גוש 6597 רמת השרון

מידע על גוש 6597 רמת השרון: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: תא (ת"א) 99/82הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון נ' שאול ספיר בסוף שנת 1977ביצע הנתבע עבודות בניה בחלקה 82בגוש 6597 ברמת-השרון, תוך סטייה ניכרת מתנאי היתר הבניה הקיים. על כך הועמד לדין פלילי בבית-המשפט העירוני בהרצליה בתיקים פליליים 1248/77(ת/1) ו- 1255/77(ת/2), הודה באשמות שיוחסו לו, הורשע בהן עפ"י הודאתו ונגזר דינו. בשני התיקים הללו הוטלו עליו קנסות שונים: ב-ת"פ 1248/77 ניתן גזר-הדין ביום 5.11.78, וב-ת"פ 1255/77 ביום .6.2.79 לאחר מכן הועמד הנתבע לדין פלילי באשמת אי קיום צו בית-המשפט, עבירה לפי סעיף 210לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965[12] (להלן "החוק") על כך שלא הרס את תוספות הבניה האמורות חרף צווי בית-המשפט העירוני. בתיק זה, ת"פ 3802/80, התקיים דיון נרחב בכל נסיבות המקרה, הוגש חומר ראיות רב, ולבסוף ניתן גזר-דין מפורט וממצה ביותר ביום 1.5.82(התיק מוצג נ/6), לפיו הוטל על הנתבע קנס סמלי של -. 100ש"י בלבד. תא (הרצ') 645-02-07 יעקב כהנסקי נ' מדינת ישראל/מִנהל מקרקעי ישראל בפניי תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין. חלקה 4 בגוש 6597 היתה בבעלות משותפת של התובעים, של הקרן הקיימת לישראל, ושל רשות הפיתוח. הגוף המנהל, עפ"י חוק, את המקרקעין של מדינת ישראל, של הקרן הקיימת לישראל, או של רשות הפיתוח, הוא מינהל מקרקעי ישראל (להלן - "המינהל"). במסגרת ת.א. 559/06, בבית משפט זה, הוסכם בין התובעים והמינהל על פירוק השיתוף במקרקעין, בדרך של חלוקה בעין. נערכה חלוקה בעין לשתי חלקות: חלקה 4/1, בבעלות הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, וחלקה 4/2, בבעלות משותפת של התובעים ושל הקרן הקיימת לישראל. עא (ת"א) 1499/02 עצמון אורדית קוטלר נ' זלבסקי שמואל המערערים והמשיבים מתגוררים בבית דו משפחתי. הבית בנוי על מגרש בשטח כולל של 1,159 מ"ר (להלן - "המגרש") . המגרש עצמו ממוקם על שתי חלקות, חלקה 297 בגוש 6598, וחלקה 66 בגוש 6597. את המגרש מחלקת גדר אשר נבנתה בהמשך לקיר הבית המשותף שבין הבתים. על פי הרישום בספרי המקרקעין זכויות החכירה בכל אחת מהחלקות, מתחלקות בשווה בין המערערים למשיבים. בעקבות מדידה מדויקת של המגרש שערך המשיב בשנת 1988 , התברר כי הגדר המחלקת את שני חלקיו, מותירה בחזקתו ושימושו שטח של 487 מ"ר בלבד, בעוד ששטח המגרש שבחזקת ושימוש המערערים הינו 672 מ"ר. חלוקת המגרש במחצית, הינה לשטח של 579.5 מ"ר לכל צד. על כן טען המשיב כי בחזקת המערערים שטח "עודף" של 92.5 מ"ר. מקומה של הגדר לא השתנה ממועד רכישת זכויות המערערים בשנת 76 את זכויותיהם ממשפחת ברלד, וכן מן המועד בו רכשו המשיבים בשנת 19866 את זכויותיהם ממשפחת קסטיאל. לטענת המערער, זה היה מקומה של הגדר הן כאשר משפחת קסטיאל רכשה את זכויותיה בשנת 1971-1972 והן כאשר משפחת ברלד רכשה את זכויותיה מקודמיה. המשיב הגיש תביעה להשבת השטח "העודף" של 92.5 מ"ר ממגרשם של המערערים למגרשו. עוד דרש המשיב, כי המערערים ישלמו לו דמי שימוש ראויים בגין שטח זה של, לתקופה של 7 שנים שקדמו ליום הגשת התביעה. תא (הרצ') 3680/04 שלומי שלום נ' רות סלומון בפניי תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין המתבססת על סעיף 37 (א') לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "החוק"). התובע רכש ביום 6.7.04 בנאמנות עבור צדדי ג' את מחצית הזכויות בקרקע חקלאית בת כדונם אחד השוכנת במערב רמת-השרון והידועה כגוש 6597 חלקה 11 כרישומה בלשכת רישום המקרקעין בנתניה (להלן: "המקרקעין"). מחצית הזכויות הנ"ל נרכשה ממר יעקב סלומון, אשר אין חולק כי הינו גרושה של הנתבעת (להלן: "המוכר"). הנתבעת הינה בעלת המחצית השנייה של המקרקעין. בתאריך 22.6.05, נרשמו הזכויות על שם התובע בלישכת רישום המקרקעין. קרקעותגוש חלקה