עורך דין כעד

"עורך דין כעד: א.לא ייצג עורך דין אדם בהליכים משפטיים, לרבות ערעור, אם הוא עומד להעיד מטעם אותו אדם באחד משלבי ההליכים האמורים; נקרא עורך הדין להעיד מטעמו של אדם אחרי שהחל לייצגו - יחדל מן הייצוג. ב.הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מסירת עדות כשעורך דין נקרא להעיד בידי בעל דין יריב, או בעניין שהוא טכני או ברשות בית המשפט או ברשות הוועד המחוזי." כלל מקובל הוא במקצוע עריכת דין שאסור לעורך דין להופיע במשפט כמייצג אחד הצדדים וגם להעיד באותו משפט לטובת אותו צד. (ראה מאמרו של פרופ' אהרון אנקר, הרציו של הכלל האוסר על עורך דין לייצג צד בהליכים משפטיים ולהעיד למענו באותו עניין, הפרקליט כרך ל' תשל"ו, 6, 1975 עמ' 101) כלל זה אינו מיוחד לישראל והוא כלול בכללי האתיקה של ה-American Bar Association ואף בפסיקה האנגלית (ראה, אונקר שם, עמ' 101). בע.א. 185/46 עזבון ונטל מרקוביץ ואח' נ' ויקטור בן סינור ואח' פד"י ב' 216, בעמ' 222, כב' השופט חשין אימץ את ההלכה האנגלית וציטט מפסק דין אנגלי כדלקמן: "תשומת לבנו הוסבה לעובדה.... כי הפרקליט הצעיר מטעם אחד הצדדים נקרא כעד להוכיח ענינים מסויימים בחוק ההודי, והמשיך לאחר מכן לפעול כפרקליט בתביעה ... מן הראוי לציין, כי דבר זה אינו תקין ועומד בסתירה לנוהג המקובל. אפשר למלא ידו של פרקליט להופיע כעורך דין בתביעה, ואפשר להעמידו כעד. אין עליו לפעול כעורך דין וכעד באותה תביעה." בע.א. 264/61 מיכאל וולגל נ' שמעון קאפמן פד"י טו 2157, 2170 כב' השופט כהן ציין בפסק דינו: "לבסוף ברצוני להעיר שבא כח הנתבע ראה לטוב לפניו להתייצב בערעור זה כפרקליט, אחרי שבערכאה ראשונה הופיע כעד באותו הענין: בטענותיו לפנינו היפנה אותנו פעמים אחדות לעדותו שלו בפני בית משפט השלום, ומשקל עדותו וגם מהימנותו כעד עשויים היו להיות שנויים במחלוקת. אין צריך להרבות דברים על כך שערבוב תפקידים זה יש בו טעם לפגם: מי שעומד להופיע כעד במשפט, ולא כל שכן מי שכבר העיד במשפט, חייב להימנע ולהינזר מלהתייצב ולטעון באותו המשפט כפרקליט, אם באותה ערכאה שבה העיד, ואם בערכאת ערעור." בע.א. 197/62 "פסטל" דפוס אופסט בע"מ ואח' נ' חב' גוש 6204, חלקה 271 בע"מ ואח' פד"י יז 194 בעמ' 198, השופט ברנזון קבע בפסק דינו כדלקמן: "כבר נזדמן לנו כמה פעמים להעיר על התופעה הבלתי רצויה שעורך דין משמש פרקליט וכעד במשפט בעת ובעונה אחת... מר גנור, לא זו בלבד שהופיע כפרקליט במשפט ונטל חלק בהנהלתו ואחר כך מצא לנכון להופיע כעד באותו משפט, אלא שהוא גם ייצג את שולחיו בערעור שלפנינו. אף שאין עדותו של עורך דין של אחד הצדדים בלתי קבילה מבחינת דיני הראיות, הרי היא תופעה פסולה שיש לגנותה ולשים לה קץ. נראה לנו, כי מן הראוי היה שלשכת עורכי הדין תיתן את דעתה על הבעיה ותמצא דרך נאותה למניעת הישנותה של התנהגות כזאת, שאינה הולמת את מעמדו של עורך דין." בע.א. 130/77 יצחק עוזרי נ' שמשון עוזרי, פד"י לג (2) 346, 354 כב' השופט שמגר ציין: "אגב, מוטב היה, לאור כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, אם פרקליטו המלומד של המשיב, שהיה עד במשפט, היה נמנע מהופעה בתיק זה...". הזמנת עדיםעורך דין