אגרה סימני מסחר

בפני שלוש בקשות להחזרה לתוקף של רישומם של סימני המסחר דנן לאחר שפקעו מבלי ששולמה אגרת החידוש במועד הקבוע לכך בסעיף 33 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") ובחלקן, לחלופין, להארכת מועד תשלום אגרות החידוש שלא שולמו במועדן. מפאת הסוגיות המשותפות לשלוש הבקשות החלטתי לדון בבקשות במשותף, זאת בשים לב למסכת העובדתית השונה בכל מקרה ולנסיבותיו. תקפו של סימן מסחר הוא 10 שנים מיום הגשת הבקשה לרישום (סעיף 31 לפקודה) (עד שנת 2003 עת תוקנה הפקודה (תיקון מס' 5), עמדה תקופה זו על שבע שנים). לאחר מכן, באפשרותו של בעל הרישום לחדש את סימנו לתקופות מתחדשות של ארבע עשרה שנים (סעיף 32 לפקודה). על פי הוראות סעיף 33(א) לפקודה על הרשם לשלוח לבעל הרשום הודעת פקיעה בטרם תום תקופת הרישום, בעוד שסעיף 33(ב) מתייחס לנסיבות בהן לא שולמה אגרת החידוש בתוך ששה חודשים והתנאים להארכת תקופה זו, כדלקמן: (א) לפני יום הפקיעה ישלח הרשם לבעל הרשום, במועד ובדרך שנקבעו, הודעה בדבר התאריך שבו יפקע הרישום ובדבר התנאים לענין תשלום אגרות וענינים אחרים, שבהם יחודש הרישום. (ב) אם עד ששה חדשים לאחר יום הפקיעה (להלן - התקופה הראשונה) לא שולמה האגרה, ימחוק הרשם את סימן המסחר, ואולם - (1) אם שולמה האגרה תוך התקופה הראשונה, תיווסף לאגרה תוספת בשיעור שנקבע; (2) רשאי הרשם לבקשת בעל הסימן, אם שוכנע שמן הצדק לעשות כן, להחזיר את הרישום לתקפו, בתנאים שיראה ולאחר תשלום האגרות שלא שולמו והאגרה הנוספת שנקבעה לענין זה, ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך שישה חודשים מתום התקופה הראשונה. (ההדגשה אינה במקור - א.ק.) 5. דהיינו, על הרשם להודיע מראש על הפקיעה. משניתנה הודעה שכזו בידו של בעל הרישום ששה חודשים מיום הפקיעה בתוכם הוא יכול להודיע על חידוש הסימן - הודעה הבאה לכדי ביטוי באמצעות תשלום האגרה המתאימה. במידה ולא הודיע כאמור, יפקע הסימן. אך בכך לא תמו האפשרויות שבידו של בעל הרישום: לבעל הרישום הזדמנות אחרונה לבקש החזרת הרישום לתקפו ובלבד שבקשה שכזו מוגשת בתוך ששה חודשים מתום ששת החודשים הראשונים לאחר תום התקופה. כלומר, לבעל הרישום ששה חודשים ראשונים לאחר תום התקופה בהם יוכל לעמוד על זכויותיו באמצעות תשלום אגרה מתאימה, וששה חודשים נוספים לאחר מכן בהם חידוש הרישום כפוף לשיקול דעת הרשם הרשאי לקבל את הבקשה "אם שוכנע שמן הצדק לעשות כן" ו"בתנאים שיראה". 6. כפי שפירטה הפוסקת בקניין רוחני בהחלטתה בעניין בקשה להחזר תוקף סימן מסחר 99281, Ares Trading S.A. (פורסם באתר רשות הפטנטים) 2012 להלן: "עניין Ares Trading"), סעיף 33 לפקודה תוקן במסגרת החוק לתיקון פקודת סימני מסחר (תיקון מס' 5), תשס"ג - 2003 (ס"ח 1902, ח' באב התשס"ג, 6.8.2003, בעמ' 556) במטרה לאפשר את הצטרפותה של מדינת ישראל לפרוטוקול מדריד. כפי שעמדה על כך כבוד הפוסקת (שם, בעמ' 2 להחלטה): "הוראות סעיף 33 לפקודה נובעות מסעיף 5 bis לאמנת פריס הקובע כדלקמן: "(1) A period of grace of not less than six months shall be allowed for the payment of the fees prescribed for the maintenance of industrial property rights, subject, if the domestic legislation so provides, to the payment of a surcharge. (2) The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees." הרישא של ס"ק (1) הוכנסה לאמנה ב- 1925 במסגרת תיקון האג, אז פרק הזמן המינימלי עמד על 3 חודשים. תקופה זו הוארכה לשישה חודשים במסגרת תיקון ליסבון לאמנה משנת 1958. בהעדר תשלום תוך תקופת החסד הזכות פוקעת (ראה Prof. G. H. C. Bodenhausen, "Guide to the Application of the Paris Convention for the protection of Industrial Property, as revised at Stockholm in 1967", p. 80-81, (BIRPI - 1969). ). סעיף 33 לאחר תיקונו בשנת 2003 מקל על ציבור בעלי הסימן ביחס להוראות האמנה, במובן זה שהוא מאפשר תקופה נוספת של שישה חודשים, מעבר לתקופת החסד הקבועה באמנת פריס, במהלכה ניתן לבקש את החזר תוקפו של הסימן. מאידך, הוכנסה לסעיף הגבלת זמן שלא הייתה קיימת ערב תיקונו...". 7. לאור שינוי הפקודה כאמור וקביעת הגבלת זמן אשר לא היתה בפקודה קודם לכן, צמצם וקיבע המחוקק את התקופה בה רשאי הרשם להפעיל שיקול דעתו לעניין חידוש תקפו של סימן שפקע. 8. בשלושת המקרים שבפני חלפו שני מועדי ששת החודשים - דהיינו יותר מסך שנים עשר החודשים ממועד הפקיעה - מבלי ששולמה לפני תומם אגרה או שניתנה הודעה כלשהי בדבר רצונו של בעל הרישום להאריכו. 9. הוראות לעניין הודעת הפקיעה וחידוש רישומו של סימן מסחר מעוגנות בתקנות 52 ו-53 לתקנות סימני המסחר, 1940 (להלן: תקנות סימני המסחר"): 52. (1) אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה בטופס הקבוע לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי. (2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד באתר האינטרנט ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס. 53. (1) עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף, רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן הישר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל. (2) אם נמחק סימן מסחרי מן הפנקס, על הרשם לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס על המחיקה וסיבתה. [ההדגשות אינן במקור- א.ק.] למען הסדר יוער, כי חובת הפרסום באתר האינטרנט של רשות הפטנטים בדבר אי התשלום בהתאם להוראות תקנה 52(2) לעיל החליפה בשנת 2010 את חובת הפרסום ברשומות. 10. טוענות המבקשות כי יכול הרשם לעשות שימוש בסמכותו הקבועה בתקנה 82 לתקנות סימני המסחר על מנת להאריך את המועד להגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר הקבוע בתקנה 52(2) לתקנות. סמכות רשם סימני המסחר להאריך מועדים נקבעה בתקנה 82 בלשון זו: 82. רשאי הרשם אם הוא מוצא לנכון, להאריך לפי בקשה את המועד הקבוע בתקנות אלו לעשות כל פעולה או להגיש כל משפט על פיהן, לאחר מסירת אותה הודעה לשאר הצדדים ולאחר שינקטו באותן פעולות בקשר להודעה זו, ולפי אותם התנאים כפי שיורה הרשם." [הדגשה אינה במקור- א.ק.] 11. כפי שהדברים נדונו בהתנגדות לבקשות רישום סימני מסחר מס' 105772,3,4 (בקשה להגשת ראיה נוספת) אפע"ז בע"מ נ' OSRAM GMBH 1998, פסקא 25, נראה שככלל ישנה סמכות לרשם סימני המסחר להאריך בדיעבד מועד שנקבע בתקנות. אך אין בכך להועיל למבקשות. 12. שכן, גם לו הייתי קובע כי סמכות הרשם הכללית להארכת מועדים הקבועה בתקנה 82 חלה על ההוראות שבתקנה 52(2) לתקנות סימני המסחר, לא היה בקביעה זו כדי לגבור על ההסדר הספציפי שנקבע בסעיף 33(ב)(2) לפקודה (השוו לעניין זה החלטות בבקשות להחזר תוקף מדגמים, בהם סורבו הבקשות, בין היתר, בשל חוסר סמכותו של הרשם להאריך את המועדים הקבועים בפקודת הפטנטים והמדגמים, 1926: בקשה להחזר תוקף מדגם שבוטל מס' 34297 יונייטד פק בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים), 2010 וכן מדגמים רשומים 30704, 30705 (בקשה להחזר תוקף) משה הראל (פורסם באתר רשות הפטנטים) 2005). זאת, על דרך ההשוואה, להבדיל מהוראותיה של תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, שם נדרש הרף של טעמים מיוחדים להארכת מועד שנקבע בחיקוק ולא בתקנות - בתקנות סימני המסחר אין כזאת אפשרות. 13. כאמור, הוראות סעיף 33(ב)(2) לפקודה תוחמות את מסגרת הזמנים להגשת בקשה לחידוש בתקופה של ששה חודשים מתום התקופה הראשונה, או, בתום שנים עשר חודשים מיום פקיעת תוקף הסימן. מועדים אלה נקבעו בפקודה בעוד שבתקנה 82 הסמכה לרשם להאריך מועדים הקבועים בתקנות בלבד. כאשר מצא המחוקק להסמיך את רשם סימני המסחר להאריך מועד הקבוע בפקודה עשה כן בצורה מפורשת (ר' למשל, סעיף 22(ב) לפקודה). משנקבעו המועדים בפקודה ובהעדר הסמכה בפקודה להארכת מועדים אלה, אין בסמכות הרשם להאריך את המועדים. 14. ודוק, הסדר החזרת התוקף הקבוע בסעיף 33(ב)(2) לפקודה שונה מההסדר הקבוע למשל בחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים") שבסעיפים 60 - 64 שלו נקבע הסדר ייעודי להגשת בקשה להחזר תוקפו של פטנט שפקע בשל אי תשלום אגרת חידוש. ההסדר בחוק הפטנטים מביא בחשבון זכויות צד שלישי אשר עשויות להיפגע מהחזר התוקף וקובע הליך מתאים לאורן. אין בפקודת סימני המסחר הסדר דומה. 15. בפי המבקשות טענה כי על רשם סימני המסחר לבטל את מחיקת הרישום בהסתמך על הוראותיו של סעיף 15 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הפרשנות"), אשר לשונה: 15. הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל - משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראה. 16. מקור ההסמכה לענייננו הוא סעיף 33 לפקודה. כפי שעמדה על כך הפוסקת בקניין רוחני בעניין Ares Trading אין באמור בסעיף 33 לפקודה לשלול את סמכותו של הרשם לשנות מהחלטתו ולפעול בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק הפרשנות. לאור הקשרו החקיקתי של סעיף 33 בו המחוקק מצא לנכון לצמצם ולקבוע סד זמנים לגביו לא קבע בפקודה אפשרות להארכה, ברי כי הפעלת הסמכות החריגה תהיה במקרים מיוחדים ונדירים בלבד, כפי שמפורט בספרו של י. זמיר, הסמכות המינהלית, נבו, תשנ"ו-1996, בעמוד 1003: "הסמכות לשנות או לבטל החלטה אינה סמכות רגילה ואינה צריכה להיות מופעלת באופן שגרתי. מקרים של שינוי וביטול חייבים להיות, כדברי הנשיא שמגר, "מקרים חריגים ביותר, שכן כרגיל, זכותו של האזרח לדעת, אם בידיו החלטה סופית ומחייבת, ואין להטרידו שוב ושוב באותו נושא ... אין זה רצוי שהאזרח יהיה צפוי על לא עוול בכפו לשינוי החלטה קודמת, ואין להשתמש בסמכות זו אלא במקרים מיוחדים יוצאי דופן" [בג"צ 707/81 שוורץ נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, תל-אביב-יפו, פ"ד לו(2) 665, 667-668]" 17. כשמדובר בפעולה מינהלית הנוגעת למרשם הפתוח לעיון הציבור הדברים האמורים יפים גם לגבי זכותו של אזרח, באשר הוא בעל הזכות או צד זר, לדעת את תכולתו של המרשם באופן ודאי ככל האפשר. לאור מטרה זאת יש גם לראות את קביעתו של המחוקק את תקופת הזמן הקצובה והתחומה בסעיף 33 לפקודה, אשר כאמור, נקבעה בין היתר גם לאור התחייבויות בינלאומיות לשם עמידה בדרישות פרוטוקול מדריד. 18. כפי שעומד על כך י. זמיר בספרו (עמודים 1004 - 1007) יש אמנם להביא בחשבון שיקולים נוספים כגון מקרים של טעות מצד הרשות כמקרים המתאימים להפעלת הסמכות לשנות (השוו תנגדות לפטנט 166280 (בקשה לתיקון טעות) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' ABBOT BIOTECHNOLOGY LTD. (פורסם באתר רשות הפטנטים) 2013). כך למשל, בעניין Ares Trading שילמה בעלת הסימן את האגרה הדרושה במועד על פי דין אך בשל טעות משרדית במחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים לא נקלט התשלום במערכת ונרשם כי הסימן נמחק. לאור חלוף הזמן לא התקבלה טענת הטעות כתשתית להצדקת ביטול המחיקה אך ממילא אין מצב העניינים שבפני, כמתואר להלן לגופן של הבקשות. דיון בבקשות לגופן 19. הבקשה הראשונה הוגשה לגבי סימן מסחר מס' 145355 "ZICO" מעוצב, שהוגש לרישום ביום 1.2.2001 לגבי "כלי עבודה ומכשירי עבודה ידניים; הנכללים כולם בסוג 8" וכן לגבי סימן מסחר מס' 145354 "ZICO", מעוצב, שהוגש גם הוא באותו מועד לגבי "התקנים, מיכשור ומכשירי מדידה למדידות בתחום החשמל, אלקטרוניקה, קול, טמפרטורה ולחות וציוד לעיבוד נתונים ואביזרי בטיחות; הנכללים כולם בסוג 9". בחלוף שבע שנים מיום הגשת הבקשה לרישום (לאור לשונו הקודמת של סעיף 31 לפקודה), חל ביום 1.2.2008 המועד לתשלום אגרת חידוש בגין ארבע עשרה שנים נוספות. לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 33(א) לפקודה ותקנה 52(1) לתקנות נשלח למבקשת מכתב ממחלקת סימני מסחר ביום 6.12.2007 לגבי חידוש שני סימניה הרשומים. מכתב זה נשלח הן אל מענו של בא כוחה הרשום של המבקשת 1 ומעבר לצורך אף לכתובתה של המבקשת 1 עצמה. משלא נתקבל מענה למכתב ומשחלף המועד לתשלום אגרת החידוש נמחקו הסימנים ביום 1.8.2008. 20. ביום 31.12.2012 הגישה המבקשת 1 בקשה לחידוש רישום סימני מסחר לפי תקנה 53(1) לתקנות סימני המסחר ובקשה להארכת מועדים לפי תקנה 82 לתקנות סימני המסחר. בקשה זו נתמכה בתצהירו של מר אליעזר זילברברג, מנכ"ל החברה ובעל המניות היחיד בה. ביום 11.3.2013 הופיעה בפני המבקשת 1 להשלמת טיעונים בעל-פה. 21. המבקשת 1 הינה חברה פרטית הרשומה בישראל אשר נוסדה ונרשמה ביום 20.12.2000 על ידי המצהיר מטעמה, מר זילברברג. סימניה הרשומים נשוא הבקשה נרשמו ביום 2.10.2002. בעת הגשת הבקשה לרישום והרישום בפועל של סימניה, היתה כתובת החברה במושב רשפון. כתובת החברה, לדברי מר זילברברג, שונתה בפנקס רשם החברות בחודש פברואר 2008. זאת, בעוד שסימני המסחר נמחקו מהפנקס כששה חודשים לאחר מכן בחודש אוגוסט 2008. לטענת מר זילברברג לא קיבל מעולם כל הודעה, התראה או דרישה לתשלום אגרה או חידוש רישום סימני המסחר. כן הצהיר מר זילברברג כי בא כוחו לא קיבל כל הודעה בדבר הכוונה למחוק את הסימנים והדבר התברר לו רק לאחרונה בעת שעיין ברישומי הפנקס המפורסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים. כן הצהיר מר זילברברג כי ככל שנעשו מצדו טעויות ברישום הכתובת או בעדכונה הרי שאלה נעשו בתום לב וכי אם היה נודע לו דבר הדרישה לחידוש רישום הסימנים והכוונה למחקם היה מר זילברברג פועל באופן מיידי לתיקון הטעות. 22. בנוסף טענה המבקשת 1 כי היא עושה שימוש יום-יומי בסימני המסחר שנרשמו מיום רישומם ועד היום. לתצהירו של מר זילברברג צורפו נספחים וראיות שונות לתמיכה בטענה זו כגון קטלוגים של החברה, מעטפות הנושאות את סימני המסחר, דפי הוראות שימוש במכשירי החברה, אריזות מוצרים וכדומה. כן הוצהר כי החברה השקיעה מאות אלפי שקלים בפרסום, מיתוג וקישור בין סימני המסחר למוצרי החברה. בשל כך, לטענת מר זילברברג, לא איבדו הסימנים את אופיים המבחין. בנוסף, הצהיר מר זילברברג כי לא ידוע לו על צד ג' כלשהו שהחל לעשות שימוש בסימן הדומה לסימן החברה ושאי חידוש רישום הסימן עלול לגרום להטעיית ציבור הצרכנים ולתחרות מסחרית בלתי הוגנת. 23. הבקשה השנייה הוגשה לגבי סימני מסחר מס' 157658, 157657 על ידי ביגוד האופנה לכל ובזול בע"מ (להלן: "המבקשת 2") אשר הוגשו לרישום ב-12.6.2002. בחלוף שבע שנים מיום הגשת הבקשה לרישום (לאור לשונו הקודמת של סעיף 31 לפקודנ), ביום 20.4.2009 נשלח אל בא כוחה הרשום של המבקשת 2 מכתב ממחלקת סימני מסחר לגבי שני סימניה הרשומים המודיע כי תוקפם עומד לפוג. משלא שולמה האגרה עודכן נסח הסימנים בדבר אי תשלום חידוש ביום 30.6.2009 ונמחק מסיבה זו ביום 29.12.2009. ביום 8.1.2013 הגישה המבקשת 2 באמצעות בא כוחה בקשה 'לבטל את המחיקה ולהחזיר לתוקף את שני סימני המסחר מס' 157657+157658 ("Bגוד")'. הבקשה לא נתמכה בתצהיר. ביום 3.2.2013 הודיעה המבקשת 2 כי היא מעוניינת שההחלטה בעניינה תינתן על סמך הבקשה הכתובה ללא דיון בעל-פה. 24. המבקשת 2 הינה, לטענתה, בעלת ניסיון, ידע ומוניטין רב בישראל בתחום האופנה וההנעלה ופועלת בשיווק ומסחר של מוצרי הנעלה, אופנה וכיסויי ראש. המבקשת מייצרת חלק מסחורתה ואת חלקה מייבאת. לטענתה, עד היום היא משתמשת באופן שוטף ותדיר בסימן "Bגוד" על שלטי חנויותיה, אריזות החברה, שקיות בגדים ופרסומים שונים. נסיבות מסחריות אלה מצדיקות, לשיטתה, את הצורך בהגנה על הסימנים שנמחקו. כפי שפורט בבקשתה, דבר מחיקת הסימנים נתגלה לה באקראי. כן טענה המבקשת כי מעולם לא קיבלה את התזכורת שנשלחה אליה. עם זאת לא פירטה המבקשת 2 כל טעם אשר היה בו להסביר מדוע לא התקבלו דברי דואר אצלה. 25. הבקשה השלישית הוגשה לגבי סימן מסחר מס' 75966 מעוצב, "FIX", שהוגש לרישום ביום 6.4.1990 לגבי "דברי הלבשה" בסוג 25. סימן זה מצוי מאז 29.7.2007 בבעלותה של ארגמן תעשיות בע"מ (להלן: "המבקשת 3"). הסימן חודש על ידי בעליו הקודמים ביום 27.3.1997 ומשחלפו כ- 14 שנים מיום החידוש האחרון, נשלח אל בא כוחה הרשום של המבקשת 3 ביום 9.2.2011 מכתב ממחלקת סימני מסחר לגבי שלושה סימנים הרשומים על שמה; סימן מסחר מס' 75966, סימן מסחר מס' 75967 וסימן מסחר מס' 75968. משלא שולמה אגרת חידוש במועד עודכן נסח הסימנים בהתאם ביום 26.4.2011 ולאחר מכן הסימן נמחק ביום 27.10.2011. ביום 10.2.2013 הגישה המבקשת 3 בקשה ל"חידוש תוקף סימן מסחר מס' 75966". ביום 4.3.2013 הגישה המבקשת 3 כתב טענות בבקשה להחזר תוקף בליווי תצהירו של מר אלי שמאי, סמנכ"ל פיתוח עסקי במבקשת. ביום 12.3.2013 הופיעה המבקשת בפני להשלמת טיעונים בעל-פה. 26. לדבריה, המבקשת 3 הינה יצרנית פרטי לבוש ואופנה. סימן המסחר "FIX" מסמן קו מוצרים רחב היקף וידוע. לטענת המבקשת 3, משנודע לה לאחר תשעה חודשים בלבד לאחר פקיעת התוקף ומחיקת הרישום, ערכה בדיקה במשרדיה ובמשרדי באי כוחה ממנה עלה כי לא נמסרה לה ההודעה בדבר חידוש הרישום. 27. המבקשת 3 טענה כי סימנה הינו סימן מסחר מוכר היטב המצוי בשימושה מזה שנים רבות והוא חלק ממערך סימני מסחר שלה המסמנים קו הלבשה תחתונה המשווק על ידה. לטענת המבקשת 3, אי חידוש רישומו של הסימן עלול לגרום לה נזק, לפגוע בזכויותיה הקנייניות וכן לפתוח פתח לגניבת עין ולביצוע עוולות מסחריות אחרות. לטענתה, גם בשל משך הזמן הקצר, 9 חודשים בלבד, שחלף מיום מחיקתו של הסימן ועד להגשת הבקשה לחידושו, מוצדק לקבל את הבקשה. 28. בדיון שנערך בפני הסביר מר שמאי כי דבר מחיקתו של הסימן נתגלה למבקשת 3 עת ערכה בירור בקשר עם סחורה שהתגלתה בחודשים ינואר-פברואר 2013 אשר היתה חשודה כמפירה. לטענת מר שמאי, המבקשת 3 ציפתה לקבל הודעות מטעם רשות הפטנטים לעניין חידוש רישומו של הסימן. זאת, כפי שבתקופה הרלוונטית חודשו סימני מסחר אחרים על ידי המבקשת 3 לאחר שהתקבלו אצל באי כוחה הודעות מתאימות ממחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים. כבר עתה יצוין כי מבדיקות שנערכו במערכות מחלקת סימני מסחר עולה כי נשלחו לכל אחת מהמבקשות, בכתובתן הרשומה אצל באי כוחן, הודעות בדבר הצורך לתשלום אגרה בטרם פקיעת הסימנים. בהתאם להוראות תקנה 52(1) לתקנות סימני המסחר נשלחות הודעות "לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה". כתובת רשומה כאמור היא כתובת עליה הודיע המבקש בהתאם לתקנה 9 עם הגשת הבקשה או עם מינוי סוכן על פי תקנה 10 לתקנות סימני המסחר. מתקין התקנות קבע הוראות מפורשות לאיזו כתובת על רשם סימני המסחר למען הודעות וכך נעשה גם במקרה זה. בנוסף, עודכן דבר מחיקת כל סימן ואי תשלום אגרת החידוש בנסחו. 29. המבקשת 1 הסבירה כי שונתה הכתובת אצלה וכן אצל בא כוחה אולם לא הודיעה על שינוי הכתובת לרשות כנדרש. המבקשת 1 הדגישה שהסתפקה בהודעה לרשם החברות וסברה שבכך די. אולם אין בהסבר זה ליישב דבר. הודעתה של המבקשת 1 לרשם החברות בדבר שינוי כתבתה נעשתה בשנת 2008 לאחר שההודעה הראשונה ממחלקת סימני מסחר נשלחה כבר ב-2007. מה גם שממילא עמדה הרשות בדרישות התקנות במשלוח דבר הדואר אל בא כוחה של המבקשת 1. 30. מהמפורט לעיל עולה כי המבקשת 2 לא סיפקה הסבר לאי הגעת ההודעה ליעדה. המבקשת 2 אף לא תמכה דבריה בתצהיר ולבקשתה אף לא נערך דיון בפני לשמיעת טענותיה. 31. גם המבקשת 3 לא סיפקה הסבר לאי הגעת ההודעות ליעדן אצל המבקשת 3 עצמה ולא אצל באי כוחה. נמסר כי נעשתה בדיקה אך טיבה לא הוסבר וגם לא ניתן תחילתו של נימוק אשר היה בו להניח קיומו של פגם בדיוור המכתבים אשר נשלחו. בהקשר זה אף יוער, כי במכתבי מחלקת סימני מסחר אשר הודיעו על האפשרות לחדש את הסימן פורטו בסך הכל פרטיהם של שלושה סימני מסחר אשר עמדו לפקוע באותו זמן. לגבי שני הסימנים הנוספים שפורטו במכתבים לא הגישה המבקשת 3 כל הודעה לחידוש ותקפם פקע. עד מועד זה אף לא הוגשה כל בקשה להחזר תוקף לגבי אותם סימנים נוספים. גם בכך להעיד על כי היה יסוד לפעולת הרשות למחוק את הסימן לאור מחדלה של המבקשת 3 לחדשו במועדים המנויים בפקודה. 32. במצב הדברים שנוצר אגרה לא שולמה במועד ומכאן שרישום אי החידוש וביטול הסימן משקף את המציאות נכוחה ואין המדובר בשאלה של טעות. יתרה מזאת, משנשלחו המכתבים המתריעים על מחיקת הסימנים, חזקה כי הגיעו ליעדם ונמסרו למבקש. המבקשים לא סתרו חזקה זו (ר' סעיף 57ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971). 33. נראה כי ההסדרים שנקבעו בפקודה מעניקים הגנה נרחבת לבעל סימן מסחר שנמחק, אף אם הסיבה למחיקתו מהפנקס היא אי-תשלום אגרת חידוש. הסדרים אלה מקיימים את האיזון הנדרש בין האינטרס הפרטי של בעל סימן רשום המקבל תקופת חסד לחידוש זכותו, גם אם נתקל בקשיים סובייקטיביים בחידוש רישום סימנו ובין האינטרס הציבורי עליו עמד המחוקק עת צמצם ותחם את תקופת החסד. הרשות עמדה בנטל אשר הטיל עליה המחוקק לסייע לבעל הרישום לעמוד על זכותו, מאידך נראה כי בעלי הרישום לא עשות את שלהם במידה המספקת לעקוב אחר מועדי פקיעת זכותם. 34. לאור האמור איני מוצא שהמקרים דנן הם בגדר המקרים החריגים והמיוחדים בהם רשאי רשם סימני המסחר לחרוג מהרגיל ולבטל את מחיקת הסימנים. 35. לא נעלמו מעיני טענותיהן של המבקשות בדבר האפשרות להטעיית הציבור במידה ויימחקו הסימנים הרשומים בהם נעשה, לדבריהן, שימוש נמשך ובלתי מופסק. איני רואה צורך להידרש להכרעה בשאלת היקף השימוש בסימנים, אין הדבר מוסיף או גורע מעובדת מחיקתם של הסימנים בשל אי עמידה בהוראות הפקודה. אין בשיקולים אלה, היכולים להיות יפים גם לסימנים שכלל לא נרשמו, להוות טעמים מיוחדים וחריגים המצדיקים הפעלת שיקול דעתו של הרשם לביטול המחיקה בהתאם לסעיף 15 לחוק הפרשנות. איזון ראוי לשיקולים אלה יכול להיות מושג באמצעות הגשת בקשה חדשה לרישום ומתן אפשרות לציבור להתנגד לה, בהתאם להוראות הפקודה. 36. סוף דבר, הבקשות נדחות. לא יוחזר תקפם של סימני מסחר מס' 145355, 145354, סימני מסחר מס' 157658, 157657 וסימן מסחר מס' 75966. המבקשות רשאיות להגיש בקשות חדשות לרישומם בהתאם להוראות הפקודה והתקנות ובכפוף להן.סימן מסחריאגרה