עקרון הגולגולת הדקה - ערעור על החלטת ועדה רפואית

עקרון הגולגולת הדקה היא טענה רפואית טהורה שאין בה כדי להצביע על טעות משפטית. ##להלן פסק דין בנושא עקרון הגולגולת הדקה - ערעור על החלטת ועדה רפואית:## 1. בפניי ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים אשר קבעה ביום 23.6.03, כי דרגת הנכות הזמנית של המערערת היא 30% לתקופה 1.6.00-31.8.00, 10% לתקופה 1.9.00-30.11.00 ומיום 1.12.00 דרגת נכות 0%. 2. במסגרת הדיון המוקדם נרשמו טענות הצדדים בערעור וזאת בנוסף לכתב הערעור המפורט שהוגש ע"י המערערת בצירוף כל המסמכים הרפואיים. 3. עניינה של המערערת נדון בבית הדין זו הפעם השניה. בפעם הראשונה, הוגש ערעור כנגד החלטת ועדת העררים מיום 21.10.02 בתיק בל 3106/02. בדיון המוקדם בפני כב' הרשמת שטיין, בהסכמת הצדדים הוחזר התיק לוועדה לשם מתן התייחסותה ל-4 עניינים כפי שהוגדרו ע"י הצדדים כדלקמן: א.התייחסות מפורשת לחוות דעת פרופ' סגל מיום 22.4.02 ולקביעותיו. ב.התייחסות לענין הפגיעה בגב ובברך תוך התייחסות למיפוי העצמות מיום 26.3.02. ג.התייחסות לשאלה האם הפגיעה בגב ממנה סובלת המערערת כיום אינה שונה מכאבי הגב שהיו לה לפני התאונה. ד.ככל שתקבע נכות דיון בהפעלת סעיף 15. 4. ביום 23.6.03, דנה הועדה הרפואית (באותו הרכב) שוב בעניינה של המערערת. המערערת נבדקה בשנית, בפני הועדה נשמעו טענות ב"כ והועדה לאחר דיון בכל הנתונים שהיו בפניה תוך התייחסות לכל 3 הענינים שהתבקשה לדון בהם הגיעה הועדה לאותה מסקנה לפיה אחוזי הנכות הזמנית הם כאמור בסעיף 1 וכי לא נותרה למערערת נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה מיום 18.4.00. 5. עיקר טענות ב"כ המערערת הם: א.הועדה לא הסכימה להראות למערערת ולב"כ חומר רפואי שנמצא בידי הועדה שלא הוצג בפני המערערת ואף לא בפני ביה"ד בערעור הקודם. ב.הועדה לא הסכימה לקבל מסמכים המתייחסים לטיפולים אותם עוברת המערערת כעת בטענה שאינם רלוונטיים. ג.הועדה סרבה לקבל טיעונים בכתב שביקש להגיש ב"כ. ד.מאחר והועדה קבעה כי המערערת סבלה בעבר מבעיות גב, הרי עקרון הגולגולת הדקה מחייב לקבוע לה נכות רפואית תפקודית כתוצאה מהתאונה. ה.פרוטוקול הועדה לוקה בחסר וטיעונים שהועלו ע"י המערערת אין להם זכר בפרוטוקול. 6. עיקר טענות ב"כ המשיב הם: א.בפסה"ד אשר ניתן בהסכמה ביום 16.3.03 הוחזר התיק לועדה ע"מ שתתייחס מפורשות לחוו"ד פרופ' סגל ולענין הפגיעה בגב ובברך והועדה התייחסה לכל האמור בפסק הדין ונימקה את החלטתה זאת לאחר שבדקה שנית את המערערת ושמעה את תלונותיה. ב.לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הועדה. ג.סירוב הועדה לאפשר עיון בחומר הרפואי אינה מלמדת על טענת משפטית בהחלטת הועדה. ד.אי קבלת טיעוני ב"כ המערערת בכתב לועדה אין בה כדי להעיד על העובדה כי על הועדה חלה חובה לקבל את הטיעונים בכתב ואין בכך משום טעות משפטית. ה.עקרון הגולגולת הדקה היא טענה רפואית טהורה שאין בה כדי להצביע על טעות משפטית. 7. ראשית, יש לציין כי קיים קושי רב ב"פענוח" פרוטוקול הועדה. העותק הצילומי שהוגש לתיק בית הדין ע"י ב"כ המערערת כתוב בכתב יד לא קריא במיוחד בעמוד 1 לפרוטוקול אשר כנגדו היה למערערת טענות רבות באשר לאי רישום הפרוטוקול כנדרש. 8. ההלכה א.החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפני ביה"ד האזורי לעבודה וזאת בהתאם לסעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995. ב.בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ' המל"ל ל"ד 213). ג.טענת ב"כ המערערת כי מדובר בעקרון הגולגולת הדקה אינה עומדת במקרה זה עם ההלכה שנפסקה בענין זה: "עקרון הגולגולת הדקה משמעותו כאשר נגרם נזק, אחראי המזיק על שיעור הנזק שנגרם כתוצאה ממעשה הנזק, אף אם שיעור זה עולה במידתו על מה שהיה צפוי מראש וזאת התוצאה מ"גולגולתו הדקה" של הניזוק (ע"א 702/86 איטונג בטרים (אינוג) בע"מ נ' בן הרוש, פ"ד מד (1) 160, סעיף 28 לפסה"ד) מדובר בעקרון מתחום דיני הנזיקין ובשאלת חלותו על תביעות עפ"י חוק הביטוח הלאומי יש דיעות לכאן ולכאן" (ראה תב"ע נב/292 (י-ם) צים - המל"ל, עבודה איזורי, כרך ה' 611 וכן דב"ע נו/330-0 המל"ל - שינברג, עבודה ארצי, כרך ל"א (2) 167). סעיף 120(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי: "בקביעת דרגת נכות לא ישימו לב לכל מום, פגם או ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת שהיו לפני הפגיעה שבקשר איתה מוערכת דרגת הנכות וכן לכל מום, פגם או ליקוי שבאו ממחלה מתאונה או מכל סיבה אחרת אחרי פגיעה בעבודה כאמור אם אינם תוצאה ישירה מאותה פגיעה בעבודה". מלשון סעיף זה עולה בבירור כי בקביעת אחוזי נכות הנובעים מתאונת עבודה בחר המחוקק שלא להחיל את עקרון הגולגולת הדקה ולהתחשב במצבו של נפגע קודם לתאונה. ד.סמכות לקבוע את דרגת הנכות הרפואית של המערער ובאיזה מידה נובעת מן הפגיעה מידת נכות כלשהי, נתונה מכח החוק לועדה הרפואית לעררים בלבד ואין ביה"ד רשאי להתערב במסקנתה כל עוד לא נפלה טעות משפטית בהחלטה. 9. לאחר שעיינתי במסמכים המצויים בתיק, בטיעוני המערערת ובטיעוני המשיב וקראתי בעיון רב, למרות הקשיים, את פרק הסיכום והמסקנות של הועדה ולאור ההלכות שנקבעו בבית הדין החלטתי לדחות את הערעור מן הטעמים הבאים: א.כפי שעולה מפרוטוקול הועדה ובמיוחד מפרק הסיכום והמסקנות ובנוסף אף מהתיעוד הרפואי, עולה כי, כל טענותיה של המערערת לענין מצבה הרפואי הקשורים לתאונה נבדקו ונדונו ע"י הועדה כנדרש, לרבות עיון בתיקה הרפואי, בדיקות אותם עברה, חוו"ד של פרופ' סגל, מיפוי העצמות מיום 26.3.02 ובדיקתה הקלינית ע"י חברי הועדה ביניהם נמנה אורטופד ורנטגנולוגית. ב.לא מצאתי כל טעות משפטית או פגם בהליכי הדיון של ועדת העררים וסטיה מהשאלות אליהן נדרשה הועדה להתייחס כאשר הבדיקה וההכרעה בעניינה של המערערת נערכו ונומקו כדין. ג.לאור טענת ב"כ המערער אשר הינן טענות באשר לאופן ניהול ההליך ע"י הועדה, לא נראה כי יש בהם ממש. יתרה מכך, אין ביה"ד מוסמך להתערב בהחלטת הועדה הרפואית לעררים אלא אם מצא שפעלה הועדה שלא על פי הדין וההלכות המחייבות ובעניינו פעלה הועדה על פי הדין ההנחיות שקיבלה וההלכות המחייבות ונימקה את החלטתה כפי שנדרש בפסה"ד מיום 16.3.03. 10. בענייננו, לא מצאתי כל טעות משפטית בהחלטת הועדה ועל כן דין הערעור להידחות. הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בבקשת רשת ערעור על פסק דין זה, תוך 30 יום מיום המצאתו. עקרונות משפטייםגולגולתרפואהערעורעקרון הגולגולת הדקהועדה רפואית (ערעור)ועדה רפואית