בוררות מד מים

חברת מניב ראשון בע"מ פרסמה מכרז פומבי מס' 6/2004 למתן שירותי שיפוץ וכיול תקופתי של מדי מים, החלפת מטילים פגומים במדי מים, החלפת מדי מים ברשת (פירוק והחזרה) ובדיקות בוררות לתקינות מדי מים. בסעיף 1(ד) למסמכי המכרז נקבע תנאי סף לפיו ההשתתפות במכרז מותנית בהיות המציע "בעל מבדקה והיתר להפעלתה, מאושרים ע"י נציבות המים, המתאימה למתן שירותי החלפה, התקנה, תיקון שיפוץ וכיול למדי מים בקטרים הנעים בין "3.5 לבין "10 ממגוון סוגים, בסדר גודל של 30,000 יחידות לשנה". המבקשת פעילה בתחום נושא המכרז אולם בהיות המעבדה שבבעלותה בעלת היתר הפעלה שאינו עונה על הדרישה בסעיף 1(ד) נמנעה מהגשת ההצעה. גם משיבות 2 ו-3 אינן עומדות בדרישת סעיף 1(ד) הנזכר, אך למרות זאת הגישו הצעות, וראה זה פלא - למרות אי עמידתן בדרישת תנאי הסף, ההצעות לא נפסלו, ומשיבה 2 נקבעה כזוכה במכרז. עם היוודע לעותרת דבר זכיית משיבה 2 במכרז, פנתה לועדת המכרזים ודרשה לבטל את החלטת ועדת המכרזים. הועדה קיימה דיון בדרישה, והחליטה לאשר את החלטתה בדבר זכיית משיבה 2 במכרז. הנימוק שהוצע לכך בדיוני הועדה היה ש-68,000 המכריע של מדי המים בעיר הם מקוטר של עד 2" ורק כ-2000 בלבד בקוטר העולה על 2". עוד צויין שבישראל רק 2 מבדקות המאושרות לבדיקת מדי מים שקוטרם עולה על 2", ואלו לא השתתפו במכרז. חבר הועדה עו"ד עוזי בראון ציין את העובדה שהעותרת רכשה את חוברת המכרז ולא הציגה כל שאלה בעניין תנאי הסף שבסעיף 1(ד), ואת העובדה שהמשיבות עשו מאמץ בהגשת הצעותיהן, הצעותיהן נחשפו, ובמכרז החדש ההתמודדות שלהן לא תהיה מתוך שוויון עם המציעים הנוספים, שיגישו הצעות במכרז החדש. חבר הועדה מר כהן הוסיף כי ראוי להסתפק באישורים שהוגשו, ולא נראה לו הגיוני לפסול את ההצעה הזוכה ולבטל את המכרז. החלטת הועדה שהתקבלה היתה: "מותירים את ההחלטה הקודמת של ועדת המכרזים בעינה. עו"ד שוסטר ישיב לפונה. חתימת ההסכם עם מדי ורד תעוכב למשך 7 ימים מיום משלוח התשובה לפונה ע"י עו"ד שוסטר, בכדי לאפשר לפונה (רימונים) למצות את זכויותיו". דיון הכל יודעים, ואין על כך חולק, כי עקרון השוויון הינו "נשמת אפם" של דיני המכרזים. לעקרון זה שתי פנים: פנימי וחיצוני. הפנימי עניינו החובה לנקוט יחס שוויוני כלפי כל משתתפי המכרז, ולא לנהוג כלפיהם איפה ואיפה. מהיבט זה לא נעשתה פגיעה בעקרון השוויון, שכן הצעותיהן של שתי המשתתפות במכרז לקו באותו פגם עצמו, וממילא משיבה 3 אינה יכולה לטעון שהופלתה לרעה בכך שהצעתה של משיבה 2 לא נפסלה עקב אי עמידה באותו תנאי סף עצמו בו לוקה אף הצעתה. לעקרון השוויון מעגל נוסף, המעגל החיצוני. עניינו של מעגל זה הקפדה על יחס שוויוני כלפי מציעים פוטנציאליים, אשר נמנעו מהגשת הצעה בשלכך שתנאי הסף לא איפשרו להם השתתפות במכרז. בהיבט זה של המעגל החיצוני, החלטת ועדת המכרזים לוותר בדיעבד על תנאי הסף הנדון, פוגעת פגיעה ישירה וברורה בכל מי שרכש את חוברת המכרז או למד על תנאי הסף מפרסום תנאיו בדרך אחרת, ולא הגיש הצעה בידעו שאינו עומד בתנאי הסף. העותרת דנן רכשה את חוברת המכרז ומעיון בתנאי הסף למדה שאינה כשירה להשתתף במכרז עקב אי עמידתה בתנאי הסף הנדון. אילו ידעה שתנאי הסף המונע את הגשת הצעתה יבוטל בדיעבד, היתה אף היא מגישה את הצעתה. בנסיבות אלה ויתור בדיעבד על התנאי פוגע מהותית בעקרון השוויון. ההנמקות שנרשמו בפרוטוקול הדיון להכשרת הצעת משיבה 1 והובאו לעיל, אינן יכולות לעמוד. לאור האמור לעיל העתירה מתקבלת. משיבות 1 ו-2, במאוחד ובנפרד, תשלמנה לעותרת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪. יישוב סכסוכיםבוררותמים