בדיקת פוליגרף ראיה בהליך פלילי

השופט א' גרוניס: המערער הורשע (ברוב דעות) בביצוע עבירות של מעשים מגונים כלפי קטין בן משפחה, לפי סעיף 351(ג)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. הוא זוכה מעבירה של מעשים מגונים לפי סעיף 351(ג)(1) לחוק. המעשים בוצעו בבנו של המערער (להלן - המתלונן). במסגרת הערעור עתר המערער לקבל פרטים לגבי רישומים פליליים של המתלונן וכן רישומים לגבי הליכים משמעתיים שננקטו נגד המתלונן במסגרת שירותו הצבאי. בקשה נוספת שהעלה המערער היא כי ערכאת הערעור תקבל תוצאות של בדיקת פוליגרף שנערכה למערער במכון פרטי, מיוזמתו שלו, וזאת לגבי השאלה האם ביצע את המיוחס לו. לעניין זה מסתמך המערער, בין השאר, על כך שבערכאה הדיונית סבר אחד השופטים, בדעת מיעוט, כי יש לזכותו מכל העבירות בהן הואשם. 2. בדיון שקיימנו הובא לידיעתנו כי אכן המתלונן הורשע בדין משמעתי בצה"ל בעבירה של מסירת ידיעה כוזבת, לפי סעיף 108 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. כלומר, אין מדובר בהרשעה בדין פלילי. בא כוחה של המשיבה הציג בפנינו חומר בכתב לגבי ההליך המשמעתי הנזכר. מסתבר, כי המתלונן דיבר עם חבר ששרת עימו וסיפור לו על כוונות אובדניות, בלא שהיה בסיס לדברים. העניין הגיע לידיעת מפקדיו של המתלונן. סבורים אנו כי אין כל רלוונטיות להליך המשמעתי הנזכר לגבי ההליך הפלילי שהתנהל נגד המערער, באשר למעשים שביצע לפי הנטען במתלונן. 3. אשר להבאת ראיה נוספת בדבר תוצאות בדיקת פוליגרף שנערכה למערער מיוזמתו: הלכה פסוקה היא כי אין אלה בגדר ראיות קבילות במשפט פלילי (ע"פ 993/93 אבוטבול נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 485, 496-492 (השופט ג' בך) (1993) (נערך דיון נוסף אך הוא לא התייחס לסוגיית הקבילות של ממצאיה של בדיקת פוליגרף: דנ"פ 188/94 מדינת ישראל נ' אבוטבול, פ"ד נא(2) 1 (1996)); ע"פ 4682/01 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(1) 304, 317 (מול האות א'); ע"פ 10221/06 גורן נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 17.1.08), פיסקה 29)). כמובן, שבנושא זה של אמינות בדיקות פוליגרף יכול שיחולו שינויים עקב התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות. על כן, ייתכן שבדיקה מסוג מסוים, שלא הייתה קבילה בעיתה, תהפוך לקבילה בחלוף השנים, ועם ההתפתחות המדעית בתחום (ראו, ע"פ 4682/01 הנ"ל, עמ' 318-315). דא עקא, המערער לא הניח כל תשתית מחקרית או מדעית על מנת שבית משפט זה ישקול שינוי בעמדתו לגבי הקבילות של תוצאה של בדיקת פוליגרף. זאת ועוד, אין כל הסבר מדוע לא נעשה ניסיון להניח תשתית כזו בערכאה הדיונית. אין כל סיבה שערכאת הערעור תהפוך, לעניין זה, לערכאה דיונית. המסקנה היא שאין להתיר למערער להגיש את התוצאה של בדיקת הפוליגרף שנערכה לו, כנראה לאחרונה. 4. לסיכום, נדחית בקשתו של המערער לקבל חומר הנוגע להליך משמעתי שהתנהל בצה"ל נגד המתלונן. כמן כן נדחית הבקשה להתיר הבאת ראיה בערעור לגבי תוצאה של בדיקת פוליגרף שנערכה למערער מיוזמתו. ש ו פ ט השופטת ע' ארבל: אני מצטרפת בהסכמה לאמור בהחלטתו של חברי השופט א' גרוניס, בכפוף לאמור בהחלטתי בבש"פ 8896/11, בש"פ 9423/11, בעניין תוצאת בדיקת פוליגרף בשלב מעצר. לאחר שקראתי את דברי חברי, השופט נ' הנדל, אבקש להבהיר כי באותו עניין סברתי כי תוצאות בדיקת הפוליגרף שנערכה לעורר יכולות בנסיבותיו המיוחדות של המקרה להוות אינדיקציה מסוימת, לצד ראיות נוספות, לתמיכה בטענתו של העורר, באופן המצדיק בחינת אפשרות שחרורו של העורר לחלופת מעצר. ואכן, במספר מקרים בעבר היה נכון בית המשפט לעיין בתוצאות הפוליגרף ולעשות בהן שימוש מסוים במסגרת בקשות מעצר עד תום ההליכים (ראו ב"ש 353/82 חנוך נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(2) 701 (1982); ב"ש 358/85 מדינת ישראל נ' זערורה, פ"ד לט(2) 23 (1985); בש"פ 7836/99 נתן נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 5.12.99); בש"פ 7063/01 מלמד נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(1) 289 (2001); כן ראו מרדכי לוי "הראיות לכאורה הנדרשות למעצר עד תום ההליכים - בחינה נוספת" משפטים לד(3) 549, 613-614 (תשס"ה)). מכל מקום, הדברים נאמרים אך לשם הזהירות, והדיון בסוגיה זו יעשה אם יעשה במסגרת אחרת מזו שבפנינו. ש ו פ ט ת השופט נ' הנדל: מסכים אני עם חוות דעתו של חברי השופט א' גרוניס. חברתי השופטת ע' ארבל צרפה קולה אף היא לחוות דעתו, אך הוסיפה שזאת בכפוף לאמור בהחלטתה בבש"פ 8896/11, 9423/11, בעניין תוצאת פוליגרף בשלב מעצר. בשל המימד העקרוני שבהערה זו, אציג את עמדתי, ולו בקצרה. לדעת חברתי "אף אם תוצאת בדיקת הפוליגרף אינה בגדר ראייה קבילה בהליך הפלילי, ומשכך דרך כלל היא לא תהווה ראייה כשרה ורלוונטית גם בהליך של מעצר עד תום ההליכים, היא עשויה להוות אינדיקציה מסוימת, ולו בשלב זה, המחזקת את טענת העורר שהמנוח התעלל בו מינית...". עמדתי היא שהואיל וראיות לכאורה מהוות חומר גולמי שעשוי להביא להרשעת הנאשם במשפט, אין מקום להתבסס על תוצאות בדיקת פוליגרף - ראייה שאינה קבילה במשפט הפלילי - בבקשה למעצר עד לסיום ההליכים שבוחנת קיומן של ראיות לכאורה ועצמתן. ראשית, אם נקבל ראייה כזו לחיוב, הרי יש לקבל אותה גם לשלילה. שנית, וזה עיקר מבחינה מעשית לטעמי, היה וללא ראייה זו סבור בית המשפט כי אין מקום לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים - אין בתוצאת בדיקת פוליגרף שלילית כדי לשנות את המסקנה. שלישית, ברובד העקרוני, הכיצד ייתכן שבמסגרת בקשה למעצר עד תום ההליכים, על כל המשתמע מכך, תסווג ראייה כ"ראייה לכאורה" ביחס למשפט, כאשר אין ביכולתה להיכנס בשעריו. ש ו פ ט הוחלט כאמור בהחלטתו של השופט א' גרוניס. משפט פליליפוליגרף (מכונת אמת)