שותפות או נותן שירות ?

מבוא בפני תביעה כספית ע"ס 57,000 ₪ ותביעה כספית נגדית ע"ס 151,395 ₪ אשר הדיון בהן אוחד ואשר בשתיהן עולה השאלה הזהה בדבר מהות הקשר העיסקי שבין הצדדים. רקע עובדתי התובעת בת.א 70642/04 והנתבעת בת.א. 41199/05, הינה פרופ' לאנדוקרינולוגיה, אשר שימשה בעבר כמנהלת המכון האנדוקריני בביה"ח בלינסון וכיום משמשת כיועצת שלישונית ורופאה פרטית בתחום זה (להלן: "פרופ' X"). ד"ר X משה, הנתבע בת.א. 70642/04 והתובע בת.א. 41199/05 , הינו רופא שיניים ויזם של מוצרי הרזיה (להלן: "ד"ר X"). לקראת סוף שנת 2003 נפגשו הצדדים ביוזמתו של ד"ר X, בנה של פרופ' X ורופאו של ד"ר X. במהלך פגישה זו, הציג ד"ר X בפני פרופ' X את תוכניתו לפתיחת מרפאה רב תחומית בתחומי אין אונות, פלסטיקה, עודף משקל, פסיכיאטריה, כירורגיה דנטאלית ועוד , מיזם שזכה לשם "פרויקט פנג'אה" (להלן: "פרויקט פנג'אה"). פרופ' X גילתה התעניינות במיזם זה והחלה לפעול לקידומו: השתתפה בפגישות עם אנשים שונים לרבות עם גב' לידיה בר (היועצת הארגונית של המיזם) עפ"י יוזמתו והנחייתו של הנתבע (ראה ת/3), הכינה חומר רפואי, הפעילה את קשריה בחו"ל וכו'... בפגישתם השלישית, דרשה פרופ' X מד"ר X מכתב כוונות בו יתועד ויוגדר הקשר העסקי ביניהם. בסופו של יום, לאחר שהתברר כי אין כדאיות בהקמתו של המיזם, הופסקה הפעילות וכן לא נכתב מכתב כוונות. פרופ' X טוענת כי נתנה שירות לד"ר X בקשר למיזם וכעת תובעת שכר עבור שעות העבודה שהשקיעה בתכנונו. ד"ר X טוען ליחסי שותפות בין השניים ולכן הגיש בת.א. 41199/05 תביעה נגדית בו תובע מפרופ' X את השתתפותה במחצית הוצאות המיזם. התיקים אוחדו כאמור ולפיכך יש להתייחס למסמכים, לראיות ולמוצגים שבשניהם כמקשה אחת. גרסת פרופ' X לגרסתה של פרופ' X, מעולם לא הייתה כוונה לכונן שותפות בין הצדדים ולכן גם לא עודכנה אודות אופי השותפות, הפגישות, הזכויות והחובות הכרוכות בה. כמו כן, מאחר והפרויקט תוכנן לפעול דרך חברת 'טרנסדל' שבבעלות ובשליטת ד"ר X ובן דודו וכן עפ"י עדותה של גב' לידיה בר (היועצת הארגונית של המיזם) לפיה ד"ר X הוא היחיד ששכר את שירותיה - הרי שתשתית עובדתית זו אין בה כדי להצביע על שותפות. גרסת ד"ר X לגרסת ד"ר X, הצדדים הם שותפים סימטריים והמיזם הוא משותף. פרופ' X נטלה חלק משמעותי בהכנת המיזם: השיגה משקיעים, פעלה להקמת שלוחה בחו"ל (קפריסין) וכו'.. כיאה לשותפה. לטענתו, הצדדים לא העלו את הסכמת השותפות ביניהם על הכתב כי אין זה מקובל לעשות זאת בשלב המקדמי של גיבוש הרעיון. כמו כן, פרופ' X עודכנה באופן כללי בכל העניינים הנוגעים למיזם וכך גם תרומתה הייתה כללית: דיון בתמהיל המרפאה, בדיקת אפשרות להתקשרות עסקית, גיבוש תוכנית, חיפוש משקיעים ועוד.. ולאו דווקא בתחום מומחיותה. דיון אם כן, השאלה שיש להכריע בה היא מהו אופי היחסים העסקיים ששררו בין הצדדים? האם מדובר בשותפות ואז עליהם לשאת במשותף בהוצאות? או שמא שירותיה של פרופ' X נשכרו ע"י ד"ר X ולכן עליה להיות מתוגמלת על בסיס עבודתה ? מאחר ואין כל מסמך שיכול להצביע באופן מפורש וחד משמעי על כוונת הצדדים ביחס למהות הקשר ביניהם הרי שהשאלה בענייננו תוכרע על סמך מהימנות הצדדים בלבד, עדיהם ומכלול הראיות שהוצגו. הנטל המוטל על ד"ר X, הטוען ליחסי שותפות בין הצדדים, גדול וכבד מהנטל המוטל על כתפיה של פרופ' X, המבקשת להכיר ביחסיה עם ד"ר X כיחסי מזמין ונותן שירות ולפיכך לשלם לה את שכרה עבור השירות שנתנה. אין הכוונה לרמת ההוכחה שהיא זהה לשניהם כמקובל במשפטים אזרחיים אלא לכמות הראיות ומספר האלמנטים שיש להוכיח את קיומם. פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975, בסעיף 1 שלה מגדירה, כי שותפות הינה "חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות" וכי קשרי שותפות הם "הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים..." בע"א 167/89 תנעמי נ' חמסי צדוק (תק-על 92(2)) מבהיר השופט ד. לוין (תוך שהוא נשען על פס"ד של בית המשפט העליון בע"א 609/78 קן תור נ' גלבוע פ"ד ל"ד(1) 239), כי "השאלה האם נקשר הסכם בין בעלי דין המגיע לכלל קשר של שותפות היא שאלה מעורבת של עובדה וחוק. השאלה מתי הממצאים העובדתיים המצטברים מצביעים על קיומה של שותפות היא שאלה משפטית, אך קביעת התשתית העובדתית העולה מעל פני הראיות באשר לקיומה של שותפות שאלה שבעובדה היא" וכי בבואנו לבחון קיומה של שותפות יש לבחון בין היתר את אלה : "הכוונה של הצדדים להיות שותפים, הצגתם של הצדדים לציבור כשותפים, השתתפות הצדדים בנכסים ובחזקה של העסק, הזכות ההדדית של הצדדים לחייב זה את זה בענייני העסק, השתתפות הצדדים ברווחי העסק ומישכם של היחסים בין הצדדים" ובהמשך הוא קובע כי "על השופט לשקול בעזרת מבחנים אלה ואחרים האם נקשר הסכם בין בעלי הדין לנהל יחד עסק במטרה להפיק ממנו רווחים". לאחר בחינת חומר הראיות שבפני ועל סמך התרשמותי מן העדים שהופיעו בפני כולל בעלי הדין הגעתי לכלל מסקנה שד"ר X לא הוכיח כי בינו לבין פרופ' X התקיימו יחסי שותפות המצדיקים נשיאה שווה בהוצאות ומנגד שפרופ' X הוכיחה את זכאותה לתגמול בעבור השעות שהשקיעה בפרויקט פנג'אה. על אף טענת ד"ר X לשותפות עם פרופ' X הרי בחינת התנהלות הצדדים ואלה הקשורים להם מלמדת כי לא כך היו פני הדברים וזאת מן הטעמים הבאים: היועצת הארגונית של פרויקט פנג'אה הגב' לידיה בר מסרה עדות באופן אמין, עקבי, ואובייקטיבי באשר לפעילות סביב פרויקט זה. על פי עדותה היא התחילה עבודתה כיועצת עם ד"ר X בסוף שנת 2003 (ע' 13 ש' 1) ולפי הזמנה של ד"ר X החלו להתקיים פגישות בינה לבין פרופ' X (ע' 13 ש' 12). לדידה פרופ' X לא שכרה את שירותיה אי פעם והלקוח מבחינתה הוא ד"ר X והוא זה שגם היה מחוייב לתשלום אליה (ע' 13 ש' 19-18). פרופ' X לא התחייבה לשלם לה כל תשלום והיא עצמה לא סברה שהיא חייבת לה (ע' 14 ש' 25-22). אין לה מושג מה היה תוכן השיחות לפני שנכנסה לתמונה (ע' 13 ש' 22) אולם בפגישה בה נכחה מיום 30.11.03 דובר לטענתה גם על מכון להרזיה שאת התחום הזה תוביל מבחינה מקצועית פרופ' X ודובר גם על התמהיל של המרפאה (ע' 13 ש' 8-6). דובר אז באופן כללי על הרעיון של המרפאה ועל תהליך גיוס כספים, למי יש קשרים וד"ר X דיבר על יאיר לוי ועוד שותפים שהביעו נכונות להשקיע (ע' 13 ש' 10-8). כיועצת הארגונית של ד"ר X היא ידעה לומר כי פרויקט פנג'אה שייך לחברת טרנסדל ולפרופ' X לא היה קשר לחברה זו (ע' 13 ש' 19-18). כיועצת ארגונית של ד"ר X ניתן היה לצפות שהיא תדע ממנו על הקשר העיסקי שבין הצדדים או לפחות שהם שותפים אולם מעדותה לא עולה כי הובא לידיעתה מידע שכזה. על פי עדותה של פרופ' X אשר היתה בחלקה העיקרי, זה הנוגע למהות הקשר, אמינה בעיני ,הפניה להשתלב בפרויקט לא באה ממנה (ע' 7 ש' 12) והיא הסכימה להשתלב בפרויקט, לדחוף ולקדם אותו (ע' 7 ש' 15). בפגישה הראשונה עם ד"ר X דובר על רעיונות וכלל לא על כסף (ע' 8 ש' 2). לא דובר כלל על מניות ולא סוכם על חלוקה שווה (ע' 6 ש' 13-29). היא לא היתה שותפה ואמרה זאת מהרגע הראשון (ע' 8 ש' 28). החל מהפגישה השלישית התחילה לדרוש מכתב כוונות שיגיד כמה מגיע לה עבור התוכניות שהגישה ומה יהיה בהמשך והדרישה נעשתה ישירות והן ע"י הגב' לידיה בר (ע' 8 ש' 4-5). כל פעם נאמר לה שתקבל את המכתב. עשה עליה רושם אמין, רופא עמית למקצוע (ע' 8 ש' 22) ולכן המשיכה בטיפול. כשדרשה זאת ביתר תקיפות הוא פשוט נעלם והקשר נותק (ע' 8 ש' 12). לגבי התשלום אמר שיהיה בסדר (ע' 9 ש' 1). לא דובר על סכום ספציפי לא היה לה חלק במרפאה העתידית. היא שכירה מקבלת כסף לפי שירות (ע' 9 ש' 5). בינואר 2004 היתה בדיקת כדאיות ולידיה הגיעה למסקנה שהמיזם מאד כדאי (ע' 9 ש' 14) והוא לא יצא לפועל כי לא היו משקיעים וגם בכך הוטעתה (ע' 9 ש' 16). מר אבנר גלעדי שהינו עורך חדשות ובריאות ויועץ שיווקי וניהולי אשר שימש כמנכ"ל ומנהל עיסקי של חברת טרנסדל החל מיום 25.3.04 ,אשר העיד מטעם ד"ר X, הצהיר בתצהירו "הבנתי שד"ר X ופרופ' X מקדמים ומפתחים יחדיו את המיזם" (סעיף 4 לתצהירו) אלא שמעדותו בפני עולה תמונה שונה המצביעה על ניתוק ומידור של פרופ' X מתהליך היזום. מעדותו עולה כי פרופ' X מעולם לא פנתה אליו והוא נפגש עימה ביוזמת X (ע' 22 ש' 24) כי הוא לא ביקש ממנה שכר (ע' 22 ש' 26) כי היא לא העסיקה אותו (ע' 23 ש' 1). מי שפנה אליו בענין בתחילה הוא ד"ר X והם דיברו ביניהם שבועות,הוא שמע את דעתו של X, הציע לו כמה אפשרויות של התקשרות, ניתח עבורו את הפוטנציאל ורק אח"כ נפגשו עם פרופ' X. שמע את דעותיה של פרופ' X לגבי המיזם והמשיך אח"כ בשיחות ויעוץ עם X ונתן את הערכתו למיזם (ע' 23 ש' 5-1). ניתן היה לצפות לשיתוף פרופ' X בהליך זה מעבר לאותה שיחה עימה . כמו למשל קיום פגישה משולשת בה תמסר הערכתו של גלעדי וילובנו הנושאים יחדיו. הרושם הוא שהפניה אל פרופ' X בהקשר זה נועדה רק כדי לקבל את ממנה מידע בתוקף היותה ברת סמכא בתחומה כאשר צעדים אופרטיביים ננקטו אל מול ד"ר X בלבד. מר יוסי רובינשטיין, בן דודו של ד"ר X ושותף שלו במיזמים שונים ובין היתר גם בחברת טרנסדל, מציין בתצהירו כי במהלך הפגישות עם פרופ' X בהן נכח עלה נושא השותפות השווה בין פרופ' X לבין ד"ר X כאשר הם סיכמו ביניהם ששניהם ישאו יחדיו בכל ההוצאות וההכנסות בחלוקה שווה... וכל שידוע לו כי הצדדים הסכימו כאמור (סעיף 7 לתצהירו). לאחר מספר שאלות לענין ידיעתו בענין השיב "יתכן וככל הידוע לי ששמעתי או בפגישה במסעדה או כמסקנה של הפגישה מד"ר X" (ע' 21 ש' 16). כלומר קרסה אותה אמירה החלטית בתצהיר. זאת ועוד, גם מעדותו של זה עולה אותו מידור וניתוק של פרופ' X מתהליך קבלת החלטות. כך מציין "מיזם שבהתחלה נראה מבטיח כשהסתכלנו עליו לעומקו מבחינת הוצאות והכנסות הגענו למסקנה זו (שאין כדאיות רווחית במיזם פנג'אה - הוספה שלי א.א.) (ע' 21 ש' 23). ולשאלה: מי הסיק השיב " למעשה משה והוא העביר לי ואני הסכמתי איתו. התכוונתי מהמידע שהיה לי מד"ר X" (ע' 21 ש' 30). באשר לעדותו של ד"ר X הרי שאני מוצא לנכון לציין כי מעבר לפגמים התוכניים שנפלו בעדותו כפי שיפורט להלן מצאתי כי אין הוא מהימן בעיני. ניכר היה מעדותו כי הוא מפליג בסיפורים שלא לצורך, מספר על משקיעים שונים בסכומים לא מבוטלים כשאף אחד מהם לא הובא להעיד, מתפתל בתשובותיו וכו'. בעדותו ציין ד"ר X כי לא סיפר לפרופ' X על מעורבות עתידית של טרנסדל והשותפים בה במיזם (ע' 7 לפרוטוקול מיום 25/5/06 ש' 21). הגדיל לעשות בציינו שטרנסדל היתה אמורה לקבל מניות בפרויקט פנג'אה במתנה וזאת למרות שיש לו שותפים בטרנסדל (ע' 10 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 25). עוד מציין הוא כי לא היה לו מנגנון של עדכון שוטף ויכול להיות שלא עדכן אותה לגבי פגישה ספציפית (ע' 16 ש' 14) ואמר שגם X נפגשה עם לידיה ולא דיווחה. ברם יש הבדל בין השנים כיוון שלידיה מצידה העידה כי הפגישות עם X היו ביוזמת X . הוא אישר כי לא שאל את פרופ' X אם מסכימה היא להוצאות בארוחות בתי קפה ובתי מלון (ע' 11 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 17). איני מקבל את הסברו המגוחך כי הם ישבו בבית קפה וX הסתכלה על המחירון ואם המחיר היה יקר היא היתה אומרת והוא לא רצה להיות קטנוני אז שילם (ע' 11 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 11). כשנשאל אם לא רצה להיות קטנוני גם במקרים בהם לא נוכחת פרופ' X השיב "עם אנשים זרים אבל, דברים שקשורים לפנג'ה"( ע' 11 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 13). כלומר במה שקשור לפרויקט הנדון הוא החליט להיות לא קטנוני !!! כיצד ניתן לקבל גרסה כזו?! על דרך פעולתו המעורפלת והמתחמקת של ד"ר X ניתן גם ללמוד מהנושא הבא שעלה בחקירתו: "ש. באיזה פרויקטים נוספים לשיטתך כאמור בסעיף 9 לתצהירך קיווית להמשיך עם התובעת? ת. במוצר סמרט סלים. ש. סיפרת לה זאת? ת. סיפרתי גם סיפרתי. ש. סיפרת לה כי היא שותפה בזה חצי חצי? ת. לא" (ע' 13 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 28-23) מעדותו אף עולה כי הוא חייב הרבה כסף לשוק האפור (ע' 8 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 6) ולמרות זאת לא דיבר עם X על סכומים ומספרים אלא על עקרון ולא פנה אליה מעולם בנושא סכום קצוב (ע' 8 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 9). ודוק : לא מדובר על סכום כסף זניח. איני רואה כיצד ניתן להאמין לגרסה כזו. אך הוא ממשיך ומציין כי לא ויתר על הכסף והיה פונה לפרופ' X אך היא הקדימה אותו בתביעה (ע' 8 לפרוטוקול מיום 25.5.07 ש' 12). אך כשהוסבה תשומת ליבו לעובדה שפרופ' X פנתה אליו 5-6 חודשים קודם לכן השיב שהיה טרוד בעניניו (ע' 8 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 16). כאשר נשאל ד"ר X מדוע הוא היה צריך לתת מכתב הצהרת כוונות לפרופ' X אם הוא שותף שלה השיב באופן לא עניני שהיא דרשה זאת (ע' 10 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 6) וממשיך ומציין באופן תמוה שהוא כאיש עסקים לא ידע שמי שמבקש מכתב הצהרת כוונות הוא לא שותף שלו (ע' 10 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 9). הסברו להתחמקות מפרופ' X אף הוא לא מקובל ומתפתל. לטענתו הוא שכח לבוא לפגישה שנקבעה ליום 15.8.04, אח"כ ציין כי התקשר אליה אח"כ חזר בו מאמירה זו וציין כי יכול להיות שלא התקשר אליה מאז, הוא אינו זוכר (ע' 10 לפרוטוקול מיום 25.5.06 ש' 20). בשאלה 11 לשאלון נשאל מתי ביקש מפרופ' X תשלום בגין השקעותיו והוא לא מציין תאריך אלא מציין "לאחר שסיכמנו כי ההוצאות תחולקנה שווה בשווה". בפועל, ד"ר X נשא לבדו בהוצאות המיזם ולא בא ולו פעם אחת בדרישה אל פרופ' X שתשתתף איתו בעול זה. גם אם אקבל את הסברו כי ניסה בשלב הראשון של העניין לקבל החזרי הוצאות מהמשקיעים העתידיים, הרי שאין הסבר זה מניח את הדעת לעניין דחיית ההתחשבנות עם פרופ' X. במסגרת של שותפות, הגיוני ביותר לשאת במשותף בהוצאות כבר מלכתחילה גם אם התוכנית היא לדרוש החזרי הוצאות מהמשקיעים העתידיים בפרט כאשר ההוצאות הולכות וגדלות. דבר מתבקש זה לא נעשה בענייננו ולכן מטיל ספק גדול בגרסתו של ד"ר X. כפי שעולה מן האמור לעיל הרי פעולותיו של ד"ר X בכל הנוגע לפרויקט מעידות כי הוא לא פעל כשותף אלא מעידות הן על יזמות אישית שלו כאשר פרופ' X הינה בבחינת גורם שביקש להסתייע בו בקידום הפרויקט בפרט בתחום בו עסקה פרופ' X, תוך תכנון לשילובה העתידי במרפאה שתוקם. כל כוונה שלו אם בכלל ליצור יחסי שותפות לא באה לידי ביטוי חיצוני ממשי ומפורש. על אף שבתביעתו ובתצהירו דרש ד"ר X מפרופ' X להשתתף במחצית העלות של 200 שעות שהשקיע בפרויקט פנג'אה ובתמיכה לכך צירף מסמכים שונים המתעדים את שעות עבודתו, הרי שבחקירתו התברר כי הוא מנסה לחייב את פרופ' X בענינים שאינם קשורים לפרויקט הנדון. כך ציין בעדותו כי לא דורש לשלם חיוב שקשור לחברת ביו-וואם, חברה בה שותף מר ארז קרני (ע' 15 לפרוטוקול מיום 25/5/06 ש' 15). לתצהירו צרף את נספח ב/3 שהוא דרישת תשלום של לידיה בר כלפיו. ואולם, בחקירתו ציין כי מה שלא כתוב פנג'אה לא דורש תשלום (ע' 15 לפרוטוקול מיום 25/5/06 ש' 17). לתצהירו צרף את נספח ג/1 שהינו דו"ח שעות ויעוץ של לידיה בר בקשר לתוכנית עסקית למרפאות שתלים דנטליים (גיידנט). נושא הפגישה מיום 7/11/03 שמופיעה בנספח זה מתייחס לחברות תוספי מזון. כשנשאל ד"ר X מדוע הוא מחייב את פרופ' X בעניין זה השיב כי בגלל שהיעוץ במסגרת פגישה זו נגעה לסברתו שפרופ' X תאות להיות "בלייסרית " (מקדמת מכירות, נותנת חסות) של מוצר שייצר במסלול הרזיה פרופ' X צריכה לשלם על כך (ע' 16 לפרוטוקול מיום 25/5/06 ש' 2). הכיצד?! הרי הוא למעשה דווקא צריך לשלם לה על נכונותה כטענתו. לשאלה 19 בשאלון (ת/6) השיב ד"ר X כי אין למר ערן דירן קשר למיזם הנדון ובחקירתו הוסיף כי זה השתתף בפגישה רק בגלל שזו התקופה בה החל לעבוד בחברת ג'וי-קום וחלק מהשיחה נסוב גם על עניין זה (עמ' 16 לפרוטוקול מיום 25/5/06 ש' 6). אם כך, הפגישה נסובה גם על עניינים אחרים שלא קשורים לפרויקט הנדון ועל כן, נשאלת השאלה מה ההצדקה שפרופ' X אם בכלל תישא בעלות פגישה שכזו. גם בנספח ג3 לתצהירו של ד"ר X מוזכרות חברות שאין להן קשר למיזם הנדון כמו החברות ביו-וואם וג'וי-קום. ארז קרני העיד ועדותו מהימנה עלי כי ביו-וואם לא ביקשה שירותים מלידיה בר (ע' 11 ש' 4) וכי ישיבת יום 24/2/04 הייתה ישיבה פנימית של חברת ביו-וואם. בכל נספחי ג' לתצהירו של ד"ר X לא מופיעה ולו פגישה אחת עם מר אבנר גלעדי והסברו של ד"ר X לכך הוא שזה דו"ח של לידיה בר ולו עצמו אין דו"ח שעות. אותו אבנר גלעדי הוציא מכתב מיום 27/6/04 לד"ר X (נספח ה' לתצהירו של ד"ר X) ובו פירוט שעות. שוב כולל פירוט זה חברות שלא קשורות לפרויקט פנג'אה. לפרויקט פנג'אה לטענתו הקדיש 35 שעות כפי שרשום. לפי נתון זה והמפתח של 50 דולר לשעה לפני מע"מ כרשום באותו מסמך צריך היה לקבל עבור ייעוץ זה 1,750 דולר ולפי שער דולר של 4.5 את הסך של 9,213 ₪ כולל מע"מ. והנה סיכום החשבוניות שהוציא בגין כך ואשר צורפו כנספח ו' לתצהירו של ד"ר X מגיע לסך של 16,712 ₪ כולל מע"מ. מר גלעדי לא ידע להסביר פער זה (ע' 23 ש' 23). הוא אף לא זוכר למה ישנו פער של כחודשיים בין החשבוניות על אף שמספריהם עוקבים (ע' 23 ש' 29) למרות שלטענתו יש לו לקוחות נוספים. טענתו כי יש לו שניים שלושה פנקסים אך העצימה את הספק באשר לאותנטיות טענותיו. בסעיף 18 לתצהירו מציין ד"ר X כי פרופ' X הפרה התחייבותה לשאת בחלקה בהוצאות אך בעדותו מציין באופן תמוה, לאחר שנשאל מתי היא הפרה , "עכשיו היא מפרה" (ע' 13 לפרוטוקול מיום 25/5/06 ש' 22). סיכומו של דבר כפי שציינתי לעיל גרסתו של ד"ר X אינה מהימנה עלי. בנוסף, זה המקום לציין כי הגב' לידיה בר שהעידה מטעם פרופ' X ציינה בתחילת עדותה כי בא כוחו של ד"ר X שלח לה תצהיר מוכן וביקש שתחתום עליו מבלי לשוחח עימה קודם לכן וכי היו שם טענות מוטעות והיא סירבה לחתום. עדות זו, שהיא כאמור אמינה בעיני, מטילה צל כבד על כנות טענותיו של ד"ר X. באשר לשכרה של פרופ' X הרי, כפי שציינתי, אין היא צריכה להוכיח התקיימות רכיבים כה רבים כפי שנדרש ד"ר X להוכחת השותפות. ד"ר X פנה אל פרופ' X בתוקף היותה בעלת מקצוע וברת סמכא בתחומה, היא השקיעה מזמנה ומהידע שלה ועל זה היא צריכה להיות מתוגמלת. לטענת פרופ' X היא ישבה 28 שעות עם גב' לידיה בר ועוד 7 שעות בהם כתבה והוציאה ספרות מן האינטרנט והתקשרה גם עם עמיתים לעבודה שישתתפו במיזם (ע' 8 ש' 20-18). דא עקא, שגב' לידיה בר העידה על 21 שעות שישבה עם פרופ' X. עדותה של זו הייתה מהימנה בעיני כפי שצוין לעיל ואין לי אלא לקבל עדותה גם בנקודה זו. באשר לשאר הפעילויות הרי שנתברר מן העדויות כי חלק מהמסמכים שצרפה כתימוכין לפעולתה הוצאו על ידי מר יוסי רובינשטיין (כך ציין מר רובינשטיין עוד בסעיף 6 לתצהירו). היא לא יכלה לומר במדויק מה נמסר לה על ידי יוסי רובינשטיין מן האינטרנט (ע' 9 ש' 29-26). היא הציגה מסמכים שלטענתה הוציאה בתגובה למה שהמציא לה מר רובינשטיין (ע' 10 ש' 2) אולם, זה לא קשור למיזם (ע' 10 ש' 8). על כן, איני סבור שיש מקום לפצותה בגין שעות האינטרנט הנטענות. שאר הפעילות מעבר לאלה לא מוקדה ולא פורטה דיה. אני מקבל את דרישתה לשכר לפי מפתח של 250 $ לשעת עבודה אשר הינו סביר לטעמי בשים לב למומחיותה של פרופ' X כפי שעלה מן הדיון. סיכומו של דבר הנני סבור שפרופ' X ראויה לתשלום בסך 5,250 $ (250X21) אשר נכון ליום הגשת התביעה עומד על 23,625 ₪. סיכום לאור כל האמור לעיל, הנני קובע כדלקמן: 1. הנני דוחה את התביעה בת.א. 41199/05 ומחייב את ד"ר X (התובע בתביעה זו), לשלם לפרופ' X (הנתבעת בתביעה זו), שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 2. בת.א. 70642/04 הנני מחייב את ד"ר X (הנתבע בתביעה זו), לשלם לפרופ' X (התובעת בתביעה זו), את הסכומים הבאים: א. 23,625 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (16/11/04) ועד ליום התשלום המלא בפועל. ב. אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומה בקופת בית המשפט ועד ליום התשלום המלא בפועל על ידי ד"ר X. ג. שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. דיני חברותנותן שירותשאלות משפטיותיחסי עובד מעבידשותפות