אי אישור מקומות טיסה תביעת פיצויים

1. ביום 18.10.06, הזמינה התובעת, באמצעות אתר האינטרנט של הנתבעת, חבילת נופש בפרג, עבורה ועבור בנה. החבילה כללה, טיסת שכר ואירוח בבית מלון ל-4 לילות, לתאריכים 8-13 לחודש יוני 2006. 2. עקב אי אישור מקומות הטיסה על ידי צד ג' המוביל האווירי, לאחר שכבר אושרו והונפקו כרטיסים לתובעת, בוטלה חבילת הנופש של התובעת. הנתבעת טוענת להיעדר יריבות, מאחר והיא רק משמשת כמתווך לצורך ביצוע ההזמנה ולא מספקת השירות בפועל, ולכן אין היא נושאת בחבות לביטול מקומות בטיסה. 3. צד ג' טוען, כי הנתבעת אינה מהווה שלוח, אלא היא גוף עצמאי וככזו היא משמשת מקשרת ומתווכת בין הנוסעים לבינה. לפיכך, צד ג', אינו אחראי למצג שנוצר בין הנתבעת לבין התובעת ואין היא צריכה לשאת באחריות למחדלי הנתבעת, במידה והיו. 4. התובעת טוענת כי בתאריך 18.10.06 היא הזמינה את חבילת הנופש באתר האינטרנט של הנתבעת וב- 19.10.06, היא קיבלה לידיה את כרטיסי הטיסה והשובר לבית מלון. לדבריה , בתאריך 23.10.06 הודיעה לה נציגת הנתבעת על ביטול חבילת הנופש ולדאבונה לא נימצאה טיסה חלופית הולמת. לטענתה, הנתבעת מסרה לה מידע שגוי לעניין הביטול ו/או הזמנת יתר של מקומות בטיסה, היא ביררה בעצמה את הדברים והתגלה לה, כי בתאריך 25.10.06 עדיין היו כרטיסים לטיסה 521 של אל - על לפרג. זאת ועוד, הנתבעת הגדילה לעשות ובתאריך 2.11.06 חויבה על ידי הנתבעת בתשלום בסך של 4,340 ₪ עבור חבילת הנופש למרות שהיא בוטלה. לטענתה, הנתבעת גרמה לה לנזקים, הן בביטול חבילת הנופש והן בביטול הופעה באופרה אליה היא הזמינה כרטיסים וטיפלה בעניינה ברשלנות, תוך כדי מסירת מידע שגוי. 5. מנגד טוענת הנתבעת כאמור לעיל, כי היא שימשה כמתווכת בלבד ואין היא אחראית לאספקת שירות הטיסה בפועל, אלא צד ג'. תפקידה מתמצה בביצוע ההזמנה וקבלת אישור מאת צד ג' והנפקתו לתובעת, הן לעניין מקומות בטיסה והן לעניין האירוח בבית המלון . זאת ועוד, הנתבעת מכחישה את טענת התובעת, כי מדובר בטיסה סדירה ומציינת כי מדובר בטיסת שכר, שלגביה עשויים להיות עיכובים ו/או שינויים והדבר אף צויין במפורש בטופס ההזמנה. בנוסף, הנתבעת טוענת כי לאחר שצד ג', אישר והנפיק לה את מקומות הטיסה עבור התובעת, הוא הודיע לה ביום 23.10.06 , כי חברת התעופה אל- על, לא אישרה את ההקצאה של המקומות שהוזמנו עבור התובעת לטיסה ולכן הוא נאלץ לבטל את חבילת הנופש. לפיכך, הביטול, מהווה הפרת חוזה מצד ג' כלפיה ו/או כלפי התובעת ולכן על צד ג', לשפותה במידה ותחוייב בדין. כמו כן, למרות הביטול על ידי צד ג', הציעה הנתבעת לתובעת, חלופה ראויה שנדחתה על ידה, בחוסר תום לב ובניגוד לחובת הקטנת הנזק. לעניין החיוב באשראי למרות ביטול חבילת הנופש, טוענת הנתבעת כי כבר ביום 31.10.06 היא פנתה באופן עצמאי לחברת האשראי בבקשה לביטול החיוב מחשבונה של התובעת, כאשר בפועל החיוב בוטל ביום 5.11.06. לפיכך, התובעת זוכתה במלוא התמורה בעלות חבילת הנופש שבוטלה ומאחר והתובעת אף טסה בסופו של יום ליעדה, הדבר מעיד כי לא נגרם לה נזק והתביעה דנן, מהווה לטענתה, ניסיון להתעשר שלא כדין. 6. צד ג', טוען כי אין יריבות בינו לבין התובעת, הואיל ולא היה לו כל קשר עם התובעת בזמן ביטול חבילת הנופש וקודם לכן, לא הובטח לה דבר על ידה . לכן, יש לדחות את התביעה נגדה מחמת העדר עילה. לטענתה, העסקה נשוא התביעה, בוצעה בין התובעת לנתבעת ובמידה והנתבעת לא ציינה בפני התובעת, כי מדובר בטיסת שכר על כל המשתמע מכך, אזי צד ג' לא חייב לשאת בנזקים, אם נגרמו לתובעת בשל כך. לעניין ביטול הטיסה טוען צד ג', כי ספק התעופה (חברת "סאן דור", שהיא חברת בת של חברת אל-על, אישרה את הקצאת המקומות בטיסה נשוא התביעה ורק לאחר מכן התקבלה הודעת ביטול במשרדיה וצד ג' עדכן על כך את התובעת. בנוסף נטען כי טיסות שכר, מעצם טיבן, הן טיסות הנתונות לשינויים והיה על התובעת לדעת זאת. אם הנתבעת לא עדכנה אותה, אזי אין לצד ג' אחריות למחדליה. 7.לאור ההסכמות בין התובעת לבין הנתבעת, בדבר פיצוי בסך של 80$ בשקלים, לצורך סילוק סופי של הסכסוך ביניהם בית המשפט ניתן לכך תוקף של פסק דין במועד הדיון. יוער, כי הסכמה זו, אינה גורעת מטענות הנתבעת כנגד צד ג'. דיון ומסקנות: 8.שאלת ידיעת התובעת בדבר מהות הטיסה כטיסת שכר, משליכה על המחלוקת בין הנתבעת לבין צד ג' לעניין האחריות וחובת השיפוי. טיסות שכר, במהותן צפויות לשיבושים, עיכובים וביטולים והדבר בא לידי ביטוי בעלותן הזולה יחסית לעומת טיסה סדירה. בנוסף ברור, כי לצד ג' לא היה כל קשר עם התובעת אשר רכשה את הכרטיסים באמצעות הנתבעת. לכן, האחריות מוטלת כולה על הנתבעת לדאוג ליידע את התובעת על ההשלכות הנובעות מרכישת כרטיס בטית שכר. בנוסף יוער, כי גם סיבת הביטול של חבילת הנופש, לא הובררה די צורכה לתובעת. מכתב התביעה עולה כי היא קיבלה מידע סותר, האם ביטול חבילת הנופש הוא בגין הזמנות יתר (אוברבוקינג) או בגין ביטול הטיסה. כך גם לא ברור, אם הנתבעת ידעה די צורכה על סיבת הביטול. בעדות הנציגה שלה ציינה הנתבעת "כשהספק הודיע לנו שהטיסה מבוטלת, סביר שהספק יציע חבילה אחרת" (עמ' 1 שורה 16). ידוע, כי הטיסה לא בוטלה וגם נציג צד ג' העיד כי "הטיסה לא בוטלה" (עמ' 2 שורה 3). לאור זאת, יש לציין כי נראה על פניו שהנתבעת, לא היתה בקיאה במלוא הפרטים. 9. אשר למעמדה של הנתבעת כלפי התובעת, היא אינה משמשת רק כמתווך, כפי שנקבע בפסק הדין, בבר"ע 3278/01 רענן בר טוביה נ' רג'ואן נסיעות בע"מ פ"מ סא (1) 628, על ידי כב' השופטת שידלובסקי-אור: "תפקידה של סוכנות נסיעות אינו שונה מזה של מתווך, וככזאת, בהשאלה מסעיף 8(א) לחוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996, היא חייבת לנהוג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת ולמסור ללקוחותיה כל מידע שיש בידה בעניין מהותי הנוגע לעיסקה". בנוסף נקבע, כי לסוכני הנסיעות יש מעמד ותפקיד של ממליץ ומסייע לנוסעים וכן אחריות לאמת את המידע, שאותו הם מוסרים ללקוח (ראה גם ת"ק (ב"ש) 3143/05 רוזנבאום נ' השטיח המעופף; ת"ק (טבריה) 1280/05 שור סאס מיכל נ' איסתא ואח'). 10. לפיכך, אני מקבלת את התביעה כנגד הנתבעת, משלא הוכח כי האחריות לנזקי התובעת כתוצאה מביטול ההזמנה מוטלת על צד ג' וקובעת כי היה על הנתבעת לדאוג להבאת מלוא המידע לתובעת, על אפשרות של שינוי או ביטול ההזמנה, בהיותה טיסת שכר. בכך לא עמדה הנתבעת. 11. לפיכך אני קובעת כי על הנתבעת, לשלם לתובעת את הפיצוי עליו הוסכם בין בעלי הדין, בסך 80$ בשקלים וכן תשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 300 ₪. 12. הנתבעת תשלם לצד ג' הוצאות משפט בסך של 300 ₪. 13. התשלומים, ישולמו תוך 30 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה, ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. תביעות נגד חברות תעופהתעופהפיצויים