הגדרת הורה יחיד

התובע הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי (להלן - הנתבע) לתשלום מענק לימודים עבור אחיו הקטינים הלומדים בבית הספר, מכוח סעיף 74(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה - 1995 (להלן - החוק). משדחה הנתבע את תביעת התובע בנימוק שהתובע אינו עונה להגדרת "הורה יחיד" לפי חוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב - 1992 (להלן - חוק משפחות חד הוריות, הגיש הוא תביעה לבית הדין. העובדות המוסכמות הינן - א. התובע הינו בנו של אבו חאמד מוחמד ז"ל (להלן - המנוח) שנפטר ביום 8.12.09; ב. המנוח היה נשוי לשתי נשים - אימו של התובע מזיונה אבו חאמד והאישה השניה שמה אבו לבדה נעמה (להלן - נעמה); ג. לתובע תשעה אחים נוספים מהוריו המנוח ומזיונה; ד. למנוח ונעמה 7 ילדים; ה. התובע הינו האפוטרופוס של שבעת אחיו החורגים - ילדי המנוח ונעמה וזאת מכוח פסק דין של בית הדין השרעי מיום 3.1.10; ו. התובע בעצמו נשוי ואב לשמונה ילדים; ז. נעמה היא לא תושבת ישראל, היא תושבת שטחים החיה בישראל יחד עם שבעת ילדיה; ח. התובע יחד עם בני משפחתו חיים בבית נפרד מביתם של נעמה ושבעת ילדיה; ט. התובע כאפוטרופוס של שבעת הילדים הגיש תביעה למענק לימודים עבור שניים מהילדים והתביעה נדחתה ב-26.8.10 ועל כך התביעה שבפנינו. טענות הצדדים 4. לטענת התובע, אחיו החורגים נולדו בארץ, הם בעלי תעודות זהות ואזרחות ישראלית ולכן הם זכאים למענק לימודים. 5. לטענת הנתבע, אמנם הילדים הם תושבי ואזרחי מדינת ישראל, אך אין הם זכאים לקבלת המענק, שכן על פי סעיף 74 לחוק יש צורך בקיומו של "הורה יחיד" כאמור בחוק משפחות חד הוריות. התובע לא עונה לאף אחת מהחלופות בסעיף 74 לחוק ולכן בדין נדחתה תביעתו. דיון והכרעה 6. הזכאות למענק לימודים מוקנית מכוח הוראת סעיף 74 לחוק, וזאת למבוטחים כדלקמן - "(א) הורה יחיד, בעד כל אחד מילדיו; (ב) הורה שמשתלמת לו גמלה לפי סעיף 5(א)(3) לחוק הבטחת הכנסה, בעד כל אחד מילדיו; (ג) מי שבמשמורתו ילד שנתייתם משני הוריו, בעד אותו ילד; (ד) מי שבמשמורתו ילד נטוש כמשמעותו לפי חוק הבטחת הכנסה, בעד אותו ילד; (ה) מי שמשתלמת לו, לפי הסכם הנערך לפי סעיף 9, קצבה בעד ילד שעלה לישראל בלי הוריו, בעד אותו ילד". 7. בחוק משפחות חד הוריות נקבעה הגדרת הורה יחיד, אשר זו רלוונטית לענייננו, כדלהלן - ""הורה יחיד" — תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה (1) הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו..." הואיל ואם הילדים, נעמה, אינה תושבת ישראל אין היא עונה על ההגדרה האמורה. התובע, שהינו האפוטרופוס של הילדים, אף הוא אינו עונה על הגדרת הורה יחיד, משאין חולק כי הינו נשוי. באשר ליתר החלופות המפורטות בסעיף 74 לחוק - כפי שפירטה ב"כ הנתבע בסיכומיה, אין התובע נופל בגדר אף אחד מהחלופות האמורות. 8. סוף דבר - התביעה נדחית. 9. אין צו להוצאות. פסק הדין יישלח לצדדים בדואר. הגדרות משפטיות