זכרון דברים למכירת רכב

1. בפני בית המשפט תביעת פיצוי בגין הפרת זכרון דברים למכירת רכב. מדובר בסעיף לפיצוי מוסכם. 2. במהלך הדיון ביום 24.1.13 הסמיכו הצדדים את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה עפ"י סע' 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד- 1984 כאשר הוסברו לצדדים ההשלכות במתן פס"ד מסוג זה וכי הסיכוי לזכות בערעור בו הינו קלוש ביותר. 3. מדובר בחתימת הצדדים על זכרון דברים למכירת רכב. אין מחלוקת כי הרכב לא עבר בעלות או החזקה בפועל. כמו כן, לא שולמו כספים אלא לאחר חתימתו של זכרון הדברים והנתבע התחרט מעצם העסקה ואין בפני בית המשפט ראיה האם הרכב בסוף נמכר ובאיזה מחיר. בהתחשב במכלול הנסיבות, מורה לנתבע לשלם לתובע סך של 800 ₪ כולל הוצאות משפט. התשלום יבוצע עד 1.3.13. בהעדר תשלום במועד, ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. חוזהרכבמכירת רכבזכרון דברים