טענת פרעון כטענת הגנה

1. תחילתם של ההליכים בתיק זה בהגשת שיק מס' 73475, אשר נמשך על ידי הנתבע על חשבון בבנק הבינלאומי הראשון (להלן - "השיק" או "השיק דנן"), לביצוע בתיק הוצל"פ 1-04-08239-03. השיק נמסר לתובעת כשיק בטחון להבטחת תשלום שיגיע לתובעת בגין אספקת סולר. התובעת היא אשר רשמה בשיק את הסכום (16,006.75 ₪) ואת תאריך הפרעון (28/10/03), לאור חוב של הנתבע אליה. תיק זה, אשר נדון בסדר דין מהיר, נפתח להמשך דיון בענין לאחר שנתקבלה התנגדות הנתבע לביצוע השיק באופן שניתנה לו רשות להתגונן. 2. לנתבע טענת הגנה אחת ויחידה - טענת פרעון. לגרסת הנתבע, כפי שעולה מתצהיר אבי הנתבע (טלאל קסוואני) אשר צורף להתנגדות, הוא הפסיק לעבוד עם התובעת לאחר שהתברר כי התובעת זייפה סכום של שיק אחר מסך 1,600 ₪ לסך 16,000 ₪, על ידי הוספת ספרת "אפס". השיק האמור, שאינו השיק דנן, לא כובד, לנוכח ביטול הוראת הפרעון על ידי אביו של הנתבע. לטענת אבי הנתבע, בתצהירו התומך בהתנגדות, הוא שלח אדם בשם וזאנה ציון (להלן - וזאנה), לאחר גילוי הזיוף, על מנת לשלם את יתרת החוב לתובעת וזו אכן שולמה. 3. לגרסת התובעת, נמסרו לה ארבעה שיקים בסך כולל של 10,000 ₪ (נספחים ת/1 עד ת/4, אשר צורפו כנספח ג' לתצהיר עדות ראשית של מר אבי סטי), לאחר שהשיק דנן חולל באי-פרעון, אך אלה חוללו באי-פרעון, כך שלא נפרע השיק דנן, או כל חלק ממנו. לאחר שחזר השיק הראשון מבין ארבעת השיקים, הגישה התובעת את השיק דנן לביצוע. 4. הנטל להוכיח את טענת הפרעון רובץ לפתחו של הנתבע, ונטל זה לא הורם על ידו. אינני מוצא מקום להעדיף את גרסת הנתבע על פני גרסת התובעת. 5. עדי ההגנה, אביו של הנתבע ווזאנה, לא ידעו לפרט את אמצעי התשלום שבמסגרתם נפרע סכום השיק. כל אשר נאמר בתצהיר אביו של הנתבע, אשר צורף להתנגדות, הוא כי וזאנה "העביר כספים" לתובעת (סעיף 7 לתצהיר), וגם וזאנה בתצהירו שלו, אשר צורף להתנגדות, מתייחס ל"כסף" (סעיפים 6 ו-7) מבלי לפרט, לא מבחינת הסכום ולא מבחינת אמצעי התשלום. אף כי אביו של הנתבע הבהיר, בחקירתו הנגדית בדיון בהתנגדות, כי הסכום הורכב משיקים של לקוחות וכסף מזומן, הוא לא ידע לפרט איזה סכום נמסר בשיקים ואיזה סכום במזומנים, וגם לא ידע למסור פרטי השיקים שנמסרו (שורות 1-11 בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון בבש"א 7357/04). גם בעדותו בדיון בתיק העיקרי, לא ידע אביו של הנתבע לומר איזה סכום נמסר במזומן ואיזה סכום בשיקים, לא ידע למסור פרטים אודות השיקים שנמסרו לתובעת, ואף לא ידע לומר כמה שיקים נמסרו (שורה 27 בעמ' 6 לפרוטוקול עד שורה 6 בעמ' 7). אביו של הנתבע גם לא הכחיש כי מוצגים ת/1 עד ת/4 (אשר חוללו באי-פרעון) הם השיקים אשר נמסרו לתובעת לשם פרעון השיק דנן, וכל אשר העיד הוא כי "לא יודע" אם אלה השיקים (שורות 22-24 בעמ' 8 לפרוטוקול). 6. נתגלו בעדות אביו של הנתבע סתירות הנוגעות לגרסה הכללית שהציג הנתבע: א. אף כי בתצהיר ההתנגדות הצהיר כי הפסקת העבודה עם התובעת באה בעקבות גילוי הזיוף בשיק אחר (סעיף 6), בחקירתו הנגדית בדיון בהתנגדות העלה גרסה אחרת (שורות 20-25 בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון בבש"א 7357/04). ב. בחקירתו הנגדית בהתנגדות, העיד אביו של הנתבע כי אין בידו העתק מהשיק שסכומו, לפי הנטען, זויף על ידי התובעת, שכן השיק הוחזר לתובעת עקב אי-כיבודו לנוכח ביטול הוראת הפרעון ("אני ביטלתי אותו, ולא נותנים לי אותו, אלא חזר לאדון סטי" - שורות 2-3 בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון בבש"א 7357/04). לעומת זאת, בתיק העיקרי העיד כי ראה את השיק בבנק, צילם אותו ואף הראה צילום מהשיק לוזאנה, אך אחר כך הצילום אבד לו (שורות 24-26 בעמ' 6 לפרוטוקול). ג. בעדותו בתיק העיקרי העיד אביו של הנתבע כי כמעט תמיד היה מעביר כספים לתובעת באמצעות וזאנה, וכי הוא ביצע בעצמו תשלום לתובעת אולי פעם אחת (שורה 14 בעמ' 5 לפרוטוקול עד שורה 2 בעמ' 6). לעומת זאת, בחקירתו הנגדית בדיון בהתנגדות העיד כי הוא עצמו היה הולך לתובעת בסוף כל חודש "ובודק כמה אני חייב ומשלם בשיק" (שורה 12 בעמ' 2 לדיון בבש"א 7357/04), וכן כי "הייתי הולך אליו (הכוונה לנציג התובעת - מ.ב.) אז לא הייתי נותן לו לפעמים שיק אחד, לפעמים הייתי מחלק אותם, ...". נסיון אביו של הנתבע ליישב את הסתירה (שורות 3-8 בעמ' 6 לפרוטוקול בתיק העיקרי) מאולץ, והוא נדחה. 7. אף כי הסתירות בעדותו של אביו של הנתבע אינן נוגעות במישרין לענין הפרעון, הן משליכות על מכלול העדות והגרסה, במיוחד לנוכח חוסר הפירוט של טענת הפרעון. 8. גם וזאנה לא ידע לפרט בענין אופן פרעון החוב - כמה שולם, לפי הנטען, במזומן, כמה בשיקים, ובכמה שיקים (שורות 23-24 בעמ' 10 לפרוטוקול). עדותו היתה מגמתית. כך, למשל, כשנשאל מדוע בירר עבור אביו של הנתבע את החוב לתובעת, השיב כי לא זוכר שעשה זאת (שורות 25-26 בעמ' 10 לפרוטוקול), אך הדבר לא הפריע לו להסביר מיד אחר כך, לאחר שהופנה לקטע בתצהירו בו אכן אמר כי בירר את החוב עבור אביו של הנתבע, מדוע עשה זאת (שורות 27-30 בעמ' 10 לפרוטוקול). כיצד יכול אדם להעיד על הסיבה לפעולה שביצע, כאשר הוא כלל אינו זוכר שביצע את הפעולה האמורה? לוזאנה פתרונים. ראוי לציין כי תלויים ועומדים הליכים משפטיים של התובעת נגד וזאנה בסכום של מאות אלפי שקלים (שורות 10-11 בעמ' 9 לפרוטוקול). 9. כמו כן, בעוד שאביו של הנתבע העיד שוזאנה אמר לו כי הסיבה, שבעטיה לא החזיר נציג התובעת את השיק דנן במעמד ביצוע התשלום באמצעות וזאנה, היא כי התובעת לא מצאה אותו (סעיף 10 לתצהיר עדותו הראשית של אביו של הנתבע), העיד על כך וזאנה, במקום אחד, כי "היה אימון שם, הוא אמר לי שיבוא טלאל ויתן לו את השיק" (שורה 19 בעמ' 11 לפרוטוקול), ובמקום אחר, כי "אני לא יודע את הסיבה שהוא לא החזיר את השיק, הוא כנראה רצה להחזיק גם את זה וגם את זה ואז יהיה בידו כוח יותר כשהוא בא למשפט" (שורות 27-28 במע' 11 לפרוטוקול). 10. לאור האמור, וכפי שכבר ציינתי לעיל, אין בידי להעדיף את גרסת הנתבעת על פני גרסת התובעת, ומאחר והנטל להוכיח את טענת הפרעון, שהיא טענת ההגנה היחידה של הנתבע, רובץ לפתחו, דין התביעה להתקבל. 11. לאור כל האמור, הנני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את מלוא סכום השיק (16,006 ₪) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הפרעון הנקוב בשיק (28.10.03) ועד למועד פרעונו המלא בפועל. כמו כן, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את אגרת המשפט וכן הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, אשר תבואנה במקום שכ"ט עו"ד א' שחויב בתיק הוצל"פ 1-04-08239-03 (אך אין בפסק דין זה כדי לגרוע מיתר חיובי הוצאות ושכ"ט עו"ד בתיק ההוצל"פ האמור). כל עיכוב הליכים בתיק ההוצל"פ, שמקורו בהתנגדות הנתבע לביצוע השיקים, מבוטל. טענת פרעון