טענת זיוף חתימה

1. המשיבה הגישה לביצוע כנגד המבקשת 17 שיקים שחוללו ע"ס כולל 52,600 ₪ (קרן). השיקים משוכים על חשבונה של המבקשת המתנהל בבנק לאומי סניף קרית מוצקין ורשומים לפקודת המשיבה (להלן: "השיקים"). עקב הגשת בקשת הביצוע, נפתח כנגד המבקשת תיק הוצל"פ מס' 18-15358-10-2 (להלן: "תיק ההוצל"פ"). 2. המבקשת הגישה התנגדות לביצוע השיקים וטענה כדלקמן: א. הגם שהשיקים נשוא תיק ההוצל"פ הינם מחשבונה, הרי שהם לא נמשכו על ידה, לא נרשמו על ידה ובוודאי שלא נחתמו על ידה. המבקשת טוענת כי החתימות הנחזות להיות חתימותיה על השיקים אינן שלה. ב. המבקשת לא קיבלה תמורה כלשהי מהמשיבה עבור השיקים. ג. המבקשת טענה בתצהירה שאינה יודעת כיצד השיקים הגיעו למשיבה. 3. המבקשת נחקרה על תוכן תצהירה והעידה כדלקמן: א. היא לא הרשתה לאחרים להשתמש בשיקים שלה, אולם אם בנה היה צריך שיקים היא היתה עוזרת לו. ב. הכיתוב המופיע על השיקים אינו בכתב ידה והחתימות על השיקים אינן חתימותיה. ג. הבן שלה כל הזמן היה מסובך והיו מקרים שנתנה לו שיקים מהחשבון עליו משוכים השיקים והם היו חתומים בחתימתה ונפרעו. ד. המבקשת פתחה את החשבון עליו משוכים השיקים בשביל הבן, מאחר והוא רצה לנהל עסק והוא פתח בהליכי פשיטת רגל. ה. המבקשת לא קיבלה הודעות מהבנק אודות החשבון ולא עקבה אחר הפעולות שנעשו בחשבון, ובנה היה עוקב אחרי החשבון. ו. מאז שנפתח החשבון, המבקשת לא היתה בסניף הבנק. ז. בדיעבד התברר למבקשת שבנה הוא זה שלקח את השיקים. ח. על השיקים שהמבקשת מסרה לבנה כעזרה היא רק חתמה ולא רשמה עליהם דברים נוספים. ט. המבקשת הודתה ששוחחה פעם אחת עם נציג המשיבה על מנת להגיע להסדר. דיון והכרעה: 4. יש לציין שהמבקשת לא גילתה בתצהירה את כל העובדות הידועות לה והסתפקה בהעלאת טענת זיוף חתימה, מבלי למסור פרטים נוספים. לעומת זאת, המבקשת מסרה בעדותה עדות מפורטת. 5. הטענה העיקרית של המבקשת כנגד ביצוע השיקים נגדה מתמקדת בכך שהיא אינה חתומה עליהם וכנראה בנה הוא זה שהשתמש בשיקים. 6. הוראת סעיף 23(א) לפקודת השטרות קובעת כדלקמן: "חתימה על שטר שהיא מזוייפת, או שומה כי בו שלא בהרשאה מאדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה, או על פיה כל זכות להחזיק בשטר, או ...... ממנו או לאכוף פרעונו על כל צד שבו, אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר, או שעליו באים לאכוף, מנוע מלטעון טענת זיוף, או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו". בהתאם להוראת הסעיף הנ"ל, טענת זיוף חתימת המושך על השיקים הינה טענה חזקה כנגד ביצוע השיקים, מאחר והחתימה המזוייפת "אין כחה יפה כלשהו ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר..." לפיכך, ובמידה ויתברר שטענת המבקשת שחתימותיה על השיקים מזוייפת הן, הרי היא אינה חייבת על פי השיקים. יוצא, שיש מקום לבדוק את טענת המבקשת שהחתימות המופיעות על השיקים אינן חתימותיה והן מזוייפות ולצורך זה יש לתת לה רשות להתגונן בפני בקשת הביצוע. 7. אמנם, ככלל, חתימה מזוייפת , אין כחה יפה, אולם, סעיף 23(א) לפקודת השטרות מחריג מקרה אשר לפיו המבקשת "מנועה מלטעון טענת זיוף". ב"כ המשיבה ניסה בסיכומיו לטעון טענה כזו, אולם הוא לא הצליח בשלב זה לשכנע את בית המשפט מדוע הוא מנוע מלטעון את טענת הזיוף. המבקשת הדגישה בעדותה שהיא כן מסרה שיקים לבנה כעזרה, אולם, הם היו חתומים בחתימתה. במידה ויוכח שהמבקשת אישררה פרעון שיקים מזוייפים שנמשכו מחשבונה, יתכן והיא היתה מנועה מלטעון טענת זיוף, דבר שלא הוכח במסגרת הדיון בבקשה. 8. המבקשת העידה שהחשבון נפתח למען בנה ועסקו וכל כוונתה היתה לעזור לו, אולם, היא עמדה בתוקף על טענתה שכל שיק שהיא רצתה לפרוע, היא חתמה עליו ושיקים שלא נחתמו על ידה, הם לא ניתנו על ידה. 9. בנסיבות המתוארות, אני מחליט לתת למבקשת רשות להתגונן בפני בקשת הביצוע והתצהיר שצורף לבקשה ישמש כתב הגנה בתיק העיקרי. 10. הוצאות הבקשה יוטלו ע"י ביהמ"ש אשר יכריע בתיק העיקרי ועפ"י תוצאות המשפט. מסמכיםזיוף חתימהזיוף