עורך דין מקרקעין בקדימה צורן - גוש 7815 קדימה צורן

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא (ת"א) 1111/09 מינהל מקרקעי ישראל נ' בנק הפועלים בע"מ בסמוך להגשת התביעה ניתן צו עיקול זמני על זכויותיו של החייב בנכס הידוע "כגוש 7815 חלקה 26 (לשעבר 520) מגרש 119" (להלן: הנכס), הרשומות במינהל. הצו נמסר למינהל וכשביום 12.2.03 הוחתמה ההודעה למחזיק בחותמת המינהל. ביום 23.7.03 ניתן פסק דין כנגד החייב וביום 4.9.03 פתח הבנק תיק הוצל"פ. הפ (ת"א) 1200/04 ראובן יומטוביאן נ' מינהל מקרקעי ישראל - מחוז מרכז יום 20.12.79 נחתם בין המבקש ואדם נוסף לבין המינהל הסכם פיתוח (נ/1) (להלן: "ההסכם הראשון") לפיו המינהל יעמיד לרשותם מקרקעין, הידועים כמגרש מס' 31 בגוש 7815 חלקה 34 (להלן: "המגרש"), לצורך בניית בית מגורים דו-משפחתי על-ידם. בהתאם להסכם הראשון, היה על המבקש להתחיל בבניית ביתו תוך 18 חדשים מיום חתימת ההסכם ולסיימה, עד ליום 29.7.82 (סע' 4(א) להסכם הראשון). בתמורה לקבלת המגרש לרשותו, שילם המבקש למינהל סך של 142,800 ל"י, שהוו 80% מערך המגרש, וסך של 5,355 ל"י, כדמי שימוש במגרש, בגין התקופה מ-29.7.79 ועד 29.7.82 (1,785 ל"י לשנה) (סעיף 4(ג)(1) ו-(2) להסכם הראשון). עא 6345/11 מינהל מקרקעי ישראל נ' ראובן יומטוביאן ביום 20.12.1979 נחתם הסכם פיתוח בין המשיב למינהל (להלן: הסכם הפיתוח) לפיו הסכים המינהל להחכיר למשיב מגרש ביישוב קדימה הידוע כגוש 7815 בחלקה 34 בשטח של כ-690 מ"ר (להלן: המגרש) לשם בניית בית מגורים דו-משפחתי. על פי הסכם הפיתוח, התחייב המשיב לסיים את הקמת בית המגורים לא יאוחר מיום 29.7.1982, דהיינו תוך כ-32 חודשים. בסמוך לאחר חתימת הסכם הפיתוח שילם המשיב הסך של 142,800 לירות בגין היוון 80% מערך המגרש. בשא (ת"א) 23537/07 מיר דוד נ' מנהל מקרקעי ישראל - תל אביב המשיב הגיש תביעה נגד המבקש (להלן: "המינהל"), בו התבקש בית המשפט בין היתר להצהיר כי זכויות החכירה במגרש הידוע כגוש 7815 חלקה 107 בישוב קדימה (להלן: "המקרקעין"), שייכות לה"ה ז"ל. יוער כי המשיב (שהוא אחיינה ואחד מיורשיה של סופי גוזלן ז"ל), מונה ביום 8.3.87 כמנהל עיזבון זמני של עיזבונה, ומכוח מינוי זה הוא מייצג את העיזבון. תא (ראשל"צ) 3256/08 רפאל שקל נ' רוחמה בן חמו ביום 23.5.08 התקשרו התובעים עם הנתבעים בהסכם למכירת ביתם (להלן: "הסכם המכר") ברח' האזדרכת 8ב' בקדימה, הידוע כמגרש מס' 139 עפ"י תב"ע הצ/במ/116/ 1-4 וכחלק מחלקה 400 בגוש 7815 (להלן: "הבית"). עפ"י הוראות סעיף 19 להסכם המכר, החזקה בבית תימסר לידי הנתבעים ביום 16.8.08 כנגד תשלום מלוא התמורה, כמפורט להלן: "המוכר מתחייב להעביר לקונה והקונה מתחייב לקבל מהמוכרים את החזקה בנכס כשהיא ריקה ופנויה מכל אדם וחפץ, ובמצבה כפי שהיא ביום החתימה על ההסכם וזאת עד ליום 16.8.08, בכפוף לתשלום התמורה כמפורט בהסכם זהעורך דיןקרקעותמקרקעיןגוש חלקה