בדיקת פוליגרף מחייבת

דין תביעה זו להתקבל כנגד הנתבע מס' 2. לאור תוצאות הפוליגרף והסכמות הדיוניות בין התובע והנתבעת מס' 1, נמחקת התביעה כנגד הנתבעת מס' 1 וזאת ללא צו להוצאות. בחיוב הכספי אשר הוגדר כבר בישיבת ביהמ"ש מיום 14/7/05, ישא הנתבע מס' 2 סוכן הביטוח. יש לראות את החלטת ביהמ"ש מיום 24/1/06 על סיכומים בעל פה כחלק אינטגרלי מפס"ד זה. להלן נימוקי ביהמ"ש: הוסכם בין הצדדים על ביצועה של בדיקת פוליגרף מחייבת. בבדיקת פוליגרף מחייבת זו נבדקו התובע והנתבע מס' 2 - סוכן הביטוח. יש לציין כי מדובר באירוע תאונתי במהלכו התהפכה משאית התובע ביום 24/9/00 ונגרם לה נזק. התובע טוען כי תוקף הפוליסה שונה מבלי שנמסרה לו הודעה על כך. התובע טען לרשלנות מצידו של סוכן הביטוח - הנתבע מס' 2. בבדיקת הפוליגרף המחייבת שנערכה במכון "דינור" יצא התובע דובר אמת והנתבע מס' 2 דובר שקר. הנתבע מס' 2 לא השלים עם תוצאות הבדיקה אבל לא עמד בשום החלטה של ביהמ"ש, דהיינו לא הפקיד כל סכום להבטחת הוצאות הבודק, לא שלח לבודק שאלות הבהרה ולמעלה מזה גם נמנע מלהזמין את הבודק לישיבת ביהמ"ש אשר נקבעה להוכחות ליום 24/1/06, הישיבה נקבעה בתאריך 11/1/06 לאחר דחיות. ב"כ הנתבע מס' 2 טען כי מרשו נמצא בחו"ל ולא עלה בידו לקבל מסמכים רפואיים אשר יהיה בהם כדי ללמד על כך שהנתבע מס' 2 סובל מלחץ דם גבוה. על כך אומר מס' דברים: ראשית, התחשבתי בנתבע מס' 2 ואפשרתי להעיד בישיבה הקבועה ליום 24/1/06 את עורך הבדיקה בלבד, הייתי נכון לשמוע את הנתבע מס' 2 בישיבה אחרת, למרות שנטען ע"י התובע שטיעונו שהוא נמצא בחו"ל הוא שיקרי. הבדיקה נערכה בתאריך 2/6/05 ונדמה לי שהיה זמן מספיק וזה בלשון המעטה למצוא כל מסמך רפואי רלוונטי תוך משלוח שאלת הבהרה למכון הפוליגרף או להעיד את מומחה הפוליגרף על החומר הרפואי. יתרה מזו, ספק בעיני אם הנתבע מס' 2 שהוא סוכן ביטוח היה הולך לבדיקה מחייבת בהסכמה אילו היה יודע על קיומה של בעיה רפואית המונעת ממנו את היכולת להבדק וגם כאשר הבוחן מבצע את הבדיקה, חזקה עליו שהוא מתייחס גם לפרמטר הרפואי על מנת לאפשר את קיומה של הבדיקה. אשר על כן, אין כל סיבה סבירה ונראית לעין אשר מכוחה ניתן לקבל את טיעוניו של הנתבע מס' 2 לגבי ביטול בדיקת פוליגרף מחייבת וטיעונו בעניין זה נדחה לחלוטין. יש לציין כי מדובר במס' ישיבות, כאשר הנתבע מס' 2 יודע על תוצאות הבדיקה מזה זמן רב, חרף זאת עשה דין לעצמו ואין לו אלא להלין על עצמו בפסיקה שתינתן נגדו. התביעה מתקבלת נגד הנתבע מס' 2 כדלקמן: הנתבע מס' 2 ישלם לתובע סך של 25,000 ₪ כעולה מתוך ההסכמה של הצדדים בתאריך 14/7/05. סכום זה ישא הצמדה וריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום 14/7/05 ועד יום מתן פסה"ד. זאת ועוד, הנתבע מס' 2 ישפה את התובע על אגרת בימ"ש ראשונה אשר שולמה על ידו בסכום של 1,150 ₪, כאשר הסכום צמוד ונושא ריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה מ- 2/02. לאור העובדה שלא נשמעו ראיות בתיק, ניתן בזה פטור ממחצית שנייה של אגרת בימ"ש אשר לא שולמה בתיק זה. הנתבע מס' 2 ישפה את התובע על סכום ששילם בגין חלקו בבדיקת הפוליגרף בסך של 850 ₪. הנתבע מס' 2 ישלם לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של 2,750 ₪ + מע"מ. סכומים אלה עפ"י פס"ד זה ישולמו ע"י הנתבע מס' 2, כל זאת תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות ערעור לבימ"ש מחוזי תוך 45 יום. פוליגרף (מכונת אמת)