מס רכישה רשות המיסים

1. בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד סגנית הנשיאה ו' אלשיך). ההחלטה ניתנה במסגרת הליכי הפירוק של חברת צמנטכל בע"מ (להלן - צמנטכל), המתנהלים משנת 2004. בהחלטתו נעתר בית המשפט המחוזי לבקשת מפרק צמנטכל, הוא המשיב 1 (להלן - המפרק), וקבע כי על רשות המיסים (המשיבה 2, להלן - רשות המיסים) להמציא למפרק אישורי מס מסוימים. 2. אלה העובדות הצריכות לענייננו: בין צמנטכל לבין עיריית חיפה נכרת בשנת 1998 הסכם חכירה, לפיו צמנטכל תרכוש מהעירייה זכויות חכירה במקרקעין בחיפה (להלן - המקרקעין), עליהם התכוונה צמנטכל להקים שטחי מסחר, חניון ושטחים נוספים (להלן - הפרוייקט). ביום 15.9.1998 נחתם בקשר עם המקרקעין הסכם מימון בין צמנטכל לבין המבקשת, חברת רומטק מימון בע"מ (להלן - הסכם המימון). בהסכם המימון נקבע, כי המבקשת תעמיד לצמנטכל מימון של 30% מעלויות הפרויקט. בתמורה נקבע, כי המבקשת תהא זכאית לקבל 30% מהרווחים הנובעים מהפרויקט. רשות המיסים ראתה בהסכם זה כהסכם למכירת זכויות במקרקעין. עמדתה הייתה, כי לצורך החבות במס שבח מכרה צמנטכל למבקשת 30% מזכויותיה במתחם. לפיכך, הוציאה רשות המיסים שומות מס שבח ומס רכישה, בגין עסקת רכישת המקרקעין, הן לצמנטכל הן למבקשת. המבקשת הגישה עררים על שומות המס. בשלב מסוים, הגיעו המבקשת ורשות המיסים להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין. בהמשך להסכם הפשרה שילמה המבקשת מס רכישה בגין רכישה של 30% מן המקרקעין. יוער, כי בהליכים נוספים שאין צורך לעמוד על פרטיהם נתקפו שומות מס נוספות שהוציאה רשות המיסים. אף במסגרת הליכים אלה גובש הסדר פשרה שמכוחו שילמה המבקשת סכומים נוספים לרשות המיסים. 3. לימים נקלעה צמנטכל להליכי פירוק. זאת, בעקבות בקשת פירוק שהגיש בנק הפועלים בע"מ (המשיב 3, להלן - הבנק). יוער, כי הבנק סייע במימון עסקת רכישת המקרקעין. לטובת הבנק נרשמו שעבודים על זכויותיה של צמנטכל במקרקעין. המפרק ביצע פעולות שונות לצורך מכירת המקרקעין. בשנת 2011 הצליח המפרק לאתר רוכש למקרקעין. כתנאי מתלה להתקיימות עסקת המכר עם הרוכש המיועד, נדרש המפרק לקבל אישורי מס לכך שהוא מחזיק במלוא הזכויות בנכס. תחילה הודיעה רשות המיסים כי היא מוכנה ליתן למפרק אישורי מס לצורך העברת 70% מהזכויות בלבד. זאת, נוכח השומות שהוצאו בעבר למבקשת, לפיהן נמכרו לה 30% מהזכויות במקרקעין. נוכח עמדתה של רשות המיסים, הגיש המפרק לבית המשפט שלפירוק את הבקשה נשוא ההליך דנא. המפרק עתר למתן אישורי מס לצורך העברת 100% מהזכויות במקרקעין. המפרק צירף את המבקשת, אך הדגיש כי לגישתו אין לה זכויות קנייניות במקרקעין. המפרק היפנה, בהקשר זה, להחלטה נוספת שניתנה בהליכי הפירוק של צמנטכל, בחודש יולי 2006, בה נקבע כי המבקשת היא נושה רגיל של צמנטכל. רשות המיסים לא התנגדה לבקשה. כלומר, בניגוד לעמדתה הקודמת הסכימה הרשות להמציא למפרק אישורי מס לצורך העברת מלוא הזכויות במקרקעין. המבקשת, לעומת זאת, התנגדה לבקשה. 4. בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד סגנית הנשיאה ו' אלשיך) נעתר לבקשת המפרק וקבע כי בהיעדר התנגדות מצד רשות המיסים אין מניעה להוציא את אישורי המס המבוקשים. בית המשפט דחה אחת לאחת את טענות המבקשת נגד מתן אישורי המס. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי. טענתה המרכזית של המבקשת היא, כי היה ויינתנו למפרק אישורי מס לצורך מכירת מלוא הזכויות המקרקעין, יהיה בכך משום סתירה לעמדה הקודמת של רשות המיסים לפיה נמכרו למבקשת, מבחינת דיני המס, 30% מהמקרקעין. המבקשת מדגישה, בהקשר זה, כי היא נשאה בתשלומי מס שונים, בגין עסקת המימון, לאחר שגובשו הסדרי הפשרה עם רשות המיסים. לטענת המבקשת, לא יהיה זה צודק לאפשר את מתן אישורי המס למפרק כל עוד לא יבוטלו השומות שהוצאו לה בקשר עם המקרקעין ועסקת המימון. המבקשת אף טוענת כי יש להשיב לה את כלל הכספים ששילמה לרשות המיסים, בנוסף לכלל הוצאותיה בהתדיינויות המשפטיות עם רשות המיסים לאורך השנים. 5. בתשובתה של רשות המיסים לבקשת רשות הערעור, נאמר כי - "[]ככל שבית המשפט ייקבע בפסק דין חלוט, כי צמנטכל הייתה בעלת מלוא הזכויות במקרקעין בעת ביצוע העסקאות... והיא רשאית למכור את יתרת המקרקעין כיום, באופן שמלוא התמורה בגין המכר תעובר [צ"ל תועבר - א' ג'] לקופת הפירוק ותחלוק [צ"ל תחולק - א' ג'] לפי סדרי הנשיה בפירוק, יסכים מנהל מיסוי מקרקעין לביטול שומות מס השבח שהוצאו ל[מבקשת]. במקביל יתקן מנהל מיסוי מקרקעין את השומות שהוצאו לצמנטכל בגין אותן העסקאות" (שם, פיסקה 5). בתגובה לעמדת רשות המיסים הודיעה המבקשת, ביום 18.4.2012, כי היא עומדת על בקשת רשות הערעור. המבקשת הביעה עמדה זהה אף במהלך דיון על-פה בבקשת רשות הערעור. 6. דין הבקשה להידחות. עמדת רשות המיסים, שהובאה בפיסקה 5 לעיל, נותנת מענה לטענותיה המהותיות של המבקשת בכל הנוגע לסתירה בין עמדתה הקודמת של רשות המיסים, לפיה רכשה המבקשת, מבחינת דיני המס, 30% מן הזכויות במקרקעין, לבין עמדתה העדכנית של הרשות, כי אין מניעה להמציא למפרק אישורי מס לצורך מכירת מלוא הזכויות במקרקעין (ולא רק 70% מהן). בא כוחה של רשות המיסים אף הדגיש במהלך הדיון, כי עמדה זו מייתרת את המשך הדיון בארבעה עשר עררים שטרם הוכרעו, אותם הגישה המבקשת על שומות חדשות שהוצאו לה בקשר עם המקרקעין. אשר להשבת תשלומי מס שבח ומס רכישה ששילמה המבקשת לרשות המיסים בגין שומות קודמות, הרי ברור שהליכי הפירוק של צמנטכל אינם האכסניה הנכונה לדון בסוגיה זו. המחלוקת בנושא זה דינה להתברר, אם בכלל, בהליך נפרד, אם רשות המיסים לא תשיב את שתדרוש המבקשת (ואיני מביע כל עמדה באשר לדרישה כאמור ולסיכוייו של הליך כזה). מכאן, שלא ברורה התעקשותה של המבקשת לעכב את הליכי מכירת המקרקעין אך ורק על רקע טענותיה בעניין כספים שעל רשות המיסים להשיב לה, לגישתה. מסקנה זו נכונה שבעתיים, נוכח העמדה שהביעה רשות המיסים במסגרת בקשת רשות הערעור דנא, כמפורט בפיסקה 5 לעיל. טענה נוספת שהעלתה המבקשת אינה מצדיקה אף היא היעתרות לבקשה. כוונתי היא לטענת המבקשת, לפיה אין ליתן למפרק את אישורי מס המבוקשים, משום שהמבקשת נקטה הליכים משפטיים שונים נגד הבנק. הליכים אלה טרם הסתיימו. המבקשת מדגישה, כי מתן אישורי המס יאפשר לבנק ליהנות מכספי תמורת המכר. טענת המבקשת כי יש לעכב את מתן אישורי המס על רקע ההליך שנקטה נגד הבנק מעוררת תמיהה. המבקשת לא ידעה להצביע על כל טעם מהותי המצדיק את עיכוב מתן אישורי המס אך ורק נוכח קיומו של הליך משפטי חיצוני להליכי הפירוק בינה לבין הבנק. הרושם הוא, כי התנגדות המבקשת למתן אישורי המס באה, בעיקר, לצורך הפעלת אמצעי לחץ על הבנק בהתדיינות האמורה. ברי, כי אין מדובר בטעם המצדיק התנגדות למתן אישורי המס. 7. אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית וממילא נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה עמה. המבקשת נקטה הליך מיותר ועיכבה שלא לצורך את הליכי מכר המקרקעין. על כן, תישא המבקשת בשכר טרחת עורך דין בסך 50,000 ש"ח לטובת המפרק ו-25,000 ש"ח לטובת רשות המיסים. נוכח דחייתה של הבקשה לגופה, לא ראיתי צורך להתייחס לשאלה כלום המסלול הדיוני של בקשת רשות ערעור הוא המסלול הנכון או שמא עמדה למבקשת זכות ערעור. מיסיםמס רכישה