקבוע הוראות וכללים למתן הקלות לעניין התנאים הקבועים לפי סעיף 2(א)(2) או (3) להורה יחיד = 2 = שמתקיימות לגביו הוראות פסקת משנה (1) (להלן: "החוק"). תקנה 6 לתקנות הבטחת הכנסה קובעת: א) כמוסד לענין סעיף 3(4) לחוק ייחשב - (1) כל מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח - 1958, וכן מוסד הטעון היתר לפי סעיף 21 א לאותו חוק; (2) מוסד אחר ללימודים על תיכוניים; 3) ישיבה ומוסד תורני; (4) מוסד להכשרת כוהני דת; ....". 9. סעיף 3(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 (להלן: "החוק") קובע כי תלמיד הלומד במוסד שקבע השר בתקנות ובתנאים שקבע, למעט תלמיד הזכאי לגימלה המנוי בפסקה (4) של סעיף 2(א) (גבר שמלאו לו 65 שנים ואשה שמלאו לה 60 שנים), אינו זכאי לגימלת הבטחת הכנסה לפי החוק. 10. תקנה 6(א)(1) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב - 1982 קובעת כי "כמוסד לעניין סעיף 3(4) לחוק ייחשב כל מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח - 1958 וכן מוסד הטעון היתר לפי סעיף 21 א לאותו חוק". 11. האוניברסיטה הפתוחה הינה מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958 ולכן אין חולק על כך שהתובעת למדה בתקופה הרלבנטית בתיק זה ב"מוסד" כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה ותקנותיו. 12. במהלך כל השנים בהם למדה התובעת באוניברסיטה הפתוחה התייצבה התובעת כנדרש בשירותי התעסוקה, כדורשת עבודה. 13. הלימודים של התובעת התקיימו בשעות אחר הצהריים, כאשר כל מפגש נמשך כשלוש שעות ותדירות המפגשים היתה אחת לשבועיים, שלוש. מתוך כל הקורסים שבהם למדה התובעת במהלך השנים, רק קורס אחד התנהל בימי שישי בשבוע - מבוא לסטטיסטיקה, כשבאותו מועד משרדי שירותי התעסוקה סגורים והלימודים התקיימו במועדים שאינם רלבנטיים לדיון בתיק זה. 14. למרות שהתובעת היתה פנויה בשעות היום לכל עבודה שתוצע לה על ידי שירות התעסוקה לא ניתן להתעלם מלשון סעיף 3(4) לחוק הקובע בצורה חד משמעית כי לא יהיו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה הלומדים במוסדות שנקבעו בתקנה 6(א) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב - 1982. 15. התקנות אינן מבחינות בין לימודים בשעות היום או בשעות הערב, למעט החריג שנקבע בתקנה 6(ב)(2) (תקנה 6(ב)(2) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב - 1982 כי הסייג בדבר שלילת זכאות לגמלת הבטחת הכנסה בגין לימודים במוסד לימודים, שבו מלמדים באופן שיטתי תלמידים, לא יחול לגבי זכאי שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בהורה החולה הלומד במוסד לימודים בשעות הערב ולא יותר משתים עשרה שעות בשבוע לשם השלמת השכלה תיכונית או הכשרה מקצועית. סעיף חוק זה אינו חל על התובעת. 16. על כן, עם כל אהדתנו לתובעת, בהעדר חקיקה מפורשת המוציאה את המקרה של התובעת משלילת הגמלה על פי סעיף 3(4) לחוק אין מנוס אלא לדחות את התביעה והיא נדחית בזאת. 17. אין צו להוצאות. הבטחת הכנסה