בוררות קבלן משנה

1. בפני בקשה מטעם הנתבעת - אורהייטק בע"מ (להלן- המבקשת) לעיכוב הליכים ולהעברת התביעה בפני בורר. 2. התובע- רונן נדבורני (להלן- המשיב) מתנגד לבקשה. 3. טעמי הבקשה בתמצית - א. בין הצדדים קיים הסכם בכתב הכולל סעיף בוררות, על אף שההסכם אינו חתום, קיבלו אותו שני הצדדים ובפועל נהגו לפיו; ב. בחודש אפריל 2005 העבירה המבקשת למשיב טיוטת "הסכם מאסטר לקבלן משנה אדריכל" (להלן- ההסכם); ג. ההסכם משמש את המבקשת באופן קבוע כבסיס להתקשרותה עם כל קבלני המשנה אשר מבצעים עבורה עבודות זהות ובתמורה זהה; ד. עותק חתום של ההסכם נמצא בידי המבקשת ומשכך לבקשה לעיכוב הליכים צורף הסכם זהה אשר הוכן עבור קבלן משנה, אדריכל עמו עובדת המבקשת, אשר מבצע את אותן העבודות כפי שנדרש לבצע המשיב ומקבל את אותה התמורה בגינן; ה. בתאריך 13.4.05 שלח המשיב למבקשת הודעה לפיה הוא מקבל על עצמו את ההסכם וכי הוא מבקש להוסיף הערה ולתאם מועד לחתימה- ההודעה צורפה לבקשה וסומנה ב'. ו. בחודש דצמבר 2005, לאחר שנפתרה בין הצדדים מחלוקת אשר איננה קשורה להסכם, החלו הצדדים לעבוד על בסיס ההסכם וכך היה משך כל תקופת ההתקשרות ביניהם- עד לחודש אוקטובר 2007; ז. סעיף 18 להסכם קובע- "...מוסכם כי במקרה של חילוקי דעות בגין ביצוע הסכם זה ימונה בורר בין הצדדים כאשר לעניין זה מובהר כי תנאי זה מהווה "שטר בוררין" בין הצדדים" . 4. מנגד טען המשיב - א. תנאי ראשון ויסודי האמור להתקיים לצורך קבלת הבקשה הוא קיומו של הסכם בכתב בין הצדדים; ב. חרף תנאי יסודי והכרחי זה הנתבעת לא צירפה כל הסכם בכתב החתום על ידי הצדדים הכולל תנית בוררות ; ג. כל שצירפה המבקשת הוא מסמך שלטענתה מהווה הסכם זהה אשר הוכן עבור קבלן משנה אדריכל עמו עובדת המבקשת וכן מכתב מטעם המשיב ממנו מבקשת המבקשת להסיק כי הוא מקבל את הצעתה. המבקשת לא צירפה לבקשה מסמכים נוספים המצויים ברשותה המעידים על דין ודברים ממושך שהתנהל בין הצדדים בנוגע להתקשרות ביניהם, דין ודברים שלא צלח ואף לא הבשיל לידי הסכם חדש ומחייב . משכך המשיכו הצדדים לפעול ולקיים את ההסכם המקורי עליו חתמו ביום 21.12.04 שהינו הסכם עבודה לכל דבר ועניין אשר לא כולל סעיף בוררות אלא תנית שיפוט לפיה סמכות השיפוט מסורה לבית המשפט המוסמך בתל אביב ; ד. הסעד של עיכוב הליכים יינתן רק אם אמנם נערך הסכם בוררות בין הצדדים ולעניין זה לא די בטיוטה של הסכם; ה. הבקשה אינה נתמכת בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בה ודי בטעם זה כדי לדחותה; ו. במהלך תקופת עבודתו של המשיב הציעה המבקשת לשנות את מתכונת ההתקשרות, המשיב אף שקל את הצעת המבקשת והעביר לה את הערותיו. משלא קיבלה המבקשת באופן מפורש את הצעתו החדשה של המשיב הסיק המשיב כי הצדדים ממשיכים את המתכונת העסקית הקיימת לפי הסכם העבודה; ז. על מנת שהצעה חדשה תבשיל לכדי הסכם מחייב בין הצדדים , נדרש קיבול מפורש להצעה החדשה מאת הצד השני, דבר שכאמור לא נעשה במקרה זה; ח. משלא צלח המו"מ בין הצדדים להתקשרות בהסכם קבלנות משנה המשיכו הצדדים את ההתקשרות המקורית ביניהם; ט. בנסיבות בהם אין כל הסכם בוררות בין הצדדים מתייתר הצורך לבדוק האם התקיימו יתר התנאים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות ; י. המבקשת אף לא עמדה בנטל להוכיח כי עשתה את כל הדרוש לקיום הבוררות ואף לא הביאה ראיה פוזיטיבית כלשהי להוכיח את נכונותה. הצהרה כי המבקשת נכונה לקיים הליך בוררות צריכה להופיע בתצהיר המלווה את הבקשה לעיכוב הליכים ויש לבססה בטיעון עובדתי; יא. עיון בכתב התביעה, בכתב ההגנה ובבקשה מעלה כי הצדדים חלוקים בין השאר בנוגע לשאלת קיומם של יחסי עובד מעביד. בנסיבות אלה ונוכח ההלכה הנוהגת לא ניתן להעביר את הסכסוך להכרעת בורר . לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה ובכתבי הטענות שבתיק הנני מורה כלהלן- 5. סעיף 1 לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 (להלן- החוק) מגדיר הסכם בוררות כלהלן- "הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו". (ההדגשה הוספה - א.ס.). "על מנת לדעת אם נוצר הסכם בין הצדדים להתדיין בבוררות ואם כן- מה תוקפו, יש לפנות אל דיני החוזים הכלליים. יש לזכור, כמובן, כי הסכם הבוררות הוא הסכם מיוחד, אשר בראש ובראשונה חלות עליו ההוראות שבחוק הבוררות; ומקום שיש אי התאמה בינן לבין אלה של חוקי החוזים- הוראות חוק הבוררות גוברות. ברם מקום שאין הוראות מיוחדות , ניתן להחיל את העקרונות של דיני החוזים". (ראה- ס. אוטולנגי , בוררות דין ונוהל, מהדורה רביעית מיוחדת, כרך א פרק א עמ' 9 ואילך). 6. אחת מהדרישות של החוק היא שהסכם הבוררות יהיה בכתב. אי לזאת , הסכמה בעל פה למסור סכסוך לבוררות אינה מוכרת על ידי החוק אבל תוקפה יוכר לפי דיני החוזים. באשר לסוגיה של הצעה וקיבול נכתב בספרה של אוטולנגי כי- "חוק הבוררות דורש כי ההסכם יהיה בכתב, אך אינו מגביל זאת לכתב אחד דווקא" ... ובהמשך נדונה השאלה "מה הדין במקרה בו ההצעה שבכתב כוללת סעיף בוררות ואילו הקבלה נעשתה תוך הסכמה בעל פה? גם כאן נראה את דרישת הכתב כמקוימת , משום שסעיף הבוררות נכלל בהצעה שבכתב ; ואם אין מחלוקת בדבר ההסכמה בעל פה, הרי שההסכמה ניתנה במפורש, או שניתן להסיקה מתוך התנהגות. הוא הדין בהצעה שנעשתה בע"פ והקיבול לה- בכתב. גם בכך נראה קיום דרישת הכתב שבס' 1 לחוק הבוררות". (שם, בעמ' 55,56) 7. אף אם המבקשת תעבור את המשוכה של אי הצגת הסכם (אף לא חתום) בין הצדדים (משכל שהוצג זהו הסכם בינה לבין אדריכל אחר משלטענתה מדובר באותו סוג התקשרות) הרי שמתצהיר המשיב כמו גם מנספח ב' לתגובה עולה כי במקרה זה לא היה קיבול לא בע"פ ובטח שלא בכתב - בעניין זה מצאתי לציין כי המבקשת ציינה כי בתאריך 13.4.05 שלח המשיב למבקשת הודעה לפיה הוא מקבל על עצמו את ההסכם וכי הוא מבקש להוסיף הערה ולתאם מועד לחתימה- אך עיון בנספח ב' כמו גם במכתב הנלווה לו, מעלה כי המבקשת לא דייקה בדבריה. מנספח ב' עולה כי מדובר במסמך עם הערות ותוספות לחוזה ולתוספת כמו כן במכתב הנילווה נרשם- "אם קבלתכם (כך במקור- א.ס.) את ההערות אשמח להיפגש לחתימה הדדית והמשך עבודה בשיתוף" . משמע מכאן כי לא היה קיבול מצד המשיב אלא היתה פה הצעה חדשה שלגביה לא הומצאה ולו ראשית ראיה לקיבול (לא בכתב ולא בע"פ) . נוכח כל האמור הרי שבין הצדדים לא נכרת כל הסכם בדבר העברת סכסוך בין הצדדים להליך בוררות ומטעם זה בלבד היה מקום לדחות את הבקשה. למעלה מן הצריך מצאתי להוסיף גם את אלה - 8. עיון בכתבי הטענות מעלה כי המחלוקת העיקרית בתיק זה הינה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד בין הצדדים. לעניין זה הלכה פסוקה היא כי השאלה אם נוצרו יחסי עובד ומעביד אינה נושא לבוררות, באשר היותו של אדם עובד הינו נושא הקרוב לסטאטוס. (ר' דב"ע לה/9-11 קופת חולים מכבי - דר' מאיר בלכנר, פד"ע ח' 113) 9. כמו כן גם יתר תביעות המשיב הינן כולן תביעות הנובעות מחוקי מגן וגם תביעות אלה, על פי ההלכה הנוהגת, אינן בנות בוררות נוכח העובדה ש"אופיין הציבורי-קוגנטי של ההוראות המגינות, מביא לידי כך שאין הן יכולות לשמש נושא להסכם בין הצדדים. משכך, ההכרעה בדבר התקיימותם של יחסי עובד-מעביד או בדבר קיומה של זכות מכח חקיקת מגן, אינה בת בוררות" (דב"ע נה/125-3 אלון בן דור - ההסתדרות הכללית, פד"ע כ"ט 28; ראה גם בג"צ 760/79 דיין נ' בית הדין הארצי, פ"ד לד (3) 820) . 10. אוסיף עוד כי חרף העובדה שבבקשה פורטו טענות עובדתיות רבות לא צורף לה תצהיר וגם מטעם זה היה מקום לדחות את הבקשה. 11. סוף דבר- נוכח כל האמור לעיל כמו גם נוכח הטענות שהובאו בתגובה לבקשה, כל אחת לחוד ולא כל שכן, כולן במצטבר הבקשה להעברת ההליך להכרעה בפני בורר- נדחית. 12. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בסך 350 ₪ ובנוסף סך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק כשכ"ט עו"ד שישולם בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום קבלת ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל. 13. קד"מ בנוכחות בעלי הדין ובאי כוחם יתקיים ביום 29/1/09 שעה 10:30. 14.קבלן משנהיישוב סכסוכיםקבלןבוררות