הלכת הגמלאות - קרן פנסיה

בפני בית הדין תביעת התובע כנגד קרן גמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ- בניהול מיוחד (להלן:"הקרן" או "הנתבעת") לשלם לו גמלה בהתאם לתאריך לידתו המדויק 6.1.1942 ולפיו על הקרן לשלם לו פנסיה החל מחודש ינואר 2002 וזאת בשונה מהתשלום אותו ביצעה על פי הרישום 00/00/42 ועל פי הוראות התקנון של הקרן מינואר 2003. הקרן טענה כי יש התייחס לשאלון ההצהרה הראשון של התובע בהצטרפו לקרן ולנוכח הרשום בו לשלם לו את הפנסיה מיום 1.1.03. לא למותר לציין כי התובע מקבל פנסיה מ-1.1.03 והליך זה הינו בגין תביעתו בעד שנת פנסיה נוספת רטרואקטיבית החל מיום 1.1.02. העובדות 1.התובע עלה לישראל בשנת 1963 והחל לעבוד בבנק הפועלים כמבוטח בקרן בביטוח פנסיוני משנת 1963. 2. תאריך הלידה שהופיע בתעודת הזהות של התובע היה 00/00/42. 3. ביום 30.3.05 שונתה תעודת הזהות ותאריך הלידה המופיע בה מאז היא 6.1.42. 4. הצדדים הסכימו על אמיתות המסמכים שצורפו לכתבי הטענות בלי להודות בנכונות תאריכי הלידה של התובע המופיעים במסמכים. 5. התובע פנה לראשונה בנושא גילו במכתב בא כוחו מיום 7.8.02 (נ/3). התובע שינה את גילו ב 7. על פי נוהל משרד הפנים משנת 97' הוספת רישום יום וחודש לידה בתעודת זהות אינה מצריכה פסק דין ודי בתצהיר המבקש. מכח נוהל זה שינה התובע את תאריך לידתו, אין בידנו פסק דין בעניין תאריך זה. 8. לקרן תקנון ישן שנקרא: "הלכת הגמלאות" ותקנון חדש ששונה באוקטובר 2003 ונקרא: "התקנון האחיד" ואשר תחילתו מ-10/03 דהיינו מאוחר לפרישת התובע ביום 1.1.03. המחלוקות 1. הצדדים חלקו בשאלה המרכזית האם על הנתבעת לשלם לתובע גמלה בהתאם לתאריך לידתו המתוקן 6.1.1942 מיום 1.1.02. 2. הנתבעת טענה כי תאריך מילוי שאלון ההצהרה הראשון בהצטרפו לנתבעת, בעל המשמעות העיקרית והיחידה. הצדדים חלקו איזה תאריך לידה דווח בשאלון זה, ומה היו נסיבות מילוי השאלונים מטעם התובע ואיזו נפקות יש לכך. 3. הצדדים חלקו מהו התקנון החל על עניינו שלה תובע. האם התקנון החדש או התקנון הישן (הלכת הגמלאות) והאם בהתאם לתקנון קמה לתובע זכות לסעד המבוקש על ידו. דהיינו האם זכאי לפנסיה מינואר 2002. הכרעת דין 1. נקדים ונאמר כי הקרן היא קופת גמל לקצבה כמשמעותה בתקנות מס הכנסה מערכת הזכויות והחובות בין הצדדים מוסדרת בתקנון הקרן- קודם הישן ועתה התקנון האחיד. א. נסקור תחילה את המסמכים עליהם ביססו הצדדים את טענותיהם. 1. השאלון הראשון אותו מילא התובע עלפי תצהירו הינו נספח ב'. בשאלון זה מילא התובע את תאריך לידתו 27.12.1942. השאלון עצמו מולא ביום 18.10.64. 2. ההצהרה והשאלון השני שמילא נספח ג' לתצהיר תובע בתאריך לידה ממולאת רק השנה 1942 וטופס זה מולא ביום 4.4.73. 3. בנספח ד' לתצהירו: בבקשה להלוואה מהנתבעת מיום 1.11.68 רשם את תאריך לידתו 12/1942. *בבקשה להלוואה מיום 1.11.68 מהנתבעת רשם תאריך לידה 1942 בלא ציון חודש. *בבקשה להלוואה מיום 13.2.72 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 12.1.1942. *בבקשה להלוואה מיום 10.6.74 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 12/42. *בבקשה להלוואה מיום 4.11.75 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 31.12.42. *בבקשה להלוואה מיום 4.4.77 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 31.12.42. *בבקשה להלוואה מיום 14.1.79 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 31.12.42. *בבקשה להלוואה מיום 2.5.78 מהנתבעת נרשם רק 1942. *בבקשה להלוואה מיום 21.2.80 מהנתבעת נרשם רק 1942. *בבקשה להלוואה מיום 3.7.81 מהנתבעת נרשם רק 1942. *בבקשה להלוואה מיום 12.6.81 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 31.12.42. *בבקשה להלוואה מיום 6.10.82 מהנתבעת רשם התובע תאריך לידה 27.12.42. *בבקשה להלוואה מיום 9.1.84 מהנתבעת נרשם רק 1942. 3. מסקנתנו איפוא מהמסמכים אותם מילא התובע בפניותיו לקרן כי גם הוא עצמו התייחס לשנה 1942 או לתאריך 27.12.42 או לתאריך 31.12.42. לפחות פעמיים מציין התובע תאריך 27.12.42- האחת ב-18.10.64 בפניה הראשונה והשני ב-6.10.82. כ-18 שנה אח"כ חוזר התובע על תאריך זה. 4. במסמכי הקרן שצרפו נספח ה' לתצהירו התאריך המופיע במשבצת תאריך לידה הוא 12/42 ועל כן כתב התובע לנתבעת מכתב ביום 22.5.02 (נספח י') וזו לשונו: "לכבוד קג"ם א.נ., הנדון: תיקון תאריך לידה במסמך שהגיע אלי כתוב ת. לידה 12/42 כאשר למעשה תאריך הלידה שלי הוא 00.00.42 אנא תקנו! מצ"ב צילום תעודת זהות. בכבוד רב, חתימה" כלומר, גם בשנת 2001 מתקן התובע את קג"ם כשמצרף 5. יתר על כן, בתאריך 25.6.02 כותבת מנהלת מחלקת הפנסיות לתובע לנוכח פניתו. (נספח ז'). "ה. באשר לתאריך לידתך. בשאלון ההצהרה המצוי בתיקך האישי בתיקך האישי אתה מציין כי נולדת 27.12.42 תאריך זה חוזר כמופיע בכל המסמכים האחרים שבתיק האישי. אם פקיד במשרד הפנים לא ציין חודש לידה אין משמעות הדבר שחודש לידתך אינו ידוע, אלא שהוא פשוט לא ציין לאור האמור לעיל, לא חל כל שינוי בתאריך לידתך". 6. הפניה המסודרת הראשונה שפונה התובע הינה מיום 7.8.02 באמצעות עו"ד ורצברגר. לטענתו על פי הרישום מהקהילה ובצרפתית ובעברית נולד בשנת 1942 ועל פי "עכשיו אני יודע מה מקורו של התאריך בו הנכם נוקבים כתאריך לידתו - אולם ברור הוא אין המדובר בתאריך נכון שכן עפ"י התאריך העברי מדובר בשנת תש"ג'". ושם הוא מבקש להכיר בזכאותו מ-1.1.02 מהמשך ההתכתבות כמצורף לתצהיר התובע עולה, כי הצדדים הסכימו להקדמת פרישתו ונותרו, בהסכמה, במחלוקת בדבר תאריך לידתו. 7. מסקנתנו בשלב זה לנושא זה היא כי עד אוגוסט 2002 התובע עצמו כתב פעמים רבות חודש דצמבר כחודש לידתו לפחות פעמיים בהפרש שנים רבות 27.12.42. עוד, כפי שנציין בהמשך פנה ב-2002 לאחר שכבר ב-1998 הגיעו לידיו מסמכים עליהם כותב עו"ד ורצברגר במכתבו. 8. מהו התקנון החל א. לטעמנו מחייב התקנון הישן שחל בעת פרישתו. בתקנון הישן בסעיף 111 נרשם לענין גיל החבר: "גיל החבר לצורך קביעת זכאותו לפנסיית זקנה יקבע על פי הגיל הרשום בשאלון עפ"י סעיף 4 כשהוא נתמך ע"פ הרישומים בתעודת הזיהוי של החבר. כל שינוי ברישום הגיל יחייב את הקרן רק אם נעשה לפני מועד הפרישה ואושר על ידי משרד הפנים". (דגש שלי ש.ש.). תקנון זה מחייב על פי תקנה 41 כו'(א) לתקנות מס הכנסה ולפי סעיף 16 לחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005 וכן ראה דב"ע חשן/60-3 ברקן נ' קרן הגמלאות המרכזי פד"ע כב 258 וכן ע"ע 196 600013 אברהם ליבוביץ-קגב עבודה ארצי לג' (31) 32; לפי האמור בשני התקנונים ולנוכח העובדה כי התובע הודיע ביום 2.10.02 כי מרשו מבקש לממש את זכותו לגמלה עם הגיעו לגיל שישים, ונותרה שאלת הגיל במחלוקת, יש להחיל על התובע את התקנון הישן שכן השינוי בתקנון הוחל חודש אוקטובר 2003 ואין מחלוקת כי הפרישה המוקדמת הוכרה מיום 1.1.2003. הפסיקה בעניין זה ברורה ולפיה זכויות של תובע לתשלום גמלה מקרן, נקבעו על פי התקנון שהיה בתוקף במועד הפרישה לגמלאות. ראה דב"ע 6-4 פוזמנטיר ז'נידה נ' מבטחים פד"ע טז' 249. דב"ע שן/60-3 עמיקם ברקן נ' קרן גמלאות מרכזי של עובדי ההסתדרות בע"מ פד"ע כב' 298. ב. לפי הנוסח הישן מצאנו כי נסיבות התובע אינן מאפשרות קבלת תביעתו. בסעיף זה נאמר: "על פי הגיל הרשום בשאלון... כשהוא נתמך ברישומי תעודת הזהות של החבר." בזמן מילוי השאלון, תאם המילוי את הרשום ב הטענה בדבר השינוי עלתה בשלב הפרישה ממש. התעודה תוקנה רק ב-30.3.05. לא ניתן לומר כי כותב התקנון התכוון לתיאום בין הטופס לבין יתר על כן, נרשם מפורשות כי שינוי יחול רק אם נעשה לפני מועד הפרישה ואין כך בענייננו. לפיכך דין התביעה להידחות. ג. נרחיב מעט את היריעה כלהלן: הפסיקה קובעת כי אין די ברישום תאירך הלידה המבוסס על הצהרת התובע לבדה כדי לחייב קרן שתקנונה מחייב פסק דין. עניין זה ראה' (ב") 137/04 שמעון ביטול נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין (נבו). כיליד חודש דצמבר 1942 היה זכאי התובע לפרוש לפנסית זקנה מוקדמת, בהפחתת זכות לכל המוקדם בהגיעו לגיל 60 ביום 1.1.03, החודש הסמוך לאחר החודש במלאו לו 60 שנה לפי רישומו בקג"ם. יפים לכך דברי בית הדין בדב"ע לד/46-3 פלצנר-"הסנה" ואח' פד"ע ה' 477, בדבר מהות תקנון הפנסיה של קג"ם. "היחסים שבין ה"מבוטח" לבין "קרן הגמלאות" אינם נובעים מחוזה ביטוח (פוליסה), עת התקנות של התאגיד המבטח הן "ענין פנימי" של התאגיד ביחסיו עם חבריו וביחסי חברי התאגיד בינם לבין עצמם. היחסים שבין השניים, "המבוטח" ו"המבטח", של הקרן, כולל "הלכות הגמלאות" מכוח התקנות-מחייבות את החברה ("קרן הגמלאות") ואת חבריה, במידה שהיו מחייבים אילו נערכו על ידי כל חבר ועל ידי כל חבר ועל ידי החברה, ואילו הכילו התחייבות מצד כל חבריה ומצד החברה לקיים את כל הוראת התזכיר והתקנות וסעיף 19 לפקודות החברות")(כיום - סעיף 23 לפקודות החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983). בהסתמך על הלכה זו נאמר על ידי בית הדין בדב"ע מג/6-2 ד"ר יעקב שטיין מבטחים בע"מ (לא פורסם) כי "ההסכם היחיד הקיים בין המערער לבין מבטחים הינו תקנונה של הקרן החל כנובע מעצם החברות בתאגיד". לעניין זה ראה עב' (ת"א) 2076/00 כהן מנחם נ' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות. זכויות חבר בקרן נגזרות מהקבוע בתיקון קרי "מהלכות הגמלאות" ומשנקבעו דרכי פרשנות לתקנון במקרה ספק דהיינו, פרשנות בשלמות, על פי תכליתו ומהותו כמוסד לקידום הבטחון הסוציאלי של חברו מתוך שוויון והדדיות אזי יש להחיל את נוסח התקנון בזהירות ובכפוף לאמור לעיל (ראה דב"ע לט'/6-3 אבניאלי נ' קרן הגמאלות המרכזית פד"ע יא' 209). לפיכך, גם אם בשנת 2002 נשלח אל התובע לראשונה דו"ח מאז תחילת חברותו בקג"ם כפי שטוען , הרי שעדיין אין בכך כדי לשנות מלשון התקנון. עוד מודה התובע כי שלח במאי 2002 לקרן את הבקשה לתיקון תאריך לידתו ל-00.00.42 דהיינו היו 2 בקשות אחת לתאריך זה והמאוחרת 30.3.05 לכל המוקדם. טענתו של התובע כי בדיקת לוח השנים העברי מצביעה שדצמבר נופל בתש"ג ואילו על פיו מסמכיו נולד בלוח העברי בתש'ב יש בה אולי להסביר מדוע משרד הפנים פעל כפי שפעל בשינוי תעודת הזהות. אולם לטעמנו אין בה כדי לחייב את הקרן וזאת לנוכח הפסיקה שפורטו לעיל וגם לנוכח ריבוי המסמכים במהלך יותר משני עשורים בהם התובע עצמו (ועד לשנת 2001 כולל) מתייחס לדצמבר 1942. לפיכך, כל רשימת המסמכים המתייחסים לתאריך לידתו יפים כשלעצמם אך סעיף 111 להלכות הגמלאות קובע כי גיל החבר לצרכי זכאותו לפנסיה זקנה יקבע לפי הגיל הרשום בשאלון עפ"י סעיף 4 כשהוא נתמך עפ"י הרישומים בתעודת הזיהוי של החבר. כל שינוי ברישום הגיל יחייב את הקרן רק אם נעשה לפני מועד הפרישה ואושר על ידי משרד הפנים. (דגש שלי ש.ש.). לפיכך בפננו לשון חוזה חד משמעית שאינה לוקה בחוסר בהירות. לעניין כוונות הצדדים ראה בג"צ 932/91 קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה פד"י מו' (2) 430. ד. החל מחודש אוקטובר 2003 חל בקג"ם תקנון פנסיה חדש. על פי סעיף 71א לתקנון הפנסיה החדש גילו של מבוטח פנסיונר או שאיר, ייקבע בהתאם לתאריך שצויין בתאריך הלידה בתעודת הזהות שלו, בכפוף לאמור בסק' ג'. לא דווח בתעודת הזהות חודש הלידה- ייקבע הגיל בהתאם לחודש הלידה. שצוין בטופס ההצטרפות של המבוטח לקרן. ה. בסעיף 71א נקבעו התנאים בהם שינוי בגיל בתעודת הזהות יחייב את הקרן ואילו הם: (1) השינוי נקבע בפסק דין או בהחלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך לפי חוק; (2) נקבע השינוי בפסק דין או החלטה כאמור לעיל שנתנו לאחר שהעמית הצטרף לקרן - היתה הקרן צד להליך, אלא אם כן הומצאו לקרן סמכים שהניחו את דעתה. ו. בסק' 3.71 לתקנון נקבע, כי על אף האמור בסעיף קטן ג' "שינוי שנעשה ברישום הגיל בתעודת הזהות יחייב את הקרן, גם אם לא התקיימו כל התנאים מפורטים בסעיף האמור ובלבד שהומצאו לקרן מסמכים שהניחו את דעתה...". לפיכך, משלא הוגשו מסמכים כלל עד 2005 אחרי פרישתו גם אם היה חל התקנון האחיד שאין כן לדעתנו, גם לפיו לא היה התובע זכאי. ז. לזכותה של הקרן יצוין כי במכתב של עו"ד שור מיום 5.6.05 (נ/10) הוא מאפשר לתובע להמציא מסמכים שיהיה בהם לשכנע את הקרן. לתובע היו מסמכים מ-98' והוא לא המציאם לקרן לפני 1.1.03 ולמעשה לא המציאם עד 2005 פנייתו השניה לאחר פרישתו. 9. לאור האמור לעיל, לשון הלכת הגמלאות איננה מצריכה פרשנות ולפיה דין התביעה להידחות. קל וחומר בתביעה שעניינה החלת קצבה רטרואקטיבית מ-2001 כשהתיקון בתעודת זהות בוצע בשנת 2005. 10. הפרשנות של חוזה מעין זה מתייחסת לתכלית הסוציאלית של פנסית הזקנה. כמהווה תחליף הכנסה במקום ההשתכרות מעבודה בעת הפרישה. לפיכך, כשעקרון השוויונית, ההדדיות והמטרה החברית לנגד ענינו, משכל השנים פעלה הקרן על סמך מידע מהתובע והוא עצמו סבר כך ושידע בעת פרישתו שיש מחלוקת ובחר לפרוש ומהשינוי בתעודת הזהות נעשה רק אחרי פרישתו. הרי שהמבוקש על ידו נוגד את נוסח סעיף 111 לתקנון ויש לדחותו. גם טענתו כי מקום בו יש ספק בתקנון לגבי תיקון מאוחר יותר על הענין לפעול לטובתו אין אפשרות לקבל זאת בעובדות שלפננו. אמנם פסק הדין בענין אבניאלי קובע כי פרשנות תהא לטובת בעל הספק. אלם במקרה שלפננו המסמכים הרבים שמילא התובע מצביעים כי המסמך הראשון היה מבוסס ולא מקרי ודצמבר 1942 אינו פרי אקראיות. יתר על כן, הפסיקה לא מצאה בסעיף 111 חסר אלא קביעה ברורה שרק מה שהיה קודם לפרישה קובע. מדובר בהסדר שלילי ולא לקונה. 11. עוד יודגש עפ"י פסק הדין בעניין כהן מרים כי משעבד התובע עד מועד פרישתו אי אפשר לקבל פנסיה בעד תקופת העבודה בפועל. בנוסף, גם תיקון קונסטרוקטיבי של הגיל צריך שיעשה ויחייב רק אם נעשה לפני מועד הפרישה. לטעמנו הנימוקים שם יפים אף פה, לתובע ניתן המידע, והפרישה ב-1.1.03 היה בידיעתו לפיכך אין הצדקה לתשלום פנסיה מ- 1.1.02 בנסיבותיו. לענין זה ראה גם עבל' 516-05 רחל מולאיוף נ' המוסד לביטוח לאומי דינים ארצי כרך לג' עמ' 84. 12. התובע טוען כי לא הוא מילא את הטפסים אלא פקידי הבנק בהיותו עולה חדש. אולם, נספחי ההלוואות הינן לאורך יותר מעשור שנים על כן בתקופה מאוחרת יותר כפי שסקרנו לעיל כבר ידע למלא בעצמו. הגרסה שהפקיד יזם את תאריך 27.12.42 במסמך הראשון, אין לה על מה שתסמוך שכן התובע עצמו מילא תאריך זה ב-6.10.82. (ראה סעיף 3 לעיל). יתר על כן, התובע לא זכר מי מילא את הטפסים (פרו' עמ' 9 ש' 15-30 ועמ' 10 ש' 1-4). בנוסף, בשאלון קיימת הצהרה והתחייבות של החותם וכתוב מפורשות כי אלו יהוו יסוד לקביעת הגמלאות. 13. למען הסר ספק, לא מצאנו לנכון לשנות את החלטת הביניים שדחתה את הטענה כי היה מסמך קודם לנ/1 וכי יש שאלון שקודם לו. ההחלטה בדבר הרחבת חזית בעינה עומדת. בנוסף, התובע שעליו נטל ההוכחה לא הרים הנטל בדבר כל קיום של מסמך קודם לנ/1. וראה גם עדותו של מר יובל אריאל (עמ' 11 ש' 4-5) שמחזקת עמדתנו זו. 14. אין מקום לקבל את טענתו החלופית של התובע כי תהא לו הכרה מ-6/02 לנוכח הסעיף הקובע שאם "לא ידוע יום וחודש לידה יהיה יום לידתו לצורך זכויותיו בקרן ה-30 לחודש יוני בשנת לידתו..." , וזאת מאחר וגם לפי מה שכתב בקרן נולד בדצמבר, וגם לפי תעודת הזהות החדשה נולד בינואר כך שחזקה זו לא יכולה לחול לגביו. (ראה עב' (ח') 333/04 אוחיון מזל נ' קג"ם (לא פורסם). 15. בדיקת מסמכי התובע לא הניחה דעתנו בדבר המועד שנקבע 4.1.42 ומכל מקום סברנו כי הנתבעת הפעילה שיקול דעת נכון בפרשה את הלכות הגימלאות ביחס לעובדות הנוגעות לו באופן שאין לקבל את עמדתו ודחתה אותו. סוף דבר 16. א. במענה לפלוגתא הראשונה מצאנו כי התובעת אינה חייבת לשלם לתובע גמלה על פי תאריך לידתו המתוקן 6.1.42, כי אם עליה לשלם לו כפי שעשתה על פי תאריך בשאלון 27.12.42 והמועד ששילמה לו 1.1.03 הוא הנכון. ב. נסיבות מילוי השאלונים גם הראשון וגם השני, במרחק זמן, מצביעות על כך שהתובע מילאם, וגם אם מילא את הראשון באיחור ב-1964, בשובו מהצבא, אין זה משנה משנ/1 הוא שאלון הראשון בו הצטרף התובע. ג. התקנון החל על התובע בתיק זה הוא התקנון הישן "הלכת הגמלאות" ולא התקנון החדש שכן מועד פרישתו 1.1.03 והתקנון האחיד הוחל רק מ-10/03. אולם, גם לפי הלכות הגמלאות לא קמה לתובע זכות לקבל את הסעד כפי שנומק בפסק הדין ודין תביעתו להידחות, וגם לא לפי התקנון האחיד. ד. לאור כל האמור לעיל, לא זכאי התובע לתשלום פנסיה מינואר 2002 כי אם מינואר 2003, ודין התביעה להידחות. 17. מאחר והתובע גמלאי ולא היה מיוצג, ולא בלי היסוס, מצאנו כי בנסיבות אלו אין מקום לפסוק הוצאות. כל צד יש בהוצאותיו. פנסיהקרן פנסיההלכות משפטיות