בקשה לבטל מבחני מיון לבית ספר

בפניי בקשה לחייב את עירית אשקלון לקבל את בנם של העותרים ללמוד בבית ספר למדעים באשקלון, להורות על ביטול מבחני מיון לבית הספר הייחודי למדעים באשקלון (להלן: ביה"ס), לאפשר לנבחנים לקבל לידם את תוצאות מבחני המיון וכן לפתוח כיתה נוספת שתאפשר קבלתו של בן המבקש לשורות בית הספר. טענות העותרים: 1. העותרים מלינים כי בנם לא התקבל לבית הספר למדעים בעקבות מבחני מיון שנערכו לו במכון ארז שירותים פסיכולוגיים בע"מ (להלן: מכון ארז) כתנאי לקבלתו ללימודים בבית ספר למדעים באשקלון בכיתה א' ולאחר תוצאות הבחינות לא התקבל ללימודים בבית הספר המבוקש. פניותיהם של העותרים לבירור תוצאות מבחני המיון של בנם במבחנים נענו בסירוב, משחתמו טרם המבדקים על הסכמה לכך. גם פניותיהם לעיריית אשקלון לשנות את רוע הגזירה ולקבל הבן לבית הספר, נענו בשלילה משהובהר להם על ידי סמנכ"ל מח' החינוך בעירית אשקלון כי הכיתה מלאה. העותרים מפנים לחוזר מנכ"ל משרד החינוך "המדיניות הכללית מבחנים והערכות בבית ספר יסודי" שם נאסר על עריכת מבחני מיון לתלמידי כיתה א'-ג'. תגובת המשיבה 1: 2. העתירה המקורית הוגשה כנגד מר משה ינאי, סמנכ"ל העיריה לחינוך וחברה, אך מכוונת היא למעשה כנגד עירית אשקלון. עיריית אשקלון, טוענת כי העתירה נגועה בשיהוי רב משנמסר לעותרים בחודש יוני 2003 כי בנם לא התקבל לבית הספר. העותרים פנו בעתירה לבג"צ ביום 30.3.04 ולבית משפט זה ביום 3.6.04. לגופו של ענין נטען כי לאור הביקוש הרב בקרב הציבור ללמוד בבתי הספר היחודיים נערכים מבחנים לקבלת התלמידים המתאימים. מבחני ההתאמה נערכים ע"י מכון ארז שנבחר עפ"י המלצת השירות הפסיכולוגי החינוכי של העירייה. אופי מבחני ההתאמה מקובלים ברשויות מקומיות אחרות ואף במשרד החינוך, שכן זו הדרך המתאימה לקבל תלמידים לבתי ספר ייחודיים. לאיסור בחוזר מנכ"ל משרד החינוך על עריכת מבחני מיון (נספח ב' לתגובת המשיבה 1), נטען כי האיסור אינו רלוונטי לעניינינו, משמתייחס הוא למבחנים חיצוניים לקראת כיתה א' בבתי ספר רגילים שמטרתם הרכבת כיתות הטרוגניות מכלל התלמידים שנרשמו לכיתה א' באותו בית ספר. אין מדובר באיסור על מבחני מיון להתאמה לבתי ספר ייחודיים. העירייה אינה מעורבת בבחירת התלמידים לבית הספר ואלה נבחרים על סמך מבחני ההתאמה בלבד הנערכים ע"י מכון ארז. העיריה רק דואגת שמחצית התלמידים המתקבלים לבית ספר היחידי, יגיעו משכונות מבוססות ומחציתם משכונות לא מבוססות, כדי לשמור על אינטגרציה מסויימת בבתי ספר אלה ולמנוע הפיכתם ל"אליטיסטים". תגובת המשיבים 2,3: 3. ביה"ס באשקלון הוא באחריות עירית אשקלון וההורים נדרשים להשתתף כספית. מבחני המיון נעשים על ידי עירית אשקלון בניגוד לנוהלי משרד החינוך, האוסר על עריכת מבחני מיון חיצוניים לקראת כיתה א'. הדבר נוגד את מדיניות משרד החינוך כפי שנקבע בנוהלי משרד החינוך משנת 1995 (מסומן ב' בתגובת המשיבים). המשיב 2 התריע על איסור קיום בחינות מיון, בפני ראש עיריית אשקלון, בנוכחות מר ינאי והזכיר האיסור החל על עריכת הבחינות. עמדת המשיבים 2,3 כי אכן יש - באי חשיפת תוצאות הבחינות ואי מתן אפשרות נאותה - לעותר ו/או לציבור לבחון את שיקולי הקבלה - טעם לפגם שכן התנהלות שאינה חשופה לביקורת הציבור פוגעת בעיקרון השוויון. המשיבים 2 ו-3 חוזרים על עמדתם שאין לערוך בחינות, אך משאלה נערכו לא ניתן לבטל אותם בדיעבד, מבלי שצורפו אותם הורים שעשויים להיפגע מההחלטה. דיון: 4. בדיון שהתקיים בפני הוסכם כי העיריה תפנה למכון ארז על מנת שיעביר לעותרים את התוצאות והמבדקים של בנם. לאחר שהעותר 1 נפגש עם ד"ר יבלון, נציג מכון ארז וקיבל ההסברים, השתכנעו העותרים עוד יותר שלפי התוצאות על בנם להתקבל לבית הספר. ההודעה שבנם של העותרים לא התקבל לבית הספר הובאה לידיעתם טרם יום 9.6.03. בעקבות ההודעה פנו לרשויות השונות לבירור הענין. עתירתם של העותרים לבית משפט זה הוגשה ביום 3.6.04, דהיינו לקראת סיום שנת הלימודים. טוענים העותרים שפנו קודם לכן לבג"צ ביום 30.3.04. פנייתם גם לבג"צ באה באיחור בגין השביתה בבתי המשפט. העתירה נמחקה ביום 15.4.04 והוגשה לבית משפט זה רק ביום 3.6.04. העתירה הוגשה לבימ"ש זה כשנה לאחר שהודע לעותרים שבנם לא התקבל לבית הספר המבוקש. טענותיהם של העותרים כי תחילה ניסו לפתור את העניין עם הגורמים המעורבים ללא פנייה לבית משפט והשביתה בבית המשפט שעיכבה את הגשת העתירה, אינן מסבירות איחור של 12 חודש. בתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א - 2000, בסעיף 3(ב) נקבע : "לא נקבע מועד כאמור, תוגש העתירה בלא שיהוי ,לפי נסיבות העניין, ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם." בעת"מ 20801/04 אביטן עמרם ואח' נ. המועצה המקומית בנימינה ואח' (תק-מח 2004(3),3917) מבהיר בית המשפט באשר לתכלית התקנה: "התכלית העומדת ביסוד התקנה היא זירוז ההליכים בעתירות מנהליות במטרה להגיע להכרעה מהירה במחלוקת שנפלה בין הפרט לרשות המנהלית. תכלית עיקרית נוספת היא הרצון לעגן בתקנה את עקרונות השיהוי השאובים מהלכותיו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט הגבוה לצדק. כידוע אחד הכללים להפעלתו של שיקול הדעת השיפוטי בעתירות מנהליות, זה שעניינו שיהוי בהגשת העתירה. על פי כלל זה, רשאי בית המשפט לדחות עתירה על הסף בשל איחור בהגשתה מקום שנוכח לדעת כי האיחור כרוך היה בפגיעה באינטרסים של אחרים. עקרון זה הוחל על בתי המשפט לעניינים מנהליים מכוח סעיף 8 לחוק בתי המשפט לענינים מינהליים,תש"ס - 1000 ודוק, העיקרון המונח ביסוד התקנה הוא עקרון של שיהוי ולא של התיישנות, לא חלוף הזמן לכשעצמו הוא המכריע, אלא העובדה שעניין זה גרם לשינוי נסיבות ולפגיעה באינטרסים הראויים להגנה, הן של הציבור בכללותו, הן של הרשות המנהלית והן של צדדים אחרים." פניה מאוחרת, אינה מאפשרת לשנות את שנקבע בשטח שכן מדובר בכיתת תלמידים אשר החלו את שנת הלימודים ושינוי באופי הקבלה לביה"ס או בהרכב הכיתה יפגע באינטרסים של התלמידים במידה העולה על הנדרש בנסיבות העניין. לא רק זאת, היה צריך לצרף לעתירה את הורי כל התלמידים כמשיבים שכן זכותם עשויה להיפגע. בנוסף, נוצר מצב שמצד אחד העותרים מסכימים לעריכת הבחינות, אך כשבנם לא התקבל על סמך בחינות אלה תוקפים את עצם עריכתם. היה מקום לתקוף את עצם עריכת הבחינות עוד לפני שבנם ניגש לבחינות. מכל מקום היה צריך לפנות לביהמ"ש טרם החלה שנת הלימודים, ביום 1.9.03 ולכן דין העתירה להידחות מפאת השיהוי הרב בהגשתה שגרם לשינוי נסיבות מהותי שלא ניתן לשנותו. 5. בשולי הדברים אעיר, שחוזר מנכ"ל משרד החינוך האוסר קיום בחינות חיצוניות לתלמידי א-ג חל לא רק על בתי ספר כלליים, אלא גם על בתי ספר יחודיים ועמדת עירית אשקלון, לפיה חוזר זה חל רק לגבי בתי ספר כלליים אין לה על מה שתסמוך. כדי לאפשר לקבל את מבחני המיון היה על העותרים לצרף את המכון בו נערכו הבחינות כמשיב לעתירה. משלא עשו כן ומשזכותו של המכון עשויה להפגע יש לדחות העתירה, גם לעניין זה. בנסיבות העניין, ומשהודע לעירית אשקלון ע"י משרד החינוך שאין לערוך מבחני מיון, אין צו להוצאות. דיני חינוךשיבוץ / רישום לבית ספר / גן ילדיםבית ספר